รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    รอดไกร
 
1. นางจันทร์จิรา  ศิริสาพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิรพุทธิพงศ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ประเสริฐแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส
 
1. นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวรุจรดา  สุวรรณเกตุ
 
1. นางสาวสุุชานาฏ  โศภิษฐิกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชัยรัตน์  เหมทานนท์
 
1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวมณฤทัย   ชัยเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวประภัสสร  สีหาโมก
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  อินทรักษ์
 
1. นางญาณิศา  รัตนาพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสชนก  ซ่อนศรี
 
1. นางพันธ์ทิพย์  จิตร์ไพศาลศักดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพลอยวาสนา  มากพงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีคุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจิรัชยา  ขุนไชยรักษ์
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระโนดวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนวลศรี
 
1. นางสาวสายสิญจน์  ศรีสมโภชน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุรพิชญา  สามทอง
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายมนชิต  ศรีกมล
 
1. นางสายไหม  จิตรหลัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสุรจิต  อิ่มบุญสุ
 
1. นางวรางค์  ราชนิยม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวจิราวรรณ  สงพัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  โอมาก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ชูขาว
 
1. นายปรีดา  ธานีรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีวิชัย
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีรัตน์
 
1. นายจักรี  เครือสุวรรณ
2. นายเอกอนันต์  มงคล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาพังไกร 1. นางสาวปวีณา  เรืองคง
2. นางสาวศิริลักษณ์  คงแก้ว
 
1. นายสุนทร  พรหมเพศ
2. นางสาววานิสา  จินา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงวริศรา  ดำเป็นไฝ
2. เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรไนย  ปุ่นภักดี
2. นายพัชรพล  เกื้อเม่ง
 
1. นายวิยุทธ์  กาญจนกำเนิด
2. นายพงศ์พัฒน์  เมธีธรรมวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวมนัสนันท์   แพทย์ประเสริฐ
2. นางสาวรัญชนา  จันทร์จำปา
 
1. นางสาวสุวิมล  อ้นทอง
2. นางช่อแก้ว  จุลนวล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวนริศรา   ใจห้าว
2. นางสาวลักขณา   สิงห์สามารถ
 
1. นางสาวอุดมศรี   บัวแก้ว
2. นางวิจิตรา   บุญสำราญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วเอียด
2. เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง
 
1. นางอำนวย  เรืองศรี
2. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
 
1. นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม
2. นายณัฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายพรลภัส  ชัยแป้น
2. เด็กหญิงสุพินดา  ดีมะเริง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูเวชะ
2. นางสาววรารัตน์  บุปผา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายพรรษกร  ยังกำแหง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพชรศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพรนภัส  เพชรชะ
 
1. นางประคุณ  แสนสุด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวปาริฉัตต์  จันทร์ฝาก
 
1. นางวรรณี  ด้วงนุ้ย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
 
1. นางรัชนี  นิรันดร์วิโรจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย
 
1. นางอุษณีย์  ศิริสานต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. นายอภิชัย  จำปา
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  เก้าเอี้ยน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  มหาแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวรสิตา  เพ็ชร์วรุณ
 
1. นางสาวกัลยาภัสร์  อนนตชุติกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนัจญมา  เกษา
3. เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน
 
1. นายวิเชียร  เฟื่องฟ้า
2. นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หนูในน้ำ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  หมวดจันทร์
3. นางสาวอัชฌา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทรสมบัติ
2. นายศุภโชค  คงรอด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชัชศรัณย์   หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ด่านอนุพันธ์
3. เด็กหญิงโรสยา  เข็มขาว
 
1. นางละอองดาว  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวมัลลิกา  ศรีสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายจิตรกร  หูดัง
2. นายณัฐพล  ปลงใจ
3. นายนราวิชญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นายทรงกลด  พรศิริวงศ์
2. นายวิฑิตพงค์  พะวงษา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนวัฒน์  เหมือนประสาท
2. นายพิทวัช  จันทร
3. นางสาวลรินทิพย์  ปานิสัย
 
1. นางวรวิกา  เรืองพงษ์สาร
2. นางสาวสุนันทา  รมย์นุกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายณัฐปคัลภ์  แสงวิเชียร
2. นายนภัส  พร้อมประเสริฐ
3. นายวิชญะ  วิทยาเศรษฐกุล
 
1. นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์
2. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายปิยวัฒน์  จันทร์เกตุ
2. นางสาวฟาริดา  ฤทธิหมุน
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  ดำทอง
 
1. นางพรลดา  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวประไพพร  ถิ่นนัยธร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญลอย
2. เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ
3. เด็กหญิงสิริภัทร  วัชรจินดา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
2. นางสาวสิณาภรณ์  แท่นศิลา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายกรกฎ   หาญมนตรี
2. เด็กหญิงธนัชพร   มณฑิราช
3. เด็กชายภาณุวิชญ์   คิดโปร่ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ   แซ่ขอ
2. นางสาวรอซีพา   สือเล็ง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวชนมกานต์   หนูทอง
2. นางสาวปิยะรัตน์   รอดเกลี้ยง
3. นายวโรดม  สุวรรณ์
 
1. นางเสาวรัตน์   รามแก้ว
2. นางวไลลักษณ์   ทองวิจิตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นางสาวซามีมี  ยาลี
2. นางสาวซาอีเราะห์  มะ
3. นางสาวอาซูรา  ยูนุ๊
 
1. นางขนิษฐา  มะลี
2. นางสาวดารีนา  มูซอ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธันยชนก  ซังทอง
2. นางสาวพิมพ์ชญา  บุญเลิศ
3. นางสาวภัคทริณญา  นาพญา
 
1. นางสาวสุจิตรา  บุญรอด
2. นางสาวจุฑามณี  สกุลแพทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์
 
1. นางเบญจวรรณ   ปังเอี้ยน
2. นางสาวสุมาลี  หลิมเฮงฮะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
2. เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นางสาวภัสราภา  จันทร์เมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกัญจน์  นามวงษ์
2. เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง
 
1. นางสาวฐปะนีย์  กี่บุตร
2. นายอรรถพล  ศิริมนูญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  มหเสน
2. เด็กหญิงประภานุช  เพชรไพย์
 
1. นางนงนุช  ผลทวี
2. นางสาวสุชาดา  อินนุรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายนนทวัต  ทองปรอน
2. นายวิทวัส  เยาวยัง
 
1. นายเสรี  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวสวรส  เผ่าชู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นางสาวพิรดา  คงเรือง
2. นางสาวสายไหม  จีนหนู
 
1. นางนงนุช  ผลทวี
2. นางสาวสุจินดา  ทับไทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. เด็กชายสิทธินนท์  ขวัญชุม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปันทะรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายภูวพัฒน์  จันทร์เอียด
 
1. นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวดก
 
1. นายฉัตรชัย  กาญจนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวจิตรานุช   สาราช
 
1. นางสาวระพีพร   สุนทรกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเอกชัย  แก้วมุกดา
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 1. นายสุดเขตต์  แก้วประสม
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอรอุมา  สาโท
 
1. นางสาลี  แก้วเชิด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนันต์นิชา   เกียรติอภิญญากร
2. เด็กหญิงปานชนก   นิคมรัตน์
 
1. นายปนนท์  สิทธิสาร
2. นางสาวนนทสรวง   รุจิรารุ่งเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา
2. เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ
 
1. นางสาวลำใย  สามเมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
2. เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง
 
1. นายซัยอูมาร์  การี
2. นางวิซาน่า  จารง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายประดิษฐ์  คงอินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายณัฐพล  สุดรักษ์
 
1. นางสุนิสา  หมัดอาด้ำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นายกุลพงษ์  หยงสตาร์
 
1. นายพิชัยรัตน์  เชาว์บวร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์  จารุโภคาวัฒน์
 
1. นางสาววรรณิสา  บุญอ่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงปาริตา  คงตุ้ง
 
1. นางนุชนาถ  สารณะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชพร  แซ่ว่อง
 
1. นางอรุณศรี  เกปัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  การเพียร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บัวชู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล
 
1. นางปรีดา  ผลาสิงห์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 1. นางสาวนะดา  และตี
 
1. นายร่มหลี  หมูดงาม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวคณิตา  แตงนิล
 
1. นางสาวสิริมา  พงษ์ศิริกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวภัทรวดี  เพชรสี
 
1. นางสาวจุรี  ชัยแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายวีรภัทร  จุลเสนีย์ชร
 
1. นางสาวประภัสสร  ชูแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข
 
1. นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล
 
1. นางสาวนูรดียานา  ดาหะตอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม
2. เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์
3. เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์
 
1. นายเอกพนธ์  กลับใจ
2. นายจักรพันธ์  แซ่โค้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก
2. เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม
3. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
 
1. นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
2. นายจักรพันธ์  อุดทะดาดวง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมแสง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์
3. เด็กชายวีรวิชญ์   โชติกะ
 
1. นางพรรณพิศ  พลรัฐธนาสิทธิ์
2. นางสาวสศิธร  ปูเต๊ะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายกึกก้อง  แก้วกรกฎ
2. นายนนท์  นัครา
3. นางสาวมนัสนันท์  เลาหวัสยษฏิ์
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางสินีนาถ  งามสง่า
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงณัฐรัญญา  หีตศิริ
2. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
3. เด็กหญิงอติลวดี  วงค์สุนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวอรพรรณ  พินพวง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายกรวิชญ์   ด้วงฉีด
2. นายภัทรชัย  ใจห้าว
3. นางสาวอัญชิสา  อมรชาติ
 
1. นายธนพล   แก้วอุดม
2. นางจีรภรณ์  เพียรอนุรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโฆสิต 1. นายธนดล  สุขโข
2. นายศุภรัตน์  ติ้นตะรัตน์
3. นายอดิศักดิ์  สังข์แก้วป่า
 
1. นายธีรพล  หาญสุด
2. นางปรียา  วรรณโร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวรชฏนันท์   สุขกลับ
 
1. นางจันทร์ทิพย์   จุลศักดิ์
2. นางสาวเกศวลี   หนูทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายทศพล  ด่านธีรวนิชย์
2. นางสาวนภัสราภรณ์  วิทยาแพทย์
3. นายรัฐพร  เด็ดรักษ์ทิพย์
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางสาวปวีณา  แดงนาวา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฐิติมา  อ่อนช่วย
2. นางสาวน้ำทิพย์  ยกฉวี
3. นางสาวสุธาสินี  พรหมจันทร์
 
1. นายศรายุทธ  พูลสุข
2. นางสาววรรณธิรา  คงพลับ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โออิน
2. เด็กหญิงจิรนันท์  หมุนเวียน
3. เด็กหญิงศรุตา  จินดาสัย
 
1. นางสาววิฉุณีย์  เกียงเอีย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกรรญา  อินทฤทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายนพวิชญ์   ไหมพูล
2. นายสรณ์  บัวเกตุ
3. เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ
 
1. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
2. นางสาวศศิธร  บุญเกิด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธนพร  โทนจินดา
2. นายนันทภพ  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ชีวี
 
1. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี
2. นางสาวภัทรดา  คงสุด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฐิติกานต์  โกศล
2. นางสาวทิพารัตน์  บังหมัด
3. นางสาวอชิรญา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณดี  สันโห
2. นางสาวพิไลลักษณ์  สว่างแสง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวตวิษา  มงคลประดิษฐ์
2. นางสาวรวีวรรณ  เจริญรูป
3. นายสัณหณัฐ  สีลาย
 
1. นายธวัชชัย  นาคช่วย
2. นางสาวกานต์ชนก  หนูพินิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวชลธิชา   ชาตรี
2. นางสาวพุธิตา   บัวเกตุ
 
1. นายสุเทพ  หนูเสน
2. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  สุขนิรันทร์
2. เด็กหญิงฐิติมา  เพ็ญประทุม
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มีสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  ลิ่มวิจิตรวงศ์
2. นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกันตพงศ์  รักษ์พงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชุตา  สมมิตร
3. นายอดิเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยภัทร  อำลอย
2. นางสาวกัญญาพัชร  หลุ่มบางล้า
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  กระมล
3. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางวาสนา  จันทร์อยู่
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวกณิกา  ฤทธิมา
2. นายณัฐวัฒิ   คงสม
3. นายปัณณวัฒน์  สุโขวัฒณกิจ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ตั่นมี
2. นายอรุณ  สมบัติทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายคริสต์มาส  หนูหวาน
2. นางสาวนุชทิชา  พรมขวัญ
3. นางสาววิภาวี  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวจินดา  สงศิริ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชนานันท์  คงทอง
2. นางสาวสิริพรรณ  ทองบริบูรณ์
3. นายอังศุธร  ทองมาก
 
1. นางสาววิไล  รัตนพันธ์
2. นางจันทริกา  หนูเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน
2. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  ฤทธิภักดี
 
1. นางจารุ  หนูชนะจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติยา   มีดีภาค
2. เด็กหญิงศสิหงษา   กิ้มเซียะ
 
1. นางสาวศศิณี  จุลรักษ์
2. นางสาวถนิมาศ   สุดสวาสดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 1. นายชานนท์  สัญจิตร
2. นายวารีฟ  ดารอเง๊าะ
 
1. นางสาวอามีนี  โต๊ะมิ๊
2. นางสาวอลิษา  แวอาแซ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  รักษายศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  อักษรพันธ์
 
1. นายวีระพันธ์  ใจแท้
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายกิตติธร  เผ่าชู
2. เด็กชายณราเทพ  จันทร์สุขศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบาเจาะ 1. เด็กชายซัมรี   นาแว
2. เด็กชายบิสมี   สาเมาะ
 
1. นายมุกตา  เจะลอ
2. นายฮัมดัน  บุกะอะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1. นายชาญชัย  วรสาร
2. เด็กชายอามินทร์  มะยีแต
 
1. นายอับดุลเลาะ  เล๊ะนุ๊
2. นางสาวนูรมาน  จือยือแร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  นุ้ยเด็น
2. เด็กชายมุสซาฟาร์  นิลพันธ์
 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ
2. นางสาวอารีรัตน์  ชุมวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายเสถียร  เนียมเล็ก
 
1. นางโสพิศ  สืบวงศ์
2. นางสาวญาณนันท์  สิทธิชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ปรัชญานิพนธ์
2. นายปัญจภพ  แก้วเนียม
3. นายลาภิศ  ลาพินี
 
1. นายสุกฤษฏิ์  จรจะนะ
2. นางละออ  พรหมเหมือน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชนภัทร  วุฒิกิจไพศาล
2. นายณัฐชนนท์  บุญช่วย
3. นายธัญธัช  ชูไพร
 
1. นางสาวนพรัตน์  นวลจันทร์
2. นายโสภณ  หมื่นพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายธีรภัทร์  อ้นดำ
2. นายวรวุฒิ  เดชพละกุล
3. นายอมรินทร์  สหัสสมาศน์
 
1. นางนุศรา  ลอยคลัง
2. นายสวาท  จันทร์น้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   นะแหล่
2. เด็กหญิงนวมินทร์   หนูช่วย
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี   รองสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภัณฑิรา   บัวทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา   จุลเรือง
 
1. นายวสันต์  ระมะโน
2. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ชูชาติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกิดไพบูลย์
3. เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม
4. เด็กหญิงสุณิชา  ตันจรูญ
5. เด็กหญิงสุพิศฎา  คุ้มไทย
 
1. นายปฏิพัทธ์  ใจดี
2. นางสาวดวงเดือน  แซ่วุ่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกรกัญญา  สืบ
2. เด็กหญิงชลธิดา  เผ่าภู่
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ชูลี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีอ่อน
5. เด็กหญิงพรรณพิมล  ทักษ์จ่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์
2. นางสาวทิวาพร  ศรีกรด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. นายซาฮาบุดดีน  ดะกา
2. นายมูฮัมหมัดซอฟาร์  วามิง
3. นายมูฮำหมัดฮาฟิซ  ฮาแว
4. นายอับดุลฮาฟิส  อาลี
5. นายอิรฟาน  มาสายา
 
1. นางไซนูน  มาฮะ
2. นายรอซาลี  สามะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวคุณัญญา  สองเมือง
2. นางสาวณัฐนนท์  ศรีกาญจน์
3. นายธิปภัทร  เบญจพรกุลนิจ
4. นายปุณณัตถ์  สุขขุน
5. นายสิรวิชญ์  เอกเพชร
 
1. นางอัจฉรา  ขจรศักดิ์สิริกุล
2. นางนัยณา  คูทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนัญชิดา  สุวรรณ์
2. นายพงศ์พัทธ์  ศรีเนตร
3. นางสาวพรพิมล  มีศิลป์
4. นายสิงหา  ถนอมชนม์
5. นายอัมรินทร์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางกรรณิกา  สนธิ์ขาว
2. นางนิลุบล  ชุมภูนุช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีสุริยวงศ์
3. เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ
4. เด็กหญิงประพาฬสาย  สุขสกุล
5. เด็กหญิงปุณย์ศิรา   ทองปลอด
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุด
2. เด็กชายพีรยุทธ  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงศรุตยา  ยังช่วย
4. เด็กชายสุทธินนท์  พรหมบุญ
5. เด็กชายอมฤต  วรรณา
 
1. นางสาวสุนิสา  อุดมศักดิ์
2. นางปภาภัทร  ก๊กแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงศราสิณี  เเก้วมณี
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขเสมอ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ชมโคกกรวด
4. เด็กหญิงโชติกา  เกตุชีพ
5. เด็กหญิงโชษิกา  เกตุชีพ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พูลฉันทกรณ์
2. นางสาวประภัสสร  ณะสงฆ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลรัตน์  ไทรทองคำ
2. นางสาวกันยารัตน์  ทองสองแก้ว
3. นางสาวณัฐชยา  ทองอนันท์
4. นางสาวอรณัฎฑ์  จันทวี
5. นางสาวไพลิน  ทองประสูติ
 
1. นายเชษฐ์ศักดิ์  จันทร์ขาว
2. นางสาวมธุรส  นวลเกลื่อน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกัญญาวีร์  หิรัญธานี
2. นางสาวคณิสรา  จันทรัตน์
3. นางสาวนลินทิพย์  ชูกลิ่น
4. นายบดินทร์  เทียรท้าว
5. นางสาวอนัญญา  พินิจสุวรรณ
 
1. นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว
2. นางสาวกสิณา  คัมภิรานนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐภาส  ธรรมรูจี
2. นายทิวากร  แซ่เสี้ยว
3. นางสาวปัณฑิตา  รุนอร่าม
4. นายภูวนาถ   ชูมี
5. นางสาวสุธิดา  สุทธิรัตน์
 
1. นายยุทธนา   โฉมเฉลา
2. นางสาวทวารัตน์  พงศ์อร่าม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาวดาวเรือง  ขันธวุธ
2. นางสาวผกาวดี  ศรีรินทร์
3. นายพงศธร  ธรรมวิจิตร
4. นางสาวสิตานัน  ศรีธรรมรัตน์
5. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยธรรม
 
