ประกาศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน
- สภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จากเดิม อาคารโรงอาหาร
  เปลี่ยนเป็น  สนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี 
  นอกนั้นคงเดิม
...วันที่ 29 พ.ย.2562 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:16 น.