รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ประกอบทรัพย์
 
1. นางอัญชุลี   ผลประสาร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกำพวน 1. เด็กหญิงญารินดา  ประทาน
 
1. นางสาวลลิตา  นาวาลอย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงริณดาริส  ดอเลาะ
 
1. นางสือนะ  อับดุลเส๊าะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราไว 1. เด็กหญิงณิชา  สู่สม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์
 
1. นายณรงค์  หนูเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มือสันทัด
 
1. นางสาววัลลี  นพเก้า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงสายนที  ปรีชาชาญ
 
1. นางอมรรัตน์  พลายทิพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กหญิงเบญนภา   ขุนบันหาร
 
1. นางบุไรวรรณ   บิลโตะแหละ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงอาซีลา  หาเก็ง
 
1. นางวันการีม๊ะ  นิแห
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงพิชญาพัชร์  จันทร์สิน
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนบรรเทิง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ฉ้วนกลิ่น
 
1. นางนงลักษณ์  มาตรชมภู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กหญิงสมิตานันท์  พรหมสุวรรณ
 
1. นางเครือวัลย์  วัฒนคีรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  หะเทศ
 
1. นางสาวณัฐวดี  คมประมูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา
 
1. นางยุวดี  แสงทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
 
1. นางสุลีพร  จิระพงษธร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงกัญมาศ  ถุงทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พูลภักดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงลลิดา  ทองขวัญ
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงอลิสา  รสชุ่ม
 
1. นางสาวอาสีกีน  ขะเดได้หวัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะยาว 1. เด็กหญิงภารดี  นายาว
 
1. นางสาวฤทัยกานต์  กล้าสมุทร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงนัสนารี  จงศิริ
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงปณัฎฐา   เอี่ยมพงษา
 
1. นางคินวารา   หมื่นจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษี
 
1. นางศิริพร  เปาะทองคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายคมเคียว  อาภรณ์
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมัดเลียด
 
1. นางสุพัตรา  ทองลี้
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. นางสาวชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพาลี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายกฤษกร  คงบัน
 
1. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงปาลิน  เรืองเดช
 
1. นางสาวสิริกมล  เหรียญขำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัณฑ์วดี   แวลอเดร์
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์
 
1. นางสาววรนุช  วีระกิติกุล
2. นางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ราชชาลี
2. เด็กหญิงภาวดี  ชูคดี
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
2. นางสุพิชญ์นันท์  ไชยพยันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงไปรยา  ศรีไสว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดทอง
2. นางสาวนภาศิริ  ราชรักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ลีชา
2. เด็กชายอาเนช  ปุริสา
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุดทองคง
2. เด็กหญิงราตรี  เชาว์แพทย์
 
1. นางแพรวพรรณ  เบญจกุล
2. นางสาวสิรินดา  วุฒิพงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงนัฐทิชา  เจี้ยงยี่
2. เด็กหญิงวิญาดา  เพ็งสกุล
 
1. นางสุธิดา  หลีขาว
2. นางสาวประภัสรา  เพ็ชราการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ
2. เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น
 
1. นางสาวฟาดีละฮ์  แวมามุ
2. นางสาววรุณี  วาเลง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 99.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง
2. เด็กหญิงปุณณมาศ  เหมือนกุล
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงชินาณา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์เลื่อน
 
1. นางมาลากุล  ปรีชา
2. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงประภาสิริ  งิ้วไธสง
2. เด็กหญิงเกียรติสุดา  พันโคกกรวด
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
2. นายภัทรพล   บุญนาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงดวงอนงค์  สุริยงค์
2. เด็กหญิงปารีณา  นวลจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาววัชราภรณ์  กลิ่นอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงภาพิมล  หรุดคง
2. เด็กหญิงศราสิณี  ไข่แก้ว
 
1. นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน
2. นางศิริพร  ดำกระบี่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายฟัรฮาล  หมาดสกุล
 
1. นางสาวสุนันทา  แดงประดา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายสาธุ  มีแก้ว
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  หยูทองคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายปารทัต  รักเกื้อ
 
1. นางสุรางรัตน์  โสธานิตย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์
 
1. นางกุสาวดี  เพชรศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย
 
1. นางวลัยพร  เชี่ยวชาญ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา
2. เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดนคร
2. นางสาวภูริดา  โกลาหล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี
3. เด็กหญิงอมรา  ทายุโก
 
1. นางสุมณฑา  ทายุโก
2. นางสุคนธา  คงเอียง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงญาณภา  จันทร์เพ็ชร
2. เด็กหญิงภาพิชมนทร์  ยงธนวัฒน์
3. เด็กหญิงสิริณ  ตรีรัตน์
 
1. นางสุพัตรษา   เจริญดี
2. นางปทุมมา  ดำมาก
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายจักรี  ขนาบแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ยศจันทร์
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
2. นางฐิติยา  คงเอียด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงนุชฟาตีหะฮ์   มะลี
2. เด็กหญิงนูรอัดลีน   เจะบือราเฮง
3. เด็กหญิงอาฟิฟฟะห์   สะแม
 
1. นายนรินทร   ผ่องอำไพ
2. นางศศิธร   ผ่องอำไพ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา   ศรีนวล
2. เด็กชายปิยพัฒน์  แก้วมูล
3. เด็กหญิงสรัญญา  รอดเมือง
 
1. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
2. นางระพีพรรณ  อินทมุณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ
2. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง
 
1. นางเกสรา  โอระชุม
2. นางสาวพิชชาภา  โอมาก
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายจุลดิศ  โรจนภิทักษ์
2. เด็กหญิงณญาดา  แก้วรัตนะ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  สมวิวัฒนกุล
 
1. นางสุพัตรษา   เจริญดี
2. นางสาวอานิดา  หมิยิ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กชายชัยชนะ  ยงยุทธ
2. เด็กชายถิรเดช  ทองสมบุญ
3. เด็กชายออมสิน  จักรมานนท์
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วเนียม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  ดวงทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงนุรอินซาน  เฮมบี
2. เด็กหญิงปัทมา  สะแต
3. เด็กหญิงมูนีเราะห์  เจะมามะ
 
1. นางสาวอัสมะ  สะอิ
2. นางสาวตอยยีบะห์  มะเซ็ง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. นางสาวกมลรัตน์  คลายชูช่วย
2. เด็กหญิงจันทร์  สุวรรณกูฎ
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หนูเมือง
 
1. นายอิศรา  แสนเจริญ
2. นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  จิตกังวล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม
3. เด็กหญิงศิริวิมล  บุตรสุข
 
1. นางพัชญ์สิตา  ทองสีทอง
2. นางสาววิลัย  เกลี้ยงเสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายธีรภัทร์  จริงจิตร
2. เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน
 
1. นางสุดารัตน์  อิดทิ้ง
2. นายมานพ  อินทรทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
2. เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร
 
1. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
2. นางดวงพร  นนทกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
 
1. นายวีระพันธ์   ระวังวงศ์
2. นางนางสุภาวดี  แช่มบริรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาทรัพย์
2. เด็กชายพัสกร  พรหมอินทร์
 
1. นายชุติพงศ์  จิตมั่น
2. นางสาวอ้อย  คชการ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงอริสา  วันทอง
2. เด็กหญิงโสพิศ  ตุดเกื้อ
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
2. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงมีนา  อาจหาญ
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ช่วยชาติ
 
1. นางสาวสากีน๊ะ  สะอุ
2. นางสาวสุกานดา  อิสโร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มุณี
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงมุสฟีเราะห์  หมาดตา
 
1. นายสอเเล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ไวยมาลี
 
1. นางฉัตราพร  ธนบัตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายอรรถชัย  สุวรรณโน
 
1. นางวนิดา  ดีทองแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติชา  บัวขาว
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายคณพศ   สุขคุ้ม
 
1. นางบุญธิญา   วิริยานุภาพพงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีสม
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. นายนันทวัฒน์  คนคล่อง
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกิตติพิภัทร์   สินรา
2. เด็กชายพิศุษย์   กิจเจริญ
 
1. นายนรากร   มีอินทร์
2. นางสาววาสินีย์  รอบคอบ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อรชร
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
 
1. นายปณิธาน  วัฒนะ
2. นางอรทัย  เดชเชียร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศศิวิภา   บุญจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุแสง
2. นางสาวไพเราะ  รักนุ่น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มกัน
2. เด็กชายอานนท์  สุขศรีเพ็ง
 
1. นายปรัชญา  เพ็ชรากาล
2. นายราชันย์  ทิพย์จันทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายธวัชชัย  โลหะ
2. เด็กชายสิทธิพร  สุขสุแพทย์
 
1. นายนพพร  ศรีทองสุข
2. นายอนันต์  ทองชู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1. เด็กหญิงมารีแย  ยาเต็ง
2. เด็กชายมาเละ  โตะตาหยง
 
1. นางนาซีเราะห์  สารีกามา
2. นางสาวจิรานุช  มุกาวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองฉนวน 1. เด็กชายกันตศักดิ์  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวเฉลิมพร  นกทวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนเกย 1. เด็กชายตั้งปณิธาน  ชูแก้ว
 
1. นางสลินกาญจน์  ภูผา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายเศวตฉัตร  คันธฬิกา
 
1. นางสาวฟารีดา  ดนหมาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1. เด็กหญิงทิพอาภา  เนินทอง
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะจำ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  กล่อมพงศ์
 
1. นางสาวดวงแข  แซ่อุ๋ย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวภัคจิรา  สงคราม
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไทยยัง
 
1. นายวีระพันธ์   ระวังวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายหัฏฐกร  อุ่นสอน
 
1. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วช่วย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายนพณัฐ  ชัยกิจ
 
1. นายก่อเกียรติ  สุขเกษม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล
 
1. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรรักษ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพน์  ปู่พันธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทัศนโกวิท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเบน 1. เด็กหญิงมานิดา  กล้าศึก
 
1. นางสาวทิพสุคลธ์  หงษ์ชู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  อักษรวงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์
3. เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  จุติปัญจพรกุล
2. นายประเสริฐ  ขุนชำนาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายณรงค์ศร  อินอักษร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
2. นางสาวกัลยรัตน์  จิตต์สำรวย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 1. เด็กชายศุภณัฎฐ์  เลือดแดง
2. เด็กชายอิศเรศ  นิจภา
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ยะวิเชียร
2. นางสาวกาญจนา  นวลศิริ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น 1. เด็กชายพิทยา  แก้วหนูนวล
2. เด็กชายสมเกียรติ  พูลไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุฑาวรรณ  สอนแก้ว
2. นายวุฒิชัย  อุทัยรังษี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพนธกร  โพธิ์บุรี
2. เด็กชายอัฐพงษ์  ทองคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หลีไพศาล
2. นางสุมล  จุลนิล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1. เด็กชายอาหะมะฟิรดาว  สาและ
2. เด็กชายโซเฟียน  เซ็งสะ
 
1. นายมะรูดี  สาลี
2. นายมะดาโอะ  สนิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กชายมุสลีมีน  กาเต็มมะดี
2. เด็กชายอัลดุลเราะมาน  มะหลี
 
1. นายสัมพันธ์  เสนขวัญแก้ว
2. นายถาวร  มณีรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 1. เด็กชายพงศักดิ์  คงสุด
2. เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช  ชูเกิด
2. นางสาวศศิธร  ทองเนื้ออ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายรัฐภาค  นาครอด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กรดเกล้า
 
1. นางสุมล  จุลนิล
2. นางสาวสุวีณ์กานต์  ขจรบุญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1. เด็กชายมัฮดี  ซาลัง
2. เด็กชายอาดีฟ  บารู
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
2. นางสาวมัสรา  มะเซ็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงแอนจูล่า  ลี
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
2. นางเพ็ญศรี  ห่อจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายภราดร  คล่องดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  สงวนทรัพย์
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
2. นายทวี  ทบธรรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  ชูชาติ
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  นุราช
 
1. นายโสภณ  ภักดีใหม่
2. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  บุญขำ
2. เด็กชายเสกสรร  พลายด้วง
 
1. นายสุภาพ  รัตนะ
2. นายพีรทัต  พรหมทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน   บินสะอิ
2. เด็กชายสัยรี   สุหลง
 
1. นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี   นิโซ๊ะ
2. นายอิรฟานร์  มะรอดิง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. นายภูวดล  ธนูศิลป์
2. เด็กชายวรรณะ   เกษสกุล
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
2. นางสาวนูรยีฮัน  มะดีเย๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงภัสสรา  คุณชล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เบ็ญล่าเต๊ะ
3. เด็กชายโกวิท  ลุงคำ
 
1. นางมาลินี  เกษตรสิน
2. นางสาวรวิกานต์  เพ็งอุบล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายธชคุปต์  ณ นรงค์
2. เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  หนูเอียด
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงปิยธาริน  หนูมะ
2. เด็กหญิงเสาวภา  มะสุวรรณ
3. เด็กหญิงใบเฟริน  ศรีขามเฒ่า
 
1. นางสาวเอมอร  ชุมพล
2. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  ราพฤทธิ์
2. เด็กชายชยากร  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงปริณดา  น้ำเงิน
 
1. นางสาวปารวรรณ  หนูสมตน
2. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กหญิงทัตพิชา  แสนกล้า
2. เด็กชายรัฐนันท์  เวชชะกะ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  หมุดแหล๊ะ
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ชนะพาล
2. นางสาวนูรไลลาร์  นุ้ยเด็น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงมิญชญา  ทองหอม
2. เด็กหญิงรัชฎาพรณ์   แข็งแรง
3. เด็กหญิงสุรัญชนา    หยังโสะ
 
1. นายปาริชา  ชูสุวรรณ
2. นางสาวพิมอักษร  สมจริง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กชายจีรภัทร  ฤทธิชัย
2. เด็กชายปวีณ์กร  ชอบทำกิจ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วใหม่
 
1. นางนงเยาว์  วงศ์สุพรรณ
2. นายพรชัย  กันตังกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายธนดล  อาดัม
2. เด็กหญิงนูรอีมาน  มะแซ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  เวาะยี
 
1. นางดวงใจ  หมั่นดี
2. นางชนกาจน์  เกษเงิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 1. เด็กชายธนโชติ  มณีโชติ
2. เด็กหญิงประภัสสร  แสงวันลอย
3. เด็กชายพัชรพงศ์  ชาติแก้ว
 
1. นายธัญเทพ  สุริยปราการ
2. นางสาววชรวรรณ  สกูลหรัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  วรรณทอง
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  สถาพร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุก
 
1. นายญาณเดช  ปานมาศ
2. นางสาวนุชนาฎ  แก้วยัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   อาเกะ
2. เด็กหญิงอามาลีนา   คาเว
3. เด็กหญิงโซเฟียนี   กูนา
 
1. นางสาวปาตีเมาะ   แลแร
2. นางอามีเน๊าะ   สาเม๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายณัฐกฤต  สุดา
2. นายธนากร  จันดีสาร
3. นายปริภัทร  แซ่เตียว
 
1. นางละอองวรรณ  เสวตบุตร
2. นางกรรณิการ์  ฤทธิสังข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กหญิงพิมชนก  จรูญกิจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จุลจงกล
3. เด็กหญิงสิริกร  ขุนบรรเทิง
 
1. นางผิวพรรณ  อนุพัฒน์
2. นางสาวสุวิมล  สุวรรณจิตต์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงธีรนันท์   แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงนาดา   ปูหยัง
3. เด็กหญิงนาเดีย   ปูหยัง
 
1. นางเนตรชฎารัตน์   สงด้วง
2. นางสาวภัคนิธิ   ฮะยีบิลัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ
2. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ
3. เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
2. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณฑกานต์    เพียงไธสง
2. เด็กหญิงสาลิษา   เหล็มหมาย
3. เด็กหญิงอารายา   ม่วงมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยืนยิ่ง
2. นางสาวศลิษา   คงชนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บินกาเซ็ง
2. เด็กหญิงเกษณี  อามิ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ยาเร๊าะสาลี
 
1. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
2. นางสาวิตรี  ละมูลอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิริสา  สร้างเมือง
 
1. นางสาวมนิดา  พรมสังข์
2. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายชวัลนภนต์  พยุหกฤษ
2. เด็กชายสาริศ  พิเชียรโสภณ
 
1. นายกฤษณ์  ธารพระจันทร์
2. นายเอกอุดม  จ้ายอั้น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายศุภกฤต   แก้วหนูนา
2. เด็กชายศุภโชค   ชินวิทยากุล
 
1. นางสาวนฤมล   กิจนิยม
2. นางสาวธนวรกมล   จุลคล้ำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลิพอน 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ยอดประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุทัสสา  บัวชนิด
 
1. นายเรวุฒิ  ตุลยกุล
2. นางสาวปิ่นทอง  ศรีสว่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงซาฟีนี  กือจิ
2. เด็กหญิงอามีดะห์   สะตะยอ
 
1. นางสาวนารีมาลย์  จือยือแร
2. นางรอวีดา   ดารีสอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กหญิงวรางคณา  บัวแก้ว
2. เด็กชายอรรธพล  รินทร์สกุล
 
1. นางสาวศศินี  บัวชุม
2. นางสาวอังคณา  สุขชื่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบนไร่ 1. เด็กหญิงศุภจิตรา  ชูสูงเนิน
2. เด็กชายสินทวี  มีเทพ
 
1. นางวิไลวรรณ  พันธมอญ
2. นายฤทธิไกร  แก้วพิชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกันยากร  แซ่อุ่ย
2. เด็กหญิงปรียากร  พลยงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองมุกข์
4. เด็กหญิงศุภสิตา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุมิตรา  อนุวาลย์
 
1. นางสาวจิตินาฎ  วุ่นชุม
2. นางสาวอรุณี  นพเกื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายณภัทร  สินโต
2. เด็กหญิงภิญญดาพัชร  ชัยชนะ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ดำนาดี
4. เด็กชายหฤษฎ์  เนาว์ไพร
5. เด็กหญิงอาเลียร์  นาวีว่อง
 
1. นางพาณิภัค  สุขศิริ
2. นายกวิน  สุขศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายจิรภัทร  เฉ้งฉิ้น
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมจิตต์
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  เข็มทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  ทวีรัตน์
5. เด็กหญิงอภิชญา  กำพลรัตน์
 
1. นายศตวรรษ  โชติช่วง
2. นางสิริลักษณ์  ตรียวง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หม่อมคช
2. เด็กหญิงกิตติญา  ทองขาว
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  เพ็งแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐริการ์  สุขมิ่ง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มณีรัตน์
 
1. นางรุ่งนภา  ละออกอ
2. นางสาวสมฤดี  พลสว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามพิมาย
2. เด็กหญิงฐปนรรฆ์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง
4. เด็กชายสุทัสชัย  เจริญสุข
5. เด็กหญิงโชติกา  ไกรวิลาศ
 
1. นางชัชฎาพร  ทรรพวสุ
2. นางรณพร  อุ้ยนอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายพันธกานต์  เบ็ญอ้าหมาด
2. เด็กชายพายุ  ศรีนวน
3. เด็กหญิงอัยน๊ะห์  มีทอง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญฤทธิ์
5. เด็กหญิงไซตูน  วงษ์นา
 
1. นางพาณิภัค  สุขศิริ
2. นางฮาส่าน๊ะ  ศรีสมุทร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงธันยาพร  คงกุล
3. เด็กหญิงรดามณี  ยาพันธ์
4. เด็กหญิงวันวิสา  จงรักษ์
5. เด็กหญิงศศิพร  ปลอดอ่อน
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นางสาวอะควีนณา  สังข์เทพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงสาโร
2. เด็กหญิงปนิดา  นันยะมโณ
3. เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี
4. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อินทวิเชียร
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นางสาวมาริยา  ฝาและ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  พันทอง
3. เด็กหญิงพัชรี  เอียดศรี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมลดี
 
1. นายกันต์ญวิช  บุญเดช
2. นางนิตยา  กลางบน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1. เด็กหญิงกมลพร  เกลี้ยงสงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเสียงแจ้ว
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คงผล
4. เด็กหญิงพัณนิตา  คงแก้ว
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงผล
 
1. นางกรณิศ  ดาบทอง
2. นางสาวพัชรา  ยอมชุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายตูแวนุรอาคีมี   นิเน
2. เด็กหญิงต่วนสุไวดา   แวมะ
3. เด็กหญิงนุรฟาตีน   ปาลอฆง
4. เด็กหญิงนุรฟิรดาว   กะลูแป
5. เด็กชายอูลวาฮ์   มาฮะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รามศรี
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงธนภร  แซ่อุ๋ย
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เป้าสกุล
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ทรัพย์อาภากรกุล
5. เด็กหญิงสดใส  ทรงประพาส
 
1. นางฑิพยาภรณ์  ศรีจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายกิติพงษ์  วรรณเพ็ชชา
2. เด็กชายจอมพล  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงณัชพร  หนูพ่วง
4. เด็กชายอับดุลเลาะห์  หวังขะเด่
5. เด็กหญิงเกวลิน  หวังนุรักษ์
 
1. นายไกรภพ  ชูชื่น
2. นางสาวบุสรา  ดาอี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงกนกพัชร  วิไล
2. เด็กหญิงกรวรรณ  คะเณย์
3. เด็กชายนันท์นภัส  โนวัฒน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ฉัตรชฎา  โนวัฒน์
5. เด็กหญิงเขมนิจ  คงสิทธิ์
 
1. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
2. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกสิริ  แตงแก้ว
2. เด็กชายคฑาวุธ  จเรนิวาส
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รวยรื่น
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหนียดบุตร
5. เด็กหญิงอลินตา  มิสมัน
 
1. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
2. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงนัทพร  กาเตะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ร่าหมาน
3. เด็กหญิงวรัญญา  เด็กหลี
4. เด็กหญิงอรวิสา  จุนเด็น
5. เด็กหญิงอาฟียะห์  อาบูกาลอ
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวเมธิกา  ทองมีเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวกรูด 1. เด็กชายนราวุฒิ   แสงรักษ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุญเลิศ
3. เด็กชายภาณุรัตน์   สงัดกิจ
4. เด็กหญิงวิริยา   เม่นน้อย
5. เด็กหญิงอาริสา    รัตนเลิศ
 
