งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. พิมพ์บัตรประจำตัว พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปทีมที่ได้อันดับที่ 1-3 สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่ ข้อมูลสถานที่แข่งขัน 7. ตรวจสอบการโอนข้อมูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 8.ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมฯ 9.แผนที่/ แผนผังสนามแข่งขัน 10.คำขวัญ/ตราสัญลักษณ์ 11.ลำดับที่แข่งขัน สพป./สพม. 12.ประกาศกรรมการจัดงานศิลป69 13.ประกาศจัดงานฯ ระดับชาติ69 14.แบบยกเลิกประกาศผล Doc.9 15.แบบฟอร์มแก้ไข-เปลี่ยนตัว Doc.5 16.แบบแก้ไขเกียรติบัตร Doc.10 17.ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  แจ้งการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานกิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 
ของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1

>>> ดูรายละเอียด


 
ประกาศจากศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม
มหกรรมงานวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่  ๖๙ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์การแข่งขันที่ ๑๖  กลุ่มการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
>>>  รายละเอียด    >>> หนังสือแจ้ง
 แจ้งผลการพิจารณาเอกสาร  กิจกรรมสภานักเรียน  มี ร.ร.ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 โรง ---> ดาวน์โหลดผลการพิจารณา 

ประชาสัมพันธ์ของศูนย์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
1.  สถานที่จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  หนังสือนำส่ง   ถานที่แข่งขัน
2.  ศูนย์จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ดาวน์โหลด
3.  แบบฟอร์มใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน (เฉพาะส่วนของ สพป.)  ดาวน์โหลด
4.  ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ/กิจกรรม   ดาวน์โหลด
5.  การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม​นักเรียน​ ระดับชาติ​ครั้งที่​69​(ระดับประถมศึกษา)​  1)หนังสือเชิญประชุม สพป.  2)หนังสือเชิญประชุม สพม. 
 3) (ร่าง)คำสั่ง   4) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (กำหนดส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค.2562)  
 6. สูจิบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69  
 
ขนาดรูปถ่ายของผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม ที่อัพโหลดบัตรประจำตัว 450x600
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  17  ธันวาคม   2562 เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป จนถึงวันแข่งขัน
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีเขียว        2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีแสด
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีเหลือง   4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีม่วง
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
4. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์       แบบที่ 1        แบบที่ 2
5  ใส่ซองพลาสติกใสแนวตั้ง ขนาด 10x14 ซม. (4x6 นิ้ว) + สายคล้องคอ
6.  กรณีที่อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรมาติดรูปถ่ายภายนอก  ประทับตรายาง
    ของโรงเรียนที่สังกัด  นายทะเบียนโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามกำกับที่รูปถ่่าย 
ประกาศ เรื่องการปิดระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ได้ปิดระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนตัว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 11  ธันวาคม 2562  เวลา  21.00 น. ซึ่งได้เปิดให้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - วันที่   11   ธันวาคม  2562 เป็นเวลา 12 วัน    หลังจากนี้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนตัว ด้วยเหตุผลใดๆ  ให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์จัดการแข่งขัน  ตามหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แข่งขัน เมนู 17 ด้านซ้ายของเว็บแข่งขัน หรือทาง e-mail  ของศูนย์แข่งขัน
**** สำหรับรูปถ่ายสามารถเพิ่มได้จนกว่าจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม ****
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 23:06 น.
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)
  จากเดิม โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 เปลี่ยนเป็น โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 
  เนื่องจากมีทีมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17:09 น.
ปฏิทินการดำเนินการระบบบริหารจัดการแข่งขัน
 
 ♦  โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค               วันที่ 1-30 พ.ย. 2562
 ♦  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค     วันที่ 2 ธ.ค. 2562 
 ♦  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค      วันที่ 2-8 ธ.ค. 2562 

 ♦  ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       วันที่ 9 ธ.ค. 2562 
 ♦  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
 ♦  ศูนย์จัดการแข่งขัน พิมพ์เอกสารการแข่งขัน  วันที่   23  ธ.ค. 2562  
 ♦  การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีฯ   วันที่ 6-8 ม.ค. 2563

 ขยายแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู  ระดับภาค
ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2562  เวลา 18.00 น. 
ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่ 10 ธ.ค.2562 
ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนตัว  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 เข้าระบบไปตรวจสอบรายการดังนี้  
1. แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวไม่ถูก ให้ใช้ DOC 5 ของระดับชาติ  เมนู 15 ด้านซ้าย ของเว็บไซต์แข่งขันนี้เท่านั้น และต้องมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2. ไม่มีแบบฟอร์ม ใส่มาเฉพาะสำเนาบัตร หรือรูปถ่าย
3. เลือกสถานะผิด ถ้าไม่ใช่ชื่อสกุลตัวบุคคล คนเดียวกันต้องเลือกเปลี่ยนตัว และแนบเอกสาร
4. ในกรณีเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาด้วย   
5. ถ้ามีเอกสารหลายหน้าให้ต่อไฟล์เป็น ประเภท pdf  ระบบจะรับไฟล์อกสาร 1 ไฟล์เท่านั้น  
    - หากยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เข้าระบบไป        ตรวจสอบหลักฐานส่วนใหญ่ จะผิดที่ ข้อ 1  2   และ 3   ให้แนบเอกสารใหม่ โดยยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ของรายการนั้นก่อน  แล้วขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่ชื่อคนใหม่ แนบไฟล์เอกสาร (ชื่อไฟล์ไม่ซ้ำชื่อเดิม) อัพไฟล์ใหม่ขึ้นมา นะครับ
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 20:24 น.
 สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน
- สภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จากเดิม อาคารโรงอาหาร
  เปลี่ยนเป็น  สนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี 
  นอกนั้นคงเดิม
...วันที่ 29 พ.ย.2562 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:16 น.
-
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย) 
- สนามแข่งขันโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันดนตรีไทย 
เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และจำนวนกรรมการตัดสิน 
.....ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:11 น.
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของ ม.วลัยลักษณ์ 
1. ห้อง ET 1  2  3  4  ระบบปฏิบัติการ All in one  windows 10 Pro  64 Bit 
    Ram Memory 4 GB  core I3  HD 1 TB  Office 2016

2. ห้อง COM 1  
ระบบปฏิบัติการ PC  windows 10 Pro  SSD 256 
    Ram Memory 8 GB  core I5  HD 1 TB  Office 2016
 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:08 น.
ประกาศ กิจกรรมหุ่นยนต์ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
เข้าร่วมฟัง คําชี้แจงและรับทราบรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยมีกําหนดการดังนี้   
1. วันที่ 6  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขันเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน       
    หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์ระดับสูง และหุ่นยนต์ผสม ระดับ ป.1-6  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที   
2. วันที่ 7  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน
    หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์ระดับสูง และหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.1-3  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขนั  รวมเวลา 30 นาที 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด 
- การเตรียมความพร้อมของทีมสําหรับการสรา้งหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
หนังสือยืนยันการนําหุ่่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 08:27 น.
ประกาศ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.   
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
เข้ารว่มฟังคําชี้แจงและรับทราบรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยมีกําหนดการดังนี้   
1. วันที่ 4  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขันเกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม   
    ระดับ ป.1-3  เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนทั้ง 2 กิจกรรม  ระดับ ป.4-6  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัย    ของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที   
2. วันที่ 5  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขนั เกณฑ์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ทั้ง 2 กิจกรรม
    ระดับ  ม.1 - ม.3  (แก้ไข)  (ข้อความเดิมแจ้งว่า ป.4-6 ) พร้อมตอบ ข้อซักถามหรือข้อสงสัย
    ของผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที    
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 08:10 น.
<<---- รายละเอียดข้อมูลจัดการแข่งขันอยู่ที่ เมนูด้านซ้าย ของเว็บไซต์
      โปรดตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ แต่ละรายการในตารางแข่งขัน
      อย่างต่อเนื่อง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:17 น.
ช่องทางส่งเอกสาร เพื่ออัพขึ้นเว็บไซต์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ ทุกฝ่าย
ที่อีเมล  [email protected]

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,871
จำนวนทีม 5,978
จำนวนนักเรียน 18,469
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,542
จำนวนกรรมการ 1,364
ครู+นักเรียน 29,011
ครู+นักเรียน+กรรมการ 30,375
ประกาศผลแล้ว 271/271 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 598
เมื่อวาน 598
สัปดาห์นี้ 1,451
สัปดาห์ที่แล้ว 4,729
เดือนนี้ 3,798
เดือนที่แล้ว 21,484
ปีนี้ 80,333
ทั้งหมด 2,045,570