ประกาศ กิจกรรมหุ่นยนต์
ประกาศ กิจกรรมหุ่นยนต์ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้ควบคุมทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน
เข้าร่วมฟัง คําชี้แจงและรับทราบรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยมีกําหนดการดังนี้   
1. วันที่ 6  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขันเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน       
    หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์ระดับสูง และหุ่นยนต์ผสม ระดับ ป.1-6  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขัน รวมเวลา 30 นาที   
2. วันที่ 7  มกราคม  2563  เวลา  16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คณะกรรมการจะชี้แจงรูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน
    หุ่นยนต์ระดับกลาง หุ่นยนต์ระดับสูง และหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.1-3  พร้อมตอบ
    ข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขนั  รวมเวลา 30 นาที 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด 
- การเตรียมความพร้อมของทีมสําหรับการสรา้งหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
หนังสือยืนยันการนําหุ่่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 08:27 น.