1. นางสาวสุธิดา   ศรีภักดี
2. นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปากอ่อน
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองเพ็ง
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญพรัต
4. เด็กหญิงสุรพิชญา  กงชัย
5. เด็กหญิงอภิษฎา  พรหมทอง
 
1. นางกนกกร  พงศ์ยี่ล่า
2. นางสิริกาญจน์  เทพบำรุง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงซูไฮลา  เวาะซอ
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงฟาอีซะห์  อาบู
4. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟียุดดีน  อีแตเบ็ง
5. เด็กชายมูฮำหมัดนัสรีย์  บือโต
 
1. นางสาวมูรณีย์  ดาตูมะดา
2. นายซอฟี  กาเซะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ
2. เด็กหญิงฐิติมา  แก่นเพชร
3. เด็กหญิงปณิตา  รัตนเสถียร
4. เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
5. เด็กชายวชิรพงศ์  วงศ์บัณฑิต
 
1. นายพงค์ศักดิ์  แก้วเพ็ชร์
2. นางปาณิสรา  คงเพ็ชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วุฒิยา
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สินทนุ
3. เด็กหญิงรัตนวดี   เรืองติก
4. เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาฎา  มธุรส
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
2. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกรกมล  สิทธิยากรณ์
2. เด็กหญิงฐาปนี  สิทธิยากรณ์
3. เด็กชายประสิทธิชัย  ประจิกกิจ
4. เด็กหญิงสิรินทรา  มลิวัลย์
5. เด็กชายอาทิตย์  กลิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
2. นายจรีเมธ  บุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรมณี
2. เด็กชายณัฐพล  ทูเลียบ
3. เด็กหญิงพรรณศิริ  เหมือนนอง
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สารวงษ์
5. เด็กหญิงสศิกาญร์  รอบการ
 
1. นายไตรรัตน์  ยุทธโกศา
2. นายธงไทย  ขุนพรรณราย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเยาะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลดร
2. เด็กหญิงนารีมี  สะอะ
3. เด็กชายมูหัมหมัดอาสือลัน  เปาะแต
4. เด็กชายอับดุลเลาะห์  ตาเรม
5. เด็กหญิงฮาบีบี  มะดือเระ
 
1. นายฮาฟีซี  อูมา
2. นางสาวพาตีฮะห์  เดเบาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงกชพร  ลิ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญกมล  มากจันทร์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญส่ง
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  อินทร์แก้ว
5. เด็กชายธนวัต  ดำเกิด
6. เด็กชายนพรรณพ   เพชรช้าง
7. เด็กหญิงบุษราคัม  อยู่ดี
8. เด็กหญิงพิชญาภา  คงด้วง
9. เด็กชายภัทรพงศ์  สระโพธิ์ทอง
10. เด็กชายมาวิน  บุญเย็น
11. เด็กชายวริทธิ์นันท์  กุลเมือง
12. เด็กหญิงศานตยา  กู้เมือง
13. เด็กชายศุภโชค  ไชยทอง
14. เด็กชายสรนันท์  สุวรรณ์คีรี
15. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์ดำ
16. เด็กชายสราวุธ  สาลีผล
17. เด็กหญิงสศิธร  ใสพริก
18. เด็กชายอนันตชัย   ใสพริก
19. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
20. เด็กชายเอกพล  พุฒทอง
 
1. นางจารุณี  ฐานวิเศษ
2. นางสุนิสา  พุทธศรี
3. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
4. นางสาวอุษา  พรหมขาว
5. นางสาวช่อชบา  ชาญณรงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงจรรทมาศ  โตจันทึก
2. เด็กชายจิรพงศ์  สร้อยเสน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลสวัสดิ์
4. เด็กชายธนพนธ์  พิลาศรี
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขยูง
6. เด็กชายธันวา  หยู่ตุ้ง
7. เด็กหญิงธิดา  แก้วทอง
8. เด็กชายนพรัตน์  ราชมุณี
9. เด็กหญิงนาตยา  เนื่องในธรรม
10. เด็กหญิงนิ่ม  -
11. เด็กหญิงพรนภา  ยืนบุรี
12. เด็กชายภัทรพงษ์  มุธรรม
13. เด็กชายภูริวัฒน์  สารทบุญ
14. เด็กชายรุ่งตะวัน  นวลปาน
15. เด็กชายวรดล  ทองเกลี้ยง
16. เด็กชายสรวิชญ์  หอมรส
17. เด็กหญิงสุจิตรา  หาญชนะ
18. เด็กหญิงสู่ขวัญ  เหมวงษ์
19. เด็กหญิงอลิษา  พิบูลย์
20. เด็กชายเด่นดนัย  ทรัพย์มาก
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ
3. นายกีรติ  พรหมนรา
4. นางสาวปรัชวัน  คงแก้ว
5. นายริดวาน  สะอิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงซีตีมัรยัม  กาแบ
2. เด็กหญิงซูไรนี  เจะอูมา
3. เด็กหญิงดียานา  โต๊ะเฮ็ง
4. เด็กหญิงต่วนกูมัสนา  เด่นอุดม
5. เด็กหญิงนูรซามีมี่   ซีเดะ
6. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  กาแม
7. เด็กหญิงมัรเดีย  วาเลาะ
8. เด็กชายมุมตาซ  สาหวี
9. เด็กชายมูฮัมหมัดอีซาม  บางปู
10. เด็กชายมูฮำหมัดดุนยา  แวฮามะ
11. เด็กหญิงวีรฮาม  สตอฟา
12. เด็กหญิงอรดา  ลาดอ
13. เด็กชายอัลฮา  เจะอุบง
14. เด็กหญิงอัฮลาม  โตะบู
15. เด็กหญิงอาฟาฟ  สาหวี
16. เด็กหญิงอามาล  บระฮาซัน
17. เด็กหญิงอามีนา  ลือแมะ
18. เด็กหญิงอิบติซาม  เจะสามะ
19. เด็กหญิงอิรฟานี  ดือเระ
20. เด็กหญิงฮุสณา  บากา
 
1. นางรอฮานา  ยูโซ๊ะ
2. นางสาวอัสมะ  แวอุเซ็ง
3. นางสาวนูรไอนีย์  มะลี
4. นางสาวสุไรยา  เต๊ะแต
5. นางสาวฟาตีฮะห์  บูงอตาหยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายกฤตยชย์  ปัญจะสุวรรณ์
2. เด็กชายกฤษกร  สังข์ด้วงยา
3. เด็กหญิงจรรจิรา  สิทธิโชค
4. เด็กหญิงฐานิกา  ปานเกล้า
5. เด็กชายดำรงศักดิ์  บุญมาก
6. เด็กชายธนากร  นวลแก้ว
7. เด็กชายธนาวุฒิ  สระวัง
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผอมนวล
9. เด็กชายธีรภัทร  มัชมูมาศ
10. เด็กชายธีรวัฒน์  มัชมูมาศ
11. เด็กชายนพกร  รักไทร
12. เด็กชายปุณณสิน  วุฒิกรณ์
13. เด็กหญิงพลอยนับพัน  เงินเลี่ยม
14. เด็กหญิงลักษิกา  เรืองมิตร
15. เด็กชายวารินทร์  ทาทอง
16. เด็กหญิงวาสิณี  จำนงค์ฤทธิ์
17. เด็กหญิงวาสิตา  ชูศรีหรัญ
18. เด็กชายสิทธิชัย  ดารากัย
19. เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์กองลาศ
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงอากาศ
 
1. นายรสธศักดิ์  นภากุล
2. นายชำนาญ  มณีพันธ์
3. นางพรรณี  นาคปลัด
4. นางณัฐกานต์  คุณาเทพ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจาริยา  บำรุงชาติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 1. เด็กหญิงซูวัยบะห์  มาเละ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยาโงะ
3. เด็กชายบูคอรี  ตันหยง
4. เด็กหญิงฟาดีละห์  หะมะ
5. เด็กหญิงฟาตีหม๊ะ  แวเด็ง
6. เด็กชายฟาริด  อิบรอเฮง
7. เด็กชายฟาอิส  เลาะโอะ
8. เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  มะรอแม
9. เด็กชายยะห์ยา  ยูโซ๊ะ
10. เด็กชายสุไลมาน  ยูโซะ
11. เด็กชายอับดุลเลาะ  แวสุหลง
12. เด็กชายอัฟนัน  มีซา
13. เด็กหญิงอัรมานี  มะแซ
14. เด็กชายอัสมีน  อูแซปูตะ
15. เด็กหญิงอัสม๊ะห์  กานา
16. เด็กชายอานัส  โตะกะ
17. เด็กหญิงฮัปเสาะ  อาลีมามะ
18. เด็กหญิงเจะฮาวานี  ยาลอ
19. เด็กชายเจ๊ะอัฟฟานันท์  เจะโวะ
20. เด็กหญิงแวซัมซีย๊ะห์   สือแต
 
1. นายมูฮำหมัดอันวาร์  มะ
2. นายอับดุลลอฮ์  แวบูละ
3. นางสาวฟาตีฮะห์  อุสมันบาฮา
4. นางฟิรเดาส์  สาและ
5. นางสาวนิอาอีซะห์  ปาเจาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ไวยะ
3. เด็กชายธนพล  ราชประดิษฐ
4. เด็กชายธราเทพ  ทองเกลี้ยง
5. เด็กชายปกรณ์  นุทผล
6. เด็กชายปริพัฒน์  เพ็ญทอง
7. เด็กชายพงศ์พิศิษฐ์  คล้ายพิมล
8. เด็กชายพรพนมชัย  หนูคง
9. เด็กชายพิษณุ  สีเอียด
10. เด็กชายภนุมาส  ชูแก้ว
11. เด็กชายภัทรพล  ประกอบผล
12. เด็กชายวรฎร  พุกชื่อ
13. เด็กชายวรภัทร์  ช่างสุวรรณ
14. เด็กชายวาทิตย์  จันทร์พุ่ม
15. เด็กชายวิทวัส  ชาติพงศ์
16. เด็กชายศิรภัส  ศศิธร
17. เด็กชายศุภกฤต  ชัยแก้ว
18. เด็กชายอินทัช  สุนทร
19. เด็กชายฮาซิม  สุทธิการ
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลือชา
 
1. นางสาวเขมรดา  ศิริสมบัติ
2. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
3. นางปรีดา  อักษรคง
4. นางสาวจินดา  อัครกุล
5. นายจรัญ  สุทิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 1. เด็กหญิงณัฐพัชร  ด้วงศรีพัฒน์
 
1. นางสุนันฐนี  ถนิมพาสน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรงาม
 
1. นางกมลทิพย์  มะหะแซ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงคง
 
1. นางสาวสุรกาญจน์  โปฏกรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์  คงสีพุฒ
 
1. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง
 
1. นางสาวจิราภา  อาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 1. เด็กหญิงพรธิชา  ไทยทวี
 
1. นางสาวศุภาวดี  พรหมสวาสดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. เด็กหญิงอภิรดา  สุขอยู่
 
1. นางปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูแก้ว
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 1. เด็กหญิงอนันยตา  ยะโกะ
 
1. นางสาวยุพิน  พืชพงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงชฎาเพชร  เพชรประสิทธิ์
2. เด็กชายสกลวรรธน์  ช่อระชู
 
1. นางนพรลักษณ์  มานะจิตต์
2. นางจริยา  สุขห่อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายปัณณทัต  หัสนันท์
2. เด็กหญิงศิโสภา  เศรียรอุ่น
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
2. นางชุติกานต์  เมืองไทย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คชรินทร์
2. เด็กชายศุภเดช  คีรีเขต
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางสาวพรรณภัทร  เพ็ชรนิล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญขำ
2. เด็กชายชัชชัย  ช่วยหนู
 
1. นางพะเยาว์  แก้วพงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงชุติมาพร  พัฒนพงศ์
2. เด็กชายทวีธนวิมุตติ  บุญมา
 
1. นางเยาวนารถ  ศรียา
2. นางสาวกุลธิดา  เกตุแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ฉิมเมือง
2. เด็กชายวัชรพงษ์  จิตณรงค์
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แดงเพ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายจีรวรรณ  ศุภศิลป์
2. เด็กชายมรกต  ขลิกคำ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสมอภาค
2. นางสาวนฤมล  ไกรนรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธันยพร  คล้ายอักษร
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวผัน
2. เด็กหญิงจิรัตถิกา  หวังจองกลาง
3. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วบุปผา
4. เด็กหญิงนุชมณีี  สามงามชิง
5. เด็กหญิงพัชรีย์  แซ่ด่าน
6. เด็กหญิงวรินทร  สาสุธรรม
7. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
8. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์มุ่ย
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ชาวตลาด
10. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  บุญประเสริฐ
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางสาวอารียา  สวัสดิ์วงศ์
3. นางสาวจิรภา  พรายอินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกันณิกา  โรจชะยะ
2. เด็กหญิงญานิศา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หนูคง
4. เด็กหญิงธนวรรณ  รุยันต์
5. เด็กหญิงนภสร  อัณฑยานนท์
6. เด็กหญิงมนปริยา  มนตรี
7. เด็กหญิงศุภลัคน์  เกตุด้วง
8. เด็กหญิงสวรส  พุทธศุกร์
9. เด็กหญิงอุราวดี  สังติ้น
10. เด็กหญิงโสภิตา  คล้ายสมบบัติ
 
1. นางสาวทิพย์อาภา   เพชรตีบ
2. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ศิริพงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โจมทยาน
3. เด็กหญิงณัฐพร  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงปณิดา  เอียดทอง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่ส่อ
6. เด็กหญิงมะขาม  ขวัญช่วย
7. เด็กหญิงฤทัย  ไชยแก้ว
8. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สายใหม
9. เด็กหญิงอมราลักษณ์  ไชยศรีรักษ์
10. เด็กหญิงโชติรส  จงจิตร
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวสาคร  เพชรเอียด
3. นางสาวสุดารัตน์  ดำเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงจารุจินทร์  ฝั้นปันเชื้อ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวผัน
3. เด็กหญิงชลธิดา  ลีสนธิไชย
4. เด็กหญิงดมิสา  เอกรักษา
5. เด็กหญิงผกามาส  บุญโท
6. เด็กหญิงวลัยทอง  ศรีปัดถา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  อามาตย์สมบัติ
8. เด็กหญิงสุนันทา  แสงอำไพ
9. เด็กหญิงอภิญญา  หยูตุ้ง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์ทอง
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางอุทัย  วัฒนคีรี
3. นางสาวจิราภรณ์  มณีอ่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกชมน  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตเทียน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไหมสีเขียว
4. นางสาวพัฒภิมล  ดาวสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ราชนาม
6. เด็กหญิงมนัสพร  หนูแก้ว
7. เด็กหญิงลักษณ์พร  มากผล
8. เด็กหญิงศยามล  จิตร์มั่น
9. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปลองคีรี
10. เด็กหญิงโสวรส  ชัยศรี
 
1. นางนารีรัตน์  คงจ้อย
2. นางประนอม  สังข์คำ
3. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงสุภา
2. เด็กหญิงณภาภรณ์  พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงณิภาภรณ์  พงษ์พานิช
4. เด็กหญิงบุณฑริก  เกษศิลป์
5. เด็กหญิงรินรดา  วัฒนกูล
6. เด็กหญิงศิริภรณ์  พงษ์พานิช
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธิ์อุปถัมป์
8. เด็กหญิงสุมาลี  สองเพชรแก้ว
9. เด็กหญิงสุมินตรา  เกตุโรจน์
10. เด็กหญิงอัจจิมา  ศักดิ์ทอง
 
1. นางนวลฉวี  ไทรบุรี
2. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
3. นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงฉัฐกนก  อึ๋งสืบเชื้อ
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ณภัทร  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมดิลกกุล
4. เด็กหญิงณัฐวดี  เทพทองคุณ
5. เด็กหญิงณิชนันทน์  ประเสริฐเตชาโต
6. เด็กหญิงพรลภัส  เทพไพฑูรย์
7. เด็กหญิงพลอยฟ้า  วรรณพรหม
8. เด็กหญิงศีดาพร  ชูสีดำ
9. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เนาว์สุวรรณ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิตติชัยกุล
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สมภักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศุภกร
4. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศิลปเสวต
5. เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์
6. เด็กชายสัชฌุกร  อุ้ยวงศ์
7. เด็กหญิงสิยา  รักษายศ
8. เด็กชายสิรธีร์  ขวัญแก้ว
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มะณีโชติ
10. เด็กหญิงอรปริยา  เชิญทอง
 
1. นางวาสนา  ม่วงทอง
2. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
3. นายวิศรุต  เสืออินโท
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ขันเจริญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ไกรนรา
3. เด็กหญิงชญาภา  นวลสุข
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีศาศวัตกุล
5. เด็กหญิงณัฐมน  คงห่อ
6. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีศักดา
7. เด็กหญิงพรชนัน  นาภูมิ
8. เด็กหญิงพัชราภา  ฤทธี
9. เด็กหญิงพิมพกา  ศิลารัตน์
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
 
1. นายสรยุทธ  อินทร์ทุ่ม
2. นางสาวชลิดา  ประกอบชาติ
3. นายกันตวรวัฒน์  เกษรสิทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกิตติภณ    สุขภิลาภ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา   พรหมศรี
3. เด็กหญิงชลดา   ข้ามสมุทร
4. เด็กหญิงณัฐวดี   รักขันโท
5. เด็กหญิงนลินนิภา   ชมภูทอง
6. เด็กชายพศุตย์   ดอนอามาตย์
7. เด็กหญิงภัทรมาศ  ยิกุสังข์
8. เด็กหญิงศศิธร   สุพรรณวงศ์
9. เด็กหญิงสิรินันต์   พูลศิลป์
10. เด็กหญิงอภิสรา   พลมาตร
 
1. นายวีระศักดิ์  เชิงดี
2. นางสาวสาลินี  ด้วงเผือก
3. นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  โรจน์รัตน์
2. เด็กหญิงปภาวดี  แนมใส
3. เด็กหญิงพิชชพร  พรหมสมบัติ
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เพ็งเทพ
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วสังวาส
6. เด็กหญิงสิรินเรศ  จันทร์มาศ
7. เด็กหญิงสุภัทชา  พรหมสมบัติ
8. เด็กหญิงอนุสสรา  นาคปลัด
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์ทอง
10. เด็กหญิงเกศินี  พิทักษ์
 
1. นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี
2. นายยุทธ  เกื้อเพชรแก้ว
3. นางยุวนาถ  คงแหล่
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ดีสมดู
2. เด็กหญิงจินตนา  พฤกษ์ให้ผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาพร้อม
4. เด็กหญิงนิติภร  จันทรบุตร
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันดีสาร
6. เด็กหญิงภาวิพร  เพียรการ
7. เด็กหญิงมาลาพร  พูลเสมอ
8. เด็กหญิงศุภมาส  นนทะไสย์
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชาญชำนิ
10. เด็กหญิงอังคนาง  สีดา
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
3. นางสาวทัตพร  ขวาไทย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วทองศร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลิ่มสกุล
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันชูพานิชย์
4. เด็กชายวรเทพ  นาคขำ
5. เด็กชายวัชรพล  คุณะเวช
6. เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ
7. เด็กชายอธิธัช  ภูมิธนาศิต
8. เด็กชายอภิชัย  ลิ่มสกุล
9. เด็กชายอิทธิพล  ทองเกิด
10. เด็กหญิงเกวลี  หวังธรรมาชีพ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กชายจักรี  ช่วยศรี
2. เด็กหญิงจารุพัสต์  นกเทศ
3. เด็กหญิงจิรามณี  ทิพย์แก้ว
4. เด็กชายณวชร  เอี่ยมจันทร์
5. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  คงมุสิก
6. เด็กหญิงธัญชนก  ยืนนาน
7. เด็กหญิงบุญนภักดิ์  แซนกิน
8. เด็กหญิงภริตา  คงทองคำ
9. เด็กหญิงรัตนากร  เสนคุ้ม
10. เด็กหญิงศิรดา  ยืนนาน
 
1. นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร
2. นางถนอมขวัญ  โชคคณาพิทักษ์
3. นางสาวสราพร  ทัตติยพงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณภัทร   รุกเขตต์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุวรรณนิตย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์   รุ่งราตรี
4. เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง
5. เด็กชายนรวีร์   วังน้อย
6. เด็กชายภานุพงศ์   ณ อาภรณ์
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์   เอ็งฉ้วน
8. เด็กชายไกรวิชญ์   ชุมพินิจ
 
1. นายศักดิ์ศิริ   ลิ่มศิลา
2. นางสาวรุวัยดา   ปานแดง
3. นางสาววาริธร   สงวนนาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงกัลยา  หมานระโต๊ะ
2. เด็กหญิงซอรีฮะห์  หมานระโต๊ะ
3. เด็กชายธนพร  มิตตาสุวรรณ
4. เด็กชายนนทนันท์  นวลสุชล
5. เด็กชายภูผา  บิลอะหลี
6. เด็กหญิงวิรินทร์ทิรา  หนิหมาน
7. เด็กชายวีรภัทร  ขุนทองคำ
8. เด็กชายสราวุธ  นิปะสิกิ
9. เด็กหญิงสินีนาฎ  พงษ์มณี
 
1. นายประสาร  จิตพรหม
2. นางอภิญญา  ทองรักษ์
3. นางดาริน  จิตพรหม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงฐิติยา  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงณัฐิภรณ์  เกิดใกล้รุ่ง
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  จันทร์นวล
5. นางสาวฤทัยชนก  สุขสวัสดิ์
6. นางสาวอวภาส์  แก้วจำรัส
7. เด็กหญิงอวภาส์  บุญช่วยรอด
8. นางสาวเกตุกนก  แก้วสีนวล
9. นายเมฆพัฒน์  แก้วศรีนวล
10. เด็กหญิงเรวดี  สินธูวารี
 
1. นายกิตติพัฒน์  เพชรสี่หมื่น
2. นางสาววัชรีย์  หนูสมแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธุ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กชายกมัยธร  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติภณ  สุขภิลาภ
3. เด็กชายจตุพร  ไชยมหาแก้ว
4. เด็กชายชลนที  ข้ามสมุทร
5. เด็กชายณรงค์กร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายณัฐพล  ปัดจำหาร
7. เด็กชายธนภัทร  กองช่าง
8. เด็กชายธันวา  แสงโชติ
9. เด็กชายพศุตม์  ดอนอามาตย์
10. เด็กชายภัทรมาศ  ยิกุสังข์
 