1. นายสุทิน  กิจจะ
2. นายภณ  เพ็งสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสร  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  สโมสร
3. เด็กหญิงนันทิดา  เกิดสมมาศ
4. เด็กชายวรฤทธิ์  ธรฤทธิ์
5. เด็กหญิงอมิตตา  ยกทวน
 
1. นางสาวนุชสรา  สายชล
2. นายเขมชาติ  ไชย​จันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์นวล
2. นายณัฐพงษ์  หมื่นหลัก
3. นายธนเทพ  แซ่ขู่
4. นางสาวพิชสินีย์  ดำมุสิก
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีนวล
 
1. นางสาวผกามาส  แก้ววารี
2. นายวัชรภรณ์  จีระเสถียร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวนวพรรษ  จันทร์ธรรม
2. นางสาวภาวิณี  ทองจีนสังข์
3. นางสาวอริญา  คำสุวรรณ
4. นายอเนชา  บูรณเทพ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  รูปสะอาด
 
1. นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  พุทธรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวณลิณี  แดหวา
2. นางสาวณัฎฐณิชา  ชัยชนะ
3. นางสาวธัญชนก  ตั้นแจ้ว
4. นายพงศกร  จักรแก้ว
5. นางสาวแก่นกาญจน์  รายารักษ์
 
1. นายกิตติชัย  แท่นบัติ
2. นายนฤเบศ  เจริญลาภ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วทอง
2. นางสาวกัลย์ฐิตา   จิระธนพฤกษ์
3. นายกู้เกียรติ  กู้สมานเกียรติ
4. เด็กชายคุณานันต์  แก้วสด
5. เด็กชายฆฤษวี  หีมหลี
6. นางสาวณฐพร   พรหมนุกูล
7. นายธนาคม  จันทร์ดวง
8. นางสาวปภาวี  อินทโน
9. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีสาร
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองเที่ยง
11. เด็กหญิงลักษมี  นาคเวช
12. นางสาววรรณวิสา  ไชยแก้ว
13. นางสาวศราวดี  ขุนต่างตา
14. นายสหัสเทพ  ภักดีเจริญ
15. นายอริส   บาเหะ
16. นายเขมณัฐ   รัตนพงศ์เสน
17. นายเตมีย์  อวะภาค
18. นางสาวเนตร​ชนก   ขวัญ​แก้ว
19. นางสาวแพรทอง  จันทมาศ
20. นายโมกข์  ผอมเส้ง
 
1. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
2. นางสุนิษา  กัณฑ์แก้ว
3. ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์  ธีระกุล
4. นางสาวศิริภัสสร  มีเกลี้ยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายคมกริช  สุขเนาว์
2. นายชนาธิป  บุญเสนา
3. เด็กชายชินวัตร  แจ่มสว่าง
4. นายณัฐวุฒิ  หยูทองอินทร์
5. นายธนานันท์  สุจิพงค์
6. นายธีรวุฒิ  ณ ระนอง
7. นางสาวปภาณิน  สุขประเสริฐ
8. นายปุณยวัจน์  สุวรรณ์ศรี
9. นายพงศ์เพชร  ทองเสภี
10. เด็กชายพีรณัฐ  สุรัติศักดิ์
11. นายภานุพันธ์  ปานนิล
12. นายยศธนกร  ขุนทน
13. นายรชานนท์  ปานมั่น
14. นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์
15. นายศรัณย์ภัทร  ทองใส
16. นายศุภกร  นพฤทธิ์
17. นายสกนธ์พล  แก้วมี
18. นายอาชานนท์  จินตุลา
19. นางสาวอาทิตยารัตน์  หนูดุก
20. นางสาวเบญจวรรณ  ถนิมสุทธิ์
 
1. นางจิตตรา  รัตนบุรี
2. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
3. นายภณ  เพ็งสกุล
4. นายสุทิน  กิจจะ
5. นางสาวอำภา  พิมพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายคุณากร  ทองรอด
2. นางสาวจุฑามาศ  พรมณาเวช
3. นางสาวชนาภา  นาคบาตร์
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีเสวตร์
5. นายทิวานนท์  ทนุบำรุง
6. เด็กชายธนากร  อุพยู
7. นางสาวธิดารัตน์  เจือกโว้น
8. นางสาวนภัสกร  ชนะกุล
9. นางสาวนันท์นภัส  เพ็ชรรักษ์
10. นายวิศิษฎ์  แป้นปั้น
11. นางสาวสุพัตรา  หันชัยเนาว์
12. นายสุภวัฒน์  บุญวงศ์
13. นายอภิสิทธ์  สิทธิศักดิ์
14. นางสาวอรัญญา  บุญมาเลิศ
15. นางสาวอัญมณี  บุญประกอบ
16. นางสาวอาทิตยา  ประจำมูล
17. นางสาวอิศริยา  คงอ่อน
18. นายเขษมศักดิ์  ท่าดี
19. นายเจษฎา  คงรอด
20. นางสาวเบญจวรรณ  ร่างสง่า
 
1. นายไกรสร  สุทธิชาติ
2. นางพัณณ์ภัสร์  ปานมาตย์
3. นายรัตนพันธ์  เจนวานิช
4. ว่าที่ร้อยตรีถนอมชัย  ทับไทร
5. นายเจตริน  หมาดปูเต๊ะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวกรกนก  ทองอ่อน
2. นายจิรศักดิ์  วาทีรักษ์
3. นางสาวช่อฟ้า  เบ็ดเสร็จ
4. นางสาวณัฐริกา  อุ่นสุข
5. นางสาวณัฐวรรณ  คงทอง
6. นายทัตเทพ  มุขโรจน์
7. นายธนกฤต  นาคณรงค์
8. นางสาวนันท์นภัส  ริยาพันธ์
9. นายภานุพงศ์  สุวรรณเทพ
10. นายภูมิภัทร  จันทร์ประทุม
11. นางสาววรรณษา  ศรีไกรทัย
12. นางสาววรัญญา  สาระพางค์
13. นายศรสิทธิ์  กริ่มใจ
14. นางสาวศิริภัทร  ศิริคุณ
15. นายสุริยะกมล  อุตระนาค
16. นายอรรถพล  เสสน
17. นางสาวอังค์วรา  ศรีวิสุทธิ์
18. นางสาวเบญจมาศ  เบ็ญจกล
19. นางสาวเลิศนรา  พนาลี
20. นางสาวโสรยา   แสวง
 
1. นางสาวรัชตพร  วรรณเกื้อ
2. นางสาววัชรีกุล  สำเภาพล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  เสริมเกียรติวัฒน์
2. นางสาวชพิชฌา  ระโสยบุตร
3. นายชัยพร  นาวาถาวร
4. นายชาคริต  สิทธิมนต์
5. นายชารีฟ  หมาดสาหรน
6. นางสาวณัฐณิชา  หว้าหาบ
7. นายธนชัย  บุหงา
8. นายธนา  สังข์มัน
9. นางสาวนริสรา  ช่วยรอด
10. นางสาวภัสรินญา  ศรีสวรรค์
11. นางสาววานีต้า  ซอบีรีน
12. นางสาวศิริณดา  เสียงยาว
13. นางสาวสร้อยสุดา  หาญทะเล
14. นางสาวอนิสรา  ไทรบุรี
15. นายอภิวัฒน์  หรีมหนก
16. นายอับดลร่อฮีม  แหลมเกาะ
17. นางสาวอารียา  จิตเย็น
18. นางสาวอารียา  กุลพรหม
19. นางสาวเพชรชริน  ช้างน้ำ
 
1. นายศิริ  ศิริรักษ์
2. นายเชาวลิต  ทองมีขวัญ
3. นางสารภี  พายุ
4. นางสาวนูรีตา  หลงหา
5. นางสาวนุชนาถ  จงรักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองจันทร์
2. นางสาวกรกนก   เมืองนิล
3. นางสาวกัญญาภัค   หงส์วิริยะกุล
4. นายจิรพงศ์  รัตนะ
5. เด็กหญิงชลธิชาฎา  ขนอม
6. นายณรงค์  กล่อมหอ
7. นางสาวณัฐกฤตา   จีระประดิษฐ์
8. นายณัฐกุล  พิศพรรณ
9. นางสาวณัฐธิดา  ชูปลื้ม
10. นายณัฐวุฒิ  อธิคมานนท์
11. นายณัฐวุฒิ  เพชรเมืองกุล
12. นางสาวดวงกมล  ยอดมงคล
13. นายธราดล  สุทธิช่วย
14. นายนนทวัฒน์  พยัคฆ์รังสี
15. นายนฤพจน์  คำหวาน
16. เด็กชายปุญญพัฒน์  อาสา
17. นายมารุพงศ์  เรืองทอง
18. นางสาววิฑาดา  ไตรระเบียบ
19. นายวีรภัทร  ปัญญานฤพล
20. เด็กหญิงโสภิตา  สังข์โชติ
 
1. นางสาวอวยพร   อิศรเดช
2. นายกฤษณะ  สุขพันธ์
3. นายยงยุทธ  ซึ้งสุนทร
4. นายสมจิตร  แสงเกตุ
5. นายทวีสิทธิ์  คงช่วย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นางสาววันวิสา  บุญคง
 
1. นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายศักรินทร์  เซ่งทอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไกรสยาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นางสาววรานุช  ไพรพฤกษ์
 
1. นางสาวมานิดา  สมหวัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวดวงรัตน์  แก้วดี
 
1. นายอันนัสเซอร์  หมัดหนิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายโยธิน  ชูนุ่น
 
1. นางภาณี  แสนเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์
 
1. นางระภาภรณ์  จันทร์เพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ด้วงปราง
 
1. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
2. นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกัณตภณ  ชัยกำแหง
2. เด็กหญิงอรัญญา  รักทรง
 
1. นางสาวนพวรรณ  ธงศรี
2. นางสาวเกศสุดา  บุญยัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันทรัตน์
2. เด็กชายอาทิตย์  มณีโชติ
 
1. นางละออง  สุขศรี
2. นายเสฏฐวุฒิ  จันทะมณี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาวอุทุมพร  ศรีมงคล
2. นายไรวินทร์  ล่วงห้อย
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
2. นายวัชรพล  ทองขจร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายชาญชัย  โพชนะกิจ
2. นางสาวอัญญารัตน์  บุญญราศรี
 
1. นางอัญชนา  ทองมาก
2. นางสาวกนกพร  คล้ายดวง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธนากร  บุญยังดำรงค์
2. นางสาววรกมล  นวลคง
 
1. นางอาภรณ์  เศรษฐช่วย
2. นางสาวชุลีพร  สังฆานาคินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกนกพร  จิตขาว
2. เด็กหญิงณภัทร  นานอน
3. เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์
4. เด็กหญิงตรีทิพย์  เกตดำ
5. เด็กหญิงนงนภัส  ดำจุติ
6. นางสาวปุณยภา  ทองฤทธิ์
7. นางสาวพรรณไพลิน  กิ้มนวล
8. เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูนุ่ม
10. เด็กหญิงแพรภัส  พงษ์ศิริกุล
 
1. นางชัฏชฎา  ไทยกลาง
2. นางสาวทิพย์สุดา  ชูบุญส่ง
3. นางกุศล  นุ้ยผุด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รอดเหลื่อม
2. นางสาวกัญญารัตน์  แพทยานนท์
3. เด็กหญิงชนินาถ  เพ็งสกุล
4. นางสาวชลลดา  พันธุ์ยุลา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิกุลหอม
6. นางสาวธันยพร  จิตติศักดิ์
7. นางสาวบุญธิชา  รอบเหลี่ยม
8. นางสาวศศิกานต์  สิ่งประสงค์
9. นางสาวสุนิษา  แป้นสุข
10. นางสาวอภิสรา  ชนะขำ
 
1. นางสาวอรพินท์  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตนาวดี  ตรีรัตนกิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์  หนูเอียด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวนภัสวรรณ  สามนตราช
4. เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม
6. นางสาวปวิตรา  ปันฉิม
7. นางสาวปวีณ์สุดา  มาศเมฆ
8. เด็กหญิงพัฒริศา  ฤกษ์อนันต์
9. นางสาววรรณวิสา  พยุหะ
10. เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล
 
1. นายธวัชชัย  จุติประภาค
2. นายวัชระ  ส้มแป้น
3. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามสง่า
2. เด็กหญิงฐิติยา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เกื้อเผือก
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มุมณี
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกตุสุ้น
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พลวัฒน์
8. เด็กหญิงมายนิศา  ปานศรีเจริญกุล
9. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
10. เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล
 
1. นายบุนยธร  สุนทร
2. นางวาสนา  ม่วงทอง
3. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมบัติปราโมทย์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
5. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
6. เด็กหญิงวริศรา  เวชประสิทธิ์
7. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
8. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  จินดากาญจน์
9. เด็กหญิงอนันตญา  ภูมิศรี
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ชนะสิทธิ์
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
3. นายยุทธกิจ  พุทธกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 1. นางสาวกฤตยา  จันหนู
2. นางสาวกัลยารัตน์  ร่างถิ่นแก้ว
3. นางสาวจิตติยา  นกพุ่ม
4. นางสาวญาศินีย์  ไชยชาญยุทธิ์
5. เด็กชายธีรชาติ  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวปทุมวดี  บุญสร้างสม
7. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วงาม
8. นายศิริพงศ์  ทองเสน
9. นางสาวสุพิชชา  อุคำ
10. นายเอกพันธ์  บุญสร้างสม
 
1. นางรัชนู  แก้วยอดทอง
2. นางสาวณัฐนรี  หนูอุไร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทภาโส
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกพร  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ดวงมณี
3. นายณัฐชนน  รัตนรักษ์
4. นายณัฐพล  สายชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนันท์นริน  เนื่องโสม
6. นางสาวบุษกร  แบนมี
7. เด็กหญิงภัคจิรา  สมหวัง
8. นางสาวมณีรัตน์  อ่อนทอง
9. นางสาวเมธินี  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงไอศิกา  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว
2. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน
3. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญาณี  คะเนสม
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ภักดีประพันธ์
3. นางสาวณัฐธิดา  นุกูลวรรณ
4. นางสาวณัฐนรี  เลาหวิวัฒน์
5. นางสาวณัฐนิชา  มากพริ้ม
6. นางสาวณัฐรดี  สุภาพโรจน์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
8. นางสาวภัทราภรณ์  สามล
9. เด็กหญิงรัชนก  เกศโรจน์
10. นางสาวสุภาพร  เส้งสุย
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นายวีระ  เพชรทอง
3. นางนารี  เล่นทัศน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  ชูศิริ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศักดามี
3. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ดี
4. นางสาวธารีรัตน์  คงชนะ
5. นางสาวมาริษา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุญเสนาะ
7. เด็กชายสิขรินทร์  หมวดทอง
8. นางสาวสฺุธิตา  รัตนูปกรณ์
9. นางสาวอริสา  พรหมแก้ว
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. นายโยธิน  นวลมุสิก
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายนราธิป  นาเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามสง่า
2. เด็กหญิงฐิติยา  สิทธิสาร
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เกื้อเผือก
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มุมณี
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกตุสุ้น
7. เด็กหญิงภัทราวดี  พลวัฒน์
8. เด็กหญิงมายนิศา  ปานศรีเจริญกุล
9. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
10. เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล
 
1. นายบุนยธร  สุนทร
2. นางวาสนา  ม่วงทอง
3. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสมาส
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลำยาว
3. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วแมน
4. เด็กหญิงณัฐพิชชา  อินทรเพ็ชร
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ไพเราะ
7. เด็กหญิงนันท์นภัส   ลูกมณี
8. เด็กหญิงปุญญิศา  มาประสม
9. เด็กหญิงรัชนีกร  นิลเอี่ยม
10. เด็กหญิงอรอุมา  ทองแดง
 
1. นายธงชัย  เทพพิมล
2. นายศุภศิลป์  ไตรเมศวร์
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  สังข์ผุด
2. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  ขาวสังข์
3. เด็กหญิงปานชนก  สวนดี
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดไข่
5. เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมาก
6. นางสาวสุขิตา  พลายชุม
7. เด็กหญิงอรจิรา  เพชรทองขาว
8. เด็กหญิงอรทัย  บัวทอง
9. เด็กหญิงอัคริมา  มีจันทร์
10. เด็กหญิงอัญธิชา  แก้วนุ้ย
 
1. นายวินิชย์   ทองประศรี
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางละออ  วัชราคม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีทอง
2. นางสาวกาญจนาพร  คล้ายช่วย
3. นางสาวญาดาวดี  เกื้อหลง
4. นางสาวณัฎฐณิชา  ด้วงสังข์
5. นางสาวภาธีตา  พราหมเล็ก
6. นางสาวละอองดาว  หมานุ้ย
7. นางสาวลักขณา  จันทร์ดำ
8. นางสาวอติกานต์  บัวศรี
9. นางสาวอรณิษา  หนูเอียด
10. นางสาวเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นายวินิชย์   ทองประศรี
2. นายนิรันดร์  ดำฝ้าย
3. นางละออ  วัชราคม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกษิรา  นิระโส
2. นางสาวจันทร์วลัย  พูลเพิ่ม
3. นางสาวจุฑารัตน์  นิระโส
4. นางสาวนฤมล  จันทนนท์
5. นางสาวยมล  วงศ์ไทย
6. นางสาววรนุช  วรศึก
7. นางสาวสุฑารัตน์  สีเข้ม
8. นางสาวสุพัตรา  ถวาย
9. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง
10. นางสาวอทิตยา  เอียดแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  เมืองแก้ว
2. นางสาวกัญจนา  พูลสวัสดิ์
3. นางลักษณา  รอดคุ้ม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกฤตเมธ  นุ้ยสวี
2. นายจิระภัทร  หาญรัตนปิยพร
3. นายจิรเมธ  พรหมรักษ์
4. นายตันติกร  สมมะลวน
5. นายธนัยนันท์  เรืองดุก
6. นายปรมินทร์  พรหมลิขิต
7. นายพิทยาภรณ์  ดิษฐราชา
8. นายวชิรพันธ์  มากคง
9. นายสราวุฒิ  สังด้วง
10. นายเด่นภูมิ  พรหมหีต
 
1. นายสุชาติ  ทองกลิ่น
2. นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร
3. นายณัฐพงษ์  คงเทพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. นางสาวอรอนงค์  อุมา
 
1. ดร.สมพร  ทองสมัคร์
2. นางศุภาณัณ  ร่วมสุข
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชยพล  ธนาบุณย์เดชา
2. เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ภาวศุทธิ
 
1. นายจิรศักดิ์  แดงเอียด
2. นางชมัยรัตน์  เชียร์ศิริกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนราธร  อาจเจริญ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  พันธ์สงค์
 
1. นายอนันต์  รอดเซ็น
2. นางสุริยัน  รอดเซ็น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากใบ 1. นายนวพรรษ  ปั้นแก้ว
2. นางสาวพรรณพษา  ศรีหมั่น
 
