เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิมล หนูชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นายมงคล ช่องลมกรด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นายมงคล ช่องลมกรด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นายวิจักษ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นายพงษ์ศักดิ์ รัตนสุภา ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นายดิทนันต์ สุกช่วง ครู โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นางสาวเกษร เพชรเอียด ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ รัตนคช เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นางชุติมา โชติกะ ครู โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
22 นางสาวปองขวัญ ชนะชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
23 นายปริทัศน์ ช่วยพระยา พนักงานราชการ โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
24 นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาว ครู โรงเรียนบ้านปากลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
25 นายชัยยุทธ์ จุลเศวตร์ ครู โรงเรียนบ้านปากลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
26 นายมาณพ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
27 นายประสิทธิ์ มีสุข หัวหน้างาน พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายการจราจร กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
28 นายสมชาย พาหุบุตร พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายการจราจร กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
29 นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายการจราจร กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
30 นายวรรณชัย เมืองรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการจราจร กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
31 สิบเอกสมชาย กุญชรินทร์ เจ้าหน้าที่ปกครองวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นายพรเทพ พงษ์จีน ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33 นายธนวัฒน์ สวนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นายพนิต นวลละออง ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นายธีระยุทธ พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 ร้อยตำรวจตรีประเทือง หนูหนอง รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นายวีรศักดิ์ ทองชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
38 นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40 นายสนธญา ทรงทอง ครู โรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 นายวัชระ นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นางพรศิริ บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นางสาวมนฑิตาพรรณ บัลลังค์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
45 นางสาวยวิษฐา เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งส้าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
46 นางทิพรัตน์ ดำสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
48 นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์นัฐชยา ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 นายสรพงศ์ ธินกร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
50 นายอภิชาติ รักชอบ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
51 นายไพศาล พุมดวง เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
52 นายไตรภพ มีวาสนา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
53 นายระพิน แก้วผ่อง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
54 นางสุภารัตน์ ทองหยู ธุรการ โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
55 นางสาววราภรณ์ ช่างสลัก ธุรการ โรงเรียนวัดยางงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
56 นางสุดา นุกูล ธุรการ โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
57 นายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายมนตรี เจียรมาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นางสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นายสุภาส มณีโชติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นายชัยชาญ สกุลชิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62 นายสากล หาญใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านในตูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นายจักรพงษ์ เดชสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นางเกษณิศา บุญไกร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67 นางอโณทัย ชูยก ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68 นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นายมนตรี เจียรมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นางวรารัตน์ กิจมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายสุภาส มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นายจักรพงษ์ เดชสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายตะวัน พันธุ์ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสากเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายอมฤต หล้าหลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นางเกษณิศา บุญไกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี นักวิชาการศึกษา ศึกษาธิการภาค 5 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นายมนตรี เจียรมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นางสาวดารุณี บุญวิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นายอนุวัฒน์ ชัยรัตน์ ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
90 นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นางสาวชลิดา ประกอบชาติ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางสาวสุนิษา บุตรหลำ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นายกันตวรวัฒน์ เกษรสิทธิ์ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางเรณู รักช้าง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางสาวชนิกานต์ แก้วคง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นายภราดร สุทธิผกาพัน ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นางสาวนันท์ชนก สุคชเดช ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นางสาวจุฬาลักษณ์ จงจิต ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นายชนายุทธ นิลมาศ ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นางยุวดี ชินวงศ์ ครูโรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นางสาวจิราภา สุทธิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
103 นายภานุวัชร พัดน้อย ครู โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
104 นางขนิษฐา สำเภาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
105 นางวัชราภรณ์ เกษโร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106 นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวเขียว ครู โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
107 นางสุธาวรรณ หัสนันท์ ครู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108 นางอภิญญา กายฤทธิ์ ธุรการ โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 นางสาววรรณิสา ฟองณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปากดวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นางสาวศิริพร สุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพิตำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นางวัชรินทร์ ทลิกรรณ์ พันธุ์ชูศรี ครู โรงเรียนวัดโทเอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นางสาวทิภาพร เบ็ญจธรรมรักษา ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางสาวอัญมณี บัวน้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
117 นางสาวอรอุมา บุญคล่อง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
118 นางสาววัชรีภรณ์ นันทมงคล ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
119 นางสาวเกศรา กะแหมะเตบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
120 นายสุมิตร จำนงจิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพังหรัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
121 นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังหรัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
122 นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นายบุญยืน อรชร นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
124 นางวรารัตน์ กิจมะโน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นางสาวดาราวรรณ สุคตะ โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางสุมาลา เบ็ญจศักดิ์ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นางสาวเกษกนก สมาน ครู โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นายเดชบัญชา สังขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นางสาวนงนาฏ มีลาภ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 นางวรรณี มุ่งภูเขียว ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นางกัลยา คำพรหมกุล ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 นางเกษณิศา บุญไกร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 นางอโณทัย ชูยก ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
134 นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
135 นางสาวจุรีพร ศรีเทพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
136 นางสาวกิตติมา สุดทอง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
137 นางสนธยา ไตรเมศ ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 นางสาวราตรี แสนเดช ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นางสมจินต์ รักเถาว์ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นางปุณิกา หนูชัยแก้ว ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นางสุพิศ แนวกันยา ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นางสุจิรา ขวัญสง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางไพจิตร สุวรรณโน ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นางสาวหทิตา ศรีสุก ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นางสาวสิริวรรณ เจ้ยน้อย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นางสาวบัณฑิตา วิเชียรสราง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นางจิราวรรณ เหมาะกิจ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นางกรรณิการ์ เปาะทองคำ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
149 นางสุวิญณา วงศ์เบี้ยสัจจ์ ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150 นางยุวดี ชิณวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
151 นางสาวฉวีวรรณ หมีคง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
152 นางปรียา สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
153 นางสาวคำหวาน เงินเปีย ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
154 นางจุรีย์ แก้วบุญสง ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นางสาวมุกดา หนูสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นางณัฐากรณ์ พราหมณ์เพชร ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
158 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
159 นางวรรณา ช่วยขำ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 นางสาวพิชยนันท์ เนียมอุ่น นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นางศิลาน้อย พัวเนี่ยว ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นายจุฬา จันทพราหมณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนาเหรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
163 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
164 นางพรพิมล สุขสมเสรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
165 นายจำเนียร พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
166 นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
167 นางสุมลฑา เพชรใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
168 นางสาวดวงดาว เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
169 นางสาวอนุธิดา อักษรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
170 นางสาวทัศนีย์ นิลกลับแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
171 นางจีราภรณ์ รัตนมณี ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นางสาวพัชรี นรินทร ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นางรัตติยา จันสว่าง ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
175 นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
176 นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจังหูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการแข่งขัน
177 นางสายพิณ เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
178 นางสาวนวลพร คงเขียว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหมาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