1. นางปรานอม  รองมาลี
2. นางสาวโศภิตา  เถนว้อง
3. นางสาวนิโลบล  ชัยชนะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กหญิงกระแต  มณีโชติ
2. เด็กชายชานนท์  จันทรา
3. เด็กชายนราวิชญ์  ปัญญาบุตร
4. นายปัญญาวุฒิ  แซ่ซิ้ม
5. เด็กหญิงพลอย  ยินดี
6. เด็กหญิงวันนิสา  วงษ์ใส
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   ยกศิริ
8. เด็กชายสุรชัย  สงโสม
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีคำโหมง
 
1. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
2. นายปรวี  ศิริยะ
3. นายณัชพล  รอดชู
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กชายชนัญชิต  แสงทอง
2. เด็กชายชินภัทร  พิชัยรัตน์
3. เด็กหญิงญาณิศา  หาบอุปการ
4. เด็กชายธีรพล  หนูเอียด
5. เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่ภู่
6. เด็กชายมีนรภัทร์  คุณมี
7. เด็กชายรัชชานนท์  แพเพชร
8. เด็กชายอนุศักดิ์  กรรมโชติ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองเอี้ยว
10. เด็กชายเอกนิติชาติ  ชาติบุตร
 
1. นายทรงยศ  เพชรทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกวิทย์  สรรเพชร
3. นายฉัตร  ซ่อนกลิ่น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงมา
2. เด็กหญิงดรัลพร  สมาธิ
3. เด็กหญิงดวงกมล  นานอน
4. เด็กหญิงธนาภา  ภิญโย
5. เด็กหญิงนันฑิกา  ชัยวิเศษ
6. เด็กหญิงนันทิชา  ชัยวิเศษ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนชาติ
8. เด็กหญิงมนต์นภา  วังเคียน
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฤทธินาค
10. เด็กหญิงอนัญญา  คชบริรักษ์
 
1. นางสาวเจตนิพิฐ  เดชภักดี
2. นางสาวณัฐญาดา  แขวงเส็น
3. นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานข่อย 1. เด็กหญิงจิราภา  รักแก้ว
2. เด็กชายชวัลวิชญ์  บัวแข
3. เด็กหญิงฐิติชญา  คำสอน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดแก้ว
5. เด็กชายธเนศ  ธานีรัตน์
6. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นวลแก้ว
7. เด็กหญิงพิชยา  เทพทวี
8. เด็กหญิงหฤทัย  จันสำรวม
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุวรรณชนะ
10. เด็กชายอาทิตย์  อิ้วสู
 
1. นางสาวสุพร  ชูเมฆ
2. นางพรรณี  ทองแดง
3. นางอุุบล  ฉิมรักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปานเหลือง
2. เด็กหญิงจารุมญช์   เกื้อชู
3. เด็กชายธิติวัฒน์  สมวงศ์
4. เด็กชายบูรพา  รองไฝ
5. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สุทธิเจริญ
6. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
7. เด็กชายวีระพัฒน์  เนาวพันธ์
8. เด็กชายสิทธิรักษ์  รักทอง
9. เด็กชายสีหราช  ศรีเปาระยะ
10. เด็กชายอภิรักษ์  หนูมี
 
1. นายประภาส  จุลละเอียด
2. นายวทัญญู  อยู่แสง
3. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายกฤษตินัย  หมื่นท่องวารี
2. เด็กชายชลชาติ  ทองหอม
3. เด็กชายณัฐพล  คงสมุทร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพทอง
5. เด็กชายนวัชรินทร์  เหล็กเกิดผล
6. เด็กชายประกฤษฎิ์  ชูชาติ
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  หมื่นท่องวารี
8. เด็กชายภูริภัทร์  บ่อม่วง
9. เด็กชายอดิศร  นิลออ
10. เด็กชายไชยฤทธิ์  เหล็กเกิดผล
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  เผือกภูมิ
2. นางสาวชุติมา  เทียมอัมพร
3. นายทนงศักดิ์   คงประสม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เอียดเกลียง
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ทัพกาญจน์
3. เด็กชายนิติพล  หมวดทองแก้ว
4. เด็กชายประธาน  หลีกแก้ว
5. นายพรพิพัฒน์  คำสะอาด
6. เด็กชายภรัณยู  เกษทองมา
7. เด็กชายมูฮัมหมัด  บินอาเหม็ด
8. เด็กชายวัณกรณ์  ชูรัตน์
9. เด็กชายวุฒิภัทร  สิบคำพระ
10. เด็กชายอุดมพงษ์  ประดิษฐ
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
2. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
3. นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์
2. เด็กหญิงเกธิชา  อัครกรกุล
 
1. นางมลิวัลย์  เพชรศรีชาติ
2. นายกาญจนพรรณ  สรรเสริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินศิริ
2. เด็กชายศิริชัย  สิทธิกุล
 
1. นายไชยวัฒน์  ไชยทองคง
2. นางสาวไมยูเด๊าะ  หมัดโซะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังปริง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ใบระหมาน
2. เด็กหญิงสุจิรา  โต๊ะเตบ
 
1. นางซัลมา  ปริงทอง
2. นายสุริยา  พรหมเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงฤทัยญา  ณ ระนอง
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงถนอมขวัญ  โชติประภัสร์
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  หนูช่วย
 
1. นางสาวลลิต  มีศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายปารมี  จิตต์สัมพันธ์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายปภาวิน  เอ้งเถี้ยว
 
1. นายฮาดี  อาแวกะจิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายภูริณัฐ  อยู่วัง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลอนงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นุวงศ์
 
1. นายธีรพงค์  คงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงนาเดีย  วิลันดาโสภณ
 
1. นายอำนาจ  พูลสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงสุมาลี  โชติรัติกาล
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลอนงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงศรัณญา  หัศดี
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงวัลณ์เพ็ญ  หนูมาก
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1. เด็กหญิงนาซีรา  มามะ
 
1. นางสาวอัสนะ  บินสุหลง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมณี
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงนิธิวดี  แซ่ตัน
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง 1. เด็กหญิงไซนับ  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวสุพิชาญ์  ด้วงรุ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นวลแก้ว
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงอจิรวดี  ประไพ
 
1. นายนภดล  จิตร์เกิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงศลิษา   รสสุคนธ์
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นางสาวหงส์นภา  สูนทองห้าว
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุทธาภิรมย์
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์   ส่งตระกูล
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   นาพิรุณ
 
1. นายบุญเลิศ  เจียรศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทนัสศรี  มัคคุ้น
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คุ้มสุข
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างคิด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  จิตบรรเจิด
2. นางอัญชลี  จันแดง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนูรอาเดียนา  ลอแม
2. เด็กหญิงยูสรอ  มะรอนิง
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิชชา  อินมณเฑียร
 
1. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
2. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ส่งแสง
 
1. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
2. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กชายอโณทัย  ทินนา
2. เด็กหญิงเจนจิราพร  อินทร์คำแก้ว
 
1. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
2. นางสาวยุพา  หมีนพราน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงนูรปัทมา  กือจิ
2. เด็กชายอาลีมัน  อีลา
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางอาสือละห์  ลอแม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงดารินทร์  มาตรวังแสง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อันทะเกตุ
 
1. นางวารี  หงส์คำ
2. นางสาวชญานันท์  มุ่งยอดกลาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงยามีล๊ะ  มีนา
2. เด็กหญิงแวฮายาตี  หะยีแวหามะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางตือเราะ  หนิเร่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดวงศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  นาวารักษ์
 
1. นางสาววาธิณี  ดิ่นทอง
2. นางสาววาสนา  ชูศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายคุณากร  อินทร์นอก
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงดิญานา  อาษาราษฎร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  เลี้ยงสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   เพชรมุณี
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญขำ
2. เด็กชายปภังกร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พันธ์พืช
 
1. นางณัฐิญาณ์  สกุลแก้ว
2. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงชามีนี  หมาดโหยด
2. เด็กหญิงซีมียา  อาหลีกะเส็ม
3. เด็กหญิงอัสมา   ก้อเด็ม
 
1. นางซากีเร๊าะ  หมาดโหยด
2. นางมาเรียม  อนันตัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เกษศรี
2. เด็กหญิงนฤพร  เงินลิ่ม
3. เด็กหญิงพรรณวดี  หวันน่าหงู
 
1. นางพัชรี  ก่ออ้อ
2. นางศศิวรรณ  ไชยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กชายณัฐภัทร   เกื้อกูลสงฆ์
2. เด็กชายภัทรพล  ชูอินทร์
3. เด็กชายสัณพิชญ์  วุฒิวงศ์
 
1. นางวรรณะ  ชูสุวรรณ์
2. นางกัลยาณี  ไทรงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงธัญสินี  วุ่นบัว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมใจหมาย
 
1. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
2. นางอารีย์  ศรีเพชรทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิเศษคณากุล
2. เด็กชายธนดล  ธรรมวิธรรม
3. เด็กหญิงอันดามัน  ปิโย
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จันทรพา
2. นางอุไร  จันทพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ก้าว
2. เด็กชายชญานนท์  สงวนทรัพย์
3. เด็กชายอนุชา  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นายกฤษณะพงศ์  ศักดา
2. นางสาวเครือวัล  อินทร์เพชร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. นายกิตติพงศ์  กลิ่นเพชร
2. เด็กชายจิรเดช  แซ่ตัน
3. เด็กชายนฤชิต  เพ็ชรบุญ
 
1. นายธีรยุทธ  บริพันธ์
2. นางนันทพร  คีรีรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงนลินธิดา  จิราสิต
2. เด็กชายปกรณ์  แก้วโยม
3. เด็กชายวุฒิชัย  ชูรักษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญศรีนุ้ย
2. นายเจนรบ  สุวรรณวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงชุลิตา  อิ่มเคี่ยม
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นานอน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลุนศรี
4. เด็กชายศุพรนุวัฒน์  ชูทอง
5. เด็กชายอินทัชปฑิต  บรรจงการ
 
1. นางสาวจันทร์อุมา  กิ้มนวน
2. นายอิสระ   หนูชู
3. นายสิทธิโรจน์  ธนะภพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  พั่นเที้ย
2. เด็กชายพงศ์ธร  เรืองชัย
3. เด็กชายภูวนัตถ์  ทองศรีนวล
4. เด็กชายยศกฤต  สุขสม
 
1. นายนิติพัฒน์  ณ นคร
2. นายสุธน  นากแก้ว
3. นางโสพิศ  เหม่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  เสนดำ
2. เด็กชายพาณิชย์  ทิพยชล
3. เด็กชายสมศักดิ์  อยู่นุ่น
4. เด็กชายอัฐษฎา  คงสอง
5. เด็กชายเตโชดม  ผิวอ่อน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมรินทร์
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
2. นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีชัย
2. เด็กหญิงกรกมล  นพสถิตย์
3. เด็กหญิงกรณ์ศิรัตน์  ชูเมคา
4. เด็กหญิงกรรลยา  พุดดำ
5. เด็กชายจุติเทพ  แสงมณี
6. เด็กหญิงชยาภา  อาษาชำนาญ
7. เด็กชายณัฐดนัย  ส่งเสริม
8. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แซ่ฮ่อง
9. เด็กชายธีรกร  สุขมีชัย
10. เด็กหญิงนรีรัตน์  มณีคช
11. เด็กหญิงนวิยา  ผมทอง
12. เด็กหญิงนัทธิดา  เพ็ชราม
13. เด็กหญิงประภาสิริ  ชนะสุด
14. เด็กหญิงปานชีวัน  จินดาวงษ์
15. เด็กหญิงปิ่นมนัส  จีนนำหน้า
16. เด็กชายภัทราวุธ  ทองอ่อน
17. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเกื้อ
18. เด็กชายยุทธจักร  เมฆศรี
19. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทยมิตรชอบ
20. เด็กชายฤณธรรถ์  พุ่มพวง
21. เด็กหญิงลลิตา  คงบำรุง
22. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
23. เด็กหญิงวาสิฐี  บุญเรือง
24. เด็กชายวิทธวัทธ์  หนูเส้ง
25. เด็กชายศิรศักดิ์  ชูแสง
26. เด็กหญิงศิริภัสสร  หนูวงศ์
27. เด็กหญิงศิริรักษ์  คงบำรุง
28. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
29. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
30. เด็กหญิงสุทธิดา  สุดชฎา
31. เด็กชายอดิสรณ์  แสงไกร
32. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คงแก้วโต
33. เด็กหญิงอพัชรา  ขิกขำ
34. เด็กหญิงอมราวดี  ทองฤทธิ์
35. เด็กชายเจนณรงค์  พร้าวแก้ว
36. เด็กหญิงเนติมา  นาเลื่อน
37. เด็กหญิงเมธินี  อาสนะ
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขแก้ว
39. เด็กหญิงไอลดา  จ่าสกุล
 
1. นางสาวจิรพรรณ  บุณยาธิการโสภณ
2. นายวรยุทธ  รักสิทธิ
3. นายสุดสาคร  คงแป้น
4. นางสาวนภาพร  นาเลื่อน
5. นางสาวกรองแก้ว  ทองมาก
6. นางสาวเพ็ญนภา  สุขเสน
7. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกลี้ยงหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แต้มจันทร์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
6. เด็กชายฉัตรดนัย  เพชรเอียง
7. เด็กหญิงชนาภา  จิตต์อารีย์
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพชรอาวุธ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   คงภักดี
10. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาครัตน์
12. เด็กชายดำรงเดช  คงแก้ว
13. เด็กชายธนธรณ์  หมวดศรี
14. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
15. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญเมือง
16. เด็กชายธีรพงษ์  ราชโยธา
17. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
19. เด็กหญิงประกายมาศ  ใจสว่าง
20. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
21. เด็กหญิงปริณดา  ขาวสนิท
22. เด็กหญิงปรียานุช  สังคำ
23. เด็กชายปิยนันท์  นาเคนทร์
24. เด็กหญิงพัณณิตา  กรดมาก
25. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
26. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างคิด
27. เด็กหญิงมีนา  เดชะ
28. เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรนรา
29. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
30. เด็กหญิงสรัญญา  สารา
31. เด็กหญิงอนัชชา  ชูนาค
32. เด็กชายอนุวัฒน์  สืบตัน
33. เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อกูลชาติ
34. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
35. เด็กหญิงอารญา  สุวรรณมณี
36. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรอาวุธ
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ช่วยประคอง
39. เด็กชายโชติภัทร  ชาญ
40. เด็กชายไกรยูร์เศรษฐ์  เดชะ
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นายวินิส  ชะอุ่มดี
3. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
4. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
5. นายศศิภา  แก้วปู่
6. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
7. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
8. นางสาวพัฒนพร   จันทร์เมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  หมวดทอง
2. เด็กหญิงขวัญรวี  ตรีกมล
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ดำมี
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชอบธรรม
5. เด็กหญิงชลลดา  หมวดทอง
6. เด็กหญิงณฐนนท์  เมฆเรือง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลั่นเซ่ง
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูสังข์
9. เด็กชายณัฐพงศ์  สมเลิศ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแก้ว
11. เด็กชายตุรากร  แก้วสุวรรณ์
12. เด็กชายทะนงศักดิ์  ใหม่เมือง
13. เด็กหญิงธนาภา  บุญวงศ์
14. เด็กหญิงนงนภัส  ชูแท่น
15. เด็กหญิงนริสา  บั้นเยือก
16. เด็กหญิงนฤภร  สงเสน
17. เด็กหญิงนลินทิพย์  กาญจนะ
18. เด็กหญิงนัชชา  หมุนคง
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวดำ
20. เด็กชายประวัติ  รักษายนต์
21. เด็กหญิงปุญช์กนก  แก้วมีบุญ
22. เด็กหญิงพรรณนิภา  เกิดทรัพย์
23. เด็กชายพัทธนันท์  ชูแท่น
24. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พรหมเพศ
25. เด็กหญิงภาขวัญ  ณ นคร
26. เด็กหญิงภาวินี  ขวดแก้ว
27. เด็กหญิงยลตรี  ดำมี
28. เด็กชายรพีภัทร  นาคเกลี้ยง
29. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชกิจจา
30. เด็กหญิงรุ้งทิวา  จันทร์นวล
31. เด็กหญิงวรกานต์  ด่านเสือร้อง
32. เด็กชายวรากร  แพรพระนาม
33. เด็กหญิงวาสนา  ทองชู
34. เด็กชายสรศักดิ์  สงเสน
35. เด็กชายสหรัฐ  ธรรมศิริ
36. เด็กชายสิทธิพงศ์  แสงประจง
37. เด็กชายสุทิวัส  ทองประดับ
38. เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์นวล
39. เด็กชายอนุวิท  โชคชูลี
40. เด็กหญิงอารยา  ใหม่เมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีิอโนทัย  ใหม่เมือง
2. นางสาลินี  ทองทรง
3. นางสาวสุมณฑา  สุขหอม
4. นางสาวมนัสนันท์  ทองสังข์
5. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
6. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
7. นายวานิช  ใหม่อ่อน
8. นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเส้ง
2. เด็กหญิงกฤติมา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงกันตพร  รัตนพันธ์
4. เด็กชายคฑาวุธ   สุดรักษ์
5. เด็กชายฐานทัพ   เหลี่ยมแก้ว
6. เด็กหญิงฐิตยาพร  ฝอยทอง
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ขวัญเกื้อ
8. นางสาวต่วนฮาสน๊ะ  ยือแร
9. เด็กชายธนัช  วิริยะพานิช
10. เด็กชายธนัท  ชารัตน์
11. เด็กชายธราเทพ  ศรีวิเชียรอำไพ
12. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กลิ่นดี
13. เด็กชายนันท์ตพัฒน์  สุตนพัฒน์
14. เด็กชายปิติพงศ์  ภูมิพงศ์
15. เด็กหญิงพรรวษา  ไชยรักษ์
16. เด็กหญิงพิชญ์กนก  รักษาพล
17. เด็กหญิงภัทรศยา  ประทุมรัตน์
18. เด็กชายภาคภูมิ  วัฒนศิริ
19. เด็กหญิงยอดขวัญ  กายภูมิ
20. เด็กหญิงลลิตา  พรมทัต
21. เด็กหญิงวรรณิศา  นีระบาล
22. เด็กหญิงวฤทัย  สมทอง
23. เด็กหญิงวิภา  รักษาพันธ์
24. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมวงษ์ษา
25. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ภักดี
26. เด็กหญิงศสิธร  รอดภัย
27. เด็กชายศักดินันท์  ตราสุวรรณ์
28. เด็กชายศิรินนท์  เลขา
29. เด็กชายสิทธิพล  กลับทับลัง
30. เด็กชายสิทธิพัฒน์  ตราสุวรรณ์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษาพล
32. เด็กหญิงสุจิตรา  ชนะชัย
33. เด็กหญิงสุชานาถ  ส่งแสง
34. นางสาวสุนิตา  รอดรัตน์
35. เด็กชายสุปวีณ์  ลีนะธรรม
36. เด็กหญิงสุภัศรา  วงศ์สวัสดิ์
37. เด็กชายอดิศร  รัตนสุวรรณ์
38. เด็กชายอดิศร  เดชธนู
39. เด็กชายอนุวัฒน์  สมทอง
40. เด็กหญิงเมศิณี  ชัยรักษา
 
1. นายเอนก  เมฆฉาย
2. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
3. นางปรีดา  พ่วงกิ่ม
4. นางกุหลาบ  หนูนะ
5. นางดวงพร  สุมลวรรณ
6. นางวรรณี  จูงศิริ
7. นางรัชดา  ปาลรังษี
8. นางกัลยาณี  กลับอำไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองพูล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญถาวร
3. เด็กหญิงจันทภา  สมาธิ
4. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีเทพ
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  นุ้ยเอียด
6. เด็กหญิงชนารดี  ไกรเทพ
7. เด็กหญิงชลดา  รอดรักษ์
8. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญสนิท
9. เด็กหญิงณัฐกาน  เศษบุญทอง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตตรา
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์
12. เด็กชายธนพนธ์  บุญถาวร
13. เด็กชายธนวัฒน์  เซ่งห้อง
14. เด็กชายธนัญชัย  เมืองราช
15. เด็กชายธนาธิป  ทวีกุล
16. เด็กหญิงธัญพิญชา  กลับทอง
17. เด็กหญิงธารารัตน์  สงสังข์
18. เด็กชายธีรเดช  บัวเพ็ชร
19. เด็กหญิงนฤภร  บุญส่ง
20. เด็กชายนฤวัต  บัวเพ็ชร
21. เด็กหญิงปณัฐตา  คชรัตน์
22. เด็กชายพงศกร  พันธ์เที้ย
23. เด็กหญิงพรญาณี  สมาธิ
24. เด็กหญิงพัชรี  นุ้ยเอียด
25. เด็กหญิงพิมนิพา  พิบูลย์
26. เด็กชายภัคพล  คงคิด
27. เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร
28. เด็กชายภานุวิชญ์  อังสกุล
29. เด็กชายรชต  ปราบภัย
30. เด็กหญิงลลิณี  รอดอุปการ
31. เด็กชายวรวิทย์  ทองรอด
32. เด็กชายวัชรภณ  ผกาแก้ว
33. เด็กหญิงวิริสา  เพ็ชรมีศรี
34. เด็กหญิงศิรประภา  พลภักดี
35. เด็กหญิงศิริกานต์  หลักเพชร
36. เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสีนวล
37. เด็กชายอภิวัฒน์  ปลอดรักษ์
38. เด็กหญิงอมรกานต์  ชูสิทธิ์
39. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  บัวแก้ว
40. เด็กชายไชยภัทร  อ่อนชาติ
 