1. นายภูริวัฒน์  อมรชาติ
2. นางนุชนาฏ  เข็มทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 1. นางสาวนันธิกา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวนางโศรดา  มะแอ
 
1. นายจักรี  โต๊ะเด็น
2. นายยุทธนา  พิศแลงาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธรรมวิทย์  ขวัญนิมิตร
2. นางสาวมาลิษา  บัวศรี
 
1. นายเจษฎา  ฟองประพันธ์
2. นายกีรติ  ด้วงหมุน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายตันติกร  สุวรรณภพ
2. นางสาวพัชรพร  ขาวเผือก
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุวรรณมา
2. นายสยาม  พร้อมมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
1. นางสาวพานีซา  ดารานิง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์   จ่าแก้ว
 
1. นายเสรีวรรธน์  ธนาวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณณดา   ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกุลทิวา   พวงสอน
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวทยิดา  ทรงศรี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีทองกุล
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  เอียดแก้ว
 
1. นายวิทวัชญ์  วัฒนประพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายพัชรพล  สารภี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นางสาวโสรดา  บงกฏ
 
1. นายพุทธิพงษ์   เอี่ยวสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวฮาโมเนีย  หว่อง
 
1. นายตันติกร  เพ็ชรอ่อน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายจักรี  พรหมเมฆ
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงวัลยากรณ์  พิชัยรัตน์
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกฤษณากร  ลิ่มวงษ์
 
1. นายพิทักสันต์  ลิ่มวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจะนะวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมัณฑ์ลิกา  คงอนันต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวรรณรัตน์  รักพรม
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวอรัญญา  ยอดศรี
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวรุจิกร  สังเมือง
 
1. นายบริบูรณ์  เพาะผล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวโต
 
1. นางอรอนงค์  นฤภัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายเทพกานต์  บุญเสริม
 
1. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กชายอัครพนธ์  เพชรประสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณวรรณ  ปั้นทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฉันท์สินี  ปฐมรัตน์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณตวัน  ชูชื่น
 
1. นางสาวปริตา  ศรีเต้ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 1. นายธีรพงศ์  เเก้วจันทร์
 
1. นายสุทธิชัย  เผ่าสุริยะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงปรารถนา   พลชาติ
2. เด็กหญิงสุลักษณา  ชัยพลดี
 
1. นางรัตนา  วงศ์ลีลากรณ์
2. นางสาวจินตนา  สายสกล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เจริญ
2. เด็กหญิงอลิสษา  เจริญศรี
 
1. นางสาวนทกช  ฟองหิรัญศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศีลบุตร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่ลี้
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
2. นางกัญชพร  ยอดแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ภูมี
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสิริธร   สมหวัง
 
1. นางสกาวทิพย์  สังคปาล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายชานนทร์  คงทน
 
1. นางสาววาสนา   ชูน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอนุภัทร   เอียดปู
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สิทธิ์มาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวิไชยุทธ  โชติกรณ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวสุพิชชา  ภูชงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนันท์ภพ  รักแก้ว
2. เด็กชายนาราธิป  ส่งเมือง
3. เด็กชายภูริภัทร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุธี  สกุลคง
2. นายศิลปชัย  ชูจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ฉินทสงเคราะห์
2. เด็กชายทีปกร  ฤทธิเรือง
3. เด็กชายธนพล   อินทรสมบัติ
 
1. นางสาวกฤติยานี  ทองด้วง
2. นายภิรมย์  เรืองเดช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ  กลั่นเกิดผล
2. เด็กชายบารมี  เบ็ญหลี
3. เด็กชายวีระยุทธ  ทองหนัก
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
2. นางสาวสนธยา  คงสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 1. นายกิตติธัช  ดีล้วน
2. นางสาววิภาวดี  เคนจันทึก
3. นายโพบายอู  -
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ภัทรวิวัฒน์
2. นางสาวพรรณิภา  กันภัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายนวพล  หมัดสุเด็น
2. นางสาวสุภาวดี  อำปลอด
3. นายสุวภัทร  สุวลักษณ์
 
1. นายณัฏฐ  สวัสดี
2. นางจิรฐา  เทพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษฎา  ทองรักษา
2. นายธีรพงศ์  อำพรรณ์กาญจน์
3. นายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
2. นางสาวเพ็ญประภา  ดับโศรก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนาดล  เพชรทั่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สุพรรณวงศ์
3. เด็กชายภูชิต  ศรีชัยภูมิ
4. เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ
5. เด็กชายภูรินท์  เมืองอุดม
6. เด็กหญิงศศิธร  เนตรประไพ
 
1. นายจอม  กรองเห็น
2. นางนราพร   พูลทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายก้องภพ   ช่วยคง
2. นายณัฎฎ์รัชชานนท์   ปั้นแก้ว
3. เด็กหญิงปัญชญา   คนคล่อง
4. เด็กชายวีรวิชญ์   วัชรพงศ์นาวิน
5. เด็กชายสหศาสตร   เทพสุริวงค์
6. เด็กชายสันติ   ตั้นชีวะวงศ์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนกนาถ   นิลพันธุ์
2. เด็กชายธราดล  จิตซื่อ
3. เด็กหญิงธราพร  สัตยานุพันธุ์
4. นายนราธิป  ขาวทอง
5. เด็กชายราชพฤกษ์  ศิริรักษ์
6. เด็กชายอาคิรา  ชี้ทางดี
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
2. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์   วรภาพรหมพัฒน์
3. นายวีระ   รักงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายธีระภัทร์   พนมธีรเกียรติ
2. นายรัชชานนท์   ละออวงศ์
3. นางสาวสตรีทิพย์   โบบทอง
4. นายสรวิชญ์  เนินลาด
5. นายเมธา   พัชรวังสกุล
6. นายไรวินท์  ทีปะปาล
 
1. นายบุญเลิศ   ปานนุ่ม
2. นางสาวปราณิสา   อินท่าทอง
3. นายศรายุทธ   พรหมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. นายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
3. นายพงศกร  พรหมสุข
4. นายพิจิตร  สุกกระ
5. นางสาวภัทรนันท์  มณีโรจน์
6. นายอำนวย  อุนแดง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
3. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐวุฒิ   คงสรรพ
2. นายปูรณ์   ราชพิบูลย์
3. นางสาวลูกแพร์   แย้มบุปผา
4. นายวชิรวิทย์   ลอยสกุล
5. นางสาวอภิสรา   ช่างสลัก
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกมลชนก   นวลนก
2. เด็กหญิงกัญญ์ชญา  สุขสวัสดิ์
3. นายกู้เกียรติ  กู้สมานเกียรติ
4. เด็กชายก้องภพ  ช่วยคง
5. นายคามิน   เสนาวัลย์
6. นายชนวีร์   ศรีสะอาด
7. นายชาญณรงค์  ทองศรี
8. นายชาญวุฒิ  รติพรพันธ์
9. นางสาวตรีสุคลธ์  วีระการณ์
10. นายติณณภพ   ช่วยคง
11. เด็กหญิงทักษอร  แก้วแพรก
12. เด็กชายธนดล  ศิริรักษา
13. เด็กหญิงธนวรรณ  มณีรัตน์
14. นายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
15. เด็กหญิงธมลวรรณ   สิทธิศักดิ์
16. นายธัชนนท์  ศักพันธ์
17. นางสาวธันยพร   สุขผ่อง
18. เด็กชายนนทชาติ  นุ้ยกลิ่น
19. เด็กชายนพรุจ  ตันชะโร
20. เด็กหญิงปัณชญา   คนคล่อง
21. นางสาวปัณชญาดา   จิตร์บรรจง
22. นางสาวพรชิตา   โพธิ์สาลี
23. เด็กหญิงพัชรา  จราจร
24. นายพุทธิพงศ์  ศรีโยม
25. นายภานุเดช  เวชสานนท์
26. นายภูมิพัตน์  สุปรานนท์
27. นายภูริศร์  ตรีรัตนานุกุล
28. นายภูเมศ  ภูมิสมบัติ
29. นางสาวมนัสนันท์   ปานเส้ง
30. นางสาวมะลิวัล   หนูพุ่ม
31. นายมาร์วิน  บัลลังก์
32. นายยงยุทธ  ชุมอินทร์
33. นายยศภัทร  นุ้ยสุภาพ
34. เด็กหญิงรติการ  จันทชาติ
35. เด็กชายวีรวิชญ์  วัชรพงศ์นาวิน
36. นางสาวศราวดี  ขุนต่างตา
37. นางสาวศิริขวัญ   แซ่ว่อง
38. เด็กหญิงสุกัญญา  เเซ่เตีย
39. นายสุทธิรักษ์  ไชยบัญดิษฐ์
40. นางสาวอภิชญา  หงษ์ดำเนิน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
2. นางโชติกา  หนูสวัสดิ์
3. นางอัจฉรา  รัตนจรณะ
4. นางกิติมา  สละจิต
5. นายนริศวร์  แก้วมณี
6. นายณัฐดนัย  หมั่นเที่ยง
7. นายจิรายุ  สะอาดแก้ว
8. นางสาววิชุดา  เลื่อนแป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์ทอง
2. นายกิตติพิชญ์  นพฤทธิ์
3. เด็กชายคมชาญพิชญ์  สระศรี
4. นายชาคริต  เกษศรัทธา
5. นางสาวชาติรส  จันทรณะ
6. นายชิษณุชา  เซ่งอั้น
7. เด็กชายณฐพัชร  ยี่หวา
8. เด็กชายณภัทร  หนูคง
9. นางสาวณัฏฐณิชา  คงไสยา
10. นายณัฐพล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์เสน
12. เด็กหญิงทิฐินันท์  รักบำรุง
13. เด็กชายธนภัทร  คงแดงดี
14. เด็กหญิงธัญจิรา  นาคทองกุล
15. เด็กชายธีรวุฒิ  จรานุพงศ์
16. เด็กหญิงธีระภิญญา  จรูญรักษ์
17. นายธีรเมธ  สอนสิทธิ์
18. เด็กชายนันทวีป  คงอุดหนุน
19. นางสาวนันท์ฐวดี  คงทวี
20. เด็กหญิงนารีรัตน์  นพฤทธิ์
21. นายพสธร  ทองปลอด
22. นางสาวพิชญ์สินี  จันทร์แจ่มใส
23. นางสาวพิชาพร  สถิตพรบรรพต
24. เด็กชายพีรณัฐ  พรมแก้ว
25. นายภัคพล  หลิมพันธ์โชติ
26. นายภัคพล  ศรีคง
27. เด็กชายภูริภัสร์  ประดิษฐ์พร
28. นายภูวดล  แซ่ภู่
29. นางสาวมณฑิรา  แสงจันทร์
30. นายวิทวัต  ชูกลิ่น
31. นายศรายุทธ  แก้วพฤกษ์
32. นายศักรินทร์  บุญพิทักษ์
33. นางสาวศิริประภา  เหมือนเส็น
34. นางสาวศิริพรรณ  วงวินิจ
35. นายศิริศักดิ์  ศรพิชัย
36. เด็กชายศุภณัฐ  พันมุสิต
37. เด็กชายสรกฤช  ศรีสาครสุข
38. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรสาร
39. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทอง
40. เด็กชายเสกสรร  ขนนวล
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
2. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
3. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
4. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นายยุทธการ  ยนปลัดยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมจัน
2. นางสาวกมลทิพย์   ช่วยบุญชู
3. นายกรกช  ลิขิตการ
4. เด็กชายกษิดิศ  บุญสนอง
5. นายกันตวิชญ์  หนูเอียด
6. นางสาวจิรนุช  จำนงค์รัตน์
7. เด็กชายจิรรุฒม์  ปิ่นใจเลิศ
8. นางสาวจิราพัชร  ไข่แก้ว
9. นายจีรศักดิ์  อินตา
10. นางสาวชญาดา  ณ วิจิตร
11. เด็กชายชยณัฐ  ลักษณะวิลาศ
12. นายชัยนันท์  นิยมเดชา
13. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมพันธ์
14. นายณัฐกิตติ์  โชติกรณ์
15. เด็กชายณัฐชนน  ศรีรัตน์
16. นายณัฐวุฒิ  นุ่นนุ้ย
17. เด็กชายถิรวัฒน์  แสนบูราณ
18. นายธนภัทร  รักษ์ทอง
19. เด็กชายนราวิชญ์  เห็นจริง
20. นางสาวนัธนรี  สุขเรือง
21. นางสาวนิตยา  กานิสันติ
22. นางสาวประกายรุ้ง  แสงแก้วสุข
23. นางสาวปาริฉัตร   จุติผล
24. นายปิยะพล  ทินกร
25. เด็กชายพันธ์เพชร  บัวแก้ว
26. นางสาวพิชชาพร   ชูตะวณิชย์
27. นางสาวพิชชาภา  จินุพงศ์
28. เด็กหญิงภัทรดา  แขดวง
29. นายภูบดี  หุ้ยล่อง
30. นางสาวมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
31. เด็กหญิงวรรณคดี  วรรณศิลป์
32. นางสาววิมลรัตน์  ระวัง
33. นางสาวศิรินทิพย์  วรรณศิลป์
34. นายสรวิศ  บุญสนอง
35. เด็กชายสรวิศ  สุขขา
36. นางสาวสุภาพร  รัตนนุพงศ์
37. นายสุรศักดิ์  แซ่ภู่
38. นางสาวเบญจวรรณ  อุทายี
39. เด็กหญิงเบญญาภา   อุทายี
40. นายเรืองฤทธิ์  จิตต์อำนวย
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
2. นายศิวัช  เกตุสมบัติ
3. นางสาวนวลลออ  วันจันทร์
4. นายอรรถ  เภรีกุล
5. นางสาวการย์วิสา  หนูคง
6. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
7. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. เด็กหญิงกวินทรา  เล็กสุทธิ
3. นางสาวกัลปพฤกษ์  ไชยจรูญ
4. เด็กชายก้องพิภพ  พรหมเมศร์
5. นางสาวคณาลักษณ์  ไชยจินดา
6. เด็กหญิงจักราวดี  บัญชา
7. เด็กชายจิตภาณุ  คำตีบ
8. นางสาวชมพูนุช  บำรุงวงศ์
9. นายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
10. นายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
11. นายณัฐวุฒิ  ชูหนู
12. เด็กชายตะวัน  คงมี
13. นางสาวธนพร  ผลบุญ
14. เด็กชายธีรเจต  อินทร์จันทร์
15. นางสาวนภัสวรรณ  โทธรัตน์
16. นางสาวนิศากร  ธรรมอิสระ
17. เด็กหญิงนิสรัตน์  ปาลรัตน์
18. นายพงศกร  พรหมสุข
19. เด็กชายพฤฒิพงศ์  มะเดื่อ
20. นายพิจิตร  สุกกระ
21. นางสาวภคนันท์  ล่ำประไพ
22. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีทองคำ
23. นายภัทรกร  ทองเรือง
24. เด็กหญิงภูษณิศา  เทพธารี
25. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์บำรุงเทวี
26. นางสาววัทนพร  ประยูรวงศ์
27. นางสาววิจิตรา  ธรรมรงค์
28. นางสาวศรีญาลักษณ์   ธรรมรงค์
29. เด็กหญิงศลิษา   เวชชูแก้ว
30. นายศุภกิตติ์  ราชเมืองฝาง
31. นางสาวสิริขวัญ  นิลประยูร
32. นางสาวสิรินยา  ฮ่อนเส้ง
33. นายสุธีร์  แก้วกิริยา
34. เด็กหญิงหนึ่งฤดี   กุฬานุวัฒน์
35. นางสาวอทิตยา  มีเดช
36. นายอภิเดช  ขวัญทอง
37. นางสาวอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
38. เด็กหญิงอัสราภา  ชายแก้ว
39. นายอาทิตย์สิริ  อิแอ
40. นายอำนวย  อุนแดง
 
1. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
2. นายสากล  สืบวงศ์
3. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
4. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
5. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
6. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
7. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
8. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงกรกช  ฤทธิพล
2. นายกฤษณพงศ์  ท่าจีน
3. นางสาวกัลยรัตน์  เพชรหนู
4. นางสาวกัลยารัตน์  สิกขาจารย์
5. นางสาวขวัญจิรา  คงเฝือ
6. นางสาวจันทัปปภา  เรืองขำ
7. นายจิรายุส  ศรีเรืองรัตน์
8. นายฉัตรตระการ  วรรณทวี
9. เด็กหญิงชนสรณ์  ช่วยราย
10. เด็กหญิงชนิกานต์  รอดเพ็ง
11. นายชาญวิทย์  ขำณรงค์
12. นางสาวชาลิสา  ภาสกรกุล
13. นางสาวณัฐชา  จันทร์แก้ว
14. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีทองชื่น
15. นางสาวณัฐธิดา  เพ็ชรประสิทธิ์
16. นายณัฐพงศ์  กิ้มเฉี้ยง
17. เด็กชายทิวัฒน์  ซุ่นสั้น
18. เด็กชายธนคุปต์  ซ่วนยุก
19. นายธวัชชัย  เป้าทอง
20. นางสาวธัญลักษณ์  วิเชียร
21. นางสาวนันทรัตน์  บัดสูงเนิน
22. นายปวริศร  แสงรัตน์
23. เด็กหญิงปวีณา  ชูสังข์
24. นายปารเมศ  สีใส
25. เด็กชายพรรณกร  หมัดเจริญ
26. นายพัชรพล  สอนซ้าย
27. นายพุฒิสรรค์  เกลี้ยงทอง
28. นางสาวพุธิตา  บัวแก้ว
29. เด็กชายภูริทัต  คงแก้ว
30. เด็กหญิงมณทกานต์  จริงการ
31. เด็กหญิงรินลณี  ศรีเพ็ญ
32. เด็กชายวชิรพงศ์  จีนปาน
33. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นุชสมัย
34. เด็กหญิงสุปัญญา  เพ็ชรสิริ
35. นางสาวอนันตญา  รอดพันธ์
36. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณโมกข์
37. เด็กหญิงอาภัสสรา  เศษสิน
38. นายโยธิน  ณ พัทลุง
39. นายไชยา  ขวัญนา
40. เด็กหญิงไพลิน  ธนาพันธ์ประเสริฐ
 