179 นางประภาพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
180 นางสาวปัทติมา มีขวด ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
181 นางศุพิธาน์ ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
182 นายศุภโชค รอดทับ ครูโรงเรียน บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
183 นางสาวประติภา สูงเกียรติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเปียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
184 นางเอมอร กรุงแก้ว นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
185 นางจารุวรรรณ ศรีน่วม ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
186 นางสาวณัฐวดี ขวัญสุวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
187 นางสาวพรพิมล อินทรรักษา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบ่อกรูด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
188 นางสาวธัญสุดา ไกรแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเปียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
189 นายมนตรี เจียรมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
190 นายชนายุทธ์ นิลมาศ ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นายประมวล ศรีแก้ว ช่างปูน ๒ โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นายอาลี จิตรบรรทัด ครู โรงเรียนบ้านปากดวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นายทัตพงศ์ อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านปากเจา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
194 นายณัฐพงศ์ พรหมทอง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
195 นายสุชาติ ถิรวิทย์วรกุล ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
196 นายบุญยืน อรชร นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
197 นายกษิดิษ อ๋องสุทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายชัยชาญ สกุลชิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
199 นายสรยุทธ อินทร์ทุ่ม ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
200 นายบุญสม สุวรรณโณ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
201 นายเอกรัตน์ บุญรัตน์ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
202 นายโสภณ จันทร์เอียด ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
203 นางดารณี เสียมไหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพิตำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
204 นายอำพร ทองเนื้องาม ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
205 นายพัฒนศักดิ์ สันถมิตร นักการโรงเรียนบ้านปากดวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
206 นางสาวนิศรา เพชรพูล ครู โรงเรียนบ้านพิตำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
207 นายมนตรี เจียรมาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
208 นางสาวธัญญ์ธิชา โกษาพงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพิตำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
209 นางอาภาภรณ์ ภูมิสถิตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพิตำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
210 นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
211 นายตะวัน พันธุ์ชูศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสากเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
212 นางสาวสมใจ ศรีธรรมธร นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
213 นางสนธยา ไตรเมศ ครู โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางสุพิธ ด่านศิระวาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215 นางสุนันทา พิมพิศาล ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
216 นางสาคร แซ่เฮ่า ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217 นางสุธิดา ประมัยพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
218 นายเจษฎา พุมดวง เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
219 นายภราดร สุทธิผกาพัน ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 นางชธรพร ร่มแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
221 นางขนิษฐา สำเภาแก้ว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
222 นายสันติ มูณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระอาสน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ นายทะเบียนฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
223 นายปรีชา แสงบรรจง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
224 นายคำนวณ มิตรกระจ่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
225 นายเกษม อนุรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโทเอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
226 นายปิยะ แสงรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
227 นายสุธรรม บุญติด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโมคลาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
228 นางสาวเสาวภาคย์ รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
229 นางนิภาภรณ์ จิตนุพงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
230 นายพิพัฒน์ ปูเต๊ะ หัวหน้าส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
231 นางสาวณัฐกฤตา ชุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
232 นางสาวศนิตา จิตตบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปากดวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
233 นายอุกฤษฎ์ อินทวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
234 นางสาวดารุณี บุญวิก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
235 นางสุกัญญา สุวรรรณรัตน์ ครู โรงเรียนเคียงศิริ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
236 นางสาวนงนาฏ มีลาภ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
237 นางอรอุมา ทลิกรรณ์ ครู โรงเรียนวัดโทเอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
238 นางกรกมล ศรีสว่าง ครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
239 นายพนธกร จรเสมอ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
240 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
241 นางสาวอรอนงค์ ช่วยรอดสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบ่อกรูด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นางสุมลฑา เพชรใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
243 นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทร ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรูด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
244 นางประทุมมาส รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
245 นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจังหูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
246 นายประเทือง รอดเนียม ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
247 นางสุกัญญา ศิริชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใสประดู่ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
248 นายอมฤต หล้าหลั่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
249 นางปุณยภา แก้วนุ่น ผู้อำนวยการ รร.บ้านนบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
250 นางปุบผา จันทร์ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
251 นางวีร์ณัฏฐา เรืองกิตติคุณ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
252 นางสาวกรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
253 นายเสวก เอียดนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลางา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
254 นางอุฑารัตน์ โชติกะ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
255 นายสุภาพ ผิวเหมาะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอนใคร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
256 นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
257 นางสาวดวงดาว เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
258 นางวนิดา บุญมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
259 นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
260 นางเรณู จุลผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
261 นางสาวอนุธิดา อักษรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
262 นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
263 นางสาวสิริพร อนันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
264 นางประภาศรี ศรีหนูสุด ครูโรงเรียนวัดพระพรหม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
265 นางชดช้อย นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
266 นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
267 นางสาโรจน์ ศรีบงการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
268 นายบพิธ แก้วสังข์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
269 นางสาวลัญจกร ทองทา ครู โรงเรียนวัดคงคา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
270 นายศรัทธา อ่อนเกตุพล ครู โรงเรียนบ้านเขาทราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
271 นางสาวนิชาภา พิกุลหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
272 นางอติกานต์ ศรีพิชิต ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
273 นางสาวอรสา สุขวานิช ครูโรงเรียนวัดหนองบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
274 นางสาวรุ่งฤดี ยอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
275 นางรัตน์ติกาล ใจห้าว ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
276 นางสาวจิราพร ใจห้าว ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
277 นางกมลพรรณ สกุลชิต ครู โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
278 นางสาวดวงดาว เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
279 นางอรไท มะลิแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าน้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
280 นายภิรมย์ วัฒนสงค์ ครูโรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
281 นางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองเหลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
282 นางสาวสวรินทร์ บุญถนอม ครูโรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
283 นางกมลชนก ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
284 นางสาวพิชิตา มณีพงศ์ ครูโรงเรียนวัดหญ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
285 นางสาวอาภาพร ศิริเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
286 นายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
287 นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
288 นายเจษฎา พรหมดวง เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
289 นายอาสีม จำนงฤทธิ์ ครูชำนาญการ ช่วยราชการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
290 นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
291 นางนรมน แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคดศอก รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
292 นายมูฮัมหมัด จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล
293 นางสุดา จงกลบาล ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล
294 นางนิรมล ชลธาร ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล
295 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
296 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
297 นางสาวปริศนา นาคนาศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล
298 นางสาวนิษฐเนตร เกียรติอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายพยาบาล
299 นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายพยาบาล
300 นางวนิดา บุญมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
301 นางอารมย์ มณีสุวรรณ ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
302 นางสาววัลยา แท่นทอง ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
303 นางยุพา ช่วยชบ ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
304 นางสาวขวัญสิริ ขาวมัน ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล
305 นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
306 นางอาภรณ์ ชินกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
307 นางสาวมนทิรา ทัลวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
308 นางสาวชวัลรัตน์ บำเพิงรัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
309 นางสาววริศรา คงเรือง ครูโรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
310 นางสาวสุภาณีย์ แสงไพทูรย์ ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
311 นางสาวอรุณรัตน์ รอดรังนก ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
312 นายปรัชญา มงคลการุณย์ ครูโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
313 นายธนภัทร รัตนวรรณ ครูโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