1. นายอนันต์  นกแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
3. นางรุ่งอรุณ  ตันวโรภาส
4. นางจิตติมา  จันทร์ราช
5. นางสาวอุบล  ศรีทอง
6. นางจิรวรรณ  มีภูมิ
7. นางสุภาพร  ยอแสง
8. นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรหนู
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วังสปราบ
3. เด็กชายจรัญชัย  โทบุรี
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ละอองรัตน์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  อินญาญานยศ
6. เด็กหญิงชญาณนันท์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายซุลกิฟลี  นิอามะ
8. เด็กหญิงฐิติมากร  จีนเพชร์
9. เด็กชายณภัทร  กันคล้าย
10. เด็กชายณัฐกฤต  เสียงหวาน
11. เด็กชายณัฐนนท์  สีทอง
12. เด็กชายณัฐวัฒน์  เรืองรัตน์
13. เด็กชายดิลาวัร  บาเหม
14. เด็กชายธนรัตน์  แก้วกับทอง
15. เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ทองพุด
16. เด็กชายนฏิศวร์  แจ้งจุล
17. เด็กหญิงนัซมีย์  หะ
18. เด็กหญิงนันทรัตน์  มหาสิทธิ์
19. เด็กหญิงบุณยวีย์  อินทวงศ์
20. เด็กหญิงบุสรอ  ดอเล๊าะ
21. เด็กหญิงปฏิภาณี  สุขพงษ์
22. เด็กหญิงพรปวีณ์   สิงหนราพัฒน์
23. เด็กชายพรภวิชญ์  อุทัดทอง
24. เด็กหญิงภัทรวดี  สกุลทอง
25. เด็กชายภาณุพงศ์  มณีอ่อน
26. เด็กชายมูซัยมี  ลูกเล็ก
27. เด็กชายรฐนนท์  มีเทพ
28. เด็กหญิงวธูสิริ  ธรรมพิทักษ์
29. เด็กหญิงวริศรา  ยอดจันทร
30. เด็กชายวัชรพล  บัวแดง
31. เด็กชายศรันยพงษ์  เกียรติตระกูล
32. เด็กหญิงสุพิศสา  รัตน์น้อย
33. เด็กชายอชิตพล  สิิกกะ
34. เด็กหญิงอติกานต์  ชายยอดแก้ว
35. เด็กชายอนุสรณ์  บุญขวาง
36. เด็กชายอัฟฟาน  สะรีดอง
37. เด็กชายอัลฟาร์รุค  เจ๊ะดือเร๊ะ
38. เด็กหญิงเขมิสรา  รอดรัตน์
39. เด็กชายแมน  มะสะอะ
40. เด็กชายโจนาทาน  เลาะสุหลง
 
1. นายวุฒิพงษ์  คงคาวงศ์
2. นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน์
3. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ
4. นางสาวชนาธิป  จีรกาญจน์
5. นางสาวสุนิษา  บัวบาน
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัสรียา  เด็นอาเร๊ะ
7. นางนันทาพร  พันธมาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายนามศักดิ์  หมู่สิกะเภรี
 
1. นางสาวพลอยมรกต  นาคธรรมวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนชิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณแก้ว
 
1. นางจารึก  ทองแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายวัชรพล  มหาบัน
 
1. นายสมยศ  สมมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธไทย
 
1. นางสาวณิชยรัตน์  วัฒนสงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีขวัญ
 
1. นางสาวโสภิตา  ปลอดภัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงนวภรณ์  หนูชูไชย
 
1. นางกันยา  แสวงผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. นางสาวกนกวรรณ  เช็ก
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายสินทร  นิลพัฒน์
 
1. นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายพงศกร  สนั่นก้อง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายพันธวัช  ศรีแสง
 
1. นายบุญสอด  ทองแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  พ้นภัย
 
1. นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐธินันต์  ธนสาร
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฝาละมี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หีมเกตุ
 
1. นางแก้วมณี  โสพิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
 
1. นายชัชวาลย์  ไชยม่อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงปวริศา  พ่วงพูล
 
1. นางนวลนิตย์  คงชีพา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. นางสาวเกวลิน  แสงสิงห์
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กชายซะฮ์ลาน   สาเมาะ
 
1. นางบุษบามินตรา  สลักคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นางอภิชญา  หนูทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
 
1. นายทิศาณุ  เหตุถัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กชายพรหมชัย  สุวรรณเนาว์
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก้วสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณลันตา  เจริญผล
 
1. นางสาวเพทาย  บุบผัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงซาฮีรา    ดอเลาะ
 
1. นายโกมนต์   หล่อทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงวณิศรา  บุญมา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสิรีธร  โฮ่สกุล
 
1. นายนวมินทร์  โรมินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายพงศกร  สนั่นก้อง
 
1. นายพัชรัตน์  จรัสรัตนเศวต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 1. เด็กชายกฤษติชัย   วิชัยดิษฐ์
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พัชนี
 
1. นายไพรัตน์  คำเลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธไทย
 
1. นางสาวณิชยรัตน์  วัฒนสงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐธินันต์  ธนสาร
 
1. นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. เด็กหญิงพิชญาเนตร  คงหอม
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1. เด็กหญิงทิตาพร  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางมณีวรรณ  ทองมุสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 1. เด็กชายกิตติคุณ   วิเศษสิงห์
2. เด็กชายจุนเหยียน    พุน
3. เด็กชายชาครีย์   บุญธรรม
4. เด็กชายปิยากรินทร์   เมืองช้าง
5. เด็กชายพชร   เตชะวันโตบวร
6. เด็กหญิงพรไพลิน  เมืองทอง
7. เด็กชายภูวดล   โคมหอม
8. เด็กชายรัชชานนท์   ตราชู
9. เด็กชายวสุกฤต   ยิ้มเส้ง
10. เด็กชายศักดิ์วิวัศ   อุตมรุณี
11. เด็กหญิงสุภาวดี   ทวีจันทร์
12. เด็กชายเหมรัศมิ์   ใคลคลาย
 
1. นางสุประวีณ์   แก้วอนันต์
2. นายอรุณ   รัตนมณี
3. นายเอกศักดิ์   ลิ่มกังวาฬมงคล
4. นางสาวเดือนจรัส   เหล่าเจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายจิณณวัตร  คล้ายสนิท
2. เด็กชายณฐกร  กัญชนะกาญจน์
3. เด็กชายณัฐภัทร  ช่วยชม
4. เด็กหญิงนิสากร  ทองมี
5. เด็กชายภูวิศ  ง้าวงาม
6. เด็กชายยุทธชัย  แซ่จู
7. เด็กชายวรากร  สวยงาม
8. เด็กชายศิวาวุธ  รัตนถาวร
9. เด็กชายสิทธิรักษ์  หมัดหมัน
10. เด็กชายอสิตธิกร  ทองสุข
11. เด็กชายเตชิต  จิตตวาที
 
1. นายชยังกูร  หนูหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงกมลพร  จุฑามนตรี
2. เด็กหญิงกรณิศ  จันทร์พุ่ม
3. เด็กหญิงกวิตา  มัชฌิมวงค์
4. เด็กชายกันต์กวี  พลอยขาว
5. เด็กหญิงฐิติมล  เครือแมน
6. เด็กชายธันยพัต  ทิพย์วิมลมาศ
7. เด็กชายธีรภัทร  เครือแก้ว
8. เด็กหญิงรชตวรรณ  โพธิ์เพชร
9. เด็กหญิงสินีนาฏ  สายสุคนธ์
10. เด็กหญิงอรปรียา  ชินวงศ์
11. เด็กหญิงอัลวานี  สลาม
12. เด็กชายอุทัย  สกุลดิษฐ์
 
1. นายวิชวินท์  พงศานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันธิกาญ  หลานชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงณวพร  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงธนัฐชา  สมาธิ
3. เด็กหญิงธัญทิพย์  อยู่เหี้ยง
4. นางสาวนฤมล  สมาธิ
5. เด็กชายนิติธร  ยิ่งขจร
6. เด็กชายพลวัฒน์  เจือกโว้น
7. เด็กชายศศวิษาณ  เลื่องเชื้อง
8. นายศิรวัฒน์  นพวงศ์
9. เด็กชายศุภชัย  เอียดสีทอง
10. เด็กหญิงสลิลพร  เอกวิลัย
11. เด็กชายอนันตพงศ์  คำมีผล
12. เด็กชายโสภณ  มิ่งมิตร
 
1. นายชำนาญ  ทองดี
2. นายส่งศักดิ์  ศรีกระจ่าง
3. นายธุวานนท์  สุทธินนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  หมุ่ยยุง
2. เด็กหญิงจิรวดี  แก้วหนู
3. เด็กหญิงณัฐพร  หนูเนตร
4. เด็กชายธีรพงศ์  รอดโรจน์
5. เด็กหญิงนงนภัส  ณะสงค์
6. เด็กชายพีรพล  พันธ์เลิศ
7. เด็กชายมงคล  วงศ์ลา
8. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเกื้อ
9. เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรทองมา
10. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำทอง
11. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วภราดัย
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุ่มเอียด
 
1. นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ
2. นายณัฐพงศ์  เขียวน้อย
3. นางสาววิไลวรรณ  ภัยรี
4. นายโสธยา  เพชรนาคิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกมลดนัย  จูเนี่ยว
2. เด็กชายจักริน  สระกระวี
3. เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา
4. เด็กชายชนเดช  ทองกอบ
5. เด็กชายณพดล  ผุสสระ
6. เด็กชายนิพนธ์  ทองเรือง
7. เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยธา
8. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์ขาว
9. เด็กหญิงภาพิมล  พรหมสุวรรณ
10. เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ
11. เด็กชายรุจรวี  ศรีน้อย
12. เด็กหญิงอธิชา  วาสนพันธ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
2. นายวรเดช  รุลปักษ์
3. นายชนกพล  เพชรยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกนกพล  บุลา
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพยรัตน์
3. เด็กชายคณัสนันท์  ไชยกูล
4. เด็กชายคณัสนันท์  ชูชื่น
5. เด็กชายครรชิตพล  ริยา
6. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี
7. เด็กหญิงจิรธิดา  ผอมกรด
8. เด็กชายชยากร  พัดทอง
9. เด็กหญิงชัญญานุช  แก่นเพชร
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จุลแก้ว
11. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  บุญศิริ
12. เด็กหญิงณัฏฐศิริ  พรหมมา
13. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชติรัตน์
14. เด็กหญิงทิฆัมพร  สำราญสม
15. เด็กชายธนกร  มิตรณรงค์
16. เด็กชายธนภูมิ  ธนนิมิตร
17. เด็กชายธฤต  จริงจิตร
18. เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์
19. เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร
20. เด็กชายปวลุตม์  หวันหม๊ะ
21. เด็กชายปิยณัฐ  จันทร์ชู
22. เด็กชายผดุงอรรถ  แก้วรัมย์
23. เด็กชายพงศกร  เพชรรัตน์
24. เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช
25. เด็กหญิงพัชรพร  ขาวเรือง
26. เด็กชายพันธกร  สำราญสม
27. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัตตะโก
28. เด็กหญิงพิชญธิดา  สินสังข์เลิศ
29. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรัตน์
30. เด็กหญิงวรางคณา  เรือทอง
31. เด็กชายศุภณัฐ  มลิวัน
32. เด็กชายสรรเพชญ  วงษ์บำรุงเทวี
33. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ช่วย
34. เด็กชายสุริยวงศ์  ทั่งจันธิมาธรณ์
35. เด็กหญิงอรณิชา  สุภาวไตร
36. เด็กหญิงอัฏฐพรสุรัตน์  กาญจนบรรณ
37. เด็กหญิงอาริตา  รอดเกลี้ยง
38. เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เมือง
39. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ดิสโร
40. เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม
 
1. นางสุนิสาห์  สุกสี
2. นายวาริส  เจะกา
3. นายธวัช  มะโนเพ็ชร
4. นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
5. นางสาวทัศนีย์วรรณ  จินดา
6. นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
7. นางสาวนิตยา  อุไรรัตน์
8. นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สุนทรวชิรเวช
2. เด็กหญิงกรรณิกา   สุดการงาน
3. เด็กหญิงกษมา   ทองสร้าง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์   แสนแป้น
5. เด็กหญิงคณิสรา   ขำตรี
6. เด็กหญิงจิรัชยา   นะวะกะ
7. เด็กหญิงชณามินทร์   นุ่มทอง
8. เด็กหญิงญาณิศา   ชูด้วง
9. เด็กหญิงฐิดาภัทร   รัตนะ
10. เด็กหญิงณัฎธวดี   มันทุ่ย
11. เด็กชายณัฐพล   ไปดี
12. เด็กชายณัฐวัตร   มาศทอง
13. เด็กหญิงธัญชนก   อนันตพงศ์
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์เพชร
15. เด็กหญิงธิดารัตน์   ไชยสงคราม
16. เด็กหญิงธีริศรา   นวลโข้ย
17. เด็กหญิงนพมาศ   นวนมาก
18. เด็กหญิงนภัสสร   ชัยตรี
19. เด็กหญิงนลินี   ไทรงาม
20. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินธนู
21. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันเพชร
22. เด็กชายพัธนพล   สมาธิ
23. เด็กชายภัทรวิทย์   อุ่นกำเนิด
24. เด็กชายภาณุศิษฐ์  ชูแสง
25. เด็กหญิงมาริสา   ธนูศิลป์
26. เด็กหญิงวริศรา   รักงาม
27. เด็กหญิงวิลาสินี   ยุเด็น
28. เด็กหญิงศุภวรรณ   ฤทธิ์เพชร
29. เด็กหญิงสาวิตรี   ทองผุด
30. เด็กหญิงสิริกร   คงเพชร์
31. เด็กหญิงอนัญญา   สิงห์แก้ว
32. เด็กหญิงอรฤดี   สุดการงาน
33. เด็กหญิงอรวรรณ   จิตรา
34. เด็กหญิงอัครชา    นิลละออ
35. เด็กหญิงเกวลิน   สีอ่อน
36. เด็กชายเทวัญ   ขาวสี
37. เด็กหญิงเปมิกา   กอเจริญรัตน์
38. เด็กหญิงแพรวา   อินทรงาม
39. เด็กหญิงแอนนิตา   เกกินะ
40. เด็กหญิงโชติมณี   เมืองประทับ
 
1. นายสมใจ   ชูแก้ว
2. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์
3. นายอนุวัตร   คงเพ็ง
4. นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์
5. นางสาวเสาวภา  ฉิมเนียม
6. นางสาววารุณี  ชูเกลี้ยง
7. นางสาววรรณวนัช  อัครธราดล
8. นายปกรณ์  อาจสมโภช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงกามิลละ  คัชรินทร์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์
3. เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี
4. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  สุขศิริ
5. เด็กหญิงจิพัฑฒิดา  เย็นศิริกุล
6. เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย
7. เด็กหญิงณกมล  ศิริเสถียร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  นพรัตน์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมไพบูลย์
11. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองบุ
12. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขสวัสดิ์
13. เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย
14. เด็กหญิงธันยพร  พรหมตรัง
15. เด็กหญิงธันยมัย  ช่วยเกิด
16. เด็กหญิงปริยากร  ภู่วิจิตร
17. เด็กหญิงปัณณ์ญฉัตร  ลิ่มกังวาฬมงคล
18. เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล
19. เด็กหญิงพิมวิภา  ถมทอง
20. เด็กหญิงภัทราวดี  นามวงศ์
21. เด็กหญิงภาสินี  ประดับเพชรรัตน์
22. เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค
23. เด็กหญิงมินตรา  มีเพียร
24. เด็กหญิงรมิตา  คูนิอาจ
25. เด็กชายวชิรวิทย์  สุพงษ์
26. เด็กหญิงวรรณฤดี  เซ่งซ้าย
27. เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์
28. เด็กหญิงวีรวรรณ  เซ่งซ้าย
29. เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ
30. เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์
31. เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง
32. เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์
33. เด็กหญิงศุภพิชญ์  อุตทิพย์
34. เด็กหญิงสรณ์สิริ  อำนวยพานิช
35. เด็กหญิงสวิชญา  รัตนธนาสกุล
36. เด็กชายสันติภูมิ  ทองนุ้ย
37. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี
38. เด็กหญิงอังควิภา  เวทมาหะ
39. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณา  โปทาสี
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
2. นายชัชวาลย์  ไชยม่อม
3. นายนเรนฤทธิ์  รัตนซ้อน
4. นายกามารูเด็ง  เลาะมะ
5. นายป้อมเพชร  นาควิจิตร
6. นางสาวกนกกาญจน์  อมัติรัตน์
7. นางสาววณิษา  จะรีดิ
8. นางสาวรุ้งนภา  ชุมประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรางหมู่
2. เด็กชายคฑาวุธ  สุกรี
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองนวล
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณรักษ์
5. เด็กชายชินกฤต  ไชยกาล
6. เด็กหญิงณัฐพร  คลองดี
7. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงดารินทร์  เมืองสุด
9. เด็กหญิงธัญชนก  ขาวเชื้อ
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บำรุงการ
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขการ
12. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วมรกฎ
13. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิทธิศักดิ์
14. เด็กชายนฤดม  ภักดีโชติ
15. เด็กหญิงนิพาดา  ผลาภรณ์
16. เด็กหญิงนิราวรรณ  เพ็ชรเกื้อ
17. เด็กหญิงบุพผา  แก้วจันทร์ทอง
18. เด็กหญิงประภาพรรณ  กาญจนรักษ์
19. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เตชรุ่งกวิน
20. เด็กหญิงปิยนุช  มณีสิงห์
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขการ
22. นางสาวมนัสนันท์  หาผล
23. นางสาวมลฤดี  มณีสิงห์
24. เด็กชายยิ่งศักดิ์  แสงหนู
25. นายรวิพันธ์  เจษฎารมย์
26. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข
27. เด็กชายวิชาญ  ภิรมย์
28. เด็กชายวีรพล  วรรณบวร
29. เด็กหญิงศตายุ  จารุจินดา
30. เด็กหญิงศรุตา  นุ่นทองหอม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สมกำลัง
32. เด็กหญิงสายรุ้ง  คงเกิด
33. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนชาติ
34. เด็กชายสุภกิจ  จันทร์ส่องแสง
35. เด็กหญิงอภิญญา  บุญถาวร
36. นางสาวอัญชลีพร  สมกำลัง
37. เด็กชายอานนท์  สุทธิ
38. เด็กหญิงอุษณิษา  นิ่มกาญจนา
39. เด็กชายเนติพล  ลำดับพงศ์
40. เด็กหญิงโสภิดา  พลนาค
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
2. นายปกรณ์  อาจสมโภช
3. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
4. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
5. นางสาวสากิยา  ชูลิกร
6. นายกฤตพณ  ไชยกาล
7. นางสาวเทียรงาม  สีหมาน
8. นางสาวสุนิศา  ซ้ายหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ริยาพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
3. เด็กชายจักริน  อุ่นยวง
4. เด็กหญิงจินตพร  สุวรรณชนะ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่างคิด
6. เด็กหญิงชนาภา  จิตต์อารีย์
7. เด็กชายณรงค์ชัย  จิตสำรวย
8. เด็กหญิงณัฐกฤษตา  เพชรอาวุธ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงภักดี
10. เด็กชายณัฐพล  บุญขำ
11. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
12. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาครัตน์
13. เด็กชายธนวุฒิ  คำแก้ว
14. เด็กชายธีรพงษ์  ราชโยธา
15. เด็กชายนนทนพงศ์  ทองคำยาน
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
17. เด็กหญิงประกายมาศ  ใจสว่าง
18. เด็กหญิงปรียานุช  สังคำ
19. เด็กชายปิยะภัทร์  ขาวสะอาด
20. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรอาวุธ
21. เด็กหญิงพิมพกานต์  หอมสูง
22. เด็กชายพุฒิพงศ์  คชสิทธิ์
23. เด็กหญิงภมรรัตน์  เจริญรูป
24. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างคิด
25. เด็กหญิงมาดินะห์  ทวีกุล
26. เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรนรา
27. เด็กหญิงวรรณพร  พวงทอง
28. เด็กชายวัชรพล  ภูสุทธิ
29. เด็กชายวิศรุต  อานนท์
30. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกูล
31. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญมีชัย
32. เด็กชายศุภชัย  ฤทธิมาศ
33. เด็กหญิงสมัชญา  อินทอง
34. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คงดี
35. เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อกูลชาติ
36. เด็กชายอรรถกรณ์  ขวัญเมือง
37. เด็กหญิงอารญา  สุวรรณมณี
38. เด็กชายเจษฎา  นวลศรี
39. เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรอาวุธ
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นางกาญจนา   ชะอุ่มดี
3. นายศศิภา  แก้วปู่
4. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
5. นางสาวพัฒนพร   จันทร์เมือง
6. นางยุพดี  จงรักจิตต์
7. นางขวัญจิตร  ฤทธิกุล
8. นางสาวนฤมล  เพชรประสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมด้วง
2. เด็กหญิงกรนันท์  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงกรรณิกา  หอมแก้ว
4. เด็กชายคณิสร  พูนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชูจันทร์
7. เด็กหญิงชลิตา  โรยร่วง
8. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญมา
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อติชาติ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมจันทร์
11. เด็กชายตรีพล  รูปเล็ก
12. เด็กชายทนงศักดิ์  เดชอรุณ
13. เด็กหญิงธนัชฐ์ษิตา  ทองแย้ม
14. เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ศิริเมือง
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาชล
16. เด็กหญิงนริสรา  ทัลวัลลิ์
17. เด็กชายนัทพล  แสงแป้น
18. เด็กหญิงนิษณากานต์  นิลสุวรรณ
19. เด็กหญิงปฐมา  พิโรจน์
20. เด็กหญิงปารวี  คลองขุด
21. เด็กหญิงปาลิตา  ราชเจริญ
22. เด็กชายปิยะวัฒน์  สมแก้ว
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกื้อฉิม
24. เด็กชายพีรพัฒน์  หนูเงิน
25. เด็กชายภานุพงษ์  ส้มเกลี้ยง
26. เด็กหญิงภูริดา  บุญขาว
27. เด็กชายรัฐภูมิ  คชเชนทร์
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินบ้านยาง
29. เด็กชายวรวุฒิ  คลายทุกข์
30. เด็กชายวัชรพงศ์  นุ้ยเจริญ
31. เด็กหญิงวันวิสาข์  ธรฤทธิ์
32. นายวิศรุต  ปวัฒนกุล
33. เด็กหญิงศศิธร  ภิญโญ
34. เด็กหญิงสุนันทา  วงษ์แก้ว
35. เด็กหญิงอนงค์พร  เหมือนวงศ์
36. เด็กหญิงอรวรรณยา  ศรีนุ่ม
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  โกละกะ
38. เด็กหญิงเกศสรา  คงแทน
39. เด็กชายเจษฎา  ตันเสถียร
40. เด็กหญิงเปรมยุดา  ผอมเกื้อ
 