1. นายพายัพ  ปักษี
2. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
3. นายอานนท์  เรืองรัตน์
4. นายณรงค์  ชูจันทร์
5. นางสาวสุภาพ  ชูผอม
6. นายก่อเกียรติ  คงแก้ว
7. นางบุษกร  พุฒนวล
8. นางสาวพิลาศลักษณ์  ไสไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงกรรติชา   พลวัฒน์
2. เด็กชายกฤติพงศ์   หมานมา
3. นายกันตพงศ์   จันทร์สุวรรณ
4. นายการุณ   โยธา
5. นายกิตติภูมิ   แสงขาว
6. นายคีรติ   แก้วศรีขาว
7. นายชวิศ  ทองฉิม
8. นางสาวณัฐธิดา   แก้วฤทธิ์
9. นางสาวณัฐนันท์   จันทร์หอม
10. เด็กชายธณบดินทร์   รัตนวัชรกุล
11. นายธนวิชญ์   เรืองติก
12. เด็กชายนฐกร   วิลัยรัตน์
13. นายนพรัตน์   เกิดแก้ว
14. นายนิติพงศ์   มีขำ
15. นางสาวปฐวิกานต์  วิชัยดิษฐ
16. นายปรัชญ์วิชย์  สมผุด
17. เด็กชายปรินทร   หน่วยแก้ว
18. นางสาวปรียาภรณ์   แซ่เจ่น
19. นายปิยวัฒน์  ขุนราม
20. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์​   รามทิพย์
22. เด็กหญิงพัชราภา   สุขอนันต์
23. เด็กหญิงพัชรินทรา  จันทมาส
24. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองทรัพย์
25. เด็กหญิงภคพร  อุทัยแจ่ม
26. นายภวัต   เศรษฐมาน
27. นายภัทรพล   เกลี้ยงมาก
28. นายวงศพัทธ์   คงนุ่น
29. เด็กชายวุฒิชัย   ทองรักษ์
30. นายศรุต   สุพการ
31. เด็กชายสถาปนา   สุขไกรไทย
32. นายสถิรเทพ   น้อยมูสิก
33. นายสรกฤษณ์   สังข์อุบล
34. นายสราวุฒิ   ขาวเผือก
35. เด็กชายสิรวัชร   น้อยมูสิก
36. นายอนุพงศ์   จันทร์ดำ
37. เด็กหญิงอมราวดี   เอียดสกุล
38. เด็กชายอัฑฒกร   แซ่เจ่น
39. เด็กหญิงแพรวา   เกื้อทอง
40. เด็กชายโชติวิทย์   ฤทธิ์จรุง
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
2. นายศักดิ์สิทธิ์  อนุวัฒนวงศ์
3. นายสุภัทรชัย  คงวุ่น
4. นายเอกรัตน์  รอดสี
5. นางสาวศิลป์ศุภางค์  คงทองสังข์
6. นางสาวนิตญา  เพ็งช่วย
7. นายพิวิทธยา  เพชรมณี
8. นายทรงยุทธ  แก้วนาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวนายร้อย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมบุรี
 
1. นายศรัทธา  แสนเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  ผลพฤกษา
 
1. นายเกียรติภูมิ  เทพวาที
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใมหมาด
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ศิริมาส
 
1. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายสุริยา  สุขสม
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว
 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวภัทรนันท์  ตัญจะโร
 
1. นางดวงเดือน  บำเพิงกาญน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
 
1. นางสาวชนัญทิตา  บุญรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา  สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายจิรายุส  จินาไหม
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
 
1. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายณัฐวี  บาเหม
 
1. นายนพเก้า  ศิลปเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ผลบุญ
 
1. นายศุภชัย  หนูคล้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  อมรชร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ภูกำพล
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์   วรภาพรหมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุพรรณพงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ช่วยนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีชู
 
1. นายนรพนธ์  แซ่ฟู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายอภิชัย  ศุภศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายพชร  มณีโอภาส
 
1. นายนิคม  นันทโช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายศิวกร  ชูกระชั้น
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กชายณรินทร์ธร  ชุมทอง
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายศราวุฒิ  หันละเอียด
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายศุภกร  เถียรวิชิต
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงสิรภัทร  คงสุวรรณ
 
1. นายพิตรพิบูล  รัตนพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นายภทรชล  ลิ่มฮกซี่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชัญญานุช   รวมสุข
 
1. นายจิรวัฒน์  เดชเส้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 1. นางสาวณัฐชา   ไพรสำราญ
 
1. ดร.ปริมล  ไพรสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฑิตฐิตา  อุดมรัตน์
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติภูมิ  แท่นมุข
 
1. นางสาวมาริสา  สร้อยสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายอัครวินท์   คงเสน
 
1. นายบุญเลิศ   ปานนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายอัฐสิทธิ์  เพชรเรืองตระกูล
 
1. นายธีรภาส  ทองชะอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายธานินทร์  เย็นบ้านควน
 
1. นายธีระเดช  ไมล์ถึง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายภานุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนเอียด
 
1. นายพิชญะ  ลียะผลมงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิติวรดา  ขุนทิพย์มาก
 
1. นายพิเศษ  ภาติกะโชดก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาววรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์
 
1. นายธนัยน์  ช่วยชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 1. นางสาวณัฐชา   ไพรสำราญ
 
1. ดร.ปริมล  ไพรสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปัญชดา  ต๋าแก้ว
 
1. นายอภิชัย  ศุภศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   พรมสุพัฒน์
2. เด็กชายกฤษฏ์   เพ็งสุกศรี
3. เด็กหญิงกุลจิรา   จตุราริยสัจจัง
4. เด็กหญิงชินานาง  เพ็ชรรักษ์
5. เด็กชายนพดล   มีสอาด
6. เด็กชายปัณณธร   ลิ้มรักษ์
7. เด็กชายพัชรกร   สกุลไทย
8. เด็กหญิงวรางคณา   จิตรโสภา
9. เด็กชายศฐา   หล่อทองล้อม
10. เด็กหญิงศศิธร   เทียนแขก
11. เด็กชายศุภโชค   แสงหิรัญ
12. เด็กหญิงสิตา   ลุ้งกี่
 
1. นางสาวปราณิสา   อินท่าทอง
2. นายศรายุทธ   พรหมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ   หาญศึกแคล้ว
4. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายณภัทรพงค์  ขาวเอียด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนโชติ
3. เด็กชายธันวา  วิชัยดิษฐ์
4. เด็กชายนนทัช  ทิพย์วรกุล
5. เด็กชายปริยกร  สาแล๊ะ
6. เด็กชายพงศธร  สุขศิริ
7. เด็กชายภคิน  สังฆพันธุ์
8. เด็กชายวรันทร  ภัทรพงศ์พันธ์
9. เด็กชายศรัณย์วุฒิ  วงศ์พัทธวุฒิ
10. เด็กชายสวราชย์  แก้วนพรัตน์
11. เด็กชายอัลอามีล  กาเดร์
12. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญรอด
 
1. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
2. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
3. นายฮันวา  เปาะอีแต
4. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายธนกฤต   หนูคูขุด
2. เด็กชายปกร    สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงพรลภัส   ลีวงศกร
4. เด็กชายพิชัยยุทธ   หิรัญพิจิตร
5. เด็กหญิงมัตทนาวดี   เพชรยอดศรี
6. เด็กชายยงยุทธ   ไสยสุวรรณ
7. เด็กชายวรวิช   พุ่มจันทร์
8. เด็กชายวรากร    เกื้อภาระ
9. เด็กชายสิทธิพงษ์   พลนามอินทร์
10. เด็กหญิงอรวิมล    สิงห์โสม
11. เด็กหญิงอริศรา   ประยูรพันธ์
12. เด็กชายอัฒพล    เพชรกล่อง
 
1. นายเฉลิมชัย   หลงรักษณาวงศ์
2. นายเจษฎา   จันทร์หอม
3. นายก่อกุศล   เหรียญประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกิตติพจน์  ชูแก้ว
2. นางสาวชาลิสา  ย่องเส้ง
3. นางสาวตะวันรัตน์  วะจีสิงห์
4. นายติณณ์  ซื้อจ้าง
5. นายนุฎน  สกุลคง
6. นายวัชรวิชญ์  จีรัฐติกุล
7. นางสาวศรัญญา  เซ็นซูลี
8. นางสาวสิรินรัตน์  ฉิมเรือง
9. นายอชิระ  สมาพงค์
10. นายไกรศร  แสงรัตน์
 
1. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายวันใหม่  ชิตจันทร์
4. นายกมลภพ  ชิตแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกวิสรา  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวกุลธิดา  กสิกรรมไพบูลย์
3. นางสาวชนิตา  พรหมขุนทอง
4. นางสาวดาราพรรณ  คงซ้าย
5. นายธราเทพ  มีแสงนิล
6. นางสาวนุรอัยนี  เภาเส็น
7. นายปัญญพัฒน์  ชูเชิด
8. นายพงศกร  บัวทองเกื้อ
9. นายพลกฤต  วริศราพงศกร
10. นางสาวภัคนันท์  วังสปราบ
11. นายรักษิต  แก้วนุ้ย
12. นายเนติธร  พวงสุวรรณ์
 
1. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
3. นายซำมรี  สะมะแอ
4. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวจินตนา   หมัดหมาน
2. นายณภัทร   ชลเจริญ
3. นางสาวทานตะวัน  สุดเลิศ
4. นางสาวปัณชญดา   จิตร์บรรจง
5. นางสาวปุณฑริกา    ชุมคง
6. นายพรหมเทพ   คล้ายสนิท
7. นายภูมิพัฒน์   สุปรานนท์
8. นายยศภัทร    นุ้ยสุภาพ
9. นายสุทธิรักษ์   ไชยบัญดิษฐ์
10. นายสุเมธ   อิ่มเอิบ
11. นายเนติธร    เอียดวงศ์
12. นายเรืองกิจ   สุวรรณวงศ์
 
1. นายนริศวร์  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกนกพล  เกตุสัตบรรณ์
2. เด็กหญิงกนกอร  ภู่น้อย
3. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุปธรรม
4. เด็กหญิงชนิกานต์  อิทธิพันธ์
5. เด็กหญิงชัซบีนน่า  ยาญอ
6. เด็กหญิงชิดชนก  ทวีกิจ
7. เด็กชายณบวร  เทพจันทร์
8. เด็กชายณภัทรพงค์  ขาวเอียด
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไกรดำ
10. เด็กหญิงธนัสถา  ล่วนมณี
11. เด็กหญิงธนิกุล  พูนสวัสดิ์
12. เด็กชายธันวา  วิชัยดิษฐ์
13. เด็กชายธันสิริ  ศรีเพชร
14. เด็กชายธีรภัทร  เพชรประดับ
15. เด็กชายธีรภัทร  โกไศยกานนท์
16. เด็กชายนนทัช  ทิพย์วรกุล
17. เด็กชายนพกร  แก้วสุวรรณ์
18. เด็กหญิงนภสร  ทองเจริญ
19. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
20. เด็กชายปริยกร  สาแล๊ะ
21. เด็กหญิงพรนภา  บัวผุด
22. เด็กชายภคิน  สังฆพันธุ์
23. เด็กหญิงภัทธนันท์  แก้วสังข์ไชย
24. เด็กหญิงวรกานต์  สมอคำ
25. เด็กชายวรันทร  ภัทรพงศ์พันธ์
26. เด็กหญิงวิรันนา  ล้อมกลาง
27. เด็กชายศุภการ  อากาศภา
28. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แซ่ซิ้ม
29. เด็กหญิงสรัณย์พร  อุปธรรม
30. เด็กชายสวราชย์  แก้วนพรัตน์
31. เด็กชายสันต์สินี  สุวรรณพานิช
32. เด็กหญิงสิริกาญจน์  นิธิวิสุทธิ์
33. เด็กหญิงสโรชา  เรือนทอง
34. เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์วิมาน
35. เด็กชายอริย์ธัช  แก้วพิมล
36. เด็กชายอัฟนาน  ทัศนสันติ
37. เด็กชายอัลอามีล  กาเดร์
38. เด็กชายฮารี  เซ็นเจริญ
39. เด็กหญิงเนตนพา  บุญยู่ฮง
40. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญรอด
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นายสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
4. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
5. นายฮันวา  เปาะอีแต
6. นางสาวสาลีน่า  หลีจิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายกรเอก  ไชยมุณี
2. เด็กหญิงกัญญดา  เทพรักษา
3. เด็กหญิงกัณติมา  ทองนิมิตร
4. เด็กหญิงขนิษฐา  โกศัยยะ
5. เด็กชายจิรายุ  รักษ์ทอง
6. เด็กหญิงชัญญานุช  บัวขวัญ
7. เด็กชายธนกฤต  เซ่งเข็ม
8. เด็กชายธนธรณ์  ลักษ์เล่ง
9. เด็กชายธนวรรธน์  อนันค์พรเลิศ
10. เด็กหญิงธันยพัต  ดอเลาะ
11. เด็กหญิงธิญาดา  ดิมยิริง
12. เด็กหญิงนภัสร์พร  แก้วทอง
13. เด็กชายนวชาติ  ชำนาญนา
14. เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์สุริยะ
15. เด็กหญิงปนัสชนก  สมบัติวงษ์
16. เด็กหญิงปภาวี  ลาภวงศ์
17. เด็กชายปรวิช  ยอดหวิด
18. เด็กหญิงปานไพลิน  ปานดำ
19. เด็กชายปิยภัทรร  หนูเอียด
20. เด็กหญิงพรวรา  พระไชย
21. เด็กชายพัชรพล  สุขสวัสดิ์
22. เด็กหญิงพิชญา  เอียดเฉลิม
23. เด็กหญิงพิชฏา  โภคินวรศักดิ์
24. เด็กหญิงพุทธิตา  มีมา
25. เด็กหญิงภัณฑิรา  ดวงภักดี
26. เด็กชายภูริณัฐ  บุญวงศ์
27. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญ
28. เด็กชายรพีภัทร  คงหล้า
29. เด็กหญิงรรินทิพย์  วรรณมาโส
30. เด็กหญิงวรรณณพัฒน์  วงสุคนธ์
31. เด็กชายวีรภัทร  ทองเจือเพรช
32. เด็กชายวีระพงศ์  พรหมจรรย์
33. เด็กหญิงวีรินทร์  พฤกษศรี
34. เด็กหญิงศตพร  ฉายาสกุลวงศ์
35. เด็กหญิงสุทธิชา  พวงสุวรรณ์
36. เด็กชายอนวัช  ศรีโชติ
37. เด็กชายอภิรักษ์  อินวิเชียร
38. เด็กชายออมทรัพย์  สายมณี
39. เด็กหญิงอารยา  คงหนู
40. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วรุณธรรม
 
1. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
3. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
4. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
5. นายเอนก  อมราพิทักษ์
6. นายซำมรี  สะมะแอ
7. นายครรชิต  บุญไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร  ระวังวงศ์
2. เด็กชายกิตติขจร  ไชยเศษ
3. เด็กหญิงกิตติญา  ศรีวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงจินตา  พรายทิพย์
5. เด็กชายฉัตรชัย  คุณรัตน์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  พงษ์พ้นภัย
7. เด็กชายชลธิศ  นาควานิช
8. เด็กชายญาณศรณ์  ปิยะพันธ์ุ
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุลแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐธิชา  เลขจิตร
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คล้าย ณ รังษี
12. เด็กชายณัลทวัฒน์  ราชทอง
13. เด็กชายตะวัน  รัตนมณี
14. เด็กชายติณณ์  จันทร์หอม
15. เด็กชายธนกฤต  ชูโลก
16. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรธนู
17. เด็กชายธันติกร  เสาวพรรณ
18. นายธีรศักดิ์  บุญสุริวงศ์
19. เด็กชายนรากร   สมวงศ์
20. เด็กหญิงนันทกานต์  คลิ้งคล้าย
21. นายบรรณสรณ์  วิทยเวทย์
22. เด็กหญิงปาริฉัตร  สงกุมาร
23. เด็กหญิงผกามาศ   ทองไชย
24. เด็กชายพงศกร  สามเมือง
25. เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมมาศ
26. เด็กหญิงภิชนารถ  สุภาพโรจน์
27. เด็กชายภูธเนศ  โพธิคม
28. เด็กหญิงมนรดา  ฉันทา
29. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ไชยรัตน์
30. เด็กชายรัฐพณ  สุทธิพิทักษ์
31. เด็กชายวิจักษณ์  เมฆมณี
32. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วจุมพล
33. เด็กชายสพลดนัย  ไกรนรา
34. นายสรศักดิ์  ทองไชย
35. เด็กหญิงสุชานุช  แดงมณี
36. เด็กชายอธิพัฒน์  ประสาน
37. เด็กชายอนันทร  เนียมกำเนิด
38. เด็กหญิงอริสา   นาคาชล
39. เด็กหญิงเนตรชนก  มณีรัตน์
40. เด็กหญิงเบญญฑิพย์  นกศรีแก้ว
 
1. นายปธิณญากร   สุทธิ
2. นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา
3. นางสาววรรณา  อุ่นวิมล
4. นางสาวนาซนีน  พัชนี
5. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
6. นางนวลรหง  หมวดชัยทอง
7. นายอณัส  ซาดัดคาน
8. นายนฤเบศ  ชลสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
2. นางสาวชญานิน  ยมขรร
3. นางสาวชมพูนุช  บำรุงวงศ์
4. นายชัยวัฒน์  แก้วช่วย
5. นายชานนท์  นิลสุข
6. นางสาวซินเวีย  สะหมาน
7. นางสาวฐิตารีย์  จำเริญนุสิต
8. นายณัฐนันท์  แก้วแสงอ่อน
9. นายณัฐวุฒิ  จิตรากูล
10. นายณัฐวุฒิ  ชูหนู
11. นางสาวธนพร  ผลบุญ
12. นายธนวัฒน์  ยอดมุณี
13. นางสาวนภัสวรรณ  โทธรัตน์
14. นางสาวนัทตะวัน  ขวดหรีม
15. นายพงศกร  พรหมสุข
16. นางสาวพรพรรณ  เอียดคำสวน
17. นางสาวพริมาภรณ์  กำลัง
18. นางสาวพัชรี  ขาวบก
19. นางสาวพันวสา  ก้องประวัติ
20. นายพิจิตร  สุกกระ
21. นายภัทรกร  ทองเรือง
22. นางสาวภัทรนันท์  มณีโรจน์
23. นางสาวรสกร  ปฏิสุวรรณ
24. นายรัชชานนท์  ชำนาญธุระกิจ
25. นางสาววรรษมน  ยงเกียรติกาล
26. นางสาววัทนพร  ประยูรวงศ์
27. นางสาววิจิตรา  ธรรมรงค์
28. นางสาวศรีญาลักษณ์  ธรรมรงค์
29. นายศุภกิตติ์  ราชเมืองฝาง
30. นายสรวิชญ์  ไกลจันทร์
31. นางสาวสิทธินี  อินน้ำหอม
32. นายสุธีร์  แก้วกิริยา
33. นางสาวอทิตยา  มีเดช
34. นายอนุชาติ  แก้วโกมิน
35. นายอภิเดช  ขวัญทอง
36. นางสาวอริสา  วิบูลย์ธรรมปาละ
37. นางสาวอลิชา  จันทรสนิทศรี
38. นายอาทิตย์สิริ  อิแอ
39. นายอำนวย  อุนแดง
40. นางสาวเกตน์นิภา  ชูศรี
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
4. นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์
5. นางพรธนีย์  ผ่องอำพรรณ
6. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
7. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
8. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. นางสาวกนกรส  พยากรณ์
3. นางสาวกฤษณา  สุขขาว
4. นางสาวกัญญ์ชฎา  เจียรบุตร
5. นายกัณธัตย์  รัตนโนชา
6. นายกิตติพศ  ศิลาพัฒน์
7. นายก่อกานต์  โกสัยยะ
8. นายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. นายคุณานนท์  เหมือนคิด
10. นายจัสติน  เบญจตระกูล
11. นางสาวชลธิชา  ฉุยฉาย
12. นางสาวฐิตยากร  นนสีไพร
13. นายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
14. นายดลทนา  แซ่เหลียง
15. นางสาวทัศนีย์  มีคุณ
16. นายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
17. นายธีรชาติ  ป้อมสกุล
18. นางสาวนพวรรณ  เชี่่ยวพิพัฒน์
19. นายพิชญะ  รัตนโชติ
20. นางสาวพิชญา  พัฒนนิวาสน์
21. นายรัชพล  แสงจันทร์
22. นายวรเชษฐ์  เพชรจูด
23. นางสาวหัฐญา  เดชาภูมิ
24. นางสาวอภิญญา  เจ๊ะโล๊ะ
25. นางสาวอริสรา  ทัศนา
26. นายอัฟฎอล  สาและ
27. นางสาวอาทิตยา  ภูมิแก้ว
28. นายอารีฟ  ภูมิประเสริฐ
29. นายอาลีฟ  เสมอภพ
30. นางสาวอาวาติฟ  ยูโซะ
31. นายฮันฟาร์  เปาะอีแต
32. นางสาวเนตรชนก  ปิติเศรษฐ์
 
1. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
2. นายโกศล  ชูดวง
3. นางสาวสุชาดา  ไชยประดิษฐ์
4. นายธีธัช  สุขทรัพย์สร้าง
5. นายฮันวา  เปาะอีแต
6. นางสาวสาลีน่า  หลีจิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกชกร  หนูมาก
2. นางสาวกมลชนก  ไชยศรี
3. นางสาวชนิตา  พรหมขุนทอง
4. นางสาวชิษณุชา  จิตนุราช
5. นางสาวณัฎฐณิชา  เฉิดฉิ้ม
6. นางสาวณิชากร  ศรีโชติ
7. นางสาวดาราพรรณ  คงซ้าย
8. นางสาวดุจญาดา  สุวรรณมณี
9. นางสาวทัศน์นม  เพ็ชรประสมกูล
10. นางสาวธนัญญา  ภาตรอนุดิษฎ์
11. นายธราเทพ  มีแสงนิล
12. นางสาวธัญชนก  สุวรรณอ่อน
13. นายธเนศ  แสงมณี
14. นางสาวนุรอัยนี  เภาเส็น
15. นายปัญญพัฒน์  ชูเชิด
16. นางสาวปิยาพัชร  จริงจิตร
17. นางสาวผจงชนก  แซ่ลี้
18. นายพงศกร  บัวทองเกื้อ
19. นายพลกฤต  วริศราพงศกร
20. นางสาวพิยดา  แก้วสม
21. นางสาวภัคนันท์  วังสปราบ
22. นางสาวภูสุตา  ศรีโสภณ
23. นางสาวมุนา  เบ็ญร่าหีม
24. นางสาวมโนราห์  แบมณี
25. นายรัฐภัทร์  ยอดดี
26. นายวรากร  ปราบณรงค์
27. นางสาววศินี  ชาติดำ
28. นายวุฒิพงศ์  วรเกตุ
29. นางสาวศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
30. นางสาวศิรภัสสร  คงชำนาญ
31. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
32. นางสาวสุกฤตา  ชุมพลรบ
33. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณอัมพร
34. นายอมเรศ  อินทบวร
35. นางสาวอริสรา  บุรีสวัสดิ์
36. นายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
37. นายเนติธร  พวงสุวรรณ์
38. นายเปมทัต  ปิ่นเซ่ง
39. นางสาวเปรมสินี  สะแมบากอ
40. นายเพิ่มลาภ  ขวัญชัย
 
1. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
2. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
3. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
4. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
5. นายซำมรี  สะมะแอ
6. นายเอกชัย  ไสยะ
7. นายเอนก  อมราพิทักษ์
8. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายอนุพงศ์   แก้วรัตน์
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางสาวศมนวรรณ  ใจห้าว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายสวราชย์  ทรงกำลัง
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายปกพัช   ชูจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายภาคภูมิ   จันทร์แจ่มศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนัทธมน  สังแดหวา
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1. เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี
 
1. นายสมประสงค์  บุญถนอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายศิริชัย   ทองบัว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 1. นางสาวศุภกมล  ถิ่นมะเดื่อ
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายอิทธิพงศ์  กานนอก
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายชนะชัย   เอี่ยนเล่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภาณุภัทร  เปียสดุด
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธีธัช  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายอายุวัต  ทวีรัตน์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวอภิชญา  ลักษณะวิมล
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์   เวชสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงกฤษดาภา  ชูพระบาท
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนวัฒน์  มานะแท้
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนนทภัทร  สุวรรณรัศมี
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นางสาววันวิสาข์  อยู่คง
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายปรีชารัตน์   ในรัมย์
 
1. นางประนัสดา   ตันสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายพงศพัฒน์  เทศจนะกุล
 
1. นายชนะชัย  บริรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. นายปรีชารัตน์   ในรัมย์
 
1. นางประนัสดา   ตันสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์   หนูคง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจริพัฒน์  นิลทอง
 
1. นายชนะชัย  บริรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายปรวิทย์  สุชาติพงศ์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขัวละคร
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายปริญญา  คงกะโชติ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายศตนันทน์   หนูคง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายวุฒิชัย  ปิลวาสน์
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงรวิพร  พรมทอง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาววีรดา   เกตสว่าง
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวโสภิดา  วานิช
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวรัชยา  โอชาวัฒน์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายเจษฎา  เพชรวงค์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
 
1. นางสาวคณาวัลย์  เทพสุววรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายวชิร  สุดสวาสดิ์
 
1. นายเสกสรร  สมแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวลักษณพร  รักโข
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปานตุน
 
1. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงพรนภา   จักรแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มะลิโส
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  ไพบูลย์สมบัติ
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวกชกร  บุญทอง
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์   รัตนวรรณ
 
1. นายภูวนาถ   ลาดทุ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจริพัฒน์  นิลทอง
2. เด็กชายจิรดนัย  หนูประกอบ
3. นางสาวฐานิดา  หรนจันทร์
4. นายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
5. นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
6. นางสาวลักขณา  อนันตพันธุ์
7. นางสาวลักษณพร  รักโข
8. นางสาวศริญญา  คำมณีย์
9. นายเมธาวุฒิ  อุเทนพันธ์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายชนะชัย  บริรักษ์
3. นางสาวกิตติยา  จันทะพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ   รอดสิน
2. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
3. นายณัฐพล  นพรัตน์
4. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
5. นางสาวบุญธิชา  มณีรัตน์
6. นางสาวปณิดา  พรหมดำ
7. นางสาวรุจีรัตน์  เพ็ชรคีรี
8. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงธัญชนก   ปานตุน
2. นายปุญญพัฒน์   วิทา
3. นายภาคภูมิ    จันทร์แจ่มศรี
4. เด็กหญิงวีนัส   ทองศรีนุช
5. นางสาววีรดา   เกตสว่าง
6. นายศตนันทน์   หนูคง
7. นางสาวศิริลักษณ์   ช่วงโชค
8. นางสาวอรณิชา   ประสมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์   ไชยยศ
2. นางสุทิพย์   นาคดิลก
3. นายนวราช   อภัยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกพร  ขุนโหร
2. เด็กหญิงคิดตพันธ์  นิลสุวรรณาวุธ
3. นางสาวฐานิดา  หรนจันทร์
4. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
5. นายณัฐภัทร  พุุทธะสุภะ
6. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
7. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
8. นายธีธัช  สวัสดิ์เอื้อ
9. เด็กชายนพกร  ภัยรัตน์
10. เด็กชายพงศพัฒน์  เทศจนะกุล
11. นายพิริยากร  ชุมอินทร์
12. นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
13. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
14. เด็กชายสิรภพ  เรือนปิน
15. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงค์
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายชนะชัย  บริรักษ์
3. นายกิตติศักดิ์  พวงแก้ว
4. นายวิศรุต  ขุนแผน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ   รอดสิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย
3. นางสาวชนกภัทร  บุระคำ
4. นางสาวฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
5. นายณัฐพล  นพรัตน์
6. นางสาวธมลวรรณ  สง่า
7. นายปัญจะภูมิ  ศรีงาม
8. นายพีรเดช  งามสวน
9. เด็กชายภาณุภัทร  เปียสดุด
10. นายภูวดล  ทรัพย์สิทธิเวศย์
11. นางสาวรุจีรัตน์  เพ็ชรคีรี
12. นางสาววิภารัตน์  พันเดช
13. นางสาวศุภิสรา  สุทธิกุล
14. นางสาวเรวดี  สังข์กล่ำ
15. นายเอกนรินทร์  เกิดฤทธิ์
 
1. นายอภิวัฒน์   นวลศิริ
2. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
3. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   หนูดำ
2. นายธราเทพ  หอมรูป
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญสุข
4. นายนวัฒน์   มีพงษ์เภา
5. นางสาวบัณฑิตา   พรหมรักษา
6. เด็กชายปิยะวิทย์   ช่วยคงมา
7. นางสาวพรทิพย์   รัตนวรรณ
8. เด็กชายพลศรุต   เพชรเรือนทอง
9. นางสาวพิยะดา  บำรุงศรี
10. เด็กชายภูริวัต   ทองขาว
11. นายวีระพงศ์  เชื้อพุทธ
12. เด็กหญิงสรวงสุดา  เดชะ
13. นางสาวสิริมา  รุ่งเรือง
14. นายอดิเทพ  ขอรวมกลาง
15. นางสาวอาทิตยา  หนูดุก
 
1. นายภูวนาถ   ลาดทุ่ง
2. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
3. นางสาวศิริพร  เมืองราช
4. นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงกรองทอง   ชุมศรี
2. เด็กชายชนะชัย   เอี่ยนเล่ง
3. เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ
4. นายชยุตม์   ยุทธพรพงศ์
5. นายนวพล  พลคช
6. เด็กชายพงศกร  จันทศิริ
7. เด็กหญิงพรนภา   จักรแก้ว
8. เด็กชายภัทร  บุญชูประภา
9. เด็กชายรัชชานนท์  นาคฤทธิ์
10. นางสาวราชาวดี  ทองขุนดำ
11. เด็กชายศิริชัย   ทองบัว
12. เด็กชายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
2. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณัฐภัทร  พุทธะสุภะ
2. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
3. นายธนดล  นิลปักษ์
4. นายธนภัทร  รักษ์สาคร
5. นางสาวภาสิตา  อ๋องแสง
6. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
7. นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
8. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
9. นายสู้  นวลละออง
10. นายอายุวัต  ทวีรัตน์
11. เด็กชายอารักษ์  พิบูลย์ผล
12. นายเหมรัศมิ์  สองเมือง
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
2. นายชนะชัย  บริรักษ์
3. นายกิตติศักดิ์  พวงแก้ว
4. นายดิเรก  อินทร์ทองช่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายคมสันต์  สิงห์เดชะ
2. นายจักริน  ขาวสุวรรณ์
3. เด็กชายฉัตรดนัย  ราชโส
4. นางสาวฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
5. เด็กหญิงดาวประสุข  หงษ์สา
6. เด็กชายถิรวัฒน์  นวลละมัย
7. เด็กหญิงนันทกร  ประชุมสงค์
8. เด็กหญิงภัทราวดี  พิทักษ์สุข
9. นางสาวมณฑาทิพย์  จรรภูยา
10. นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
11. นายอิทธิพงศ์  กานนอก
12. เด็กหญิงเจนจิรา  นวลมัย
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
2. นายทรงศิลป์  สามารถ
3. ว่าที่ร้อยตรีขลุ่ย  หนูสม
4. นายปวริศร  รังษี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายคณิน  ดวงรัตน์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป
3. นางสาวณัฏฐธิดา  สอนขำ
4. เด็กหญิงณินทิรา  คงเกิด
5. เด็กชายธนพัฒน์  กลางเดือน
6. เด็กชายธนวัฒน์  อินทองปาน
7. นายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
8. เด็กหญิงบุญสิตา  เต็มวิจิตร
9. เด็กหญิงปุณณิศา  ทองนา
10. นายพชร  ดวงใหญ่
11. นางสาวพิชญ์สินี  พุ่มจันทร์
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คชโสภณ
13. นางสาวพิมพิศา  งามประดิษฐ์
14. นางสาวพุธิตา  อะทะจา
15. นายภูริพัฒ  ผลเจริญ
16. นางสาวมินตรา  งามเสมอ
17. เด็กชายศักดิ์สรรค์  หนูช่วย
18. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
19. นางสาวสุภลักษณ์  เกิดกัน
20. เด็กชายเมธัส  อินจันทร์
21. นางสาวโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางจรัญญา  สอนขำ
3. นางสาวเบญจพร  รัตนวงศ์
4. นางธวัลรัตน์  พริ้มพราย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่ว่อง
2. เด็กชายกฤษดา  ทองอยู่
3. เด็กชายกันต์  วิศพันธ์
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุวรรณชาตรี
5. เด็กหญิงขจี  อรัญศักดิ์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  เทพทอง
7. เด็กชายฉลองรัฐ  จันทร์บัว
8. เด็กชายชาคริต  จินดาสุวรรณ์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  มานะชำนิ
10. เด็กหญิงธัญญา  พิมพกรรณ์
11. เด็กหญิงบุญยนุช  ขุนอินทร์
12. เด็กหญิงปาลิตา  เมฆะมานัง
13. เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วคง
14. นางสาวภัทรวดี  มานะกาญ
15. นางสาวมันทิกา  ปวงประชัง
16. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเทพ
17. นางสาววิภาพร  ทองจินดา
18. เด็กชายสรวิศ  แก้วทอง
19. เด็กหญิงเขมนิจ  พรมหนู
20. นางสาวเยาวเรศ  ทองบุรี
21. เด็กหญิงเหมือนใจ  ชายพรม
 
1. นางวราภรณ์  ดุริยาฤทัย
2. นางสาวปานเลขา  ธารานุวัฒน์
3. นางสาวมุจลินท์  คณะทอง
4. นางสาวภานุมาศ  นิคมรัตน์
5. นายศรายุทธ  หมาดหลี
6. นายวิสิทธิ์  ทองนอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญราศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  อินบุ
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ใจเย็น
4. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมคง
5. นายจิรวัฒน์  พันนุกิจ
6. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ขำพล
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ราชบำเพิง
8. เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณโมสิ
9. นางสาวณัชฐิชา  พันคง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์พิไล  อินทร์แก้ว
11. นางสาวนรารัต  ชำนาญเมือง
12. นางสาวนิชกานต์  ปาตังตะโร
13. เด็กชายศิรวิทย์  โนระดี
14. นางสาวศิโรรัตน์  ดำคงเพชร
15. นางสาวศุภาวรรณ  แก้วทอง
16. เด็กหญิงสิริมาดา  คล้ายคลึง
17. นางสาวสุกฤษยา  พวงแก้ว
18. นางสาวสุคนทิพย์  ทองนวล
19. นายอัครชัย  ปานซ้าย
20. เด็กหญิงอัญญาณี  บุญประดิษฐ์
21. นางสาวโสภิญา  นวลละออง
 
1. นายวุฒิชัย  อินทรัตน์
2. นางนันท์ริณี  ชูใหม่
3. นางสาว มารศรี  สนทนา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงกันติชา  บัวทอง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
3. เด็กชายชินดนัย  ชูแทน
4. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชนุ้ย
6. เด็กหญิงสิรภัสสร  สุทธิรักษ์
7. เด็กหญิงสุริยพร  น้ำเจ็ด
8. เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร
9. เด็กชายเอเมน  อาจกมล
10. เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
3. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายกฤต  ก็เด็ม
2. เด็กหญิงชิดชนก  สองยอด
3. เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์
4. เด็กชายปรีดา  ยอดจตุการ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นนทพันธ์
6. เด็กหญิงวณิดา  สุวรรณโณ
7. เด็กชายวายุพัฒน์  แกร้วทนง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ถาวรพันธ์ทิพย์
9. เด็กชายอภิชาติ  จะหย่อ
10. เด็กชายฮาฟิต  ฝันฝา
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวกชกร  บุญชู
3. นางสาวสุกานดา  มีสุขศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ยังสุข
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หมุดเหล็บ
4. เด็กชายณัฐพงษ์   บุญมี
5. เด็กชายณัฐพล  คนตรง
6. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
7. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
8. เด็กชายภาณุพงศ์  คงคาสวัสดิ์
9. เด็กชายภูชิต  วงศ์วิทยะ
10. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์คง
2. นางสาวธาราทิพย์  นิมานนท์
3. นายนฤนาท  สุวรรณจุณี
4. นางสาวนิลรัตน์  ผลบุญ
5. นายภาสกร  ตันเจริญ
6. นายวันชนะ  ซิกพันธ์
7. นายสิทธิศักดิ์  สังข์สิงห์
8. นางสาวสุวิมล  นาแพง
9. นายอัมรินทร์  วงศ์พลาย
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ไชยบุบผา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
2. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
3. นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
2. นายนรธีร์  รัตนแก้วมณี
3. นางสาวปาริฉัตร  พงศาวรัญญา
4. นายพงศกร  ปานส๊ะ
5. นางสาวพัชรินทร์  อ่อนน้อม
6. นางสาววรรณภา  หมุนจำนงค์
7. นางสาวอรพินท์  น้อยผา
8. นางสาวอาริษา  ช่างพูด
9. นายเดชาธร  แสงจันทร์
10. นายโฟซี  มั่น
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางสาวกชกร  บุญชู
3. นางสาวสุกานดา  มีสุขศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชานนท์   นวลอ่อน
2. นายธุวชิต    แร่สุวรรณ
3. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
4. นายปกป้อง   อุ่นดำรงค์การ
5. นายปฏิวัติ    เพ็ชรรัตน์
6. นายอนุชา   เวียงชัย
7. นางสาวอรกัญญา   ศรีปรางค์
8. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
9. นางสาวเยาวเรศ   หัทยานนท์
10. นางสาวเสาวลักษณ์   บัวชื่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
6. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนมโนรมย์
2. เด็กหญิงณิชชา  ศรีเฉลิม
3. เด็กหญิงนภสวรรณ  จันทร์มุ้ย
4. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ธรรมโชติ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ธงทอง
7. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม
8. เด็กหญิงอัยย์สวรรค์  ไพมณี
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
2. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
3. นางนิภา  ทองมั่นคง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
4. เด็กชายภาณุพงศ์  คงคาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรดา  กลมสันเที้ยะ
6. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางวรรณาพร  อยู่สุข
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  ฮานาฝี
2. นางสาวทักษ์กันต์  สุขเนตร
3. นางสาวธนภรณ์  วิไลรัตน์
4. นางสาวนนทพร  ว่องศิริ
5. นางสาวปาริชาติ  จะนะจินา
6. นางสาวพัทธนันท์  บุหลัน
7. นางสาวมณัสวี  ทวีเมือง
8. นางสาวเปรมกมล  ดำสองสี
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
2. นางนิภา  ทองมั่นคง
3. นางสาวรภัทรธรณ์  จะรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
3. นางสาวณัฐนันท์  กังแฮ
4. นางสาวพรรษา  คามบุศย์
5. นางสาวภัทรธิรา  นวลละออง
6. นางสาวสุภาวี  พัฒนประดิษฐ์
 