314 นายศุภริญจน์ แรกรุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
315 นางเชาวณี ชูทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
316 นางสาวภัทริน ธนูศร ครูโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
317 นางสาวกัญญ์วรา หนูรอด ครูโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
318 นางสุจิณณา มาบัว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่อน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
319 นางญาณิศา ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
320 นางสาวจันทร์ทิรา จันทรมาลี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
321 นางสนธยา ประทุมมาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
322 นางอรพร อิสระพร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
323 นายสัมภาษณ์ ชินกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
324 นางเรณู จุลผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
325 นางนิตยา ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
326 นางสิตีคอลีด๊ะ บินติอะสาร ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
327 นางสาวไลลา แดงตี ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
328 นางสาวจุฬาลักษณ์ พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
329 นางสาวแก้วตา มะตะมัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
330 นางกนกฉัตร สุขคง ครูโรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
331 นายสิทธิพงศ์ เทพลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
332 นางทสมา พลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
333 นายไวยากรณ์ สบาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจันทร์ ประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
334 นายธนิสร จันทร์บุญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
335 นางสุมลฑา เพชรใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
336 นางวัลภา วิเชียรสราง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
337 นายจรัญ สุทิน ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
338 นางสาวพจณีย์ กาญจนเสนา ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
339 นายวิวัฒน์ บุญสุข ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
340 นายวิระ แก้วโสภาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสอ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
341 นางสาวทิยานันท์ ทองสงฆ์ ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
342 นายนรินทร์ ดำฤทธิ์ ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
343 นางสาวชญานิศ ปานทอง ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
344 นางสาวโสมสุดา เพชรานน์ ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
345 นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
346 นางวิรงรอง คันธิก ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
347 นางภาวินี ทองน้อย ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
348 นางจินดาพร สุขยามผล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
349 นายเอื้อม ศรีทอง ลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
350 นายสิทธิพงศ์ ภูมิสาร ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
351 นายกฤษณ์ ธารพระจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
352 นายโชคดี เดือนฉาย นักการ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
353 นายสัญทัต เวศวิทย์ ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
354 นายสำราญ รำจวน ลูกจ้างประจำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
355 นายอนันต์พร ธุระกิจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสอ กรรมการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
356 นายณัฐดนัย โกมาลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดน้ำรอบ กรรมการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
357 นายนิสสรณ์ คำก้อน ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทร์ กรรมการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
358 นายสามารถ จิตสำรวย ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
359 นายเอกพจน์ เจริญคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
360 นายสิรวิชญ์ ทับสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
361 นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสมอ ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
362 นายศรายุทธ เพชรวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
363 นางสายหยุด สุนมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดใหม่ทอน รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
364 นางเทียรทิพย์ มหรรณพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสมอ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
365 นางสาวธัญจิรา รองพล ครู โรงเรียนบ้านสันยูง กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
366 นางสาวสุชัญญา ศรีเทพ ครู โรงเรียนวัดหัวอิฐ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
367 นายกฤษฎา นิจไสว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร่อน กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
368 นายทวัตร์ เหย้าสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาด กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
369 นางสาวนพรัตน์ ผลไชย ครู โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
370 นายเสฏฐวุฒิ พูลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
371 นางสาวนันทวดี หมวดมณี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
372 นางพิศมัย ปิยจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาด กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
373 นางสาวสุดใจ ขาวเรือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราษฎร์บำรุง กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
374 นายสุชาติ ปานวิเชียร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านร่อน กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
375 นางสาวผกาพรรณ คำแก้ว เจ้าหน้าทีธุรการ โรงเรียนวัดใหม่ทอน กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
376 นางสุรางค์รัตน์ คงสำคัญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันยูง กรรมการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
377 นางพัชรี มุขโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาด กรรมการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
378 นางพัชราภรณ์ สีตุกา ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสมอ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
379 นางสาวสุภาวดี ศรีช่วย ครูผู้ช่วย โรงเรียนราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
380 นางสาวศรีสุดา สองสี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสมอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
381 นางสาวปรีชญา เจริญวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราษฎร์บำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
382 นางสาวเบญจาภา เบญจธรรมธร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางคู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
383 นายวิระ แก้วโสภาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสอ ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
384 นายสมโชค สวนกูล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเคียงศิริ กรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
385 นางกุลวณี นกเส้ง ครู โรงเรียนวัดใหม่ทอน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
386 นางสาวนิภา แก้วประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนลานสกา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
387 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
388 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
389 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
390 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
391 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
392 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์
393 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์
394 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
395 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
396 นายธวัช สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
397 นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
398 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. เขต 12 กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
399 นางสาวอัจฉรา ทองนาค เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
400 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
401 นายเสนีย์ ศรีมณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
402 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
403 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
404 นายโกวิทย์ เอียดเนตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
405 นางสาวชัญญาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมสรร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
406 นายดิทนันท์ สุกช่วง ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
407 นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
408 สิบโทอรรถพร จินดารัตน์ ครูโรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
409 นางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
410 นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
411 นางนิสายชล หนูนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
412 นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
413 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
414 นางปิ่นมณี ตราชู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
415 นางปฤทัย อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดควนยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
416 นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
417 นางสุมาลี โยธาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
418 นางสาวอิศรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
419 นางสาวสุรัตน์วดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมสรร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
420 นางสาวศิริพร พงศ์พิทยายุทธ ครูโรงเรียนพรรณราชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
421 นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
422 นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา สพม.เขต 12 กรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
423 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
424 นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
425 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
426 นายปรีชา จันเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพิกุล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
427 นายมณู รักษายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญมิตร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
428 นายสุรินทร์ กลับผดุง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
429 นางสาวหนึ่งฤดี ขุนบุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
430 นางสาวรัชนีกร ชุมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
431 นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
432 นายวัชรพงศ์ หมวดเมือง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
433 นายณรงศักดิ์ ดำเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
434 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
435 นายเอกชัย นุ่มเจริญ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
436 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
437 นางโสภิดา พัฒน์ทอง เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
438 นางสาวสายใจ จันทร์ใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
439 นางสาวอัจฉรา ทองนาค เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
440 นายสรัญรัฐ มนูญญานนท เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
441 นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเอื้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
442 ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายรา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
443 นายมงคล ชุมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
444 นายไกรศักดิ์ นักว่อน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
445 นายภักดี ชูกรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไสยูงปัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
446 นายธนากร ทับไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