1. นางศศิธร  ปักพงชา
2. นายอรุณ  ปักพงชา
3. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
4. นางมณีวรรณ  เกื้อฉิม
5. นางสาวสิริรัตน์  จำวัง
6. นายบุญธรรม  ชูดำ
7. นางลออ  จิรักษา
8. นายจเร  หนูปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วรรณรัตน์
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงปณิสา  ทองขำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายธนพล  ปฏิแพทย์
 
1. นายพงศกร  เรืองสา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
 
1. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงขวัญชนก   ท่ามถัง
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเทวา
 
1. นายศุภสิน  สร้างผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  หนูแป้น
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนันธกานต์  ศรีภัชรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กชายธนภัทร  หมุนชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายจักรินทร์  เลิศชิน
 
1. นายศุภสิน  สร้างผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายปุณณวิช   เธียรสรรชัย
 
1. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงราชาวดี   ใหมแก้ว
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กชายนฤปนาท  ยาระงับ
 
1. นายชัยเดช  เครือเปรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงอรพินท์  จำเรียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงน็อตฟาตีฮะ  บินตี้อิดริส
 
1. นางสาวสิรินดา   พรหมสถิตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงราชาวดี   ใหมแก้ว
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาณุเดช  เดชทองคำ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนโชติ  สวัสดี
 
1. นางอารียาภ์  นัตถิวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หนูสังข์
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. นางสาวศศิธร  หลอดศิลป์
 
1. นางสุภาพร  จันทร์ปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เจียมทอง
 
1. นายจตุรงค์  สุวรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนแร่ 1. เด็กหญิงราชาวดี  เสนเกตุ
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีนวน
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายภัทรพงศ์   พงศ์มณี
 
1. นายสุรเชษฐ์  เปล่งประดับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. นายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. นายภาณุ  สาราบรรณ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงวริศรา  หลีกภัย
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงคีตา  เผ่าชู
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงขำ
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชารัตน์
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายสุภเวช   คงประเทศ
 
1. นายสุรเชษฐ์  เปล่งประดับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายรัชชานนท์  ยอดราช
 
1. นายลิขิตร์  นิลสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นายธีรพัทธ์  ทิ้งมณี
 
1. นายสุเทพ   เหมมัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภัสศิริ  หีตช่วย
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงวรณัน  บริพันธ์
 
1. นางเพ็ญนภา  ช้างพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. นางสาวกานติ์ชนิต  สายน้อย
 
1. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายศุภมงคล  วิจารณ์
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ลาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  รักเกียรติ์
4. เด็กหญิงนวพร  ประทุม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  แสงรัตน์
6. เด็กชายยุคันธร  บุญพิทักษ์
7. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
8. เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร   บรรสิทธิ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางสาวฐิติพร  อิกะศิริ
3. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ขาวเรือง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
3. เด็กหญิงชญานิน   ดาวตุ่น
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสงขำ
5. เด็กหญิงณิชกานต์   ศรีมาลา
6. เด็กหญิงธัญชนก   ช่อจำปา
7. เด็กชายวชิรวิทย์   สังข์กล่ำ
8. เด็กชายศักดิกร   พรหมบังเกิด
9. เด็กหญิงสุธิมา   โสธร
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นางสาววนิษา   ไพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร
2. เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จันหาญ
4. เด็กหญิงนภัสศิริ  หีตช่วย
5. เด็กหญิงปวริศา  สุระพร
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว
8. เด็กชายอนาวิน  ลิ้มสกุล
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
2. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
3. นายวริทธิ์ธิพงษ์  อัครภิภัทรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายนราพงศ์  หอมฟุ้ง
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  หอมฟุ้ง
4. นายพีรพัฒน์  ชัยสาลี
5. นายพีรวัฒน์  ขุนบรรเทิง
6. เด็กชายภูวดล  อินทรกำเหนิด
7. นายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด
8. นายยุทธภูมิ  สอนนอง
9. นางสาวศศิกาญณ์  บุญชู
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางสาวนัฐกานต์   สุขย้อย
3. นางสาวนฐพร  ทองย้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายณัฐวัตร  ไทยกูล
2. นางสาวธิดา  หงษ์ทอง
3. นางสาวภรณ์วณี  จันดี
4. นายภาณุ  สาราบรรณ์
5. นางสาวศิริพร  คงสิน
6. นางสาวสรวีย์  ชูประพันธ์
7. นางสาวสุชานันท์  เพชรอาวุธ
8. นางสาวสุภาพร  เพ็งสกุล
9. เด็กชายสุรวัศ  หงษ์ทอง
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
2. นางสุกันยา  พรหมวิเศษ
3. นางวิมลรัตน์  กาญจนไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายกฤตยชญ์   ลาเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายธัญเทพ  ชูแป้น
4. เด็กหญิงธันยพร  รักเกียรติ์
5. เด็กหญิงนนิญญา   บุญมา
6. เด็กหญิงภัทราวดี  แสงรัตน์
7. เด็กชายยุคันธร  บุญพิทักษ์
8. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
9. เด็กหญิงศตนันท์  ราชปักษี
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเจริญ
11. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย   บรรสิทธิ์
12. เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร   บรรสิทธิ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญแดง
14. เด็กชายเกษมสันต์   บุญกระสินธุ์
15. เด็กหญิงไอยริญ  เพชรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางสาวฐิติพร  อิกะศิริ
3. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชิตาพงศ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ท่ามถัง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   พัตรสอน
4. เด็กหญิงธนภรณ์   วรรณรัตน์
5. เด็กหญิงนารีรัตน์   สุขคง
6. เด็กหญิงปสุตา   บุญศัพท์
7. เด็กหญิงพรรณิภา   แก้วประดิษฐ์
8. เด็กชายภัทรชัย   วราภรณ์
9. เด็กชายภัทรพงศ์   พงศ์มณี
10. เด็กหญิงมนัสนันท์   อินทร์ทอง
11. เด็กหญิงรัชญา  บัวเพ็ชร
12. เด็กหญิงราชาวดี   ใหมแก้ว
13. เด็กหญิงวศมล   ชาลี
14. เด็กหญิงวาสนา   จังกินา
15. เด็กชายเมธัสศิญะ   ต้องถือดี
 
1. นายสุรเชษฐ์  เปล่งประดับ
2. นายนุกุล  ปาวิชัย
3. นายณัฐพล  ไชยมะโณ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็มปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกฤตนัย   เลี่ยมวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสภา
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา   แก้วเกิด
4. เด็กชายจิรวัฒน์   พรหมรัตน์
5. เด็กชายนวพล   โตคีรี
6. เด็กชายนันทชัย   นุ้ยเขียว
7. เด็กชายปิยวัฒน์   สุมาลุ
8. เด็กชายปิยะพงษ์   พรมแสง
9. เด็กชายปุณณวิช   เธียรสรรชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สุขวิสุทธิ์
11. เด็กหญิงภัทรธิดา   ลิขิตธรรมรักษ์
12. เด็กหญิงภิญญณี   บัวครื้น
13. เด็กชายภูรินท์   ยุติมิตร
14. เด็กชายภูริวัฒน์   ปิ่นอมร
15. เด็กชายสุทธิภัทร  พุ่มพัว
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
2. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
3. นางสาวเกศราพร   ยิ้มศรี
4. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยถาวร
2. เด็กหญิงกุ๊กไก่    ช้างนาค
3. เด็กหญิงขวัญชนก   ท่ามถัง
4. เด็กหญิงจินดาภรณ์   น้อยแก้ว
5. เด็กหญิงธนภรณ์   วรรณรัตน์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์   สุขคง
7. เด็กชายปุญญพัฒน์   อินทร์ทอง
8. เด็กหญิงราชาวดี   ใหมแก้ว
9. เด็กหญิงวิมลมณี   ขนานเรด
10. เด็กชายสุภเวช   คงประเทศ
11. เด็กชายอดิสันต์   สุขยะฤกษ์
12. เด็กหญิงอริสา   ขุนรักษ์
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
2. นายสุรเชษฐ์  เปล่งประดับ
3. นางชลกานต์   เหรัมพกุล
4. นางสาวจันทรามาศ   วงค์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  อาทิเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทอง
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เกื้อกูล
4. เด็กชายธเนตรพล  เกสเจริญ
5. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณจันทร
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเชิด
7. เด็กชายภาณุเดช  เดชทองคำ
8. เด็กหญิงรัฐยา  ตันหยงทอง
9. เด็กชายวัชรพงษ์  เสียงอ่อน
10. เด็กชายวีรพล  จินดาประเสริฐ
11. เด็กหญิงศศินันท์  ทุมทอง
12. เด็กชายสิริกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
2. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
3. นางอภาพรรณ  เสลาฤทธิ์
4. นายภัทยา  พิชญาวัตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงกนิษฐปฐม  พิทักษธรรม
2. เด็กชายชวฤทธิ์  ชัยเล็ก
3. นายธิวาธร  พรหมรักษา
4. เด็กชายนิติพล  มะหะหมัด
5. เด็กหญิงบุญนิภา  ปานเพ็ชร์
6. เด็กชายพงศกร  ชัยเล็ก
7. เด็กชายพงศกร  บุญรัตน์
8. เด็กชายพรชัย  จันทรรัตน์
9. เด็กหญิงพรประภา  บัณฑิตย์
10. เด็กหญิงพิชญา  วิบูลกิจ
11. เด็กหญิงมุขสุดา  โครธาสุวรรณ
12. เด็กหญิงเกวลิน  หนูทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
2. นางสาวสุมนต์   นนทพันธ์
3. นางสาวอมรรัตน์   เรืองแก้ว ทองคำ
4. นางสาวดวงกมล  ดำเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนันธกานต์  ศรีภัชรินทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
3. เด็กชายบุณยศักดิ์  งามศิริโรจน์
4. เด็กชายประพฤทธ์  บุระชัด
5. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สุวลักษณ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน
7. เด็กชายพีรพล  เรืองเพ็ง
8. เด็กชายภคพล  บัวแก้ว
9. เด็กชายภูวนาท  รัตนะ
10. เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
2. นางลัดดา  แก้วมณี
3. นายอธิป  ซ้ายหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกชพร  ยะโส
2. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
3. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
4. เด็กชายธีรพัฒน์  วรดิษฐ์
5. เด็กชายพงษ์พัทร   เทพี
6. นางสาวพลอยนภัส  อนุจร
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  รักชาติ
8. เด็กชายอดิเทพ  ช้างอินทร์
9. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
10. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
11. นางสาวอรอนงค์  คงทน
12. เด็กหญิงไอยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวยุรวรรณ   ชินวงค์
2. นายพัทยา  บุญมาก
3. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
4. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อมรชร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มัดยี
3. เด็กชายณรงค์เดช  เทพทอง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  พัวเนี้ยว
5. เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแก้ว
6. เด็กหญิงดุษยาภรณ์  สว่างเต็ม
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  ขวัญสุด
8. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้านกิ่ง
9. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์พระจันทร์
10. เด็กหญิงพิมพิกา  ทองแก้ว
11. เด็กหญิงลลิตา  พลายชุม
12. เด็กชายวัฒนชัย  ไหม่แก้ว
13. เด็กชายวิษณุ  กาบแก้ว
14. เด็กหญิงสวรรค์ธิดา  ส่งรอด
15. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คุ้มตัว
16. เด็กหญิงอนัญญา  ไกรเดช
17. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์พระจันทร์
18. เด็กหญิงอาริสา  ศรีชู
19. เด็กหญิงเกวรินทร์  หนูทอง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบรรจง
 
1. นางสาวโศธิดา  เพ็ชรช่วย
2. นางสาวโสรยา  เลื่อนแก้ว
3. นางณัฐพัชร์  เพชรประสิทธิ์
4. นางสาวจิรา  เหมือนมาศ
5. นางสาวเชาวลี  ทองสุข
6. นางสาวนิภารัตน์  กลิ่นฟุ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายกิตติชนม์  วงษ์ศรี
2. เด็กชายจักรพงษ์  อินทรรัตน์
3. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  หารรักษา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ผลรักษา
5. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์แจ่ม
6. เด็กชายธนพล  ปฏิแพทย์
7. เด็กชายนฤพนธ์  เต่าทอง
8. เด็กชายนิคม  แก้วสะวัน
9. เด็กชายพงศ์พล  บัวสารบรรณ์
10. เด็กชายพุฒิเบศร์  ธารา
11. เด็กชายภิภัทร  มั่นเขตวิทย์
12. เด็กชายล้อมพงษ์  อินทพางค์
13. เด็กชายวุฒิชัย  กลัดแดง
14. เด็กชายสรวิชญ์  หัสรินทร์
15. เด็กชายสิทธินัย  ศรีงาม
16. เด็กชายสุรวุฒิ  เทพวงค์
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมภินันท์
18. เด็กชายอภิวิชญ์  สนทนาการ
19. เด็กชายเจ  ฟองสาวงศ์
20. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สนทนาการ
 
1. นายพงศกร  เรืองสา
2. นางสาวฐิติพร   แก้วตุ้ม
3. นางสาวณัฐธิดา  รักษ์เกลี้ยง
4. นางสาวเมทินี  อรุณคีรีโรจน์
5. นางรุ่งรัตน์  แย้มสุคนธ์
6. นางมยุรี  พรมประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกรชนก  วุฒิสังข์
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  เรืองนาม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ขนอม
4. เด็กหญิงญาณิศา  ขนอม
5. เด็กหญิงณัฐธันยา  สังข์โชติ
6. เด็กชายธันวา  ชูพันธ์
7. เด็กชายปภังกร  วงสุนทร
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูทองแก้ว
9. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉายากุล
10. เด็กหญิงพิมพิศา  ฉายากุล
11. เด็กหญิงภัทรวดี  อุ่นสอน
12. เด็กชายวันโน  เอเว็น
13. เด็กหญิงวิชญาดา   สุขสบาย
14. เด็กชายสมิทธิ์  ศิลาสุวรรณ
15. เด็กชายสรณ์สิริ  พรหมพัฒน์
16. เด็กหญิงสุธีธิดา   พรหมพัฒน์
17. เด็กหญิงอนิสรา   ขวัญเมือง
18. เด็กหญิงอรอนงค์  มฤค
19. เด็กชายโซ  จา
20. เด็กหญิงโม  จา
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเสนีย์  ศรีมณี
4. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
5. นางเดือนนภา  คงเพชร
6. นางสาวณัฐชยา  หนูน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวกนิษฐา  ชารัตน์
2. เด็กชายกันตนพ  คำภาส
3. นางสาวกุสุมาลย์  พลพิชัย
4. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์ส่อง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขาวปลอด
6. เด็กหญิงญาณิศา  สืบสกุลวงศ์
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชุมมี
8. นางสาวณัฐธิดา  ราชสังข์
9. นางสาวนฤมล  แก้วแกมจันทร์
10. เด็กหญิงนลินนิภา  บุญญาธิการ
11. เด็กชายประกาศิต  เกตุเพ็ชร
12. เด็กชายพิทวัส  วรรณะ
13. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
14. เด็กชายภูธเนศ  ทองรักษ์
15. นางสาวลลิตา  ไกรนรา
16. เด็กหญิงวีรภัทรา  แสงมณี
17. เด็กหญิงศศิวิมล  แจ้งใจ
18. นางสาวสุปรีดา  รัตนบุรี
19. เด็กชายเกรียงไกร  สุกรี
20. เด็กหญิงเนตรนภา  เจริญรูป
 
1. นางสาวกรกนก  สมทรง
2. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
3. นางสาววิชชุดา  ไทยราช
4. นางสาววราภรณ์  สิขิวัฒน์
5. นางเบ็ญจวรรณ  ดิษฐาน
6. นางสาวพรสวรรค์  นวลจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงกชกร  ถิ่นพระบาท
2. เด็กหญิงกรรวี  รักษาวงศ์
3. เด็กหญิงกฤตนา  หีมหล๊ะ
4. เด็กหญิงกัญวรา  โมรา
5. เด็กชายกันตภัต  ถั่วเถื่อน
6. เด็กชายจุฑารัตน์  ช่วยศรี
7. เด็กหญิงชนันภรณ์  ทรัพย์หนุน
8. เด็กหญิงชลกนก  เจนพาณิชกุล
9. เด็กหญิงชลธิชา  คงพาน
10. เด็กหญิงณัฐพร  วิบูลย์พันธ์
11. เด็กชายธวัชชัย  รุ่งเรืองรัก
12. เด็กหญิงนิจวรรณ  หนูกลับ
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปฤษฎางค์กูล
14. เด็กหญิงปิยมาส  รัตนสูตร
15. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซ่ตั้น
16. เด็กหญิงลลิตา  ลุนบุตร
17. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีอินทร์
18. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นาคพิน
19. เด็กหญิงเกตน์สินี  โนนน้อย
20. เด็กหญิงโสรยา  โล่ห์เล็ก
 
1. นายวัชรพล  อินทอักษร
2. นายเชิงชาย  ชูช่วง
3. นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน
4. นางลักขณา  ภู่ผกาพันธ์ุพงษ์
5. นายชวิน  มณีนูน
6. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กหญิงกันจต์ณภัส  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงกาญ  แก้วมณี
3. เด็กหญิงจันทร์สุภา  บุญเกิด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศิลป์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ภู่ระย้า
6. เด็กชายปรเมษฐ์  เพชรเวช
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  เลี้ยงชีพ
8. เด็กหญิงมลฤดี  สินตา
9. เด็กชายวิชาญ  ศักดิ์เพชร
10. เด็กหญิงวิภา  จันทร์สมบัติ
11. เด็กชายศักดิเดช  รังวิเรนทร์
12. เด็กหญิงศิตางค์  สมสกุล
13. เด็กชายสันติ  สายนาค
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  มุสิกะ
15. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สินเสวก
16. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจริญแพทย์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  อับดุลลอมาน
18. เด็กหญิงสุนิดา  โพธิ์วิเศษ
19. เด็กหญิงสุวรรณสินธ์  อินทร์กงลาด
20. เด็กหญิงหงสาวดี  หนูนบ
 
1. นายปรัชญา  กาดีโลน
2. นางสาวพิมพา  อุดใจ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสนันท์  พรสิริดารา
4. นางนวลจันทร์  มีสติ
5. นางสาวซูรียาณี  คลังสี
6. นางสาวคัธติญา  ทรงศิริ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายกวิน  นันต๊ะ
2. เด็กชายชลธี  แสงทอง
3. เด็กหญิงธมล  ลือชารักษ์
4. เด็กหญิงธัญพิมล  จิตพรมศรี
5. เด็กหญิงปริณดา  กล่อมหาดยาย
6. เด็กชายพรพินิต  แสนสุธา
7. เด็กชายพิชญุตม์  มีมาก
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  เทพรัตน์
9. เด็กหญิงอลัญญา  เตชะโกมล
10. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
 
1. นายภรศักดิ์  องอาจ
2. นางบุญศรี  หงษา
3. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชูแหละ
2. เด็กหญิงกันติชา  อนุพงค์
3. เด็กชายธนภูมิสิทธิ์  อาสนะ
4. เด็กหญิงธัญรดา  ขุนภักดี
5. เด็กหญิงนรีนันท์  หอมแก้ว
6. เด็กชายพัชรพล  คงมา
7. เด็กชายพิตตินันท์  ผอมดำ
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จะรา
9. เด็กชายสุทธิวัส  ศิริรอด
10. เด็กชายสุรวิชญ์  นุ่นทอง
 
1. นายณัฐพงค์  นิลเพชร
2. นางรุ่งนภา  ละออกอ
3. นางสาวปาริฉัตร  นวนทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 1. เด็กหญิงกชกานต์  มุสิโก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตินสกุล
3. เด็กชายดุลยวัต  ว่องวิเชียร
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  เฝดสูงเนิน
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุบัติ
6. เด็กชายปยุต  อยู่กลาง
7. เด็กชายพิสิฏฐ์พล   ราวีนุวรรธ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูวัจนะ
9. เด็กชายเจริญฤทธิ์  อำพันมาก
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อิฐกอ
 
1. นางสาวสุดาพร  ทองแก้ว
2. นางดะศิษฐวณี  ชำนาญเพชร
3. นางอุมาพร  ภาสภิรมย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
3. เด็กชายพันวรา  สายสงค์
4. เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง
5. เด็กชายวศิน  สวัสดี
6. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
7. เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง
8. เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
9. เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น
10. เด็กชายเลิศพิสิฐ  พันธ์ฟอง
 
1. นางสุรางค์  หมันหมาด
2. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 1. เด็กหญิงณัชชา  สูหน้าหู
2. นายธีรเดช  ขาวเล็ก
3. เด็กหญิงนิฐาพร  หมาดชาย
4. เด็กชายพรชัย  หมั่นมา
5. เด็กหญิงพัฒนพรรณ  ละงู
6. เด็กชายศุภชัย  สันทัด
7. เด็กหญิงศุวภิชญ์  ตั้งฮั่น
8. เด็กชายอนุสรณ์  เสียงใหญ่
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมเกื้อ
10. เด็กชายเลิศชัย  คงเดีย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
2. นางสุวรรณา  หวันหยี
3. นายสุรินทร์  จันทร์ส่งแสง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. นายกฤตยชญ์  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  รุ่งสุวรรณ
3. นายธัญสรณ์  อินทแก้ว
4. เด็กหญิงนาตยา  คุณมนะ
5. เด็กหญิงรุจรวี  ชูเชื้อ
6. นายเจตนิพัทธ  ชูโฉม
7. นางสาวเรวดี  ศรีนาวา
8. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แก้วชนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ชูรัตนะสิริกุล
2. นางกรกนก  ยอดจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงชญานันต์  เกิดขุมทอง
3. เด็กหญิงญาณิศา  มุสิกะ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำคล้าย
5. เด็กหญิงธิวาพร  สังวาลย์
6. เด็กหญิงนฤภร  แข็งแรง
7. เด็กหญิงรวิสรา  สุดสนอง
8. เด็กหญิงวราลี  ลีแอล
9. เด็กหญิงศิราพร  สมฤดี
10. เด็กหญิงเขมรินทร์  เกตุแก้ว
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางสาวกนกพร  พรหมเพชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงกรกฏ  นวลชู
2. เด็กหญิงขนิษฐา  กองทอง
3. เด็กหญิงจีระไน  ทองนอก
4. เด็กหญิงณิชากร  หนูขาว
5. เด็กหญิงธนพรรณ  พรหมทอง
6. เด็กหญิงปาล์มฤทัย  คงชื่นใจ
7. เด็กหญิงพีรดา  วะเกิดเป้ง
8. เด็กหญิงศกลรัตน์   แก้วเนิน
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางไสว  ไตรบุญ
3. นางสาวกมลมาศ  รุ่งเรือง
4. นางสาวฐิติชยา  เสมอทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐนรี  ทองเผือก
2. เด็กหญิงณัฐนรี  วรรณทะมาต
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำลองกลาง
4. เด็กหญิงศศิประภา  บุญทัน
5. เด็กชายสว่างพงษ์  รัตน์รักษ์
6. เด็กหญิงอนุษา  พวงชัย
 
