ปฏิทินการดำเนินการระบบบริหารจัดการแข่งขัน
ปฏิทินการดำเนินการระบบบริหารจัดการแข่งขัน
 
 ♦  โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค               วันที่ 1-30 พ.ย. 2562
 ♦  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค     วันที่ 2 ธ.ค. 2562 
 ♦  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค      วันที่ 2-8 ธ.ค. 2562 

 ♦  ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       วันที่ 9 ธ.ค. 2562 
 ♦  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
 ♦  ศูนย์จัดการแข่งขัน พิมพ์เอกสารการแข่งขัน  วันที่   23  ธ.ค. 2562  
 ♦  การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีฯ   วันที่ 6-8 ม.ค. 2563

 ขยายแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู  ระดับภาค
ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2562  เวลา 18.00 น. 
ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่ 10 ธ.ค.2562 
ประกาศเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนตัว  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 เข้าระบบไปตรวจสอบรายการดังนี้  
1. แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวไม่ถูก ให้ใช้ DOC 5 ของระดับชาติ  เมนู 15 ด้านซ้าย ของเว็บไซต์แข่งขันนี้เท่านั้น และต้องมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
2. ไม่มีแบบฟอร์ม ใส่มาเฉพาะสำเนาบัตร หรือรูปถ่าย
3. เลือกสถานะผิด ถ้าไม่ใช่ชื่อสกุลตัวบุคคล คนเดียวกันต้องเลือกเปลี่ยนตัว และแนบเอกสาร
4. ในกรณีเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาด้วย   
5. ถ้ามีเอกสารหลายหน้าให้ต่อไฟล์เป็น ประเภท pdf  ระบบจะรับไฟล์อกสาร 1 ไฟล์เท่านั้น  
    - หากยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เข้าระบบไป        ตรวจสอบหลักฐานส่วนใหญ่ จะผิดที่ ข้อ 1  2   และ 3   ให้แนบเอกสารใหม่ โดยยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ของรายการนั้นก่อน  แล้วขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่ชื่อคนใหม่ แนบไฟล์เอกสาร (ชื่อไฟล์ไม่ซ้ำชื่อเดิม) อัพไฟล์ใหม่ขึ้นมา นะครับ
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 20:24 น.