1. นางปติมา  ส่งแสง
2. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
3. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวจิรารัตน์  รังภูรีย์
2. นางสาวดนญา  ดิษฐด้วงปล้อง
3. นางสาวธนัญญา  เข็มเพ็ชร
4. นางสาวปัทมา  อยู่เย็น
5. นางสาววรรณพร  ทองสกุล
6. นางสาวสุวรรณพร  ดีปานแก้ว
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางวรรณาพร  อยู่สุข
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงฐิติชญา  สมณะช้างเผือก
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
5. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
6. เด็กหญิงวรดา  กลมสันเที้ยะ
7. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเจมจิรา  ยุติมิตร
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางปภาดา  พริกคง
3. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  พัดวี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราตรีพฤกษ์
4. เด็กหญิงปรีดารัตน์  ละอองสม
5. เด็กหญิงปัณณัฎฏา  บุญมณี
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลกุล
7. เด็กหญิงภริตา  จงจิตร
8. เด็กหญิงวรรณภา  บุญมณี
9. เด็กหญิงสุวิมล  อุ่นเรือง
10. เด็กหญิงอรวรินทร์  คุ้มภัย
11. เด็กหญิงเจตปรียา  อรน้อม
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คชภูมิ
 
1. นางสาวนาตยา  ศรีอ่อนนวล
2. นางสาววาสิกาญจน์  เหมทานนท์
3. นายศุภชัย  ทองนอก
4. นางสาวอนงค์นาฏ  คงนิล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
5. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วตาทิพย์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
7. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
8. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
9. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  เข็มเพ็ชร
2. นายปิยวัฒน์  ชนะ
3. นางสาววรรณพร  ทองสกุล
4. นายวัฒนศักดิ์  นาคนิยม
5. นายศุภณัฐ  ทิชัย
6. นางสาวสุวรรณพร  ดีปานแก้ว
 
1. นางเบญจพร  อุชุภาพ
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางปภาดา  พริกคง
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวธัญวรัตน์   เมืองไทย
2. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
3. นางสาวพิชญาณี  เบี้ยขาว
4. นางสาววรรณธิดา   หัสเกิด
5. นางสาวอรกัญญา   ศรีปรางค์
6. นางสาวอัญชิสา   ด้วงเกื้อ
7. นางสาวเยาวเรศ    หัทยานนท์
8. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวชื่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกรกฎ  อาจหนู
2. นางสาวชวิศา  ถาวรนุรักษ์
3. นางสาวพิลาสิณี  กาฬสุวรรณ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์
5. นางสาวสิตาภา  ปานเนียม
6. นางสาวอมลวรรณ  ฉันทรัตนาคินทร์
7. นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ
8. นางสาวเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกวิน  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงกันติชา  บัวทอง
3. เด็กหญิงจิรภัทร  โชติช่วง
4. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองอ่อน
5. เด็กชายชินดนัย  ชูแทน
6. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ช่วยชูศรี
7. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดชนุ้ย
9. เด็กหญิงรับขวัญ  ส่อซิ้ว
10. เด็กชายศุภกฤต  สิงห์โต
11. เด็กหญิงสิรภัสสร  สุทธิรักษ์
12. เด็กหญิงสุมนรัตน์  สุวรรณวร
13. เด็กหญิงสุริยพร  น้ำเจ็ด
14. เด็กชายเนรัญ  บัวเพชร
15. เด็กชายเอเมน  อาจกมล
16. เด็กหญิงแพรนภัสร์  นวลจันทร์
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
3. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์ศาสน์
4. นายกษิดิื์เดช  คงงามขำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมดำ
4. เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง
5. เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วตาทิพย์
7. เด็กหญิงศิริมล  สุวรรณสังข์
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยชนะ
9. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
10. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มละมัย
11. เด็กหญิงอัสวาณี  อารง
12. เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
2. นางบวร  ทองเพ็งจันทร์
3. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์
4. นางสาวจินตนา  กล้าจงยิ่ง
5. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายกรกฤต  นิมิสวิน
2. เด็กชายกษิศักดิ์  ทองมีตระกูล
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ทองชนะ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองวารี
5. เด็กหญิงธณัฐชา  เลิศคำหวาน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศดานนท์
7. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ฉิมดำ
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนูวงศ์
9. เด็กหญิงภัชราภา  ชิตชลธาร
10. เด็กหญิงภาสิตา  พูลภิรมย์
11. เด็กชายภูชิสส์  ไกรนุช
12. เด็กหญิงสิรินาถ  โชติกมาศ
13. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายเรืองศักดิ์  สาเหลา
15. เด็กหญิงแพรวา  ปัญญายง
 
1. นายวิศรุต  แก้วพิทักษ์
2. นายชุติพนธ์  ทรงศรีจันทร์
3. นางสาวอาภัทรสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
4. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤษฏิ์   ติยจันทร์
2. นางสาวจารุภา  แสวงสุข
3. นางสาวจิดาภา  จงสวัสดิ์
4. นางสาวชนกานต์  เถนว้อง
5. นายชนสรณ์  สัสดีเดช
6. นางสาวฐิติวรดา  เฉลิมกุล
7. นางสาวธัญญารัตน์  พราหมณ์บัวทอง
8. นางสาวพลอยวรินทร์  ถาวร
9. นางสาววรรณพร  แซ่คู้
10. นางสาววรรณวร  แซ่คู้
11. นางสาววรรณิชา  สุวรรณมณี
12. นายศตวรรษ  แก้วการดี
13. นายศรณัฑฒ์  พันธ์คำ
14. นางสาวสุธิดา  เพชรทอง
15. นางสาวสุภีรดา  ช่างเรือ
16. นางสาวสุวนันท์  จำมี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยเนียม
2. นางศิริรัตน์  เม่งบุตร
3. นางนพรดา  โพธิ์เจริญ
4. นางศุภณิต  ธารธารารักษ์
5. นายสุทธิอรรถ  เนื้ออ่อน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายชานนท์    นวลอ่อน
2. นางสาวณัฏฐนิช  นนทรังสี
3. นางสาวธัญวรัตน์    เมืองไทย
4. นายธุวชิต    แร่สุวรรณ
5. นางสาวนลินี   ศรีแก้ว
6. นายนัตถ์สะพัชร    เครือยศ
7. นายปกป้อง    อุ่นดำรงค์การ
8. นายปฏิวัติ   เพ็ชรรัตน์
9. นางสาวพิมลศิริ    เล่นทัศน์
10. นายมิตรภาพ    เพ็ชรรัตน์
11. นางสาววรรณธิดา   หัสเกิด
12. นายอนุชา   เวียงชัย
13. นางสาวอรกัญญา    ศรีปรางค์
14. นางสาวอัญชิสา    ด้วงเกื้อ
15. นางสาวเยาวเรศ  หัทยานนท์
16. นางสาวเสาวลักษณ์   บัวชื่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อ๋องแสง
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองเทียบ(นักศึกษาฝึกสอน)
4. นายวรรณวณัช  วรรณสุข
5. นายธนพล  คู่สกุลวงศ์สาสน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนมณี
3. นางสาวฉัตรนารี  คงศรี
4. นางสาวณัฐพร  ไชยสิทธิ์
5. นายณัฐวัฒน์  ชอบเอียด
6. นายพัฒนภูมิ  เอียดเต็ม
7. นายพิธาน  จับจันทร์
8. นายศุภกิจ  สติกรกุล
9. นางสาวอรวรรณ   อุทัย
10. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วศรีขวัญ
11. นางสาวเปรมจิตร์  จันทร์ดีสาร
 
1. นางศุภิสรา  ชินพงศ์
2. นางสาวฐานียา  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  คงวิจิตร
2. นายณัฐพงศ์  กลิ่นหมี
3. นายตรีทเศศ  พรหมเลิศ
4. เด็กชายนัฐพร  เพชรเจริญ
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงบุหงา
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
2. นายสุรชัย  ลาชโรจน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายปกป้อง  วรรณโน
2. เด็กชายปฐมพงษ์  เอี่ยมจันทร์
3. นายปรเมศร์  สิวายะวิโรจน์
4. นายพลัง  หนูเหลือ
5. นายวรินทร์  ชัยวัน
 
1. นายฐิติโภค  อักษรเกิด
2. นายภุชงค์  เสือทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายกฤษณะ  จันทร์ส่งแสง
2. นายทัตตเดช  ช่วยศรีนวล
3. นายธีรภัทร  เขียดนุ้ย
4. นายพัชรพล  เจ้าสาย
5. นายภาณุพงศ์  เกศรินทร์
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
2. นางเบญจวรรณ  รัตนคช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. เด็กหญิงอินทราภรณ์  สีแสนห้าว
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นายการีย์  สุวรรณวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวมณีกานต์  ทอพิมาย
2. นายอัครเดช  นาคพิน
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  สังข์เพ็ชร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยศภิรมย์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  งามคง
 
1. นางสาววีระวรรณ  ตลึงจิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงสุภากร  เม็คคลีฟ
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงมิเชล  เฮก
 
1. นางแพรวพรรณ  ศรทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ
 
1. นางสารินา  มูซอ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชญานี  ชูวงศ์
 
1. นางดาริน  ทรายทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐภัทร  คเชนทร์มาศ
 
1. นางนิศากร  กั้นเกษ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กชายภูผา  จูฑะมงคล
 
1. MissBethany  Juanita Young
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กหญิงแอ็กมูโก  -
 
1. นายนภวิชญ์  ขำเกลี้ยง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สุทธิศิริ
 
1. MissATHENA  MANN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงจงกลพรรณ  เปาเรล
 
1. นางสาวปรารถนา  ณ พัทลุง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวชื่นกมล  หิตะโกวิท
 
1. นางสาวสุชานันท์  แสงตะวัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวสไลลา  บาร์รอส
 
1. นางจริยา  ดวงน้ำแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวศกมณฑ์  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ศุภศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภาสินี  ฤตวิรุฬห์
2. เด็กหญิงศศิประภา  อีเกิล
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ดวงฤทธิ์
4. เด็กชายเวิร์ม  เจอราล ปูกวย
5. เด็กหญิงแพรวรดา  เสนา
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงธีร์ธิตา   ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงน่านทราย  มาติลเด เกรโก้
3. เด็กหญิงน่านน้ำ คามิลลา  เกรโก้
4. เด็กหญิงปัตติยา  นิ่งน้อย ราจู
5. เด็กชายเดวิด  เซเนคลอส
 
1. MissAileen   Zara Powell
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ
3. เด็กชายนันทวัต  แสงมณี
4. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน
5. เด็กหญิงอัซนาฮ์  สือแม
 
1. นางศิริพร  ทองจำรูญ
2. MissLorafe  Tugado Peconada
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวทราย  ประมนต์
2. นางสาวประภัสษร  แจ๊คสัน
3. นางสาวสายน้ำ  อุดมทรัพย์
4. นางสาวเฟเดริก้า  คาร์ปิทานิ
5. นางสาวแครี่  ซอนน์ แอนดรู
 
1. MissAileen   Zara Powell
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายจิรากร  รักขา
2. นายชัยสิทธิ์  ทองประจุแก้ว
3. นางสาวปวรี  จุฬาคำ
4. นายรอมฎอน  และสา
5. นางสาวสฐิตา  เทวภักดิ์
 
1. MissFritzie  Alvarado
2. นางสาวกาโสม  หมาดเด็น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาฤทธิ์
2. นายภูริพงศ์  นวลใย
3. นางสาววาสินี  เสียงหอม
4. นายศิริพงศ์  เมธีภัทรกุล
5. นายอภิสิทธิ์  เจริญพงศ์
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร
2. นายเอกกร  อารีราษฎร์
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงทอฟ้า  สราญเศรษฐ์
2. เด็กหญิงบวรพุฒิ  ทีวะเวช
 
1. นางกมลทิพย์  พาสาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  พรุเตย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคีตภัทร  เพ็ชรนิล
2. นางสาวอริสา  ไม้ค้าง
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
2. นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  กุลไนยชน
 
1. นางสาววนิดา  คลิ้งเคล้า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 1. นายอัครพล  แซ่เลื่อง
 
1. นางจุฬารัตน์  กาญจนมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายกีรติ  พันสวัสดิ์
 
1. นางนิภาพร  ศรีนาค
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชนัฐพล  ยศเมฆ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  วิกาล
 
1. Mr.Zhao  Ziyang
2. Mrs.Yuk  Hon
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. นายคณิศร  รัตนะ
2. นางสาววรรษิกา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
2. MissLi  Qing
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สุขะปณะ
2. เด็กหญิงภาพิมล  ศุภวัตรชินพงศ์
 
1. นายนัฐพงษ์  ดำน้อย
2. นางสุดาวรรณ  มณีโชติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชยานันท์  คลี่บำรุง
2. นางสาวณิชากานต์  แสงศรี
 
1. นางสาวโสภิตา  ร่มแจ้ง
2. นางสาวจันทนา   สอนสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชาคริยา  สันติ
2. นางสาวณัชชยา   ฐิตินันท์ศรกุล
 
1. นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ
2. MissLIU  YICUN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชนม์ลดา  คงมี
2. นางสาวศศิธร  แก้วสอาด
 
1. นางสาวสิรีธร  หลำเบ็ลสะ
2. MissLu  Jinhui
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันตราชู
2. เด็กหญิงวงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์
 
1. นางโนริโกะ  ชาติรัตนรักษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายบาซิล  โต๊ะเจ๊ะเหงาะ
2. เด็กหญิงปิยาภัทร  ละอองเทพ
 
1. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
2. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชนิตา  ปรีชาชน
2. เด็กหญิงพัณพษา  พึ่งพิง
 
1. นางสาวศรีสุดา  ชูรินทร์
2. นางสาวศรินธร   มีเพียร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิรัชญา  รักษายศ
2. นางสาวชญาดา  สุนทราภิบาล
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาววรรณสิริ   แวดอเล๊าะ
2. นางสาวอามีลีนา   บากา
 
1. นายเกรียงชัย    อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวพรชิตา  ชูชาย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  หนูสงค์
 
1. นางสาวรุ่งนิภาภัส์  ธนนิมิตร
2. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกัลยกร  นาวารัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  อนันต์การกิจ
 
1. นางสาวจันทกานต์  เพชรเครือ
2. MissYena  Kim
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายรัชชานนท์  จันทร์ทัง
2. นางสาวรุ่งทิวา  จินโรจน์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  มุสิแก้ว
2. MissNam  GhaHyun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวชนิสรา  แซ่เจน
2. นางสาวศุภาพิชญ์  จิตโมลีรัตน์
 
1. Mrs.Hyun-Joo  Jin
2. นางสาวชนัญชิดา  แก้วกิ่ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ชูนวลศรี
2. นายปฏิพันธ์  มีเถื่อน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
2. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกมลชัย  บุญเทียม
2. นายวิสัยทัศน์  ชำนาญเนียม
 
1. นางสาวมาสสุภา  โพธิ์ทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยสังข์
2. นายณัฐนันท์  เดชมงคลวัฒนา
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวธิดาเทพ  สมศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ทองจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธีรภัทร  บุญฤทธิ์
2. นายพลกฤษณ์  สงสว่าง
 
1. นางสายทาน  อักษรทอง
2. นายเตวิช  สะเมาะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวลลิตา  มณีโชติ
2. นายฮิลมี่ย์  อะฮ์ลีย์ตักวา
 
1. นายพิชารัฐ  จันทร์นิยม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวทิพิชา  ชุมช่วย
2. นายปัญณ์นธร  ทองมี
 
1. นางยุวรัตน์  บุญทวีวัฒน์
2. นางสาวฐศุภากร  ทิมจร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤตพร  วงษ์สามารถ
2. นางสาวฉันทชา  หลานตำ
 
1. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  แก้วยอดเขา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกษมา  ราเหม
2. นายมงคล  จันทร์เจ้า
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
2. นางสาวมณีรัตน์  บุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวอัครนรี  ดวงมณี
2. นางสาวอัญชิสา  พลายด้วง
 
1. นางสาวประไพพรรณ   ลิ่มวรพันธ์
2. นายสุภัทรชัย  ค่ำสุริยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวศุภาพิชญ์   โอพัง
2. นางสาวสโรชา   พริกเล็ก
 
1. นายเกรียงชัย    อนิสงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ธิมากุล
2. นางสาวทักษินารัตน์  นิรันฤทธิ์
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนภมน  ภิญโญศุภสิทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์   โสธานิตย์
 
1. นางสาวนวพร  จันทร์งาม
2. MissEUN KYONG  KIM
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนากานต์  สังข์อุ่น
2. นางสาวนรารัต  ชำนาญเมือง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คำพรหม
2. นางสาวณัฐนันท์  คงประพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนริศรา   กิติชัย
2. นางสาวอัสนิญญา   สติยมานะ
 
1. นางสาวมาริสา   ยูนุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวสิริกร  รอดคล้าย
2. นางสาวอริสรา  ประกอบเขาทอง
 
1. นางสาวนันทภัทร  แก้วสุวรรณ
2. Mr.Guillaume  Lacoste
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิชชา  สายกิ้มซ้วน
2. นางสาวอารษา  สุวรรณมุณี
 
1. นายพฤฒ   ใบระหมาน
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายพิพัฒน์  แซ่ฮู่
2. นางสาวศศิวิมล  ไทรแก้ว
 
1. นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช
2. นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวณัฐพร  ช่างทองเครือ
2. นางสาวธนาภา  เกบุตร
3. นายภฤศ  สุวรรณเนาว์
4. นายศลาฆิน  กิ่งเล็ก
5. นางสาวโยษิตา  มงคลประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรสา  ชูสกุลตันติวงศ์
2. นางสาวสารภี  กิตติธรกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วกระจก
2. นางสาวฐาปนี  พิทักษ์ภาวศุทธิ
3. นายทักษิณ  พหลทัพ
4. นางสาวนภาพรรณ  ปัญจะโยธิน
5. นางสาวปริฉัตร  วงศ์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง
2. MissZHANG  BINGXIAN
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายดานิสไฮกัล   บินซิดิค
2. นางสาวศดานันท์  ตันติอาภรณ์
3. นางสาวสิตานัน  มีเสน
4. นางสาวอิสริยา  พัตรา
5. นางสาวเซียร่า  บินอีตำ
 
1. นางสาวปารียา   ประทีปวัฒนพันธ์
2. นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนูรฟาราห์   ศักดิ์ศรีพงศธร
2. นายมัณโซอร์อาลี   เพชรสจันทร์
3. นายสันติสุข    สิทธิชัย
4. นายอัยดิล   อุสมันบาฮา
5. นางสาวเพียงเพลงพิณ   นวลเจริญ
 