1. นายวีรพงษ์  กันทัด
2. นางอาซีเยาะห์  ปริงทอง
3. นางสาวนิตยา  เกตุแก้ว
4. นางสาวรัตนา  พรมปัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ภิรมย์พาณิชย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  โอเครา
4. เด็กหญิงหยกฟ้า  พิมาน
5. เด็กหญิงอติมา  จันทร์จุนาทัศน์
6. เด็กหญิงโมโม่  เอาม่า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร   บุญมี
2. นายธวัชชัย  แซ่โค้ว
3. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
4. นางขนิษฐา  นวลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นางสาวครีมา  ศิลามัย
2. นางสาวจิรวดี  ชูวาส
3. นางสาวจุฑามาศ  อนุสา
4. นางสาวพรชนก  เรืองยก
5. นางสาวมณีรัตนา  ขุนสง่า
6. นางสาวเอื้องฟ้า  หวานเพ็ชร์
 
1. นายธนาธร  หนูคูขุด
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
3. นางสาวกนิษฐา  ภัทรธนาพรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกชพร  ไทยช่วย
2. เด็กหญิงดาราวดี  เวชกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  พรมเพ็ญ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ชูศรี
6. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
2. นางสาวปิยะพร  ศรีสุขใส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกรผกา  ชูทิ่ง
2. เด็กหญิงธิดรัตน์  แก้วชรัตน์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  หนูอินทร์
4. เด็กหญิงนุชญดา  ศรีเกตุ
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  เอียดทอง
6. เด็กหญิงปาริชาต  สุนทรนนท์
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอียดทอง
8. เด็กหญิงปิ่นอาภรณ์  ดำพอรู้
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชลนรี  ปณีตะผลินทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์สุด
3. เด็กหญิงธัญมน  คงทองสังข์
4. เด็กหญิงนภสร  เลื่อนจันทร์
5. เด็กหญิงปาทิตตา  แก้วสองเมือง
6. เด็กหญิงพรธวัล  ทองสังข์
7. เด็กหญิงวรัทยา  วิทยารัฐ
8. เด็กหญิงโฟร์โมสต์  อภัยพงษ์
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางเพชรรัตน์  เปล่งเสียง
3. นางสาวอัลฟาฟา  บิลละเตะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงจันทราภา  โจมฤทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  มุสิกะ
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำคล้าย
4. เด็กหญิงธิวาพร  สังวาลย์
5. เด็กหญิงนฤภร  แข็งแรง
6. เด็กหญิงรวิสรา  สุดสนอง
7. เด็กหญิงวราลี  ลีแอล
8. เด็กหญิงศิราพร  สมฤดี
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางฉวีวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางสาวกนกพร  พรหมเพชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายธัญวุฒิ  พุ่มร่ม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรทอง
3. เด็กชายพัชรพล  บัวลอย
4. เด็กหญิงภัทรีภรณ์  คงเพ็ชร
5. เด็กหญิงมณิสรา  ดิษฐะ
6. เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีสง
7. เด็กหญิงเสาวนีย์  รักเกื้อ
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
3. นางสุภาพร  สุขดำ
4. นางเครือวัลย์  ทองยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
2. เด็กหญิงณัฐฐา  นวลโข้ย
3. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
4. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาสลับ
7. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
8. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
 
1. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
2. นางสาวกาญจนา  รัตนวรรณ
3. นายสุทธิพงศ์  กันภัย
4. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงกชกร  พรานบุญ
2. นางสาวครีมา  ศิลามัย
3. นางสาวจิรวดี  ชูวาส
4. นางสาวจุฑามาศ  อนุสา
5. เด็กหญิงณัฎฐชา  แก้วย้อย
6. นางสาวพรชนก  เรืองยก
7. นางสาวมณีรัตนา  ขุนสง่า
8. นางสาวศิรัญญา  ขาวน้อย
9. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ทองไสย
10. นางสาวเอื้องฟ้า  หวานเพ็ชร์
 
1. นายธนาธร  หนูคูขุด
2. นางปราโมทย์  รำจวนจร
3. นายวิสูตร  ไชยสุริยา
4. นางสาวกนิษฐา  ภัทรธนาพรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงจารุมณช์  ปรีชาชาญ
2. เด็กชายชาญยุทธ  ดำหาย
3. เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน
4. เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ
5. เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล
6. เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง
7. เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน
8. เด็กหญิงปิยพร  แซ่เฮง
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญทองแก้ว
10. เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  เกิดสุข
12. เด็กชายวีระภัทร  บิอะหวัง
13. เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม
14. เด็กชายอธิป  ขุนพิทักษ์
15. เด็กหญิงอรฤทัย  เพ็ชรรักษ์
16. เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
2. นางสาวขวัญเรือน  นบนอบ
3. นางสาวสุทธิดา   ปานกลาง
4. นางนันทนัช  ศิริแก้ว
5. นางธนภรณ์  บุญเรืองขาว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ลือขจร
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สุวรรณสมบูรณ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  อานุภาพ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงนงนภัส  ป่าสนั่น
6. เด็กหญิงนวินดา  มูณี
7. เด็กหญิงนันทวรรณ  คงรอด
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนพาหุ
9. เด็กหญิงลัดดาพร  เพชรบูรณ์
10. เด็กหญิงวิศิณีย์  ขุนราษฎร
11. เด็กหญิงสิริลภัฏ   แก้วคง
12. เด็กหญิงเกวลิน  แผ้วกสินธุ์
 
1. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
2. นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สัจจบุตร
2. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ทองนุช
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชูสุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  ถนอมชีพ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานกล่อม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันประดิษฐ์
7. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ่มดวง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยนวล
9. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญมี
10. เด็กหญิงศริยา  อยู่เจริญ
11. เด็กหญิงศิริพิมพ์  จุ้งเจริญ
12. เด็กหญิงอนงนาฏ  คชาวรรณ
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายสุทธิพงศ์  กันภัย
3. นางสาวกาญจนา  รัตนวรรณ
4. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
5. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
2. เด็กหญิงจิราภัฏ  อัศดรกาญจน์
3. เด็กหญิงนภา  พรหมดำ
4. เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
5. เด็กหญิงพจณิชา  ไมสัณ
6. เด็กชายพันวรา  สายสงค์
7. เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณ
8. เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง
9. เด็กชายวศิน  สวัสดี
10. เด็กหญิงศิริประภา  สุวรรณมณี
11. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
12. เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง
13. เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
14. เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น
15. เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว
16. เด็กชายเลิศพิสิฐ  พันธุ์ฟอง
 
1. นางสุรางค์  หมันหมาด
2. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
3. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
4. นายวิศรุต  เทวมิตร์
5. นางสาวอารีย์  จันทรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายกูกาซิม  กูยาหยา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พิทักษ์คุ้มเกล้า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  อินธิเสน
5. เด็กหญิงนารีทิพย์  ชมภู
6. เด็กหญิงภูกัณร์  องสารา
7. เด็กหญิงมาริษา  ปาจะโณ
8. เด็กหญิงวาสนา  หมาดเรียง
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประทุมมณี
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองรักษ์
11. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลแก้ว
12. เด็กชายสุรดิษ  ชูแก้ว
13. เด็กหญิงสุเนตรตา  ด่อล๊ะ
14. เด็กหญิงอรษา  คงกำเนิด
15. เด็กชายเขมชาติ  ดำแป้น
16. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  วิจิตรโสภา
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาลินี  หนูจันทร์
3. นางสาวศิรัญญา  มุสิกวรรณ
4. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
5. นายอัธฐพงศ์  สะอีด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชลดา  ฟักหมิด
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
5. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
6. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
7. เด็กหญิงปุณยาพร  ปรางหมู่
8. เด็กหญิงพรพรรณ  กมลบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
10. เด็กหญิงอริษรา  พงศ์ทองเมือง
11. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
12. เด็กหญิงโชติกา  เทศนอก
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายสุทธพงศ์  กันภัย
3. นางสาวรินรดี  ฝันนิมิตร
4. นางสาวกาญจนา  รัตนวรรณ
5. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชวพฤฒ  สวนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์   แก้วจุลกาญจน์
3. เด็กหญิงนภาพร  อ่อนมนิล
4. เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  มากอ้น
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูประกอบ
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางสาวนิชาภา  เชื้อขำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันดี 1. นายกิตติพัฒน์  รุ่มจิตร
2. นายภูรินทร์  ทรงศรี
3. นายภูริพัทธ์  จิตนธรรม
4. นายวนัย  ฟูพันธ์
5. นายศตายุ  อมประนาม
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
2. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1. เด็กชายประทิน  ต๋าแก้ว
2. เด็กหญิงพรนภา  ถาวร
3. เด็กหญิงยลวดี  กุมภา
4. เด็กหญิงศตพร  จันทร์ชนะ
5. เด็กชายสรรพวริศ  เอ่งย๋อง
 
1. นายปรัศว์  การขยัน
2. นางธาราทิพย์  ปานสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐณกร  นาคลอด
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานแก้ว
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
2. นางสาวอัจจนา  สงจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  ลือบาน๊ะ
2. เด็กหญิงอามาลีนา  สะมะแอ
 
1. นางสาวกมลธพัชร  พงค์เชียงใหม่
2. นางสาวจีราวรรณ  จีนพ่วง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วยนุสนธิ์
2. เด็กชายธนภัทร  แสงคง
 
1. นางสาวนิสาชล  เรืองน้อย
2. นายอำพล  ไชยวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชินธีรกานต์
 
1. นางจิรา  ไชยณรงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  จันทร์ธิบดี
 
1. นางสุจิตรา  ทองศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายปวีณวัชร์  ม่วงปลอด
 
1. MissJohannah Valerie C.  Pasasadaba
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงธยาน์  ล่ามกิจจา
 
1. MissItumeleng  Lelosa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายภูฟ้า  สมชนะกิจ
 
1. นางจุฑารัตน์  วัฒนธีรางกูร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจัสมิน  ซาร่า ดันแคน
 
1. นางวไลพร  คชรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายพอลเช  ริคาฟอร์ท
 
1. นางสาวฐาปนี  ศุภพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พลเทกอง
 
1. นางพุทธชาด  ทองหวาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วแกมจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  กัณหกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล
 
1. นางกอบกุล  สงสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง
 
1. MissItumeleng  Lelosa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายพลภัทร  มหาศักดิ์พันธ์
 
1. MissAmber Cristina  Rondeau
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 1. เด็กหญิงฮานีน  บิลแสละ
 
1. นางสาวตีญาณี  สันนะกิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายฮาบีซาล   ตำแป้น
 
1. Mrs.Analiza   Esguerra
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
 
1. นางฮานิสอาซีรา  มะตาเฮ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงกนกอร  ชิตไพโรจน์
2. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญคง
3. นายณัฐพล  เขียวย้อย
4. เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีแผ้ว
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์สุบรรณ
 
1. นางจรินทร์  ตาคม
2. นางสาวกีรติกา  ก่อเกียรติเถกิง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ติณณ์ติวากร
2. เด็กหญิงธัญญาพร  วงศ์เกษร
3. เด็กหญิงนารา  บุญนาค
4. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง
5. เด็กหญิงสิริปรียา  แก้วจันทร์
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
2. นางรัชดา  เลขขำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล  เจริญ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เทพนวล
3. เด็กหญิงรัชนี  วงษ์เลิศ
4. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ใคร่กระโทก
5. เด็กหญิงอริสา  ด้วงทอง
 
1. นางสาวกานต์สิรี  อุดมสิน
2. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสวี 1. เด็กชายปารมี  ทินขำล้อม
2. เด็กชายสรวิศ   วาจิ
 
1. นางสารภี  ไทยศิริ
2. นางอรศรี  เหมือนทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ
2. เด็กชายอาลียาส  การีดอง
 
1. นายอิสมาแอล  อุมา
2. นางสาวฟาดีละฮ์  แวมามุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก
2. เด็กชายยศภัทร  ทองสุข
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  วิมลเศรษฐ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ปิ่นสกุลณี
2. นายธนกร  สองทอง
 
1. นางสาวดวงพร  ธนังธีรพงษ์
2. นางบุปผา  ศิริพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ธานินพงศ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรชิต
 
1. นายสุมิตร  บุญญานุกูล
2. นางสาวพัชรีญา  เสือแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายกันตภณ  เต่าจันทร์
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  เหมือนชุม
 
1. นางอนัญพร  ในเรือน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพรรณณิการ์  นาควิโรจน์
 
1. Mr.Wang   Xun
2. Mr.Chang  Zhi Ming
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่หลี
2. เด็กหญิงเกวลิน  เปรมประชา
 
1. นายปาฏิหาริย์  เลิศประกิจศิลป์
2. นางสาวเยียลี่  แซ่ล่าย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฟื่องขจรศักดิ์
2. เด็กหญิงปุณญิสา  สุทธิหิรัญพงศ์
 
1. นางสาวรัชดา  รัตนวงศาโรจน์
2. นางสาวลดาวัลย์  แซ่เซ่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นางสาวจินดา  รักษาประเพณี
2. เด็กหญิงทาล่า  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวสมถวิล  แซ่หม่า
2. นางสุชาดา  ธนพันธ์ุพาณิชย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงวราทิพย์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอิงอร  สังขจาย
 
1. นางสาวอรอนงค์  มณีโชติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สุขดำ
2. เด็กชายณภัทร  ช่วยคง
3. เด็กชายธนกร  วิเศษ
4. เด็กชายธีรพงศ์  สงทอง
5. เด็กชายภัทรพงศ์  ศิริบำรุง
6. เด็กหญิงอนันตยา  หนูสาย
 
1. นางฉลวย  คงวรรณ์
2. นางสาววริสรา  ตำปาน
3. นางสาววิภาวี  ใจซื่อดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยอดศรี
2. เด็กชายพรพิภัทร  ช่วยรักษา
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ซังทอง
4. เด็กชายศุกลภัทร  ฤทธิ์ช่วยรอด
5. เด็กหญิงสุธารทิพย์  บัวขาว
6. เด็กชายเมธาวี  สุดใจ
 
1. นางทัศนีย์  นุรักษ์
2. นางสาวญาสุมินทร์  บุญสนอง
3. นางจุรี  บำรุงศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายกฤติวัฒน์   จันทร์เสียม
2. เด็กหญิงรัฐวรรณ   ถิ่นเซโดน
3. เด็กชายรัตนพล   ไชยศร
4. เด็กหญิงวรัทยา   ชูรักษ์
5. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง   คงดำ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   หนูปลอด
 
1. นางสาวกมลนิตย์  เมืองสง
2. นายประสพ  คงเรือง
3. นางวรรณี  รัตนพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโชน 1. เด็กหญิงซินมี  บากา
2. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ใบดุเก็ม
3. เด็กหญิงพิรดา  เสือสุไพ
4. เด็กหญิงฟาติม๊ะ  เจะเล๊าะ
5. เด็กหญิงอรอุษา  เจะเหล๊าะ
6. เด็กหญิงอัสมา  แยนา
 
1. นายวาศิล  ใบสะเม๊าะ
2. นายอรัญ  กองบก
3. นายสมศักดิ์  ไชยสุวรรณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายกฤษณะ  เจนสมุทร
2. เด็กชายชยพล  กูมุดา
3. เด็กชายฐปกร  สอเหลบ
4. เด็กชายณัฐรุต  พอหง๊ะ
5. เด็กชายวงศธร  สาลี
6. เด็กชายศรัณยู  แซ่ตัน
7. เด็กชายอรุณศักดิ์  เกาะสมัน
8. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกาะสมัน
 
1. นายสุวิชา  คีรีรัตน์
2. นายสมควร  สม่าพงษ์
3. นายวัฒนชัย  ดำคง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายจักรี  สังฉิม
2. เด็กชายธนกฤต  คล้ายอุดม
3. เด็กชายธนากร  เมืองขาว
4. เด็กชายปิยะพล  ชมวิมาน
5. เด็กชายภูริณัฐ  สงเมือง
6. เด็กชายรณชัย  หิ้นเจ๊ก
7. เด็กชายสมศักดิ์  แก้วหมุด
8. เด็กชายอติวัณณ์  หลิบเจ็ก
 
1. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
2. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
3. นายสุราวุฒิ  พรหมหิตาธร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กชายธนภัทร  ด้วงรัตน์
2. เด็กชายธาดา  อ่ำโนนไพร
3. เด็กชายภูชนะ  แซ่หลี
4. เด็กชายมณีเลิศ  ทองเลื่อน
5. เด็กชายมานะ  ธรรมสีหา
6. เด็กชายราเชน  โปเกลี้ยง
7. เด็กชายวิศวะ  อุปคุปต์
8. เด็กชายโสณัฐ  แก้วหนองแสง
 
1. นายวฤหัต  ไชยสุวรรณ์
2. นายอำมร  ผ่องศรี
3. นายวิชัย  ดิษสุวรรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกรณพชร  ปานเล็ก
2. เด็กหญิงกฤษชญา   ขุนทองแก้ว
3. เด็กชายกิตติพนธ์  อุสมา
4. เด็กหญิงชาลิสา   ช่วยศรีนวล
5. เด็กชายธนวินท์  กาเลี่ยง
6. เด็กหญิงวรนุช  สวัสดิ์แก้ว
7. เด็กหญิงวิณณตา   ศรีญะพันธ์
8. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  เพชรเจริญ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   นิ่มนวล
10. เด็กหญิงอังศุมารินจูเนียร์  เดชทองจันทร์
 
1. นายธีรทัศน์  ราชแก้ว
2. นางสาวกมลเนตร  นาคเนียม
3. นางสาวสุธาทิพย์  สมวงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ใหญ่กว่าวงศ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพชรเศษ
3. เด็กหญิงกังสดาล  นวลไทย
4. เด็กหญิงฉัตรเพชร  ฉัตรนุกูล
5. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สุขจันทร์
6. เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญวงศ์
7. เด็กหญิงนริศรา  ชูแก้ว
8. เด็กหญิงปัญญาพร  เหมะธุลิน
9. เด็กชายพิสิษฐ์  เงินเหลี่ยม
10. เด็กหญิงภัทราวดี  ชูเมฆ
 
1. นางสาวคนึงนุช  เนาวพันธ์
2. นางสาวโนรซูไบด๊ะห์  เจ๊ะอุมา
3. นางวรรณา  สังข์ทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีมัย
2. เด็กหญิงณีรนุช  แห้งบุตร
3. เด็กหญิงธีรพร  แก้วประสิทธิ์
4. เด็กหญิงประภัสสรา  ค้ำชู
5. เด็กหญิงพราวฟ้า  ศรีอักษร
6. เด็กชายภูวศิษฏ์  พิเศษศิลป์
7. เด็กหญิงวรัญยา  ฮะสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศรินทิพย์  กุลดวงจันทร์
9. เด็กชายสราวุธ  ชาตรี
10. เด็กหญิงสุภัสสร  อุดมศรี
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นางสาวกษมา  มุขประดับ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์  ศรีไชย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เซ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายบัซลีย์  เส็นหล๊ะ
3. เด็กชายภานุมาศ  แซ่หว่อง
4. เด็กหญิงลักษ์คณา  เรืองทอง
5. เด็กหญิงศศิธร  จิตณรงค์
6. เด็กชายสิทธิชัย  โต๊ะเจ๊ะ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  บิลอะหลี
8. เด็กหญิงอภิชญา  พัชชนะ
9. เด็กชายอัฟฟันดี้  หนูโสย
10. เด็กหญิงอุษามณี  หลีหมาด
 
1. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
3. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงชนากานต์  รักสีทอง
2. เด็กชายทรงเกียรติ  ดือรานิงตาแล
3. เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงปาริษา  อินทวงค์
5. เด็กหญิงปาลิตา  จำนงจิต
6. เด็กหญิงปูชิกา  เส้งย่อง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขจิตต์
8. เด็กหญิงวิสสุภา  วรรณละภา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัวผิด
10. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  ดีแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี   เดโชศาสตร์
2. นางสุจิตรา   มามาตย์
3. นางสาวกมลพร   เย็นรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณมาศ
2. เด็กหญิงชลธาร  ชูแสง
3. เด็กชายณัฐนันท์  นพวงค์
4. เด็กชายณัฐพร  พ่วงบุตร
5. เด็กหญิงนันทัชพร   ล้วนกาง
6. เด็กหญิงรมิดา  จิตรา
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วบุญ
9. เด็กชายสิทธิชัย  งิ้วจีน
10. เด็กหญิงโสภิตา   โปหลง
 
1. นางสุขใจ  สุริยกาญจน์
2. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
3. นางวิมล  ประดู่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ละหารเพชร
2. เด็กชายรัตนนนท์  เกิดด้วง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นิลมาต
4. เด็กหญิงอามิณฎา  เพชรคง
5. เด็กชายเทพฤทธิ์  สักภู่
 
1. นางมณฑกานต์  ชุมช่วย
2. นางสาวธันยาลักษณ์  มากคงแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายธนากรณ์  ชลารัตน์
2. เด็กหญิงนาซูฮา  ตาเฮ
3. เด็กหญิงรุสนียะห์  แลมีซอ
4. เด็กชายรุ่งสุริยา  อนงค์
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สะหะ
 
1. นางสาวเสาวภา  บาฮา
2. นางมารียะห์   แลคอ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไทยสุนทร
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  จันทะ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  แจ้งเสด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลชนะ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยทอง
 
1. นายสิทธิชัย  ขันธ์ฤทธิ์
2. นางสาวอภิญญา  พนารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กชายคีตพัทธ์  สอสม
2. เด็กหญิงธนัตพร  ทองตราชู
3. เด็กหญิงปิยาพัชร์  บูรณะ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
2. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองชู
3. เด็กชายวรบรรณ  หนูสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพรภิมล  ปล้องนิราศ
3. เด็กหญิงลลนา  ร่มรื่น
 
