งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลานกิจกรรม 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 8 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา หอประชุม 100 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 6 (4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อาคาร 90 ปี 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 7 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 6 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
44 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 8 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
45 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 2 อาคาร 3 ชั้น 1 8 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
46 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
47 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 8 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 4 อาคาร 4 ชั้น 1 8 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 8 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 07.30-09.00
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เวที 5 โรงยิม 8 ม.ค. 2563 13.00 - 17.00 รายงานตัว/ลงทะเบียน เวลา 11.30-13.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]