1. นายเกรียงชัย   อนิสงค์
2. Mr.George   B. Labasano
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวธัญรดา  แซ่เหอ
2. นางสาววรรณ์นิกา  ทองยอด
3. นางสาวศศิวรรณ  อุตสาหะพงษ์สิน
4. นางสาวสุดี  สอาดละออ
5. นายเอกลักษณ์  เปลี่ยนจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  ดวงมณี
2. Mrs.Yuka  Sugiyama
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกมลา  เพชรทอง
2. นายนนทพัทธ์   อินจันทร์
3. นายปวริศ   ศรีสงคราม
4. นางสาวศิรดา   สิทธิฤทธิ์
5. นายสุริยะวุฒิ   ธานีรัตน์
 
1. นายธนาวิทย์  ใจเด็ด
2. นางปริตตา  ลีละวัฒน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชินพัฒน์  ฤทธิเดช
2. นายศตวรรษ  เสียมศักดิ์
3. นางสาวศราวดี  ใหญ่หลวง
4. นางสาวสุวภัทร  เพชรยันต์
5. นางสาวอพัชชา  มณีวิหค
 
1. นางศุภลักษณ์  เพ็งจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนันทวดี  ขุนนุ้ย
2. นายนายศุภกร  ไวยกรรณ์
3. นายภัทรเดช   รักชาติ
4. นางสาววรานุช  พรหมวงษ์
5. นางสาวศธิตา  บัญชาวุฒิ
 
1. นางสาววิรัตน์  จิตเนียม
2. นายธวัชชัย  บุญผลา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวญาณนันท์  ตรีสุวรรณ
2. นางสาวนิติธร  โล้วโสภณกุล
3. นางสาวอมลวรรณ  ชูเชิด
4. นายอัจฉริยะ  ด้วงสง
5. นายเฉลิมเกียรติ  ทวีรัตน์
 
1. Mr.Guillaume  Lacoste
2. Mr.Lionel  Lecharpentier
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชมพลอย  สามารถ
2. นางสาวธัญจิรา  เสื่อทอง
3. นายปฏิภาณ   เพ็ชรจรูญ
4. นางสาวพิมภ์ลภัส  พิทักษ์ธรรม
5. นางสาวศรุตา   ไหมพรหม
 
1. นางสาวนวพร  จันทร์งาม
2. MissEUN KYONG  KIM
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายคเนศ   หนูเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา   กาศสนุก
3. นางสาวศรีวิภา   แก้วเทียมทอง
4. นางสาวอมรวรรณ   เหตุทอง
5. นางสาวโซเฟีย   แยแล
 
1. นางสาวมาริสา   ยูนุ
2. นางสาวพัชรี   เทพไชย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฐาปนัธ  เทพวารินทร์
2. นางสาวนิศารัตน์  สุวรรณโณ
3. นายวรมันทร์  จันทมาศ
4. นางสาววรรณษา  แก้วมณี
5. นายอติรูป  แดงสุวรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองเพชร
2. Miss Ji Eun   Kim
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวยุวธิดา  จอมประพันธ์
 
1. นางสุดาวรรณ  มณีโชติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. นางสาวณิชา  หรี่จา
 
1. นายสิทธิโชติ  แก้วชะโน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวกฤตฤดี   หมั่นดี
 
1. นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกชกร  บุญโรย
 
1. นางสาวนิชาภา  ธัญไกรเลิศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นางสาวชญานิศ  ประพันธ์วงศ์
 
1. นางสาวชฎาพร  จำเริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายภูกานต์  ชูเดชา
 
1. Mrs.Ayumi  Sato
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวปัณฑัตตา  จินดาพล
 
1. นางโซฟียะห์  สิเดะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมวิง
2. เด็กชายปุณณวัฒน์  นุ่นศรี
3. เด็กชายมนูญ  จันทร์นาม
4. เด็กชายรามิล  พรหมศิริพัฒน์
5. เด็กชายวรพจน์  เกสโร
6. เด็กชายศิวัฒน์  สีปัน
7. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์จันทร์
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองรักษ์
2. เด็กชายกรีฑา  หลีเจี้ยง
3. เด็กชายธนภัทร  คงสบาย
4. เด็กชายธีรดนย์  โพชสาลี
5. เด็กชายวงศธร  ประสงค์กิจ
6. เด็กชายวรวุฒิ  บุญเกื้อ
7. เด็กชายวิสิษฐ์พล  จันทร์แก้ว
8. เด็กชายศุภกิตติ์  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายจตุพร  มณีพันธ์
2. นายโสภณ  เพชรสุทธิ์
3. นางสาวอัจฉรา  วิไลรักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายซารีฟี  บูยา
2. นางสาวมุสดานี  บอรอซู
3. เด็กชายมูหัมมัดไซฟู  สางี
4. เด็กชายมูฮำหมัดสากีฟ  ยูโซ๊ะ
5. เด็กชายสูไลมาน  ยาเต็ง
6. เด็กหญิงอาอีซะห์  ดือราแม
7. เด็กชายอีรฟาน  ลาเต๊ะ
8. เด็กชายฮาเซ็น  มะดง
 
1. นางสาวดาริณี  อาลี
2. นายซุลกิฟลี  ลอดิง
3. นางสาวจรรยมณฑน์  หนูชู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกนกพงศ์  ไชยกาฬ
2. นายกิตติภูมิ  ยกตั้ง
3. นางสาวณัฐวลัญช์  ชัยฤทธิ์
4. นางสาวนูธิตา  หนูแป้น
5. นางสาวยอดอนงค์  ฤทธิ์ฉิ้ม
6. นายสัตยา  เรืองพูน
 
1. นายวิสุทธิ์  ทองช่วย
2. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
3. นางเตือนใจ  วิโสจสงคราม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. นายจิรทีปต์  อันบุรี
2. นายณัฐนนท์  จันทร์ศิริ
3. นายณัฐพงศ์  ชูจันทร์
4. นายธนกฤต  นวลนาค
5. นายธนทัต  บัวชูก้าน
6. นายอภิชาติ  กุศลเจตนารมณ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เห้งสีป้อง
2. นายสมพร  ชัชวาลรัตน์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกษตรสุนทร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายขจรเกียรติ  สุวรรณ์น้อย
2. นายคณินธร  จันทร์ทิตย์
3. นายชยากร  ศรีจันทร์
4. นายซุลกิฟลี  มูดอ
5. นายบวรนันท์  จันจาตุรงค์
6. นายอัสฟารูดีน  วาแม
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายฉัตรดนัย  ปานอ่อน
2. นายชวกร  สุวรรณบุตร
3. นางสาวนันท์นภัส  รักชาติ
4. นายนิโคลัส อภิชัย  คัทสตัลเลอร์
5. นางสาวปวีณ์ธิดา  ถาวรวัชรกุล
6. นางสาวปุณณภา  กัณฑมณี
7. นางสาวพัชรพร  บุญเสริมสุข
8. นางสาวมนัสวี   ทองเหล็ง
9. นางสาววริสา  ทองอินทร์
10. นางสาววาโรส   ชูแก้ว
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
2. นายปฏิพัทธ์  ใจดี
3. นางสาวไอยลดา  สอนมี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนิสรา  เกษมพงศากร
2. นายณัฐวัตร  หลานสัน
3. นายบุสริน  หมอน้ำร้อน
4. นางสาวปภังกร  วิภวกานต์
5. นายปรมี  พรหมปรุง
6. นายปุณยวีร์  นราธิปภัทร
7. นายพงศ์ภัค  ประดิษฐ์วิริยะกุล
8. นางสาวพรวิภา  ศรีวิสุทธิ์
9. นางสาวอาศิรา  ควนใต้
10. นายโจมโชค  เพ็ชรแท้
 
1. นางณัฏฐิณี  ระสิตานนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  ชมญาติ
3. นายบดินทร์  บัวเกตุ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. นางสาวจุรีพร  หมวดหรี
2. นางสาวตีรณา  นามะสงค์
3. นายธนภัทร  สีหะวงษ์
4. นางสาวธัญสรณ์  ตระหง่าน
5. นายบริวัตร  พรมพัตร
6. นางสาวภัทราพร  หิรัญหลวง
7. นางสาวศิริภากร  เลิศศิลป์
8. นางสาวสุฑาวรรณ์  ปูพบุญ
9. นางสาวสุทธิกานต์  ม่วงหีต
10. นางสาวอรจิรา  ปรัชญาอภิบาล
 
1. นายอดุลย์  อับดลเลาะอาหลี
2. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
3. นางสาวรุ่งทิวา  อ่อนประสงค์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนภิศพร   เบญจเลิศยานนท์
2. เด็กหญิงพรวิภา   วุฒิพงษ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  เกื้อผล
4. เด็กหญิงลลิดา   อุดรศรี
5. เด็กหญิงศรุตา  ไหมศรี
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงจารุณี  ทองปาน
2. นางสาวชาลิสา  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
5. เด็กหญิงวสุนธรา  ชุมพล
 
1. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
2. นางกนกลดา  รักหอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูวงค์
2. เด็กชายภูวนาถ  กังแฮ
3. เด็กหญิงวิชยา  สิงห์อินทร์
4. นางสาวศุภลักษณ์  สองพัง
5. นางสาวอารียา  สว่างวัน
 
1. นางสาวมยุรี  พลวัฒน์
2. นางเอ็นดู  ลีสุรพงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวกัลยกร  อ่าวสินธุ์ศิริ
2. นางสาวภิญญดา  อ่อนคง
3. นายวีรภัทร  แซ่ด่าน
4. นางสาวศิริวิมล  สีชมแสง
5. นางสาวอติกานต์  เกิดสุข
 
1. นางวรรณมาลา  หลานสัน
2. นางสาวชุติมา  นุ้ยชิต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกมลพร  สงพราหมณ์
2. นายธนกร  ช่วยจันทร์
3. นางสาวภาวินี  วิจิตรศักดิ์
4. นางสาววนิดาวัลย์  แซ่ภู่
5. นางสาวอาทิตยา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายชินภัทร  วรนารถ
2. นางสาวฐานิตา  สินเสน่ห์
3. นางสาวนัชชา  แก้วจุลกาญจน์
4. นางสาวอยุริญ  ประพัตร
5. นางสาวอิสรียา  หมาดหลี
 
1. นายบุญสร้าง  เปรมยกย่อง
2. นางจงจิตร์  พรหมจรรย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มาละวะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มกะฐิน
3. เด็กหญิงอารีญา  บุตรชา
 
1. นางพัชราภรณ์  คิดเหมาะ
2. นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  บวรสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองนาค
3. เด็กหญิงภูริฎชญาดา  ณ นคร
 
1. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
2. นายวีระชัย  แดงแสละ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
2. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงศ์วิฑูรย์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  นาคแก้ว
 
1. นางสาวมาลี  จันทรศรี
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนันทิกาญจน์  สุขขวัญ
2. นางสาวปาลิตา  เอื้อพาณิชย์กุล
3. นางสาวเมธาวินี  เรืองสังข์
 
1. นางสาวนิสรา  และตี
2. นางสาววนิดา  หมัดสุริยะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกอร  สุวรรณมณี
2. นางสาวดารณี  ประทุมศรี
3. นางสาวปาลิตา  ประสานสงฆ์
 
1. นางศุภวรรณ  บุญขาว
2. นางกัลยาณี  สุดทองคง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  ไพจินดา
2. นางสาวสุภัชชา  กำเนิดงาม
3. นายอนิรุตติ  บูนำ
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงนวนันท์  สีน้อย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรัพย์คง
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ไพบูลย์
 
1. นางสาวศิริพาภรณ์  ร่วมสุข
2. นางกนกพร  ศรีสุวรรณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  เเดงเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เเคว้นปรอท
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเหลือ
 
1. นางสาวทิวพร  ส่งศรี
2. นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพณิชา   แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงภคมนต์   เจริญฤทธิ์
3. เด็กชายเทศ   เจนสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาววีรวรรณ   บางัสสาเร๊ะ
2. นางสาวพัชรี   เผ่าวรรธนะพันธุ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายกวีเดช  ศรีวิชาชาญ
2. นางสาวจรรยพร  เผือกผ่อง
3. นางสาวชนิษา  จินดาวงศ์
 
1. นางอภิญญา  หรับจัน
2. นางสาวกาลาโสม  หมัดอะดั้ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  นิลพัฒน์
2. นายธีรวัช  เซ่งเวียง
3. นางสาวมัณฑนา  สุขสันต์
 
1. นางขวัญตา  รัตรสาร
2. นางนพคุณ  จันทรโชติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวคัมภีรดา   เกิดปากแพรก
2. นายชาญณรงค์  คงทอง
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ผันแปร
 
1. นางสุภาวดี  โส้สมัน
2. นางสาวิกา  ตะกี่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายกฤติน  พิทักษ์วงศ์
2. นายปรมา  ช้อยชาญชัยกุล
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นางปัญชลิกา  ปันเจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภูบดี  สุตันรักษ์
2. นายเจตนิพัทธ์  ลาภสุวรรณวงศ์
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางอิสริญ  บุญหนัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายธัญนพ  นาคนิยม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมสถิตย์
3. เด็กชายเตชวิชญ์  อัจกลับ
 
1. นายชวนันท์  ทัศนาภูมิ
2. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายชนกภัทร์  จุลนวล
2. เด็กชายปุณณวัสน์  รอดพิบัติ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เฉตาไพย
 
1. นางเยาวธิดา  คำคง
2. นางสาวพัชรี  ชูประสูตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว
2. นายนิติวุฒิ  มงคล
3. เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา​  ทองเอียง
2. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายกลวัชร  เดชารัตน์
2. นางสาวปัญญารัตน์  สุขใส
3. นางสาวปาณิสรา  นิลอุบล
 
1. นายทานเทพ  กำลังเกื้อ
2. นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธีริทธิ์  คงบุญแก้ว
2. นายพงศภัค  เอกฉาย​
3. นายเอกราช  สุวรรณ์​
 
1. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
2. นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกัลยกร  แซมมณี
2. นางสาวบุณยวีร์  ละอองพันธ์
3. นางสาวบุศริน  บุตตะ
 
1. นางสุไหวเหราะ  สันหรีม
2. นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบังพิทยาคม 1. นายยุสรี  สอละซอ
2. นายอารีฟิน  มาหะวา
 
1. นายปรัชญา  กุลวงศ์มานะโส
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนกฤติ  โปทอง
2. นายปัฐวิชญ์  แดงสุวรรณ
 
1. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
2. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวจิตติมากร  ง่วนภูเก็ต
2. นายรัตตัญญู  ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
2. นางสาววรรณนิตา  สุขสบาย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงปณิธิ  ทิมทับ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ชิตเดชะ
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  ทองมาก
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณพิรญาณ์  ทรงบุญรอด
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวรรณพัฒน์
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณถาวร
2. เด็กชายสราวุฒิ  กัลทลิกา
 
1. นายจักรี  มูลกุล
2. นางสาวอรนงค์  ศรีงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศักดิพงศ์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอัญชนก  พุ่มสุวรรณ์
 
1. นางสาวปริยากร  เพชรรัตน์
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงสิธาริณี  สุระนันท์
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน  พุกสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพณิดา  อินทจันทร์
2. นางนิธิมา  จันทรโชตะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น
2. เด็กชายอภิรักษ์  ทดแทน
 
1. นางสาวจรรยา  สืบมา
2. นางสาวธนพร  ณ วาโย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายปวีณ  อิ่มประพันธ์ตรี
2. เด็กชายแก้วสรรพ์  แก้วบุบผา
 
1. นายมณฑล  เอื้อวงศ์ประวิทย์
2. นายเอกสิทธิ์  จันทร์เพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา   รักษามั่น
2. เด็กชายไคเซอร์ มานเวล   นาคายา
 
1. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
2. นางธัญวรรณ  บัวพรหม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นายปรเมษฐ์  หนูศรี
2. นายสุเทพ  สงคราม
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
2. นางฟาริดา  ด้วงดล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายธีรภัทร  พรหมแก้ว
2. นายอดิศร  พริ้มจรัส
 
1. นายสัตยา  ทองอ่อน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ธรรมณี
2. นายวุฒิชาติ  บุญสืบ
 
1. นายทวีศักดิ์  พรหมเรือง
2. นางสาวนัฐฐินันท์  เล็กประทุม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรฤทธิ์
2. เด็กชายปิยะภัทร  บุญกวย
 
1. นายพนมกร  ทองสอน
2. นายธวัชชัย  สังข์เทวฤทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญน้อย
2. เด็กชายสรวิศ  สุขการณ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพชรแก้ว
2. นางณูสนี  หะยียูโซะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสาวณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชิษณุพงศ์  สุวรรณะ
2. นายภคพร  คันเต็ง
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายตะวันไท  สัจจศรี
2. นายอภิรัฐ  เดชบุญญาภิชาติ
 
1. นางสาวเบญจพร  ย่านวารี
2. นางวิภาพร  แก้วกำเหนิด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกานต์  สร้อยมาดี
2. นายณัฏฐชาติ  ทนังผล
 
1. นางสาววรัฏฐา  วัชรวิภากร
2. นางสาวจรรยา  สืบมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายณชพล  ช่อโต
2. นายศตวรรษ  ช่วยบำรุง
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสุวลี  พิชิตมโน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายเศรษฐี  ทองขาว
2. นางสาวโฮอิง  ชิน
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นายพรชัย  วงศ์เปี่ยมศักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวธัญชนก  บุตรน้อย
2. นางสาวนิศาชล  มั่นชูพงศ์
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุตรทอง
2. เด็กชายวรกานต์  อินทมาศ
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวสุวลี  พิชิตมโน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายธีร์จุฑา  ศรีวรานนท์
2. นางสาวอังศุมาลิน  จันทรโชติ
 
1. นายเอกตวัน  เลิศไกร
2. นางจิรายุ  สุวรรณา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายภาธร  นานช้า
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล
 
1. นายสุเทพ  มะลิวัลย์
2. นายวิทยา  มิหอมมิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
2. เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจามิกร  กรองเห็น
2. เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วประดิษฐ์
2. นายศุภกร  จันทร์บ่อน้อย
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายคเณศ  จุลยก
2. นายพาชนะ  โลหกิจ
3. นางสาวสลัยลา  คาวิจิตร
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นายสหัส  เสือยืนยง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กชายวรวิช  ปลอดใหม่
2. เด็กชายสุทธิชัย  เกิดขาว
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุมนา  ธนภาษ
2. นายวรวัจน์  สารถวิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กชายการรินทร์  ศักดิภิรมย์
2. เด็กชายวันชนะ  ทิมทอง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อตาโคตร
 