1. นางดวงตา  เล็กเกลี้ยง
2. นางสาวสายพิณ  ทองชาติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวชลดา  โอมณี
2. นางสาวซัลมา  ปิยะตู
3. นางสาวอารียา  ยาหยาหมัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงนูรูฮาซียะห์   มูนีอามิง
2. เด็กหญิงฟาดีละห์   ดาฮารี
3. เด็กหญิงฮาซียะห์   หะยีเจ๊ะดือราแม
 
1. นายวีระยุทธ์   มามะ
2. นางสาวลาตีป๊ะ  ยูโซะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  พาไทสงค์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  โสนาค
3. เด็กชายโยธิน  บุญเติม
 
1. นางอทิสา  วงศ์สุวัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  เมืองงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชิดพรมราช
2. เด็กหญิงปิ่นทอง  จันทิปะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  รินทอง
 
1. นางชนานุช  กิจบรรทัด
2. นางสาวพรนภา  ผลประเสริฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัณธิมา  สังสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงอิลมี  บุหลัน
 
1. นางเรณู  สุทธินุ่น
2. นางสาววิลัยลักษณ์  ดำคง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายณฐกร  นิลบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชุมชนะ
3. เด็กหญิงอริสา  ปะนะ
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางสาวกรนิภา  อรุณประภาพร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
2. เด็กหญิงธนัชชา  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวบงกชธร  เตชะภัททวรกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. นางสาวจิรนันท์  ชาตรีทัพ
2. นางสาวศิริพร  ทองทา
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  ทองแก้ว
 
1. นางชิดชนา  พงศ์รักธรรม
2. นางสาวสุนิสา  ขุนเศรษฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศึกเสือ
2. เด็กหญิงลักษิกา  ศึกเสือ
3. เด็กหญิงสุณิสา  หัฐวาสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์
2. นางเรณู  สุทธินุ่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงจัสมิน  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงปาลิกา   ณ นคร
3. เด็กชายอรรถพล  บำรุงผล
 
1. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล
2. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายอับดุลรอฮีม  สาและ
2. เด็กชายอานาฟี  บาฮา
 
1. นายซามีลี  เบญอิสมาอีล
2. นายเกษม  แวสุหลง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญพร  อัญชโลทัย
2. เด็กหญิงพิชญาพัชร์  เจริญสิน
 
1. นางสาววรารัตน์  คงนวน
2. นางสาววรรนิษา  สมทรัพย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 1. เด็กหญิงกูนัทชา  สุขจันทร์
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวโฉมศรี  ศักดิ์ยิ่งยง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกมลชัย  คงด้วง
2. เด็กชายธีรเมธ  นาคปลัด
3. เด็กชายพงศกร  อินชุม
 
1. นายเฉลิม  ขวัญดำ
2. นางพรธิรา  ศรีละมุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายปัญณธร  แดงสุภา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปทะวานิช
3. เด็กหญิงเพ็ดสะไหม  คำชมพู
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณพิมาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงภูตอง  ทิพย์กลั่น
2. เด็กชายสุวพัชร  พรหมเดช
3. เด็กหญิงอณิชา  นิลธนาภิรัฐ
 
1. นายภูสิทธิ์  ดินแดง
2. นางทัศนี  ศรีพารา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์   หวังจิ
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   สีดาว
 
1. นางจันทิมา   ทองพราว
2. นางสาวจันจิรา  หาดเด็น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกัญจน์  คงวัดใหม่
2. เด็กชายนิติณัทธร์  พรหมเรือง
 
1. นายทรรศธร  สงอุปการ
2. นางสาวธนิกานต์  ธรรมจิตต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 1. เด็กหญิงณัฎฐาพัฒน์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญเร็ว
 
1. นางสาวนภสร  พลพุทธ
2. นางสาวสวรรยา  แตงโท
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงสิริมา  โมรัษเฐียร
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แก้วประชุม
 
1. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
2. นางนิภาพร  บัวแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายจักรกฤช  พรหมทอง
2. เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์  ตี้พั้ว
 
1. นางสาวปริชญา  นะนุ่น
2. นางสาวสุธิดา  รองเมือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. นายธนพงษ์  คงสุทธิ์
2. นายเอรวัณ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวบุณฑริกา  พรหมศิริ
2. นางสาวณัฐธยาน์  วิทยาสุนทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กชายขัตติยะ  สุริโยดร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุขเจริญ
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์  ธัญญุพักตร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มีแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นนทฤทธิ์
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางอำพรรณ์  แก้วเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกาญน์กรินทร์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เกื้อวงษ์
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 1. เด็กชายจักรี  อินทร์เกลี้ยง
2. เด็กชายปฐมพงศ์  สุขแสน
 
1. นายสมชาย  ทิพย์มนตรี
2. นายเดชา  บุญทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายริดวาน   สาและ
2. เด็กชายฮาฟินัน    ปิ
 
1. นายนาวาวี   เจะอาลี
2. นายอาฟันดี    อาแว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายนัทธพงศ์   พูดเพราะ
2. เด็กชายอรรถชัย   อินทรงาม
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 1. เด็กชายพลโชติ  ศรีขำ
2. เด็กชายสิปปกร  สามทอง
 
1. นางสาวทศพร  ใจซื่อ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายพชรพัทธ์  สร้อยสน
2. เด็กชายฮาหมัดฟิตตรีฮัยมาน  ยูนุ
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อำไพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายธราเทพ  แซ่ส่อ
2. เด็กชายวิศรุต  กิตติคุณ
 
1. นางสาวภัคสร  เต็มรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงพัชรพร  บู่ทอง
2. เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า
 
1. นายสัมภาษณ์  มาศวิเชียร
2. นางสาววรภรณ์  นาคสังข์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิลปสุวรรณ
2. เด็กชายธนพล   น้อยนารถ
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชุมคต
 
1. นางสาวอชิรภัสญ์  ห้าวหาญ
2. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เกื้อสกุล
2. เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ละมัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กชายชวรัตน์  ประสงค์กิจ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  รอดแก้ว
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ่มสงวน
2. นางสาวจารุพักตร์  แสงวิมลรุ่งเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อ่อนชื่นจิตร
2. เด็กหญิงสุชิราภรณ์   แก้วกล้า
 
1. นายพงศกร  แก้วประชุม
2. นางสาวจิตรลดา  อาจหาญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. นายปรเมศร์  แซ่ภู่
2. เด็กชายสุลัยหมาน  ธานมาศ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นายภูเบศ  สังข์สี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วหมั่น
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วศรีสด
 
1. นางสาววัชรีย์  ช่วยเกิด
2. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงณิชกุล  สังข์วารี
2. เด็กหญิงมีริญธิรา  สาและ
 
1. นางลักษมี  สาและ
2. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงรตินันท์  ทับทอง
2. เด็กหญิงวิภวานี  ขันเจริญ
 
1. นายมานิตย์  พิมพิศาล
2. นางสุนันทา  พิมพิศาล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหร่เด็น
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  กังแฮ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงธุมวดี  เรืองโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสุข
 
1. นายเอกอนันต์  พรหมสุข
2. นางสาวอรวรรณ  กลับดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กชายนันทพัฒน์  เหยี่ยงสาด
2. เด็กชายวีระพันธ์  โมรายันต์
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์  ธัญญุพักตร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายณภัทร   มณีนวล
2. เด็กชายสุภัทร   มะหาฬา
 
1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์
2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ
2. เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
3. เด็กชายพันธ์รักษ์  หอมอุทัย
 
1. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
2. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากปรน 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ทยาวรรธนะทักษ์
2. เด็กชายมูฮัมมัดซัยฟุดดีน  เสลา
3. เด็กชายวิชชากร  คุนขอนยาง
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ชูนุ่น
2. นางสาวสุภาพร  ขาวเอี่ยม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เพิ่มพูล
2. เด็กชายลั่นฟ้า  พูลบุญ
3. เด็กชายวรภัทร  สาทะกิจ
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กชายชนิต  วารีทิพย์ไพศาล
2. เด็กชายชนินทร  สุขสี
3. เด็กชายมีโชค  ประกายเกต
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นางสาวจอมใจ  จันทร์สิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายฐากูร  ตรีโรจน์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองสงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
2. นายสมชาย  พรหมจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายอิบรอเฮม  เจะยา
2. เด็กชายอิรฟาน  ตีมันยา
3. เด็กชายฮัซซันดัลบัสรี  มะตีเยาะ
 
1. นายสิทธิชัย  ตีบยอ
2. นายสุริยะ  พูลพิพัฒน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ 1. เด็กชายซอฟรอน  มัจฉากุล
2. เด็กชายทีปกร  สะวารี
3. เด็กชายมุรซิล  ยอดวารี
 
1. นายยุทธนา  ดาราโชติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายธวัชชัย  ป้องสาลี
2. นายราชทาน  ธรรมศิริ
3. เด็กชายวัฒนา  เวชมุข
 
1. นายเนติพงษ์  หงส์คำ
2. นายณัฐนันท์  แคว้นโอฬาร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกันตา   มณธรรมสกุล
2. เด็กชายปฏิภาณ   จินดาชื่น
3. เด็กชายยศพัทธ์   สุขภักดี
 
1. นางพัชรา   จั่นเพชร
2. นางดวงพร   จินดาชื่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกนกพล   ภิโสรมย์
2. เด็กชายธรรม   ลีฬหคุณากร
3. เด็กชายพสธร   พรรณา
4. เด็กชายวรนิพิฐ   จุลอดุง
 
1. นางพัชรา   จั่นเพชร
2. นางดวงพร   จินดาชื่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายกฤษฎา  พรหมหีต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนะ
3. เด็กชายปริญญา  มีหาดยาย
4. เด็กชายอภิวุฒิ  ดอนบุรมย์
 
1. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์
2. นางสาวอาภาพร  ปิดชิด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. นางสาวนูรอัยนี  ดีสธรรม
2. เด็กหญิงมัสยา  มาหิงตะ
3. เด็กชายมุสตอพา  เจะมะสอง
4. เด็กหญิงสารีนี  มะดีเยาะ
 
1. นางสาวปารณีย์  เกื้อกูล
2. นางสาวชยุดา  สีขาว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ้มเฉี้ยง
2. เด็กชายธนกฤต  ว่องขุก
3. เด็กชายนพชัย  ศรีวิเชียร
4. เด็กชายผดุงเกียรติ  คงแก้ว
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กชายธันวา    เข็มทิพย์
2. เด็กชายนันท์ทัต   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นายอรนุช  ไชยชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 1. เด็กชายอลงกรณ์  ดังศรีเทศ
2. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  ดาแม
3. เด็กหญิงฮากีมา  หะยีเจะมะ
 
1. นายปรีชา  พืชนุกูล
2. นางสาวยุพิน  อินเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหวัง 1. เด็กชายณัฐนันท์   คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายภาสกร  ชูเกตุ
3. เด็กชายวรเดช  กาวชู
 
1. นางลัดดา  เพชรนุ้ย
2. นายเคียง  จุลนิล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขิกขำ
2. เด็กชายอนุชา  ชูช่วย
3. เด็กชายเสกสรร  ชูเพ็ง
 
1. นายวรุฒ  เกื้อสา
2. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กชายอับดุลราฟาร์  บินมามะ
2. เด็กชายอาติฟ  ยาคอ
3. เด็กชายอานัส  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นายดุลปาต๊ะ  ดอเล๊าะ
2. นางฮานิซ๊ะ  เปาะอาแซ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กชายศรชัย  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายสุทารัก  หมวดยอด
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สูตบุตร
 
1. นายจิรายุ  แก้วเลื่อน
2. นายชญานิน  จิตร์มุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   สุขดำ
2. เด็กหญิงสิรีรัตน์  คงเส้ง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชูเมือง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  หวังสวา
2. เด็กหญิงนิฮาลีมะห์  มุกาวี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟี  อาแว
 
1. นางระวีวรรณ  หนูแก้ว
2. นางเสาวคนธ์  ดำรงชาติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กชายธรรมธัช  แสงระวี
2. เด็กหญิงพุธิตา  สวัสดิวงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขุนณะ
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงจิราวดี  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงปานรพี  แก้วศรีสด
3. เด็กหญิงอรปรียา  สังขาว
 
1. นายประชิด  ใจบุญ
2. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่หลิม
2. เด็กหญิงมนัสวี  พงษ์เส็ง
3. เด็กหญิงอรอุมา  ขนิษฐนาม
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวลัดดา  ธาตุวิสัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ปักสงค์
2. เด็กชายอนุภัทร  ปักสงค์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ชูขันธ์
 
1. นายพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นายจรัญ  ไกรนรา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  ผิวนวน
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ
5. เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร
6. เด็กหญิงสาธิตา  คงย้อย
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
3. นางวาสนา  จันทวาศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงชณิตา  เบญจาบริรักษ์
2. เด็กหญิงชนากาญจน์  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์บัณฑิต
4. เด็กหญิงพณิชา  อังศุภานิช
5. เด็กหญิงพิมพ์สุจี  ปุณณสิริวัฒน์
6. เด็กหญิงสมัชญา  เจียรบุตร
 
1. นางอัมพาพร   แก้วสมวงค์
2. นางสายใจ  อุซูอิ
3. ดร.พัชรี  แซ่สุ้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายจักรภัทร  ภู่เจริญ
2. เด็กชายชัชวาล  สุภาพ
3. เด็กหญิงฐิติมา  นักรำ
4. เด็กหญิงณฐพรรณ  วรคันทักษ์
5. เด็กชายนนทพัทธ์  ใสสุชล
6. เด็กชายศักดินนท์  ธรรมเที่ยง
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขำจิตร
2. นางสาวอรอนงค์  ดาวตาล
3. นายอัครเดช  กลิ่นมาลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงจตุพร  ภูพันเชือก
2. เด็กหญิงฐานิตา  อุ่นคงทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทองใหม่
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทองนิ่ม
5. เด็กหญิงอภิษฐา  ถาวร
6. เด็กหญิงอภิสร  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอรกัญญา  สระบัว
2. นางสาวปนัดดา  สุขเสน
3. นางอมรรัตน์  ฉิมประดิษฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงนูรู  จาเละ
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ปูลา
4. เด็กหญิงมาสรีนา  จรุรัตน์
5. เด็กหญิงเจ๊ะซากีย๊ะ  เจะมะ
6. เด็กหญิงโซวียะห์  สาแม
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
3. นางเตาะฮาเราะ  อาแว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภาคี
2. เด็กหญิงปาณิศา  ผิวนิล
3. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนละมุล
4. เด็กหญิงศิรินันท์  ฉลาด
5. เด็กหญิงสิริอาภา  หาสูญโม
6. เด็กหญิงสุชาดา  ยศวิชัย
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  บุตรคาน
2. นางอุรา  รอดนาโพธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิกา  ประเสริฐกุล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1. เด็กหญิงฐาติญาดา  มิฉา
2. เด็กหญิงวิรดา  บัวสงค์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ธรรมฉันทะ
 
1. นางสาวโอปอล์  เพชรชิต
2. นางสาวมัฏฐนีย์  โหราโชติ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กหญิงซีตีฮาญัร  ดะอุแม
2. เด็กหญิงนาบีละห์  ปาโล๊ะ
3. เด็กหญิงสุไฮดา  สะหะโด
 
1. นายอนัน  สูหลง
2. นางสาวนภัสภรณ์  หนูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1. เด็กชายธนวัฒน์  ล่องลอย
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วปาน
3. เด็กชายเปรมณัช  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวสรัญญา  จันทร์เขียว
2. นางสาวจุฑารัตน์  รักนาย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1. เด็กหญิงกชกร  วงษาลี
2. เด็กชายอติชาติ  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ออมสินสมบูรณ์
 
1. นายณัฎฐชานนท์  โตรัตน์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยทองคง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายณัฐพล   สี่หมื่น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช่วยลุง
3. เด็กชายอัครเดช  จีนซ้าย
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางสาวอนุสรา  แก้วนิยม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รบชนะ
2. เด็กหญิงศศิเกตุ  ยงกำลัง
3. เด็กหญิงเปมิกา  มุจลินทร์
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีช่วง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1. เด็กชายซามานี  ดาโอ๊ะ
2. เด็กชายอับดุลรอฮีม  อายีอาแว
3. เด็กหญิงฮาซามี  ปูลายามา
 
1. นางสาวฮารมูนี  อิบนูอับดุลมาญีด
2. นางรอไอด๊ะ  หะยีมะลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงกัญชนก  เพียรดี
2. เด็กชายธนกร  โต๊ะเงาะ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวศิริมาศ  ศรีสงคราม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอับดุลมูฮัยมัน  แปเฮาะอีเล
2. เด็กชายอาริฟ  อับดุลลาเต๊ะ
3. เด็กชายโชคชัยโรจน์  -
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 1. เด็กหญิงนุรฮากีหม๊ะ  เเบเสาะ
2. เด็กชายสุไลมาน  อูเซ็ง
3. เด็กหญิงอุซมี  สุหลง
 
1. นายมูฮัมหมัดซอบรี  มามะ
2. นางสาวโซไรยา  วาจิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กชายมุสตอปา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  อุเซ็ง
3. เด็กชายสุบรี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายแวหะมะ  มามะ
2. นายมิฟฎอล  สาเมาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายชนัญญู  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เทพพิพิธ
3. เด็กหญิงวริศรา  รวดเร็ว
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงณํฐรดี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองตะกุก
3. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์สุข
 
1. นางกรกนก   หีตอนันต์
2. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชอบทำกิจ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูเรือง
3. เด็กชายนนทศักดิ์  ปลูกไม้ดี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวอลิสา  นาคฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ช่วยประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสิริยาภัทร  กุกแก้ว
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางสาวนาถยา  ตำปาน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงจันทรพิมพ์  สังข์นิมิตร
2. เด็กหญิงติณณปัทม์  มุณี
3. เด็กหญิงศตพร  เต่าหิม
 
1. นางสาวจาริณี  ประยูรศักดิ์
2. นายประสิทธิ์  เกลี้ยงสงค์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงซูไมยะห์   ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรซาวาตี   กูรู
3. เด็กหญิงนูรีซา  อาแว
 
1. นางนิสรินทร์   จารง
2. นางสาวนูรียะฮ์    เจะมะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ยอดณรงค์
3. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  วงค์โคทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ประทุมชาติภักดี
2. นางฐิติกมณฑ์  จันทโกศล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายภูวเดช  แย้มเกิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเทพ
3. เด็กชายอนวัช  ขุนจันทร์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
2. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงชลิดา  ทับสมุทร
2. เด็กหญิงซารีน่า  นามแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  บำรุง
 
1. นายศุภชัย  โสธร
2. นางสาวสุกัลยา  นรดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงมณฑิญา  พิชกรรม
2. เด็กหญิงลลิตา  นวลศรี
3. เด็กหญิงอุราวดี  ทองหยอด
 
1. นางมลฤดี  ศรพิชัย
2. นางสาวนริศรา  คงมณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เส้งสุวรรณ
2. เด็กหญิงรวิภา  กุ้งมณี
3. เด็กหญิงรวีนิภา  ปาธะรัตน์
 
1. นางศุจีรัตน์  ตุละธน
2. นายธงชัย  โชติช่วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาศรี
2. เด็กหญิงธนัชญา  ทิพย์มณเฑียร
3. เด็กหญิงสุนิตา  ปัตตานี
 
1. นางดลญา  แซ่หลิม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงณัชญา  สุโสะ
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยเดชา
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นางสาวประกายดาว  ทองพิทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุศรี 1. เด็กหญิงขวัญพร  คุณวิจิตร
2. เด็กหญิงนศิมา  อังกาบ
3. เด็กหญิงสุนิษา  อื่นประโคน
 
1. นางศศิธร  กลีบเมฆ
2. นางสาวอะเดี้ย  หนุนอนันต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ชูแก้ว
3. เด็กชายอติเทพ  บัวเพชร
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์คง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ก๊กเซ่ง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิโชติ
3. นางสาวเกวลิน  ทองมณีย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
2. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กชายซุลอิลฟาน  มามะ
2. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  แวฮามะ
3. เด็กหญิงอารีนา  ดารามะ
 
1. นายศิลปชัย  สุจิวรรณ
2. นางวิไลวรรณ  หมุนจำนงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงกูแว 1. เด็กหญิงวาณีตา  อาแด
2. เด็กหญิงวารี  ดือราแม
3. เด็กหญิงฮาณีฟา  ปาแนจะกะ
 
1. นางสุพัจนีย์  โฆษิตโภคินัน
2. นางสาวอรวรรณ  ทองวิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ศรีระพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สงเหมือน
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ด้วงเสน
 
1. นางสุภา  รุ่นหัน
2. นางวิไล  สุวรรณสุนทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เป้าทอง
2. เด็กหญิงอุษา  แต่สกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออมทรัพย์
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กชายสิรภพ  กล้าทะเล
2. เด็กหญิงสุวิมล  รอบโลก
3. เด็กหญิงอรญา  ยงเยื้องพันธ์
 
1. นางฐิติมา  สุขหนู
2. นายเจษฎากร  ทองทวิง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  จิรจุฑาวงศ์
2. เด็กหญิงปทุมวดี  ทองโมถ่าย
3. เด็กหญิงศศิธร   เมืองดี
 
1. นางสาวพิมพิมล  แก้วขาว
2. นางกรกนก   หีตอนันต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภริดา   สุทธิธรรมานนท์
2. เด็กหญิงวริศรา   เอกดิลก
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทร์แดง
 
1. นางสาวจินดารัตน์   ประภัย
2. นางสาวนันทวัน   แจ้งจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดสมบัติ
2. เด็กหญิงปริญญากุล  อินทร์รัมย์
3. เด็กหญิงผักบุ้ง  (พม่า)
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรัศรา  นกหวีด
2. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวอ่อน
2. เด็กชายสิปปกร  เกื้อคลัง
3. เด็กชายอิทธิชัย  ศิริรักษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  เสี้ยมหาญ
2. นางสาวอรชร  สุนทรสุวาทีกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กชายนภัทร  สาระทิพย์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เทพบุตร
3. เด็กหญิงอทิตยา  ธรรมทิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนุชรัยฮาน  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงอามานี  กะจิ
3. เด็กชายอิบรอฮิม  ดอเล๊าะ
 
