เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กระบี่ เขต 1 นางภัชชรี คีรินทร์ 0818913427 7-9 ต.ค. 2562
2. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 14-15 พ.ย 2562
3. สพป. ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น 0924568686 30 ก.ย.-3 ต.ค. 2562
4. สพป. ตรัง เขต 1 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086167412 8-9 ต.ค. 2562
5. สพป. ตรัง เขต 2 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681 13-15 ก.ย. 2562
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896 10-12 ก.ย. 2562
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน 096-6343649 10-13 ก.ย. 2562
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693 16-20 ก.ย. 2562
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832 17-18 ก.ย. 2562
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 นางวนิดา ภัทราธิกุล 0894655599
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029 10-12 ต.ค. 2562
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500 3-5 ก.ย. 2562
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 นายกิติวัชร ขันทองดี 0935784533 15-16 พ.ย 2562
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737 8-10 ต.ค. 2562
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 นางนูซีฮา เจ๊ะอาแว 0878378838 8-10 ต.ค. 2562
16. สพป. พังงา เขต 1 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0992565163 21-22 ก.ย. 2562
17. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759 6 ก.ย.-8 ส.ค. 2562
18. สพป. พัทลุง เขต 2 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 0841978630 5-7 ก.ย. 2562
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644 22-29 ก.ย. 2562
20. สพป. ยะลา เขต 1 นางสาวกัลยา กูดู 0850812425 3-5 ต.ค. 2562
21. สพป. ยะลา เขต 2 นางเพ็ญ ชูพงศ์ 0814795803 12-14 พ.ย 2562
22. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501 25-28 ก.ย. 2562
23. สพป. ระนอง เขต 1 นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 0813261091 20-22 พ.ย 2562
24. สพป. สงขลา เขต 1 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854 15-17 ก.ย. 2562
25. สพป. สงขลา เขต 2 นายอดิศักดิ์ คชสงคราม 0843826247 1-2 ต.ค. 2562
26. สพป. สงขลา เขต 3 นางสาวภาวิณี สิงห์สิทธิ์ 089-6454522 13-15 พ.ย 2562
27. สพป. สตูล เขต 1 นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948 2-4 ต.ค. 2562
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายจีรายุ ไชยเชียงของ 0887524650 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย 0824239229 8-10 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 นางสาวฐิติพร บุญาร 0950328299 13-14 ก.ย. 2562
2. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 0835080054 13-14 ก.ย. 2562
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299
4. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช นางกันยา อักษรทอง 0858451669 4 ก.ย.-6 ส.ค. 2562
5. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433 6-8 ก.ย. 2562
6. สพม. เขต 13 กระบี่
7. สพม. เขต 13 ตรัง นางสาวกชกร เถรว่อง 0913109979 19-20 ก.ย. 2562
8. สพม. เขต 14 พังงา นางสาวจุติมา ฉลองกุล 091-8253347 23-25 ต.ค. 2562
9. สพม. เขต 14 ภูเก็ต ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886 28-29 ต.ค. 2562
10. สพม. เขต 14 ระนอง นางสาวจุติมา ฉลองกุล 0918253347 8-10 ต.ค. 2562
11. สพม. เขต 15 นราธิวาส นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 30 พ.ย 2542
12. สพม. เขต 15 ปัตตานี นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 21 ก.ย. 2562
13. สพม. เขต 15 ยะลา นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 1 ต.ค. 2562
14. สพม.เขต 16 สงขลา นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
15. สพม.เขต 16 สตูล นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์