ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีไทย) 
- สนามแข่งขันโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันดนตรีไทย 
เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และจำนวนกรรมการตัดสิน 
.....ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:11 น.