1. นางชนิดา  รักษฺจันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศืรื
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทนา
2. เด็กหญิงศุภานัน  พลไกร
3. เด็กหญิงหัสยานี  พังยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรัศรา  นกหวีด
2. นายภานุพงศ์  ภารเพิง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายวัชรินทร์   ถังเซ่ง
2. เด็กหญิงศศิวิมล   คงสม
3. เด็กชายศักดินันท์   กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ   พรมปลอด
2. นางสุวรรณา   ขวัญทอง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงขัชจา  คณนาธรรม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทีป ณ ถลาง
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  จรเจนเกียรติ
 
1. นางสาวภัทรพรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวทัศนีย์  ประตูใหญ่
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงฟัดวา  เจะเต๊ะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  โตะเดร์
3. เด็กชายมุรซาลีม  เจ๊ะนิ
 
1. นางสาวปัทตมา   ปานดำ
2. นางสาวรุ่งทิวา  วิบูลพันธ์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงรินรดา  เชาว์วิทยา
3. เด็กหญิงอริสรา  จีนต่างเมือง
 
1. นางสาวพนิดา  อินทรมณี
2. นางสาวประภาพร  ภูมิไชยา
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปุณณภา   นาคสม
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   พัดเคี่ยม
3. เด็กหญิงสุทธดา   วงศ์วีระ
 
1. นางสาวชนิดา   ชะตา
2. นางสาวจิรารัตน์   อภิชนังกูร
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินทจุ้ย
3. เด็กหญิงณิชาภา  สัมมาสุข
 
1. นางสาวจามรี  ทวีศรี
2. นางสมใจ  เพชรรัตนมุณี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางสาวฐานิตา  ชัยนุมาศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์   ตรงดี
 
1. นางสาววาสนา  บัวคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายริธิเดช  จันทคาส
 
1. นายโชค  บุญเรือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นางสาวพนิดา  หลังเถาะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กหญิงณิชากร  นาคพุ่ม
 
1. นายอนุรักศ์  วิสาละ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผสมผล
 
1. นางสาวเปี่ยมปกาสุข  ไกรนรา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคันธง 1. เด็กชายอัมรินทร์  หนูเกื้อ
 
1. นางกชพร  วรรณรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กชายภาณุ  อักษรกล่อม
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงคอดียะฮ์  เหร็นเร๊ะ
 
1. นางสาวนูรฮัลนาน  ล่าบูรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กหญิงธันยพร  ก๋งเม่ง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายธนพัต  สำลีวงศ์
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายชาญวิทย์  ภูมิสุข
 
1. นางนิธินันท์  ศรีสุภากร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยิ่งยงค์
 
1. นางพนิดา  ซิบยก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจ๊ะแม
 
1. นางสาวสีตีแอเสาะ  เล๊าะยีตา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายอธิเทพ  พรหมรัตน์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงอติกานต์  สุกขาว
 
1. นางอมรรัตน์  พลายทิพย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงชุติปัญญา  แก่นสาร
 
1. นางณิชนันทน์  สังข์ชาติ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กหญิงศศิชา  ราชเดิม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีเพิ่ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายทินวุฒิ  ทองสม
 
1. นางเพ็ญดี  หนูเจริญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  จักรแก้ว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  แก่นทรัพย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรุเตียว 1. เด็กชายพีรพล  แก้วเกตุ
 
1. นางงามสิริ  ประเสริฐกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กหญิงสฐิตา  หงษ์คำศรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  รัศมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูศรี
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนิรมล  ภพรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา  เอ่งฉ้วน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 1. เด็กชายสิทธิโชค  รักทอง
 
1. นางศรีนวล  อินทร์ท่าฉาง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีไชย 1. เด็กชายสุกฤษ  ฟองมณี
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  โรจนรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กชายชวิน  บุญทรัพย์
 
1. นางมารีย๊ะ  บินหมัด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายธนัชชัย   พวงงาม
 
1. นางสาวทองตรา   ระเบียบโอษฐ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. นายมะรอนิง  เต๊ะยูโสะ
 
1. นางแวอีเสาะ  ใบเย็มหมะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงตัสนีม  สุขสง่า
 
1. นางสาวฮาซีส๊ะ  เหร็มเหมาะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  วัชรกาฬ
 
1. นางอารียา  จรเสมอ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นาคภู่
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายศิรภัทร  ขุนธนู
 
1. นางสาวกมลพร  ห้วยแสน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายวีระศักดิ์  คิดการเหมาะ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สัมพันธมิตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพชรรักษ์
 
1. นางจินตนา  แสงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 1. เด็กหญิงนิศริน  อีซอ
 
1. นางสาวศรีลดา  ยัมมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชนาธิการาม 1. เด็กชายชินพัฒน์   ลี ไพฑูรย์
 
1. นางสาวกาญจนี  วุกถ้อง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ส้มแป้น
 
1. นางสุดารัชต์  ฤทธิเดช
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขเอียด
 
1. นางสุภาพร  ศรีวิลัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กหญิงวรารัตน์   เอ้งฉ้วน
 
1. นางสาวมานิสา  สมหวัง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาเนะ 1. เด็กหญิงนัสรียา   เหตุมัน
 
1. นางศมนวรรณ  สุจริตธุระการ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ภิวัฒน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายชนัชญ์กรณ์  สินฉิม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นายธวัชชัย  ธุระสกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  หมัดอะดำ
2. เด็กชายวีรภัทร  หมัดอะด้ำ
3. เด็กหญิงอัชราพร  ทองขำดี
 
1. นางไพรัตน์   ศิลป์ภูศักดิ์
2. นางธัญสิริ  หมอเต๊ะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกัน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สูยพันธ์
2. เด็กหญิงพุทธพร  จำปาชาติ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชูพล
 
1. นางพัชรี  อินทแย้ม
2. นางสาวพรฤดี  พลมะศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงจริญญา  คำนาม
2. เด็กชายชัยรัตน์  ทองเสน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  พรหมกำเหนิด
2. นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุขประสงค์
2. เด็กหญิงรุจิรดา   เทียกเทพ
3. เด็กชายอภิชิต   โพธิ์หวี
 
1. นางกันตนา   ระวังวงศ์
2. นางสาวณัฐภาส์   วันดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. นางสาวขวัญใจ  เพื่อนสงคราม
2. เด็กชายพงศกร  ชูชื่น
3. นางสาวศุภรัตน์  ทองทรัพย์
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายจิรภาส  หนูหมื่น
2. เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สังเกตกิจ
 
1. นางนิตยา  โพธิ์โพ้น
2. นางภาสิรีย์  ช้องทอง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สันเพ็ชร์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แสงเดือน
 
1. นางสาวยลดา  นุกูลวรรณ์
2. นางสาวปรียานุช  เพชรคงทอง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงกานต์ดา  ปรีดาพาก
2. เด็กชายสรวิศ  รำเพย
 
1. นางณัฐิยา   อาษา
2. นายอินทรวัต  สุวรรณเพชร
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วรุ่ง
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทองประดิษฐ์
 
1. นางโชคดี  แก้วขวัญ
2. นางสาวชมพู  โอแก้ว
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนาราภัทร  หลานสัน
2. เด็กชายอติราช  ศรีเหลือง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางละอองดาว  พยัฆยุทธิ์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาวงศ์
2. เด็กหญิงปณิฏฐา  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แดงเพ็ง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกิตติมา  จารุพัตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ตั้น
 
1. นางกนกวรรณ  นาคราช
2. นางสาวดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงชิฟาอ์  มันยูนุ
 
1. นางสาวนูรไอนี  ดาหะตอ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอนุภัทร  ไหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวกันทรา  ชะหนู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประดู่เรียง 1. เด็กชายธนยศ  สุวรรณเดชา
 
1. นางสาวมลฤดี  แกล้วทนงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายเชาวัล  หลงสาม๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเพชรสกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงอมราวดี  ชัยรัตน์
 
1. นางนุชนาฏ  ชัยรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  กูโน
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กชายมุสลิม  หลำหม๊ะ
 
1. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายสุวิญชา  บัวสงค์
 
1. นางอุษณี  โชติช่วง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพชรพูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กชายวรพล  อินแก้วศรี
 
1. นางสุพาภรณ์  ปานดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายจะอือ  จะสอ
 
1. นายยูโซะ  การี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  มาทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญภาพ
 
1. นางวราภรณ์  เจริญยิ่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ส้มแป้น
 
1. นางสาวภาวิไล  โปสูงเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1. เด็กชายสุขกรี  มัจฉาเวช
 
1. นางสาวพัชนี  ปานพืช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เกียรติรุ่งโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายซอลีฮีน  เหะหมัด
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเพชรสกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงนุ่น
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายนันทกร  แก้วกำพฤษ์
 
1. นางวิลาวัลย์  สมสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวทอง 1. เด็กหญิงซอลีฮา  มอลอ
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  สาแม็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรุศรี 1. เด็กชายภูวเนศวร์  หลวงปลอด
 
1. นางสาวศุภมาส  คงขำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายธีรพันธ์  โสดา
 
1. นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตนญาติ
 
1. นายอาบูคอรี  ดาราซอ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กชายสุริยา   นรภิบาล
 
1. นางสาวอรอุมา   ขาวสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายทศวัชร  ชัยรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  ฟองงาม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์แก้ว
 
1. นางวิจิตรา  เอียดอุ้ย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. นายอัมรินทร์  ตาวัน
 
1. นางสาวบุศรา  นวนน้อม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. นายมะรอนิง  เต๊ะยูโสะ
 
1. นายหมะนาวี  หมะอิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงมัสวัลย์   ตรงดี
 
1. นางจารึก  พิวัฒน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยพระ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุมนาค
 
1. นางธิดารัตน์  จันสังสา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาป้อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว
 
1. นางเบญทิพ  ศรีเรือง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายณัฐวุฒิ  มูลละ
 
1. นางวลินดา  สุวรรณมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายซูไฮมิง  บาโด
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  บุญพรัด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ผุดสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงอริษา  พาสมบูรณ์
 
1. นางวนิดา  อินปิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานนา 1. เด็กหญิงอรยา  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางอาภาณี  นาสิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  สืบ
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงสุหวันด๊ะ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงจันทมณี  หาหลี
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวเสมอใจ  ข่ายม่าน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายประชาพร  ชินชำนาญ
 
1. นางสาวภัทรา  นาคสิงห์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 1. เด็กหญิงอาอีดาห์  ดาหะยอ
 
1. นางนาดียา  ยามา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางสาวสุคนธา  หมิดหวัง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงชุติปัญญา  แก่นสาร
 
1. นางณิชนันทน์  สังข์ชาติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กหญิงหุสนีย์  แซมะแซ
 
1. นางวริยา  ดาวเศรษฐ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ประทุมมาศ
 
1. นางปราณี  แย้มยี่สุ่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ      จันทร์ผุด
 
1. นางสาวจันฐิมาพร      นิลวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  จิตต์ประสงค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วังช่วย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เภาแป้น
 
1. นายจรูญ  โรมจุรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตตระกูล
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ศิริภักดิ์
 
1. นายสุริยา  มีสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมมาศ
 
1. นางวัจรินทร์  อสิพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผอมแก้ว
 
1. นายประสาร  ทองปรวน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายกันต์กฤช  เลขงู
 
1. นายอนุศิษฏ์  ศรีชาย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายพีรทัต  สุวรรณระดา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ส่งศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตก 1. นายมะรอนิง  เต๊ะยูโสะ
 
1. นายหมะนาวี  หมะอิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงชลิสา  ทองหวั่น
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเกษม
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ขุนทองจันทร์
4. เด็กหญิงมนัญญา  ชาญณรงค์
5. เด็กหญิงวรรณรดา  จอมทรักษ์
6. เด็กหญิงอัญรินทร์  ล้ำเลิศ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นางสาวสุชลี  สวัสดี
3. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  จิตรมงคล
2. เด็กหญิงชญานิส  นวลเสน
3. เด็กหญิงซูไรน่า  แหลหมันไทย
4. เด็กหญิงณัฐกมล  มะโร
5. เด็กหญิงพิราษฎร์รัก  เกาะยอ
6. เด็กหญิงศัญญ่า  หลีหมาน
7. เด็กหญิงอาลิต้า  หลีดินซุด
 
1. นางสาววาสนา  ปานเต้ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงชลิดา  ดือเระ
2. เด็กหญิงนิอายู  ยูนุ๊
3. เด็กหญิงนิอาอีเสาะ  นิหลง
4. เด็กหญิงนุรฮารีฟา  เปาะสา
5. เด็กหญิงนุรไอนี  สาเฮาะ
6. เด็กหญิงฟาซียะห์  หะยีมะแซ
7. เด็กหญิงฮาบีบะ  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสุรีรัตน์  วิเชียรโชติ
2. นางโนรีดา  เจะมะ
3. นางนุชยานี  มามุ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กชายซัลซาบีล  ร่าหนิ
2. เด็กชายอนาวิน  ร่าหนิ
 
1. นายเสถียร  จันพลโท
2. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  มะเซ็ง
2. เด็กชายนิสลัน  นิหลง
 
1. นางสาวฐาปะณีย์  แว่นแก้ว
2. นางอัญญารัตน์  จองเดิม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายนัฏกร   ช่วยรักษ์
2. เด็กชายร้อยตะวัน   ชูดวง
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิเดช
2. นายณัฐพล   ทับทิม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงรอปาร่า  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรอเบี๊ยะ  ภักดี
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นางสาวซารีนา  มะเล็ก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงมัทนพร  ขำพร้อม
2. เด็กหญิงสุวรรณเพ็ญ   เพ็ชรสี่หมื่น
 
1. นางสาวสิริพร  สุจเสน
2. นางมะยุรา  จิตรเขม้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตรเติม
2. เด็กชายสุริยการ  กะสิรักษ์
 
1. นางสาวธันวรัตม์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวชญมน  ทองสุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 1. เด็กชายปภาวิน  พรหมเทศ
2. เด็กหญิงศรีรุตา  ภักดีชน
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์หลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพิชาภพ   ชูเนตร
2. เด็กหญิงสุชาดา   นางแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์   ชัยเพชร
2. นางสาวเกสร  ศรีพล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  สีรอมา
2. เด็กชายอัฟฝันดี  ยะกี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัญจระ
2. นางนารีฮา  โต๊ะดง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ขาวล้วน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
2. นางสาวไพรัช  บุญเดช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. เด็กหญิงซัลวา  โต๊ะหยอ
2. เด็กหญิงอรนุช  จิตรตุราช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หนูทอง
2. นางสรินญา  ทรงนาศึก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. นางสาวกรนิกา    เมฆแก้ว
2. เด็กหญิงอติญา  ไชยทอง
 
1. นางสาววรารัตน์  หนูจู
2. นางสาวอรอุมา  เซ่งทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงนาซียา  หมาดหวัง
2. เด็กหญิงพรประภา  คงจันทร์
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร
2. นางธันย์ชนก  สหะวิริยะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายตนุภัทร  พรหมปลัด
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  เอียดวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1. เด็กชายศุภรุจน์  ชมฤทธิ์
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สามารถ
 
1. นายสุรพันธ์  พลเพชร
2. นางสาวสายฝน  แสนยนต์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงจิระพันธ์  กันตังกุล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
2. นางสาวสาลิกา  รายา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงชนิศรา  แย้มคล้าย
2. เด็กหญิงนภัสสร  บางจาก
 
1. นางสาวกาญจนา  เตี่ยวสกุล
2. นางสาวกิติยา  สายทองอินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายสิงหา  ชินราช
2. เด็กชายสิทธินนท์  สุทาทัศน์
 
1. นางพิศมัย  ศรีทองคง
2. นางสาวทัศนีย์  รัศมี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายตนัย  ชื่นใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  ทองคำยาน
3. เด็กชายภูตะวัน  กาญจนพันธ์
 
1. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
2. นายสมหมาย  รักษ์วงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธีรเดช  หาเล็ง
2. เด็กชายนิอัซมีน  ดอเลาะ
3. เด็กชายวินัย  เพชรสุวรรณ
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางสาวอำพัน  ปรีชาสุชาติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงญานิศา  ถาวร
2. เด็กชายบริวัฒน์  สิงหการ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองทิพย์
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวผการัตน์  กลิ่นเกษร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เผ่าจำรูญ
2. เด็กชายธีธัช  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรมาดา  พรามแก้ว
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นางพวงผกา  เปรมจิตร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายณัฐพงค์  คงห้อย
2. เด็กหญิงนูรฟาน  สะมะแอ
3. เด็กชายศรายุทธ  เอียดนุ้ย
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหาลีม๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤตเมธ  บริโท
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองศรี
3. เด็กชายระพีภัทร  เทพมงคล
 
1. นายวิวัฒน์  แสงอรุณ
2. นางสาวสุพรรณี  ชูคง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงชัญญา   เอี่ยมละม่อม
2. เด็กชายณัฐพล  บุญเนื่อง
3. เด็กหญิงวรมน   จันทร์ภูชงค์
 
1. นางวันดี  อาญา
2. นางจิตรปฏิมา   มังคละคีรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายธนพล  เทพรักษ์
2. เด็กหญิงพันนิภา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายอนุชิต  ตุลา
 
1. นางสาวปภาดา  ทองไชย
2. นางณัฐกานต์  แก้วสำลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงแก้ว
2. เด็กชายภูดิศ  แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นานอน
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
2. นางศิริรัศม์  จันทร์มีศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงชลดา  ชูจิตพเนาว์
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  วิรุณ
3. เด็กชายอิทธิเดช  เลื่องสุนทร
 
1. นางสาวศุภสร  แซ่ลิ่ม
2. นางอรุณโรจน์  ยิ่งคำนึง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณรา  ส้องศรี
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ด้วงช่วย
 
1. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
2. นางสาวจุรารัตน์   พรหมมินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจห้าว
2. เด็กชายอนุพงศ์  เสียงใหญ่
3. เด็กชายอนุศาสน์  ไชยชำนาญ
 
1. นางชนิกนันท์  ศรีใหม่
2. นางสาวอัจฉราวดี  บัวเกตุ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายธัญวิชญ์  ยอดพุด
2. เด็กชายอัฏษฎา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วเอียด
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นายบรรเจิด  บุญสุขจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงนวรัตน์  มูสิกะ
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศักดิ์นันทชัย
3. เด็กชายปิยพัทธ์  มะพันธ์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เจ้ยน้อย
2. นางเครือวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายกฤษติน  ตะบะขจร
2. เด็กชายรณภพ  ทิพย์บรรพต
3. เด็กชายเกรียงไกร  ทิพย์กรด
 
1. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
2. นางชลทิชา  โชจรูญเดช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เเกล้ว
3. เด็กชายอนุกูล  กองเเก้ว
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กชายซาฟีอี  หลีหะ
2. เด็กชายบัดรุนธ์  จิสา
3. เด็กชายอารีฟีน  จิสา
 
1. นางรอฮานา  รามันห์
2. นายดิเรก  หม่าเหร็ม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวนาราม 1. เด็กชายณฐพัฒน์  คงกัด
2. เด็กหญิงนริศา  วิลัยมาศ
3. เด็กชายสุวิทย์  บัวหลวง
 
1. นางขวัญตา  เกษรแย้ม
2. นางสุกัณญา   กำเนิดมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในวัง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงสายใจ   พนันชัย
3. เด็กหญิงอังสุมาลิน   นาคจำรูญ
 
1. นางสกาวเดือน  นิยะกิจ
2. นางสาววิภาวดี   ชลสินธุ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายชนากรณ์  ใจโปร่ง
2. เด็กหญิงพรกนก  เพชรนุ้ย
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  แกนบุญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมอินทร์
2. นางสาวสิริพร  สุจเสน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กชายภานุสรณ์  อ่อนส่ง
2. เด็กชายศุภกิจ  เสนสาย
3. เด็กชายอาบิด  แส๊ะหมูด
 
1. นายนิคม  จิตปาโล
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 1. เด็กชายมูฮำมัดไซฟูล  เจ๊ะโก๊ะ
2. เด็กชายอับดุลบาซิ  อาแว
3. เด็กชายอารฟัก  มะแอ
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวปิยะนุช  บุญยรัตน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายอาหามัดมูบาร็อก  เจะหมั่น
2. เด็กชายอิรฟาร  ปายอ
3. เด็กชายฮานาฟี  สะมะแอ
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายอับดุลฮาเล็ง  แนแซ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายชาคริต  ธัญญุพักตร์
2. เด็กหญิงธัญดา  กะสิรักษ์
3. เด็กชายนาวาวี  ลาเฉลิม
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นางสาววนิตา  อิสลาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายนรินทร์  ฤทธิกัน
2. เด็กหญิงบุญยวีย์  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา  คงสัย
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายมุสลิม  สือมุ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดชามีร์  ยูโซะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดนาสรู  สือแมเด็ง
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายดนัยเดช  ยิ้มย่อง
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ไชยแก้ว
3. เด็กชายอัฐกอน  เม่งเอียด
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นางสาวจิรภัทร์  ชัยชนะธรรม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กชายซุกรอน  ยามา
2. เด็กชายฟาดิล  วามะ
3. เด็กชายอิรฟาน  ยุนุ
 
1. นางสะดียะห์   เต๊ะมาลอ
2. นางสาวนูรีย๊ะ  กอตอ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงวันดาวาดี  เจ๊ะสะแม
3. เด็กชายอาลี  สะแม
 
1. นางสาวจิตรา  ไชยยศ
2. นางนันทิตา  ศรีจันทร์งาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงภาวิณี  สร้อยวิทยา
2. เด็กหญิงรินรดา  สร้อยวิทยา
3. เด็กหญิงวรรณิดา  นักว่อน
 
1. นางชดช้อย  นวลกุล
2. นางกาญจนา  บุญยารุณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณฐมน  เพชรบุรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสง
3. เด็กหญิงนุชจรีย์  มุกดา
 
1. นางจุไร  สุขศาล
2. นางธันย์ชนก  สัตเพ็ญ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กหญิงกุลนาถ  หนูเนียม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  หนูสม
3. เด็กหญิงไปรยาดา  ปานเขียว
 
1. นางอารีย์  เต็มยอด
2. นายณัฐวุฒิ  อำภัยฤทธิ์