เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กระบี่ เขต 1 [south69_018] นางภัชชรี คีรินทร์ 0818913427 7-9 ต.ค. 2562
2. สพป. ชุมพร เขต 1 [south69_019] นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 14-15 พ.ย 2562
3. สพป. ชุมพร เขต 2 [south69_020] นางอุไร นบนุ่น 0924568686 30 ก.ย.-3 ต.ค. 2562
4. สพป. ตรัง เขต 1 [south69_021] นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086167412 8-9 ต.ค. 2562
5. สพป. ตรัง เขต 2 [south69_022] นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681 13-15 ก.ย. 2562
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 [south69_023] นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896 10-12 ก.ย. 2562
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 [south69_024] นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน 096-6343649 10-13 ก.ย. 2562
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 [south69_025] นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693 16-20 ก.ย. 2562
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 [south69_026] นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832 17-18 ก.ย. 2562
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 [south69_027] นางวนิดา ภัทราธิกุล 0894655599
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 [south69_028] นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029 10-12 ต.ค. 2562
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 [south69_029] นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500 3-5 ก.ย. 2562
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 [south69_030] นายกิติวัชร ขันทองดี 0935784533 15-16 พ.ย 2562
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 [south69_031] นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737 8-10 ต.ค. 2562
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 [south69_032] นางนูซีฮา เจ๊ะอาแว 0878378838 8-10 ต.ค. 2562
16. สพป. พังงา เขต 1 [south69_033] นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0992565163 21-22 ก.ย. 2562
17. สพป. พัทลุง เขต 1 [south69_034] นายครรชิต เขียวดำ 0812673759 6 ก.ย.-8 ส.ค. 2562
18. สพป. พัทลุง เขต 2 [south69_035] นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 0841978630 5-7 ก.ย. 2562
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 [south69_036] นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644 22-29 ก.ย. 2562
20. สพป. ยะลา เขต 1 [south69_037] นางสาวกัลยา กูดู 0850812425 3-5 ต.ค. 2562
21. สพป. ยะลา เขต 2 [south69_038] นางเพ็ญ ชูพงศ์ 0814795803 12-14 พ.ย 2562
22. สพป. ยะลา เขต 3 [south69_039] นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501 25-28 ก.ย. 2562
23. สพป. ระนอง เขต 1 [south69_040] นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 0813261091 20-22 พ.ย 2562
24. สพป. สงขลา เขต 1 [south69_041] นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854 15-17 ก.ย. 2562
25. สพป. สงขลา เขต 2 [south69_042] นายอดิศักดิ์ คชสงคราม 0843826247 1-2 ต.ค. 2562
26. สพป. สงขลา เขต 3 [south69_043] นางสาวภาวิณี สิงห์สิทธิ์ 0823571710 13-15 พ.ย 2562
27. สพป. สตูล เขต 1 [south69_044] นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948 2-4 ต.ค. 2562
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 [south69_045] นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 [south69_046] นายจีรายุ ไชยเชียงของ 0887524650 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 [south69_047] นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย 0824239229 8-10 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 [south69_001] นางสาวฐิติพร บุญาร 0950328299 13-14 ก.ย. 2562
2. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 [south69_002] นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 0835080054 13-14 ก.ย. 2562
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี [south69_003] นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299
4. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช [south69_006] นางกันยา อักษรทอง 0858451669 4 ก.ย.-6 ส.ค. 2562
5. สพม. เขต 12 พัทลุง [south69_007] นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433 6-8 ก.ย. 2562
6. สพม. เขต 13 กระบี่ [south69_008]
7. สพม. เขต 13 ตรัง [south69_009] นางสาวกชกร เถรว่อง 0913109979 19-20 ก.ย. 2562
8. สพม. เขต 14 พังงา [south69_010] นางสาวจุติมา ฉลองกุล 091-8253347 23-25 ต.ค. 2562
9. สพม. เขต 14 ภูเก็ต [south69_011] ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886 28-29 ต.ค. 2562
10. สพม. เขต 14 ระนอง [south69_012] นางสาวจุติมา ฉลองกุล 0918253347 8-10 ต.ค. 2562
11. สพม. เขต 15 นราธิวาส [south69_013] นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 30 พ.ย 2542
12. สพม. เขต 15 ปัตตานี [south69_014] นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 21 ก.ย. 2562
13. สพม. เขต 15 ยะลา [south69_015] นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 1 ต.ค. 2562
14. สพม.เขต 16 สงขลา [south69_016] นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
15. สพม.เขต 16 สตูล [south69_017] นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์