ประกาศ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 (ทีม 3 คน)
  จากเดิม โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 เปลี่ยนเป็น โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 
  เนื่องจากมีทีมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอ
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17:09 น.