งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

[ ทั้งหมด   5 ม.ค. 2563   6 ม.ค. 2563   7 ม.ค. 2563   8 ม.ค. 2563   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ม.ค. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 (เก็บตัวห้อง 522) 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 (เก็บตัวห้อง 523) 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (เก็บตัวห้อง 525) 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5113 7 ม.ค. 2563 09.00-10.00
5 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง 7202 7 ม.ค. 2563 09.00-11.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด โรงฝึกงาน 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7306 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 4 ห้อง 7406 7 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7303 7 ม.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
8 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะอวด อาคาร 7 (อาคารวัฒนานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง 7301 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ห้องประชุมสำเพ็ง 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ใต้อาคารอินทรชิต 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารเอนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อาคารอินทรชิต ชั้น 2 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (เก็บตัว/นั่งพัก ห้อง 112,113,212,213) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321(ลำดับที่1-5),322(ลำดับที่6-10),323(ลำดับที่11-15),326(ลำดับที่16-20),327(ลำดับที่21-25),328(ลำดับที่26-30) 7 ม.ค. 2563
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมานุกูล 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
09.00-16.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชลธาราม อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดชลธาราม ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (เก็บตัว/นั่งพัก ห้องเรียนอาคาร1ชั้น1(4ห้อง)) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 (เก็บตัว/นั่งพัก 441,442,443,444,445) 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโรงยิม RS (สนามฟุตซอล) 7 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00 - 17.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ราชพฤกษ์ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ราชพฤกษ์ 7 ม.ค. 2563 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834-835 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822-823 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 825-826 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคารอเนกประสงค์/ลานร่มเย็น ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
7 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
8 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
9 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
10 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
11 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
12 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
13 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
14 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีธรรมาโศกราช 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารศรีวิชัย 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เวทีอาคารเอนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 2 ห้อง 524 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 2 ห้อง 522 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 5 ชั้น 3 ห้อง 534 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สนามฟุตบอล 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร 3 ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคาร1 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 3 ห้อง ห้องเทพทาโร 7 ม.ค. 2563 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 2 7 ม.ค. 2563 13.30-16.30
2 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 4 7 ม.ค. 2563 09.30-16.30
3 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 7 ม.ค. 2563 09.30-12.30
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง ET 2 7 ม.ค. 2563 09.30-12.30
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล ชั้น 1 ห้อง com 1 7 ม.ค. 2563 13.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 7 ม.ค. 2563 09.00-13.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ห้อง 421,423,424,425,426,427 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา หอประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา เต็นท์บริเวณหน้าเสาธง 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านชะอวด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง E-Classroom 7 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
3 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124-125 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 7 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
6 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 - ป.4/2 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ม.ค. 2563 13.00-16.00
3 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 ม.ค. 2563 13.00-16.00
5 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ห้อง ประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
6 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 1 ห้อง ประชุม 7 ม.ค. 2563 13.00 เป็นต้นไป
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคารเอนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ม.ค. 2563 13.00-16.00
3 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร เต็นท์ 1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]