งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

[ ทั้งหมด   2 ม.ค. 2563   3 ม.ค. 2563   4 ม.ค. 2563   5 ม.ค. 2563   6 ม.ค. 2563   7 ม.ค. 2563   8 ม.ค. 2563   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ม.ค. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คุณพ่อนับ 6 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 261 6 ม.ค. 2563 09:00-11:00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 262 6 ม.ค. 2563 09:00-1100
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 263-264 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
4 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 266,267 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
7 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
8 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
9 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 6 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องมุจลินทร์ 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารนวัตกรรมฯ ชั้น 2 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอาคาร 2 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องประชุมแคแสด 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 5,6 ห้อง ลานกิจกรรม 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ศูนย์กีฬา ชั้น บน 6 ม.ค. 2563 09.00-16.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ศูนย์กีฬา ชั้น ล่าง 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
09.00-17.00, 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมทิวสน 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี(ด้านหลัง) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 (725 พักเก็บตัว) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี (ด้านหน้า) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 (727 พักเก็บตัว) 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 6 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 6 ม.ค. 2563 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513, 514 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515, 516 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533, 534 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312, 313 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535, 536 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกพลศึกษา 6 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เวทีสนามหน้าเมือง 6 ม.ค. 2563 14.00 น.
2 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิริยะไพบูลย์ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิริยะไพบูลย์ 6 ม.ค. 2563 13.00-17.00
4 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง หอประชุมธรรมจักรนาคี 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง หอประชุมธรรมจักรนาคี 6 ม.ค. 2563 13.00-17.00
6 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
7 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 6 ม.ค. 2563 13.00-17.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
9 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ม.ค. 2563 13.00-17.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
11 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 6 ม.ค. 2563 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 1 6 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 3 6 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวทีโดม 100 ปี กัลยาณีฯ 6 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 6 ม.ค. 2563 9.00
2 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 6 ม.ค. 2563 9.00
3 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ราชพฤกษ์ 6 ม.ค. 2563 9.00
4 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม EP 6 ม.ค. 2563 9.00
5 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 6 ม.ค. 2563 9.00
6 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 6 ม.ค. 2563 13.00
7 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 6 ม.ค. 2563 9.00
8 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 6 ม.ค. 2563 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สนามฟุตบอล 6 ม.ค. 2563 08.30-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สนามฟุตบอล 6 ม.ค. 2563 08.30-12.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323-326 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ห้องประชุมทิดเมือง 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 5 ห้อง สมุด 6 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 225 6 ม.ค. 2563 10.00-15.00
2 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องประชุมประดู่แดง 6 ม.ค. 2563 10.00 เป็นต้นไป
3 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 6 ชั้น 4 ห้อง 647 6 ม.ค. 2563 10.00-15.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 7 ชั้น 3 ห้อง 731 6 ม.ค. 2563 10.00-15.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 6 ม.ค. 2563 10.00-13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 6 ม.ค. 2563 08.30-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
08.30-17.30
3 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 ห้อง ห้องค้นคว้าอิสระ 6 ม.ค. 2563 08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง ลานอินทนิน 6 ม.ค. 2563 09.00-13.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง เต็นท์ 2 (T2) 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง ลานอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง โรงยิมส์ (7) 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง เต้นท์ 1 (T1) 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 ม.ค. 2563 09.00-15.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 ม.ค. 2563 09.00-15.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 ม.ค. 2563 09.00-15.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 ม.ค. 2563 09.00-15.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 ม.ค. 2563 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 6 ม.ค. 2563 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์ 063-4217935
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]