การพิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม กรรมการ
ขนาดรูปถ่ายของผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม ที่อัพโหลดบัตรประจำตัว 450x600
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  17  ธันวาคม   2562 เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป จนถึงวันแข่งขัน
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีเขียว        2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีแสด
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีเหลือง   4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีม่วง
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
4. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์       แบบที่ 1        แบบที่ 2
5  ใส่ซองพลาสติกใสแนวตั้ง ขนาด 10x14 ซม. (4x6 นิ้ว) + สายคล้องคอ
6.  กรณีที่อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรมาติดรูปถ่ายภายนอก  ประทับตรายาง
    ของโรงเรียนที่สังกัด  นายทะเบียนโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามกำกับที่รูปถ่่าย 
ประกาศ เรื่องการปิดระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ได้ปิดระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนตัว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 11  ธันวาคม 2562  เวลา  21.00 น. ซึ่งได้เปิดให้ยื่นคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - วันที่   11   ธันวาคม  2562 เป็นเวลา 12 วัน    หลังจากนี้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนตัว ด้วยเหตุผลใดๆ  ให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์จัดการแข่งขัน  ตามหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แข่งขัน เมนู 17 ด้านซ้ายของเว็บแข่งขัน หรือทาง e-mail  ของศูนย์แข่งขัน
**** สำหรับรูปถ่ายสามารถเพิ่มได้จนกว่าจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม ****
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 23:06 น.