447 นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
448 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
449 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
450 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เข 2 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
451 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
452 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
453 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
454 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
455 นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.และหุ่นยนต์
456 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
457 นายเสนีย์ ศรีมณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
458 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
459 นางสาวณัฐรดา เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายทะเบียนการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
460 นางสาวสมบัติ สาระวิถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
461 นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
462 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
463 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
464 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
465 นางสุรัติสินี กุลเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
466 นางสาวอมรรัตน์ ทรงไว้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบนควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
467 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
468 นายโสธยา เพชรนาคิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสใหญ่สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
469 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
470 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
471 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
472 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
473 นายธวัชชัย สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
474 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
475 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
476 นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจังหูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร
477 นายนำศักดิ์ หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร
478 นายสิทธิชัย ทองนุ่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร
479 นางสุคนธ์ ศรีโมรา ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร
480 นายวิวัฒน์ บุญสุข ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร
481 นางสาวบุญเรือง คีรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายการจราจร
482 นายสิทธิพงศ์ ภูมิสาร ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายการจราจร
483 นายวิรัตน์ สมทอง ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายการจราจร
484 นายธีระวุฒิ อาชาฤทธิ์ ภารโรงโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายการจราจร
485 นายทศชาติ มั่งพรม พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายการจราจร
486 นายอนนท์ วัฒนะจำนง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร
487 นายศราวุธ เจะมุสา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร
488 นายวศิน บุตรมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการจราจร
489 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา กรรมการฝ่ายการจราจร
490 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา กรรมการฝ่ายการจราจร
491 เจ้าหน้าที่ อปพร. 1 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายการจราจร
492 เจ้าหน้าที่ อปพร. 2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายการจราจร
493 เจ้าหน้าที่ อปพร. 3 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายการจราจร
494 นายสะแหละ อารีชล พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร
495 นายนรุต สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร
496 นายสัญทัต เวศวิทย์ ครูโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร
497 นายไพริน ภู่กองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร
498 นางปรีดา อักษรคง ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร
499 นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
500 นางนันทนา เสนลิ้น ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
501 นางจงใจ จึงตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
502 นางโสภา พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน
503 นายเจษฎา พุมดวง เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน
504 นางสาวจิรวรรณ ผิวจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายการเงิน
505 นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์ ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
506 นายภคพงษ์ รักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านตาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
507 นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
508 นางพิกุล อุดร ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
509 นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
510 นายอภิชาติ อารีกิจ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
511 นางศิริพร ใจห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแพ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
512 นางอาพร รัฐจักร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
513 นางสาวผกาวรรณ อิสสระ ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
514 นางวัฒนกร จิตรัว ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
515 นายณรงค์ เพ็ชรเส้ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
516 นางสาวรัตนาภรณ์ วรรณมาศ ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
517 นายสิโรตม์ ศิลารัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
518 นางสาวอุมาพร จากระโนต ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
519 นายอุทัย สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
520 นายสัญยิด ยีส้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังปริง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
521 นายณัฐวัฒน์ รักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
522 นายสำราญ คงเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
523 นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
524 นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
525 นายอุทัย สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
526 นายสัญยิด ยีส้า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพังปริง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
527 นายณัฐวัฒน์ รักทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
528 นายสุธรรม นวลแป้น ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
529 นายเกษม เกื้อกาญจน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
530 นายสำราญ คงเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
531 นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
532 นายธวัชชัย ใจห้าว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์
533 นางสาวอัจฉรา บุญวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
534 นางสาวอัญชิสา เนาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.และหุ่นยนต์
535 นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
536 นางสมพร กันตังกุล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
537 นายสุมิตร บุญญานุกูล ครู โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
538 นายสันติ วิบูลย์ศิลป์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
539 นางสาวสุดาภรณ์ ชัยฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
540 นางสาวยุรีนา โอกฤษ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
541 นางมยุรี ใจห้าว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
542 นาวสาวกัทริดา ประทุมทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนลานสกา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
543 นางอนงค์ลักษณ์ คงสง ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนลานสกา กรรมการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
544 นางสาวนฤมล บัลลัง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคดศอก กรรมการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
545 นางสุณี นาคเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนลานสกา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
546 นางสาวสาวิตรี กิมิฬาร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเจดีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
547 นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
548 นายพิเชษฐ เชาวลิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
549 นางอารยา สกุลนุ้ย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
550 นายไพสิทธิ์ ไชยบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
551 นายมทูร พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
552 นายญาณเดช ปานมาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
553 นายภาณุวัชร แร่ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (นายทะเบียน)
554 นางสาวอนุธิดา อักษรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (นายทะเบียน)
555 นายธีระวิทย์ สกุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานกรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (นายทะเบียน)
556 นายรณชิต มนัส เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
557 นายเด่นชัย วงศ์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
558 นางกรกนก ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโดน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
559 นายชาตาพิชญ์ ผลความดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดจังหูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
560 นางสาววาสนา มีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
561 นางลภัสรา เกตุสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
562 นายบัณฑิต เขียวเสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาคารสาถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
563 นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน)
564 นายมานะจิตต์ รัตนมณี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดนากุน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน)
565 นางสาวภารตี นาคาพิษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน)
566 นางสุภาวดี ดิสเสถียร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน)
567 นางสาวฐาปนี ศรีรัชชะ ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน)
568 นางสาวจรวย หยูทอง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน)
569 นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผล
570 นายภัทรพล บุญนาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผล
571 นางปรียา สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผล
572 นางประณีต อมรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผล
573 นางวัลภา วิเชียรสราง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผล
574 นายจรัญ เพชรเพ็ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดยางงาม สพป.นศ.4 รองประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผล
575 นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
576 นางสาวสุมาลี มนิล ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
577 นางพัธยา ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองแตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
578 นางศุภวรรณ นาควงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกระดังงา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
579 นางกนกพร ยลธรรม์ธรรม ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
580 นางเมตตา แดงสว่าง ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
581 นางสาวอุไรวรรณ สุดคีรี ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
582 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
583 นางสาวณัฎฐพัชร ประยูรรัตน์ พนักงานธุรการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการประเมินผลและรายงานผล
584 นางสาวกาญจนา พรหมสุด ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผล
585 นายยศ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหมาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผล
586 นางกุสาวดี เพชรศรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผล
587 นางสาวศุภวัลย์ วายุเวช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผลและรายงานผล
588 นางอาภรณ์ เมฆฉาย ครู โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผลและรายงานผล
589 นางสาวอุมาพร จากระโนต ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผลและรายงานผล
590 นายสุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
591 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
592 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
593 นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
594 นางพิมมณี เชาวลิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
595 นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
596 นางสุมลฑา เพชรใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
597 นางเรณู จุลผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
598 นายสถิต เนตรวรนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
599 นายหยา ชายภักตร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านในเพลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
600 นายจรูญ จันทร์เอียด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคงคา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
601 ว่าที่ ร.ต.ชนัตตพร วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
602 นายกมล จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
603 นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
604 นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
605 นางวนิดา บุญมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
606 นายวิทยา นุ่นจุ้ย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านน้ำขาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
607 นางอารยา สกุลนุ้ย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ประธานกรรมการ (นายทะเบียน) ฝ่ายบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
608 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดินดอน กรรมการและเลขานุการ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
609 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
610 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
611 นางสาวไมตรี ลำดับพังค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านตลาด กรรมการ (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) ฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
612 นางสาวชมัยพร สมพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง กรรมการ (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) ฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
613 นางสาวเอมวดี โอฬาร์ศาสตร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง กรรมการ (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) ฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
614 นางสาวกรนันท์ คันศร ครู โรงเรียนวัดวังหงส์ กรรมการ (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) ฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
615 นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
616 นางนฤมล ชายทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
617 นางวัลภา วิเชียรสราง รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
618 นายนำศักดิ์ หนูคง รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
619 นางอาภรณ์ ชินกลาง รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
620 นางกอบกุล สงสุวรรณ ครูชำนาญการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
621 นายประเสริฐ ขุนชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
622 นางจิรา ไชยณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
623 นางพิมมณี เชาวลิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
624 นางปรียา สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การจัดการเเข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
625 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
626 นางพิมมณี เชาวลิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
627 นางจิรา ไชยณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
628 นางสุเทวี แท้สูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
629 นางดวงตา ชูใจ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
630 นางขนิษฐา หลังจิ ครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
631 นายประเสริฐ ขุนชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
632 นางกอบกุล สงสุวรรณ ครูชำนาญการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
633 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
634 นางวัลภา วิเชียรสราง รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
635 นางปรียา สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
636 นางขนิษฐา หลังจิ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
637 นายนำศักดิ์ หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
638 นางวัจนารัตน์ หนูนาค ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
639 นางวรกาญจน์ อุดมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
640 นางสาวฮุลัยฟะฮ์ กะแหมะเตบ ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน
641 นางจิรวรรณ บุญชู นักวิชาการการเงิน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รองประธานฝ่ายการเงิน
642 นางเกสรา โอระชุม ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
643 นางดรรชนี แก้วทวี ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
644 นางจิรา ไชยณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 1-3
645 นางสมศรี ปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 1-3
646 นางพัชรา ไชยศร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 1-3
647 นางสาวรดา โออินทร์ ครู โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 1-3
648 นางวัจนารัตน์ หนูนาค ครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 1-3
649 นางประภาพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจันทาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 1-3
650 นายประยูร เจริญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
651 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
652 นายประพันธ์ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
653 นายไพโรจน์ ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป.นศ. เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
654 นายโชคดี เภรีภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตวิทยา สพม. เขต ๑๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
655 นางภัสรา ชูเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดเหนือ สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
656 นางกมลชนก ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุชน สพป.นศ. เขต ๔ กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
657 นางปนัสยา ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สพป.นศ. เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
658 นางจารุวรรณ พรหมณา ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
659 นางสาวพยอม ศรีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
660 นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
661 นายประยูร เจริญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
662 นายประพันธ์ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
663 นายระวี เฉตาไพย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยยูง สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
664 นายธีระพงศ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
665 นายพัฒนา สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหญ้า สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
666 นายอำนาจ บูลภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
667 นายไพรัตน์ ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฏ สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
668 นายพิศาล ปาลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพล สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
669 นางจินดา มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
670 นางภัสรา ชูเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดเหนือ สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
671 นางจารุวรรณ พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
672 นางสาวพยอม ศรีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
673 นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
674 นางวันทา พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
675 นางสมภร บูลภิบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
676 นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
677 นางศิริพร เปาะทองคำ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
678 นางจินตนา เต็งทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 4-6
679 นางสาววาสนา มีเดช ครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 4-6
680 นางขนิษฐา พุดทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 4-6
681 นางสาวปราณี ศรีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านพอโกบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 4-6
682 นางสาวสุณาวรรณ จันทร์ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป. 4-6
683 นางจารุวรรณ พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
684 นางปนัสยา ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สพป.นศ. เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
685 นางสาวธัญธิชา เชาวลิต ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
686 นางสาวอรวรรณ เป็ดทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
687 นางปิ่นอนงค์ วันเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
688 นายเขมวรุทธิ์ อุปลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
689 นางสาวเกวลิน เมืองชู ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
690 นางนฤมล รักษ์ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
691 นางพวงเพ็ญ เขียวเสน ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
692 นางเพลินศิริ จันทมาศ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
693 นางชฎา จันทรมณี ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
694 นางมยุรี แซ่ฉี่ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
695 นางสาวจุฑามาศ เยี่ยมกร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่างาม สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
696 นายชัชชานนท์ พลฤทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่างาม สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
697 นางหทัยทิพย์ ประทุมวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
698 นางเสาวภา ปรีชา ครูโรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
699 นางจิตรา รอดพิบัติ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
700 นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
701 นางพัชรีย์ บุญญานุกูล ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
702 นางสาวญาณี ศรีนุรจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
703 นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
704 นายกนต์ธร อินทรณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
705 นางอรชร โคจีจุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม. 1-3
706 นางสาวทิยานันท์ ทองสงฆ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม. 1-3
707 นางสาวพรทิพย์ บัวเพ็ชร ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม. 1-3
708 นางสาวฐาปนี ศรีรัชชะ ครู โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม. 1-3
709 นางจงดี งามทอง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม. 1-3
710 นางสุเทวี แท้สูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม. 1-3
711 นางจินดา มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
712 นางกมลชนก ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุชน สพป.นศ. เขต ๔ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
713 นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายพยาบาลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
714 นางกาญจนา ปัญญานฤพล ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายพยาบาลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
715 นางเนตรชนก ดวงแป้น ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
716 นางสาวกัลยา ชุมจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
717 นางภัสรา ชูเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดเหนือ สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
