ประกาศ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
ประกาศ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.   
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
เข้ารว่มฟังคําชี้แจงและรับทราบรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยมีกําหนดการดังนี้   
1. วันที่ 4  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขันเกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม   
    ระดับ ป.1-3  เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนทั้ง 2 กิจกรรม  ระดับ ป.4-6  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัย    ของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที   
2. วันที่ 5  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขนั เกณฑ์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ทั้ง 2 กิจกรรม
    ระดับ  ม.1 - ม.3  (แก้ไข)  (ข้อความเดิมแจ้งว่า ป.4-6 ) พร้อมตอบ ข้อซักถามหรือข้อสงสัย
    ของผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที    
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 08:10 น.