งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

[ ทั้งหมด   5 ม.ค. 2563   6 ม.ค. 2563   7 ม.ค. 2563   8 ม.ค. 2563   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ม.ค. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30
4 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5213 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5214 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30
6 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5215 6 ม.ค. 2563 09.00-10.30
7 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง 7202 6 ม.ค. 2563 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง 7202 6 ม.ค. 2563 13.00-15.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด โรงฝึกงาน 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7306 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7306 6 ม.ค. 2563 13.00-16.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 4 ห้อง 7406 6 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7303 6 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7301 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7301 6 ม.ค. 2563 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ห้องประชุมสำเพ็ง 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
2 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ใต้อาคารอินทรชิต 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารอินทรชิต ชั้น 2 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง 112,113,212,213) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321(ลำดับที่1-5),322(ลำดับที่6-10),323(ลำดับที่11-15),326(ลำดับที่16-20),327(ลำดับที่21-25),328(ลำดับที่26-30) 6 ม.ค. 2563
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง422,423,424) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมานุกูล 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
09.00-16.00
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชลธาราม ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (เก็บตัว/นั่งพัก ห้องเรียนอาคาร1ชั้น1(4ห้อง)) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 (เก็บตัว/นั่งพัก 441,442,443,444,445) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
8 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง432,433,434,435) 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00
2 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโรงยิม RS (สนามฟุตซอล) 6 ม.ค. 2563 09.00 - 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822-823 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 836 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834-835 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
9 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
9 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
10 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
11 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
12 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
13 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
14 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
15 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
16 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
17 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีธรรมาโศกราช 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีวิชัย 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีหลังคาโดม 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 2 ห้อง 524 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 3 ห้อง 534 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 3 ห้อง 532 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 6 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 6 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร1 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 3 ห้อง ห้องเทพทาโร 6 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 1 6 ม.ค. 2563 09.30-11.30
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 3 6 ม.ค. 2563 09.30-12.30
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 3 6 ม.ค. 2563 13.30-16.30
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 6 ม.ค. 2563 09.30-15.30
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 1 6 ม.ค. 2563 13.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 6 ม.ค. 2563 09.00-13.00
2 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ห้อง 421,423,424,425,426,427 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา หอประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 6 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 6 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
5 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124-125 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141-142 6 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 - ป.4/2 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 - ป.4/2 6 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 6 ม.ค. 2563 13.00-16.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ห้อง ประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ห้อง ประชุม 6 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
6 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคารเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
7 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคารเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ม.ค. 2563 13.00-16.00
3 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร เต็นท์ 1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร เต็นท์หน้าห้องสมุด ห้อง เต็นท์2 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร เต็นท์หน้าห้องสมุด ห้อง เต็นท์ 2 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
7 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]