718 นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชเวชพิศาล สพป.นศ. เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
719 นางวันทา พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
720 นางประกายพร สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
721 นางศรัญญา มีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
722 นางนิรมล โมราศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
723 นางสาวธารารัตน์ โกมัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
724 นางสาวเอื้อยใจ เบ้าประเสริฐกุล ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
725 นางภาวินี อักษรกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
726 นางวิชญาพร สุขสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
727 นางอารยา จันทรพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
728 นางสาวปวรรัตน์ พิทักษ์ธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
729 นางสาวมาลินี สุขสำราญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
730 นางสาวเบญจวรรณ อบอุ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
731 นางสาวธัญเรศ เพมะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
732 นางสาววนารัตน์ มณีชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
733 นางสาวสิริกร ชำนาญคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
734 นางสาวภัทราพร ทวีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
735 นางปราณี ขาวสนิท ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
736 นางโณรี เงินเลี่ยม ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
737 นายระวี เฉตาไพย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
738 นายศุภฤกษ์ ทองนวน ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
739 นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
740 นางสาวณศิริ ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
741 นางศิริพร เปาะทองคำ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
742 นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
743 นายพิศาล ปาลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพล สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
744 นางวันทา พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
745 นางอุบล รองพินิจ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
746 นางนิรมล โมราศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
747 นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
748 นางสาวเอื้อยใจ เบ้าประเสริฐกุล ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
749 นางประกายพร สุพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
750 นางเนตรชนก ดวงแป้น ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
751 นางกุลนิต ภุมมาลา ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
752 นางสาวนิสากร มังคะมณี ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
753 นางคนึง พุทธพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
754 นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
755 นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
756 นายสุวิทย์ ศรีวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
757 นายสมภูมิ ทองน้อย ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
758 นายเขมวรุทธิ์ อุปลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
759 นายศุภชัย จิตราวุธ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
760 นางสาวรุ่งทิวา โปนกแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
761 นายธีระพล วงศ์พิศาล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
762 นายสุทิน นนทเภท ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
763 นายสมชาย ทองตรีพันธ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
764 นางสาวอัฉรา วงศ์พิศาล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
765 นางสาวนงรัตน์ อรุณจิตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
766 นางอรอนงค์ บุญอมร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
767 นายณรงค์ สิทธิมาก ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
768 นายศุภฤกษ์ ทองนวน ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
769 นายอำนาจ บูลภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
770 นายบรรยงค์ แก้วสีสด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
771 นายสมภูมิ ทองน้อย ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
772 นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
773 นายธีระพล วงศ์พิศาล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
774 นายสุทิน นนทเภท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
775 นายสมชาย ทองตรีพันธ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
776 นายเขมวรุทธิ์ อุปลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
777 นายไพรัตน์ ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ สพป.นศ. เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
778 นางวันทา พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ. เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
779 นางกมลพรรณ บุญศรีพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดิน สพป.นศ. เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
780 นางกานดา โชติรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
781 นางจันจิรา มีช่วย ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
782 นางสุภาพร พรหมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
783 นางสาวพยอม ศรีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
784 นางมาริณี ปานสังข์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
785 นายศุภชัย จิตราวุธ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
786 นางสมภร บูลภิบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ ประธานกรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
787 นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ รองประธานกรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
788 นางยุพาภรณ์ ไชยรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
789 นางสาวภัสกาว วงศ์ศศิพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
790 นางสาวญาณิศา แกะประจักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
791 นางสาวพยอม ศรีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างาม สพป.นศ.เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
792 นายพิศาล ปาลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพล สพป.นศ.เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
793 นางศรัญญา มีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
794 นายเขมวรุทธิ์ อุปลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
795 นางวิชญาพร สุขสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
796 นางสาวพรฑิตา ใบเต้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
797 นางสมภร บูลภิบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
798 นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
799 นางศิริพร เปาะทองคำ ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
800 นายพัฒนา สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหญ้า สพป.นศ.เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
801 นายเจตน์ วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีก สพป.นศ.๒ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
802 นายไพรัตน์ ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฏ สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
803 นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตย สพป.นศ.เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
804 นางสาวกมลทิพย์ นาคบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป.นศ.เขต ๓ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
805 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดินดอน ประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
806 นายวิระ แก้วโสภาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสอ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
807 นางเยาวภาณี พงศ์กระทุง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนลานสกา กรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
808 นางอุบลทิพย์ อินทรทัต ครู โรงเรียนวัดดินดอน กรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
809 นางขวัญเรือน กัลปหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสอ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
810 นางสาวชุลีกร มณีโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดินดอน กรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
811 นางสายใหม่ ปานะโปย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาด กรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
812 นางไอลดา ไชยโย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง กรรมการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
813 นายปรีชา กฐินหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตลาด ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
814 นายเสกสรร สุขเนาว์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวันโคกโพธิ์สถิตย์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
815 นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสมอ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
816 นายสิรวิชญ์ ทับสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
817 นายอภิชาติ คำแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังหงส์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
818 นางสาวนิภา แก้วประคอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนลานสกา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
819 นายวิระ แก้วโสภาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสอ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
820 นายไวยากรณ์ สบาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจันทร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
821 นายสัมภาษณ์ ชินกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
822 นายพิเชษฐ เชาวลิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
823 นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเจดีย์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
824 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดินดอน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
825 นายจักรกฤช กำพลวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหม่ทอน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
826 นางสุจิณณา มาบัว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่อน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
827 นางสุภรณ์ ศรีเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันยูง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
828 นางสนธยา ประทุมมาศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
829 นางสาววรรณี แสนเสนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดินดอน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
830 นางสาวอัญธิดา ตระบันพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดดินดอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
831 นางสาวบุญญา ทรัพย์โสม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไทรงาม ประธานกรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
832 นายยศพล ชาติโรจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระเพรง รองประธานกรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
833 นายจรัญ เพชรเพ็ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดยางงาม กรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
834 นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ กรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
835 นางนรมน แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคดศอก กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
836 นางสิริวัฒนา มังกรฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคดศอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
837 นายเสกสรร สุขเนาว์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ประธานกรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
838 นางสุณาวรรณ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
839 นางแสงจันทร์ สุขเนาว์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
840 นายบุญเจือ สะพานทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
841 นางบุศรา นรงรักค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
842 นายภูริชา เทพจิตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
