งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ สพม.

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. พิมพ์บัตรประจำตัว พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปทีมที่ได้อันดับที่ 1-3 สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่ ข้อมูลสถานที่แข่งขัน แผนผังสนามหน้าเมือง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 8. แผนที่/แผนผังสนามแข่งขัน 9. คำขวัญ/ตราสัญลักษณ์ 10. ผู้ประสานงานสนามแข่งขัน 11. ผู้ประสานงานศูนย์การแข่งขัน 12. ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมฯ 13. ลำดับที่เข้าแข่งขันสพป/สพม. 14. ประกาศกรรมการจัดงานศิลป69 15. ประกาศจัดงานฯ ระดับชาติ 69 16. แบบยกเลิกการประกาศผล DOC9 17. แบบฟอร์แก้ไข-เปลี่ยนตัว DOC5 18. แบบแก้ไขเกียรติบัตร DOC10 19. สนามแข่งขัน+กลุ่มสาระ 20. e-mail Address ศูนย์แข่งขัน 21. กำหนดการพิธีเปิด คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ 2  (จีน)
แจ้งให้ตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกโรงเรียน ให้มารายงานตัวลงทะเบียนแข่งขันภายในเวลา 8.30 น. หากมีปัญหา หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเดินทางมาทันเวลาที่กำหนดให้ประสานงานกับศูนย์ได้ที่ ครูพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ เบอร์มือถือ 088-2619871     รายละเอียดเพิ่มเติม
    1.แบบฟอร์มหนังสือนำ      2. เอกสารรับรองคุณสมบัติ
 


ช่องทางการสื่อสารสำหรับติดต่อประสานงาน 
    1. ศูนย์จัดการแข่งขัน 
    2. ผู้ประสานงานสนามแข่งขัน 
    3. Mail ศูนย์แข่งขัน 
    4. กองอำนวยการสนามแข่งขันและศูนย์ควบคุมระบบจัดการแข่งขัน
    5. แผนที่/เส้นทางตมนาคมสนามแข่งขัน

  วิทยุสื่อสาร      ประสานงานศูนย์ควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน 
                         - ความถี่ VHF 147.300 Mhz / CB. CH-69 (245.850 Mhz)
                           นามเรียกขานสถานีแม่ข่าย  " เสมานครศรี "
                       ฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน สพม/สพป.    
 

เนื่องจากมีข้อขัดข้องทางเทคนิค ในการจัดกลุ่มชื่อโรงเรียนในระบบโปรแกรมการแข่งขัน
ของสพม.   ทำให้การเรียงลำดับที่เข้าแข่งขัน   ของโรงเรียนตัวแทนผู้เข้าแข่งขันซ้ำกัน 
จึงแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงที่ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับ สพม. ให้ใช้กลุ่มแข่งขัน
ยึดตามที่โรงเรียนสังกัดกลุ่มเดิมในระดับเขต  และให้ใช้ลำดับที่เข้าแข่งขัน ตามที่สพฐ
และผู้ดูแลระบบของสพป/สพม  จับฉลากไว้ในวันที่ประชุมระดับภาค      รายละเอียด
 
 

 
                   กำหนดการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับชาติ
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค               วันที่ 1-25 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค     วันที่ 2 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค      วันที่ 2-8 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       วันที่ 9 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับชาติ วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   
ศูนย์จัดการแข่งขัน พิมพ์เอกสารการแข่งขัน  วันที่   23  ธ.ค. 2562
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีฯ   วันที่ 6-8 ม.ค. 2563
ศูนย์จัดการแข่งขันสังกัด สพม ทั้ง 21 ศูนย์  จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 10:14 น.
ขนาดรูปถ่ายของผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม ที่อัพโหลดบัตรประจำตัว 450x600
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  16  ธันวาคม   2562 เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป จนถึงวันแข่งขัน
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีน้ำเงิน                 2) บัตรครูผู้ฝึกสอน น้ำตาล
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีเหลือง             4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีม่วง
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
4. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์       แบบที่ 1        แบบที่ 2
5  ใส่ซองพลาสติกใสแนวตั้ง ขนาด 10x14 ซม. (4x6 นิ้ว) + สายคล้องคอ
6.  กรณีที่อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรมาติดรูปถ่ายภายนอก  ประทับตรายาง
    ของโรงเรียนที่สังกัด  นายทะเบียนโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามกำกับที่รูปถ่่าย 
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:14 น.
รายการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ให้จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟแวร์ของโครงการความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น ส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
ส่งถึง ครูเอกตวัน เลิศไกร กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร 081-956-5669 
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการแข่งขันตามห้องที่ระบุ กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:20 น.
 
