ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สงขลา เขต 3 158 57 23 12 238
2 สพป. ชุมพร เขต 1 153 55 19 14 227
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 147 60 17 12 224
4 สพป. กระบี่ 141 49 23 11 213
5 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 134 70 26 11 230
6 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 134 53 13 8 200
7 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 130 56 18 14 204
8 สพป. ชุมพร เขต 2 129 55 31 13 215
9 สพป. สงขลา เขต 2 129 46 20 9 195
10 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 120 68 27 10 215
11 สพป. ตรัง เขต 2 118 66 26 22 210
12 สพป. พังงา 116 53 21 17 190
13 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 115 58 29 12 202
14 สพป. ระนอง 112 65 24 15 201
15 สพป. พัทลุง เขต 1 109 60 20 13 189
16 สพป. ภูเก็ต 107 62 22 14 191
17 สพป. พัทลุง เขต 2 107 53 27 12 187
18 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 106 69 13 9 188
19 สพป. ตรัง เขต 1 104 60 23 10 187
20 สพป. สงขลา เขต 1 99 62 35 11 196
21 สพป. สตูล 86 74 29 10 189
22 สพป. นราธิวาส เขต 2 76 57 23 17 156
23 สพป. ยะลา เขต 1 68 49 29 9 146
24 สพป. นราธิวาส เขต 3 63 63 35 18 161
25 สพป. ปัตตานี เขต 2 62 55 18 10 135
26 สพป. นราธิวาส เขต 1 57 59 24 17 140
27 สพป. ยะลา เขต 2 55 48 30 18 133
28 สพป. ปัตตานี เขต 1 54 54 26 16 134
29 สพป. ยะลา เขต 3 53 46 24 10 123
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 29 45 26 16 100
รวม 3,071 1,727 721 390 5,519