843 นางสาวจุฑารัตน์ โภคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
844 นางสาวกมลชนก สมคิด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
845 นางสาวเมธาวี ศรีวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคลากรวิทยาศาสตร์) กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
846 นางสาวสุชาดา ศรีอ่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
847 นางอารยา สกุลนุ้ย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
848 นางบุญญา ทรัพย์โสม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
849 นางนรมน แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคดศอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
850 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
851 นายปรีชา กฐินหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตลาด รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
852 นายอภิชาติ คำแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังหงส์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
853 นางพรรณี ศรีวิไล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
854 นายพิเชษฐ เชาวลิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
855 นายเสกสรร สุขเนาว์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวันโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
856 นายสัมภาษณ์ ชินกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
857 นางสุจิณณา มาบัว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่อน กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
858 นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสมอ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
859 นางสาวปทิตญา อวยศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
860 นายอภิชาติ คำแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังหงส์ ประธานกรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
861 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
862 นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเจดีย์ รองประธานกรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
863 นายสิรวิชญ์ ทับสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราษฎร์บำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
864 นางสาวณัฎฐิตา สงค์แก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจดีย์ กรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
865 นายรัฐกร ผดุงกิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ กรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
866 นางสาวสุพรรษา นาควานิช ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดเจดีย์ กรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
867 นางสาวชฎาแพร แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนวัดวังหงส์ กรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
868 นางสาวนิชนันท์ เสนีกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดวังหงส์ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
869 นางสาวภัทธีญา กัณฐรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดวังหงส์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
870 นายพิเชษฐ เชาวลิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
871 นายวิระ แก้วโสภาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสอ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
872 นายคำนวณ มิตรกระจ่าง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านในถุ้ง รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
873 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดินดอน รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
874 นายสุชาติ สาระวารี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
875 นายมนชัย อิณมณเทียร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนทะเล กรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
876 นายพิทักษ์ คงศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันละ กรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
877 นางสาวสินีนาฎ อนุมาศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสอ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
878 นางสาวบุปผา จิตรบำเพิง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
879 นายเอกพจน์ เจริญคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดสอ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
880 นางไพจิตต์ มีปลอด ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
881 นางสาวนานิตย์ กิจผดุง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนลานสกา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
882 นางสุรัติสินี กุลเทศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
883 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
884 นางกอบกุล สงสุวรรณ ครูชำนาญการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
885 นางสาวชยาพร สมเชื้อ ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
886 นางบุญประเสริฐ เชื้อพุทธ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
887 นางชวัลลักษณ์ บุญทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
888 นางนลินรัตน์ มีมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
889 นางสาวพิมพ์ชนก นุกูล ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป. 4-6
890 นางดวงตา ชูใจ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม. 1-3
891 นางซัลมา ปริงทอง ครู โรงเรียนวัดพังปริง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
892 นางฝาติหม๊ะ ดัชนี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
893 นางธารารัตน์ ภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
894 นางสุรภี จินา ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
895 นางสาวกาญจนา พรมสุด ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านใสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม. 1-3
896 นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม. 1-3
897 นายศราวุธ พวงทอง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม. 1-3
898 นายธีระศักดิ์ ทองมา ครูโรงเรียนบ้านกุมแป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม. 1-3
899 นางสาวเอื้อยใจ เป้าประเสริฐกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม. 1-3
900 นางสมจิตต์ สมภูเวช ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม. 1-3
901 นางสาวชฎามาศ ชูโสด ครูชำนาญการ ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ชั้น ม. 1-3
902 นางอารี เนตรพุกกณะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป. 1-6
903 นางสาวธัญรดี เต็งมีศรี ครูชำนาญการโรงเรียนสังวาลวิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป. 1-6
904 นางสาวปุญชรัสมิ์ วัชรกาฬ ครูโรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป. 1-6
905 นางสาวอันทิกา หวังผล ครูโรงเรียนบ้านคันธง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป. 1-6
906 นางอรนุช พรหมรัตน์ ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป. 1-6
907 นางสาวลัดดาวัลย์ มิตรกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป. 1-6
908 นางสมศรี ไฝจู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม. 1-3
909 นางสาวจักขุมา ปลอดอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม. 1-3
910 นางสาววีลายา มะห์มูดีย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม. 1-3
911 นางสาวสุภาพร ดำอุไร ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม. 1-3
912 นางสาวเพ็ญพรรณ หวานนวล ครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม. 1-3
913 นางสาวไพลิน สุทธิเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ม. 1-3
914 นางสิรัชชา เย็นสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
915 นางวาสนา พัฒนมณี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
916 นางสาวสุชาดา ชูวงศ์ ครูโรงเรียนวัดเชิงแตระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
917 นางสาววิไลพร คงเกิด ครูโรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
918 นางสาวสิริรักษ์ ชูจันทร์ ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
919 นางสาวขวัญสุดา ญาณสูตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
920 นางอัญธนา ยิ่งยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น ม. 1-3
921 นางอาภรณ์ ทองเกียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น ม. 1-3
922 นางสาวชุลีกร มณีโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดินดอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น ม. 1-3
923 นางสาวเจือใจ โพธิ์ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น ม. 1-3
924 นางสาวชุติมณฑน์ จงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ชั้น ม. 1-3
925 นางอุบลรัตน์ อนุศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม. 1-3
926 นางขนิษฐา หลังจิ ครู ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม. 1-3
927 นางวาสนา เพ็งสกุล ครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม. 1-3
928 นางมะลิวัลย์ ทองป้อง ครู โรงเรียนบ้านตลาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม. 1-3
929 นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม. 1-3
930 นายนิตย์ พรมหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
931 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
932 นางกชพรรณ เพชรสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
933 นางนัยเนตร ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านคร (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
934 นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
935 นายชนะวิน แสงทามา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
936 นางเกษรา บุญสวยขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
937 นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง(กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
938 นางมลิวัลย์ พาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำตก สพป.นศ.4 (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
939 นายสาคร ยอสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธง (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
940 นางกิจจารัตน์ สังสีเพชร ครูชำนาญการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
941 นางปราณี ฤกษ์ดิกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
942 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
943 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
944 นางกชพรรณ เพชรสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
945 นางจรรยา บริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรบำรุง (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
946 นางกษมา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหลวง (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
947 นางธัญญาศิริ แก้วระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลึก สพป.นศ.3 (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
948 นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
949 นางสาวเจนจิรา จินดาเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
950 นางอุทัย เจนไธสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
951 นางประนอม ไทยสุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
952 นางโสภิต เหมทานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
953 นางราศี รักสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
954 นางนิตยา จงไกรจักร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
955 นางจริยา สุขห่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
956 นางสาวกานต์ชนก วรรณทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
957 นางสาวนาถอนงค์ คงชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
958 นางสาวพรรณศิกาณฑ์ ทองตรีพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
959 นางสาวจำเนียร หุพาทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
960 นางสาวศุภลักษณ์ มณีล่ำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
961 นางสาวพรนภา ผลประเสริฐ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
962 นางสาวภณิดา เขียวเล็ก ครูโรงเรียนวัดนาวง (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
963 นางสาวจุฑาภรณ์ บริรักษ์สกุลชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสระแก้ว (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
964 นางสาวสุนิสา วิทยาศิริศักดิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางกระบือ (กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