                        โรงเรียนสตรีทุ่งสง กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม)
ทางศูนย์คหกรรมขอแจ้งให้ทราบว่า  โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 
 รายการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  ให้ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 เล่ม และ ซีดี จำนวน 5 แผ่น ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2562

โดยส่งมาที่   นางอารีย์  กลับศรี  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 รายการแข่งขันการประกวดอาหารแปรรูป  ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 
ให้จัดทำเอกสาร จำนวน5 เล่ม และ ซีดี จำนวน 5 แผ่น ส่งคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2562

โดยส่งมาที่   นางอารีย์  กลับศรี  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110โทร. 087 1310009
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:13 น.
รายการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และ ม.๔ - ม.๖
เรื่อง กำหนดส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น

จากเกณฑ์การแข่งขันข้อที่ ๓.๔ จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามที่ผู้จัดกำหนดประกอบด้วย
๑. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  จำนวน ๕ ชุด
๒. DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น  จำนวน ๕ แผ่น
๓. บทภาพยนตร์  จำนวน ๕ เล่ม
(ผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน ๑ ชุด ในวันเสนอผลงาน)
รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 22:07 น.
 
 ประกาศ เรื่องการปิดระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัว   ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ได้ปิดระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนตัว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 11  ธันวาคม 2562  เวลา  21.00 น. ซึ่งได้เปิดให้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - วันที่   11   ธันวาคม  2562 เป็นเวลา 12 วัน    หลังจากนี้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนตัว ด้วยเหตุผลใดๆ  ให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์จัดการแข่งขัน  ตามหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แข่งขัน ในเมนูที่ 11 ด้านซ้ายของเว็บแข่งขัน หรือทาง e-mail  ศูนย์แข่งขันเมนู 20   
สำหรับรูปถ่ายสามารถเพิ่มได้จนกว่าจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม  

 
 
วันเสาร์ ที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 10:39 น.
ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง การส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จำนวน 3 รายการ
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สิ่งประดิษฐ์
3. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

                       << รายละเอียด>>

ภายในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สามารถจัดส่งโดยตรงหรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
(นับวันประทับตราไปรษณียากร)
วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 20:32 น.
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐานหรือ กระดานไม้หมุน ขนาด  15 x 15  ช่อง (เบี้ย 100 ตัว) มาด้วย โดยดำเนินการแข่งขัน  1  วัน  ตามรายละเอียดที่แนบมา
 
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน  5  เล่ม 
โดยส่งถึงผู้รับภายในวันที่  20  ธันวาคม  2562

<<< รายละเอียด >>>
 
ผู้รับ นางสาวสริยา  ทองสมัคร  (โทรศัพท์ 086-952-5590)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เลขที่ 159  หมู่ที่  3  ตำบลโพธิ์เสด็จ 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 16:35 น.
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
เรื่อง การกำหนดส่งรูปเล่มโครงงานประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน ๕ เล่ม
ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยยึดวันที่ตามการประทับตราไปรษณีย์
หรือนำส่งด้วยตนเอง      รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:41 น.
การส่งเอกสารรายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)            
    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม
    ภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง

2. กิจกรรมสภานักเรียน                  
    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขันจำนวน 5 เล่ม
    ภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง 
     รายละเอียด 
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:11 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 402
จำนวนทีม 4,947
จำนวนนักเรียน 16,074
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,587
จำนวนกรรมการ 1,188
ครู+นักเรียน 24,661
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,849
ประกาศผลแล้ว 232/232 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 554
สัปดาห์นี้ 1,375
สัปดาห์ที่แล้ว 3,505
เดือนนี้ 3,304
เดือนที่แล้ว 18,526
ปีนี้ 68,101
ทั้งหมด 1,446,432