965 นางสาวเจริญศรี เชตุวัน ครูโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ(กรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
966 นายสราวุธ เอียดจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
967 นางสาวพิมพาภรณ์ จิตรวัชรกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
968 นายภัทริศ แพรกนกแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
969 นางโสภิต เหมทานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
970 นางกิจจารัตน์ สังสีเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
971 นางระพีพรรณ จันทร์จำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
972 นางเกษรา บุญขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
973 นางพวงทิพย์ ประสานเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
974 นางจิราภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
975 นางปรียา นวลพุ่มรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
976 นางศรีสุดา พรหมทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
977 นางต้องจิต ช่วยรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
978 นางสาวฐะปะนีย์ ทัศนโกวิท ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
979 นางปราณี บรรณราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
980 นางจรวยพร ส้มแป้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
981 นายประยุทธ ทองดี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
982 นายมลทิพย์ กล่อมเกลี้ยง ช่างปูน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
983 นายเทพสุวรรณ เสถียรกิจ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
984 นางสาวพรนภา สุดารี แม่บ้าน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
985 นางสุภาณี กล่อมเกลี้ยง แม่บ้าน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
986 นางนพรลักษณ์ มานะจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
987 นางราศี รักสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
988 นายประมล ถนนนทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
989 นางธารารัตน์ ภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
990 นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
991 นางสาวสุทธิรัตน์ ประดิษฐผล ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
992 นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (นายทะเบียน) อนุกรรมการฝ่ายนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
993 นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) อนุกรรมการฝ่ายนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
994 นางสาวจิรา เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่านคร (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) อนุกรรมการฝ่ายนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
995 นางสาวชุติมา บุญล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) อนุกรรมการฝ่ายนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
996 นางสาวกาญจนา แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) อนุกรรมการฝ่ายนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
997 นางจรรยา บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสหมิตรบำรุง (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
998 นางนิตยา จงไกรจักร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
999 นางฐิติมา สาคร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1000 นางกมลทิพย์ หนูบุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1001 นางเสริมศรี ทองจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1002 นางสุนีย์ สันหมุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1003 นายพิทยา สังขเลขา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (ประธานกรรมการ) ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1004 นางรัตนา คงดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1005 นางวิภาวรรณ เวชพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1006 นางสาวจำเนียร หุพาทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1007 นางจรรยา เกิดคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1008 นายสารวุธ เอียดจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1009 นางเสริมศรี ทองจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1010 นางสมใจ ดวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1011 นางเยาวดี บุญล้อม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1012 นางพจนารถ ด้วงทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1013 นางภูษณิศา ปรีดาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1014 นางประนอม ไทยสุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1015 นางพรทิพย์ นุ่นสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1016 นางยุพาภรณ์ วงศ์บุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1017 นางกิจจารัตน์ สังสีเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1018 นางสาวสถาพร ทศพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1019 นางเพียงภิวัลย์ ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1020 นายสมศักดิ์ สร้างอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1021 นายอดิศร หนูสีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1022 นายตุลยรักต์ รักษ์พงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1023 นายประยุทธ ทองดี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1024 นายมลทิพย์ กล่อมเกลี้ยง ช่างปูน โรงเรียนวัดพระธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1025 นายเทพสุวรรณ เสถียรกิจ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1026 นางสาวพรนภา สุดารี แม่บ้านโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1027 นางสุภาณี กล่อมเกลี้ยง แม่บ้าน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1028 นายรัฐกร ผดุงกิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1029 นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1030 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1031 นางกชพรรณ เพชรสังข์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1032 นางอรอำไพ ดวงฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1033 นายสารวุธ เอียดจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1034 นางเครือวัลย์ ตระบันพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1035 นางพิศมร เจริญสุข เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1036 นายสมศักดิ์ สร้างอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (ประธารกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1037 นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1038 นายสมพร ศรีสมโภชน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1039 นายบุญยัง ทัลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1040 นายเทพสุวรรณ เสถียรกิจ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1041 นายรัฐกร ผดุงกิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1042 นายประโชติ ธานีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1043 นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาล (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1044 นางสมใจ ดวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1045 นางบุษยากร สร้างอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1046 นางพวงพรทิพย์ ช่วยแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1047 นางจุฑารัตน์ กุดกลาง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1048 นายพิพัฒน์ พลเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป.นศ.2 (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1049 นางกชพรรณ เพชรสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1050 นางเครือวัลย์ ตระบันพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1051 นางขวัญสุดา ญาณสูตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1052 นางสาวเพ็ญศิริ เฉลิมภูศิตารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1053 นางสาวพวงเพชร ทองแสน ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1054 นางกอกานต์ เจริญศาสตร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1055 นางสาวกฤตปภา พลไชย ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1056 นางสาวสุภาวดี เดชรสุวรรณรัศมี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1057 นางเบ็ญจมาศ แก้วซัง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1058 นางพรทิพย์ นุ่นสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1059 นางอมราพร ไกรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1060 นางยุพาภรณ์ วงศ์บุญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1061 นางสาวสุภารัตน์ อินทร ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1062 นางอาภรณ์ ราชประดิษฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1063 นางสาวกานต์ชนก วรรณทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1064 นางสาวอุทุมพร ก้อนอำพร ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1065 นางสาวนาถอนงค์ คงชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1066 นางปราณี ฤกษ์ดิกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1067 นางสาวพรรณศิกาณฑ์ ทองตรีพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงาน กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1068 นายรณกฤต โสภิกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1069 นายสุรินทร์ มะเกลี้ยง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1070 ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนก เรศประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสันยูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายบันทึกคะแนนและตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1071 นางสาวเอริน บุญมณี ครู โรงเรียนวัดวังหงส์ กรรมการ การแข่งขันคีตะมวยไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1072 นายอนันต์พร ธุระกิจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสอ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1073 นายนราวุฒิ อมรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1074 นายณรงค์ศักดิ์ ร่มเย็น ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1075 นางสุภรณ์ ศรีเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันยูง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1076 นางสาวชุติมณฑน์ จงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสันยูง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1077 นางสาวหทัยพร บุญขวัญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสันยูง กรรมการ การแข่งขันแอโรบิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1078 นางจินตนา ฝอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1079 นางสาวจิรวรรณ บัณฑิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านร่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1080 นางกรองแก้ว ศรีวารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสมอ กรรมการ ฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1081 นายนิคม ม่วงหิมพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ กรรมการ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1082 นายทวีศักดิ์ ไกรสร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1083 นายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1084 นางสาวนิมล ชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ประธานคณะกรรมการการบันทึกคะแนน และตรวจสอบผลการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1085 นางกัญพิชา ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1086 นายจรูญ ศรีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1087 นางอุไรภรณ์ ชนะผล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแหลม ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
1088 นายวิชาญ จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปร็ต ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
1089 นายประวรรณชัย เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแช่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1090 นางสารภี เกลี้ยงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแช่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1091 นางสาวจิรภา มะลิเผือก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับป.4-6
1092 นางจิระพันธ์ เรืองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางฉาง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1093 นางสิริพร แก้วผ่อง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
1094 นายอานุเทพ บุญอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับป.4-6