1. นางสาวนิภา   รักช้าง
2. นายอิศรา  นุรักษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายวุฒิพงศ์  สามทอง
2. นางสาวสุธิศา   แก้วจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นางรัศมี  ปราบเสร็จ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายคเณศ  ไชยสน
2. นายจิณณวัตร  ตัดสมัย
3. นางสาวธัญจิรา  อภัยพงค์
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นางศรีสุดา  ศรีสุขใส
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. นายกรวิชญ์  บุญทองจันทร์
2. เด็กชายธนดล  ชูแก้ว
3. นายศิลา  หนูดำ
 
1. นายอมรศักดิ์  บุญวงค์
2. นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายกฤษติกานต์  ทองมุสิทธิ์
2. เด็กชายธรรมรัชต์  มีเพ็งจันทร์
3. เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา
 
1. นายณรงค์  มณีราช
2. นายอมรศิลป์  ธีรานุวรรตน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์
2. เด็กชายธนเทพ  เทพแก้ว
3. เด็กชายภูดิส  แซ่โค้ว
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
2. นายอนิส  หมานมานะ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชีวานนท์  ศรีสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กชายปกรณ์  คงนก
3. เด็กชายสิทธิพร  เทียบทัน
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นายธีระศักดิ์  แซ่ลิ้ม
2. นายปรวัฒน์  กองเหียะ
3. นายสัณหภาค  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวสุมนา  ธนภาษ
2. นายวรวัจน์  สารถวิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1. นายภูมินทร์  ชุมภู
2. นายศิวกร  คอนกำลัง
3. นายสรรเพชญ  แสงนิล
 
1. นายธเนศ  แซ่ด่าน
2. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกออิม  อัครมนัส
2. นายชูเกียรติ  เส้งเอียด
3. นายวรวัฒน์  ช่างสุวรรณ
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายพจนันท์  สุริรักษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู
2. เด็กชายทัตพงศ์  พรพุทธศรี
3. เด็กชายอธิริทธิ์  ยังวนิชเศรษฐ
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายกิตติกร  ดำสิงห์
2. เด็กชายปรัชญา  มหาสุข
3. เด็กชายสิริปัณฑ์  เดชวัฒน์
 
1. นางนฤมล  สุทธิชน
2. นางประไพ  ตุ้งซี่
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกฤตเมธ  ฉีดเกตุ
2. เด็กชายธนดล  พูนนวล
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นายภูเบศวร์  หนูแก้ว
2. นายจารุวรรณ  จุลพูน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายกษิดิ์เดช  อินทะโร
2. นายธนกร  ปานะจินาพร
3. นายอัษฎายุธ  ดวงมาลา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  คงเกิด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกอบชัย   ศรียาภัย
2. นายณัฐพงศ์   โขจุลธรรม
3. นายไกรสร   บุญพัตร
 
1. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองขาว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายธนกร   กุลศรี
2. นายภูพิรัฐ   หนูยศ
3. นายวัชรกรณ์   หนูทองแก้ว
 
1. นายธัญวิทย์   เกิดดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กหญิงธันยมัย  จันทรวงศ์ศรี
2. เด็กชายพงศธร  รอดบาง
3. เด็กชายพัทธนันท์  อินพรหม
4. เด็กชายสรวิศ  ทิพยจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  จิตราภิรมย์
2. นางสาวทิพย์รัตน์  คงจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายบุญหลง  ใจบุญ
2. นายวุฒิพงศ์  สามทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  คงห้อย
4. นายเสริมชาติ  ลีละสกุลมีเกียรติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธราเทพ  ถิ่นหัวเตย
2. นายธีระชัย  มีแก้ว
3. นายพูลศักดิ์  เวชรักษา
4. นายศรุต  พันธุวงศ์
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางสรสิชา  พรหมชาติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายชุติพนธ์  จันทร์ทิพย์
2. นายรัชชานนท์  สว่างรัตน์
3. นายอรรครเมษ  ชูประเสริฐ
4. นางสาวอรวรรณ  สุขงาม
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
2. นายเอกศักดิ์  ปลอดอ่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรทองบุญ
2. เด็กหญิงถาวรีย์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงโชติกา  รักซัง
 
1. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
2. นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายพลพณัฐ  กล่ำมาศ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขชุมเชย
3. เด็กชายเฉลิมพร  เส้งมี
 
1. นายอำนวย  ไมตรีจร
2. นายวิชาญ  ฤทธิเดช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สวัสดีมาก
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกื้อฉิม
3. เด็กชายวัชรพล  แก่นจันทร์
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์  จันพลโท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายครรชิต  พรมอยู่
2. นายคุณภัทร  แม้นด้วง
3. นายอภิสิทธิ์   เพชรปังหวาน
 
1. นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์
2. นายพรหมมาตร์   อิฐกอ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกิตติศักดิ์  ชนะฤทธิ์
2. นายวีรพล  วงค์ท่าเรือ
3. นายศุภชัย  ศรีบุรุษ
 
1. นายนเรศ  อ่อนศรี
2. นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธี
2. นายสาธิต  ชำนาญพงศ์
3. นายอริญชัย  เอาเทพ
 
1. นายสถิตย์  รัตนสิงห์
2. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเทพ
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงชนากานต์  โคกตรัง
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสิรินยา  แก้วงาม
 
1. นายสุบินทร์  สุขศรีเพ็ง
2. นางกันยา  สุขศรีเพ็ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวชนิสรา  มาเอียด
2. นางสาวศิริรัตน์  สัยเวศ
3. นางสาวศุภสุตา  มาเอียด
 
1. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
2. นายณรงค์  ทองเทพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. นางสาวธิดารัตน์  เกิดทอง
3. นางสาวอารียา   ดาราสุริยงศ์
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สรษณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชนันท์  ศรีพลอย
2. นางสาวชลธิชา  บัวชุม
3. นายอุกฤษฏ์  ทองขนาน
 
1. นางสายพิน  ปรังพันธ์
2. นางสาวจินตนา  ปรังพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เพชรสง
2. นางสาวบุญรัตน์  บุญรักษา
3. นางสาววิภา  เสาร์ดี
 
1. นายตรัยพร  เดชาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาภรณ์  จันพลโท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ไพนุจิตร์
2. เด็กหญิงศิรดา  สุขจิตร
3. เด็กหญิงสุกฤตยา  ไชยนุวงศ์
4. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญรัก
5. เด็กหญิงสุรัตน์มนีย์  จันทร์ประทุม
6. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ขวัญสง
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายพรหมมาศ  พรหมพฤกษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรโยธา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ส่งศรี
3. นายพงศธร  เพ็ชรโยธา
4. เด็กชายภควัต  ราชนาวี
5. เด็กหญิงลลิดา  เบ็ญจศักดิ์
6. นางสาวศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
2. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  เล็กวารี
2. เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน
3. เด็กหญิงทัดพิชา  วุฒิธรรม
4. เด็กหญิงนิศามณี  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กชายพิชญุตม์  ญาณปัญญา
6. เด็กหญิงวัชรียา  เกิดกาญจน์
 
1. นางพนิดา  พรหมสถิตย์
2. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
3. นางวราภรณ์   พรมมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายธนาวุฒิ  ธุระกิจ
2. นายธรรมนูญ  เจษฎารมย์
3. นายนายภูบดี  หุ้ยล่อง
4. นางสาวผกามาศ  แก้วเรือง
5. นางสาวภาวิณี  กาญจนพันธ์
6. นางสาวสุดารัตน์  ผันแปรจิตร์
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางสาวอโณทัย  ถาวโรฤทธิ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวจิตรานุช  เทพบุรี
2. นายนฤนาท  พรหมปาน
3. นางสาวนฤมล  ทองแก้วมาก
4. นางสาวสริดา  สินธุวารี
5. นางสาวสุภาพฤษ  จันทร์บุญแก้ว
6. นางสาวหยาดฝน  หมวดรอด
 
1. นางจินต์กัญญา  พงศ์นาคินทร์
2. นางวรรณา  มีศิริ
3. นางเพ็ญนภา  คงใหม่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  จุลสัตย์
2. นางสาวจิดาภา   พงศ์ภัณฑารักษ์
3. นางสาวมติมนต์  กลมแป้น
4. นางสาวสัณห์สินี  ทองพิทักษ์
5. นางสาวอชิรญา  สุดใจ
6. นางสาวอ่อนพิมล  ชุมศรี
 
1. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
2. นางสาวโสภิดา  ม่วงหีต
3. นางกรรณิการ์  พรหมหาญ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เยี่ยมพานิช
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ถนอมศรีมงคล
3. เด็กชายศะตายุ  มณีโชติ
 
1. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
2. นางสาวดวงฤทัย  ไชยจารีย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัทนพร  พงษ์น้อย
3. เด็กหญิงยลดา  จินดาพล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  พงศ์วิทยารักษ์
2. เด็กหญิงพรธีรา  นาพระยัพ
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุขมิ่ง
 
1. นางสาวซานีซ๊ะ  ยูโซะ
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนรภัทร  เยาว์นุ่น
2. นางสาวรุ่งทิวา  หนูราช
3. นางสาวอัชฌาวดี  หนูขำ
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นายมูฮัมหมัด  คารี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. นางสาวธันชนก  ทองมี
3. นางสาวนันทนา  มีแสง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. นายจตุพล  จันทร์มล
2. นายจิณณวัตร  ชูเรืองสุข
3. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพากุล
 
1. นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ
2. นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงรินรดา  อุณพันธุ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรทิพา  สมัคการ
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นางสาวปิยาธิดา  อัจฉริยะปัญญา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงปทิตตา  ทองเขียว
3. เด็กหญิงพัชราภา  อาศัยนา
 
1. นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
2. นางพัชรินทร์  เกิดด้วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชณิดา  กาโหรด
2. เด็กหญิงนิติพร  บุญประสพ
3. เด็กหญิงสุวันนา  บ้านนบ
 
1. นายชาญวิชัย  ศรีวงศา
2. นางสาวพัชรา  ทรัพย์มี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชะนันท์
2. นางสาวนูรีดา  ตาเหร์
3. นางสาวอุไรลักษณ์  ขยัน
 
1. นางกมลทิพย์  มีชู
2. นางสาวหนึ่งนภา  รื่นอ้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาวกรรณิกา  เกตุแก้ว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  วรินทรเวช
3. นางสาวธนัชพร  แสงนาค
 
1. นายบุญเอก  นวลล่อง
2. นางนนทภัทร  วิชัยยุทธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนกานต์  ล้อมเมือง
2. นางสาวณัฐวรา  จินดาพรรณ
3. นางสาวอังวรา  ไกรนรา
 
1. นายภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์
2. นางผาสุข  ถาวร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นางสาวฐิติวรรณ  เพ็งเล็ง
2. เด็กหญิงพัชยาภา  รุ่นชูศรี
3. นายอัมรินทร์  อินทะเสโน
 
1. นางสาวนราวดี  หลิมศิริ
2. นางละออ  วัชราคม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ดิสิงห์
2. เด็กหญิงพิมมาดา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปิดประสาร
 
1. นางสาวเกษร  สังสันต์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชำนาญแทน
2. เด็กหญิงกิตติกา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงชลธิชา  เจยาคม
 
1. นางเกตน์นิภา  รัตนบันดาล
2. นางสาวสุภาวดี  สุขอนันต์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายรามภูมิ  ทองรักษ์
2. นางสาวลลิดา  มีสุขศรี
3. นางสาวอภสรี  ศรีวิรัตน์
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวภัณฑิรา  เรืองพุทธ
2. นางสาวอรณิชา  พรหมแก้ว
3. นางสาวอัญมณี  อินทรอักษร
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นางสาวชรัญฎา  นาทุ่งมล
2. นางสาวช่อฟ้า   กรดเกิด
3. นางสาวสุดารัตน์  ชาญสาริกรณ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ศิโรโรจน์
2. นายกษิดิศ  ศรีหมุ่น
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นายวุฒิชัย  อ่อนชู
2. นางสาวสิริกาญจน์  ชัยศิริ
3. นางสาวอาริยา  วานิชผล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นางชุติมา  จันทร์เทพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกิตติมา   บัวพรม
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวแก้ว
 
1. นางนิจวรีย์  โกศิลญวงศ์
2. นายมะนูแมรี  ลีมืง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญญรักษ์
2. เด็กชายธิติพัทธ์  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางชาดา  สุวรรณรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวธัญญารัตน์  กลสามัญ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาทอง
3. เด็กหญิงอันดามัน  น้ำขาว
 
1. นางกัญจนาภรณ์  สุภวิทยา
2. นางลัดดาพร  พูลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวฉันท์สินี  ไหมทิม
2. นางสาวพรปวีณ์  บัวคีรี
3. นางสาวสุมิตา  ชุมคง
 
1. นางปัญญา  อาสนะ
2. นางสาวพัชริดา  ชนะพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวชนากานต์  อานนท์
2. นายพีรพัฒน์  ทวีรัตน์
3. นางสาววิภาวี  ศรีชอุ่ม
 
1. นางวิไล  พันธ์คำ
2. นางนรมน  สุขสงกลาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวบุณฑริกา  ยิ้มเจ้ย
2. นางสาวพรสินี  สุชลพานิช
3. นางสาววัฒนพรรณ  ห้องโสภา
 
1. นางมนชนก  ทองศรี
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชลันดา  เจริญขุน
2. เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรปาน
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวสรัญพร  สุขเวช
2. นางสาวอรวดี  คงสิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงปาณิภา  ครรชิตพงษา
2. เด็กหญิงวริษฐา  นาคเป้า
3. เด็กหญิงอมราวดี  พงศ์เตรียง
 
1. นางจิราพร  เจริญผล
2. นางประนอม  สรรพา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ดำเรือง
2. เด็กหญิงปาริมา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวสุดาภา  ศรีวิลัย
2. นายสุทธิ์รักษ์  เพชรสุวรรณ
3. นางสาวสุมลฑา  จิยาเพชร
 
1. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
2. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายธีรวัฒน์  จงรักษ์
2. นางสาววริศรา  บุตรหง้า
3. นางสาวสุนิสา  เพชรกำเนิด
 
1. นางวิไล  พันธ์คำ
2. นางสาวอรุณรัตน์  พรายแพร้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมพิศา  บุญแก้ว
2. นางสาววีรดา  เพชรจำรัส
3. นางสาวศุภมาศ  เอียดขวัญ
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ
2. เด็กหญิงปิยะรัช  ผอมกลัด
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  เจริญพร
 
1. นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์
2. นายนเรศ  อ่อนศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  กล้าทะเล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชูกลิ่น
3. เด็กชายธนกร  รัตนะ
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นางสาวชาลิสา  บรรจงพาศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฎฐา  คงช่วย
2. เด็กหญิงณัฎยา  คงช่วย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมวดขาว
 
1. นางรัตนา  บุญทอง
2. นายศุภร  วงศ์สุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นางสาวปรมาภรณ์  เกิดด้วง
2. นายวีรยุทธ  ปรึกษาเกตุ
3. นางสาวอภิญญา  นุ่มทอง
 
1. นางสาวมยุรี  บัวทองบุญ
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวนันทิวา  คงจันทร์
2. นางสาวสุนิตา  ตรีรัญเพชร
3. นายเกริกพล  แก้วกล
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นางสาวประทุม  วรรณสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายธนภัทร  ชูจักร์
2. นางสาวปาริชาต  ชัยแก่ศึก
3. นางสาวเกตุสุดา  สิริ
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายชรินทร์ทิพย์  สายเส็น
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจร
 
1. นางจารีย์  ขาวไกรรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงสุจารีย์    ศรีคล้ำ
 
1. นางสาวจุฑาพร   ยอดรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลจรัส
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
 
1. นางสาวแพมุกดา  บุษรารัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตยา  เงินภูเขียว
 
1. นางอัฏนา  เดชพิชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดากร  รักไทรทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   จีนหนู
 
1. นางสาวกาญจนาพร  พริกเล็ก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรพันธ์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีน้อย
 
1. นางประภา  ศรีทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายพงษ์ศรัณย์  สนธิเมือง
 
1. นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นายณรงค์  กิจแถลง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กหญิงรัตรภร   ดำคล้าย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ภู่ฉวี
3. เด็กหญิงเรณุกา    คนธรักษ์
 
1. นางนันทพร   อามิตร
2. นายเฉลิมชาติ   ลิ่มกุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แขกพงศ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  โอฐอัด
3. เด็กหญิงอนงค์มาศ  ชัยศรี
 
1. นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ
2. นางกรณ์ภัสสรณ์   ลายพยัคฆ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  ปัญจพล
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์เดชะ
3. เด็กหญิงพิศกร  ปลักปลา
 
1. นางสาวปาริณี  รัตน์ชู
2. นางสาวรจนา  ฟ้อนรำดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 1. นายบรรณวัชร  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ช่วยชนะ
3. นายอดิศร  สิงห์งาม
 
1. นางอรวรรณ์  บริสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายนัฐกานนท์  พันธุ์แจ่ม
2. นายสิทธิพล  ทอดสวาสดิ์
3. นายอุดมศักดิ์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธุ์
2. นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นายณัฐวัตร  กุมภัณฑ์
2. นางสาวธนันญา  หนูเสมียน
3. นางสาวศรัณยา  หนูเสมียน
 
1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ
2. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1. เด็กหญิงอาภาพร  สงบดี
 
1. นายทรงวุฒิ  รักษาสรณ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศรีสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีสุด
 
1. นางสาวดิลกา  พรหมมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
 
1. นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงยุวธิดารัตน์  ดอกบัว
 
1. นางทิพวรรณ  สตารัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กชายอัครวุฒิ  สิทธิศักดิ์
 
1. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กหญิงณฤดี   ด้วงวงษ์
 
1. นายวิชัย   แย้มหอม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายศุภณัฐ  มิตรสาร
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 1. เด็กชายทรงพล  น้อยชาตรี
 
1. นางสาวศิรินันต์  รัตนพันธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ขอพ่วงกลาง
 
1. นางสาวบุษกร  ยันเสน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวอโนชา  ทองเนียม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญวัน
 
1. นายอุดมพร   ไสยรินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. เด็กชายหัสดิน  ภัคธนวัฒน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สีหะวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. เด็กชายวิชญะ  ชัยมงคล
 
1. นายสบาย  ทองสลัก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กชายอนันดา  เขียวเสน
 
1. นางศรีสุดา  กรรมการ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอณุภา  เดชเครือ
 
1. นางปีย์วรา  ชนะศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชนารถ  กลิ่นกล่อม
 
1. นายขจรวิทย์  สุขบาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โมราศิลป์
 
1. นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ภูชงค์
 
1. นางชุตินันท์  ราชฉวาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายนพาดล  เดโชชััย
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. นายธนาคาร  ช่วยชนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สีหะวงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงมิญาวดี  น้ำขาว
 
1. นางผุสดี  ลอองศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นายเฟาซีย์  ชายเหร็น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1. เด็กชายกอบี  แซแมง
 
1. นางสาวซูไฮดา  สานิตา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. เด็กชายชลชาติ  สงอร่าม
 
1. นายบุญยอด  จิยิพงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางอนุ  แสงแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ช้าเป็นการ
 
1. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายวุฒินันท์  กาญจนสุวรรณ
 
1. นายพรชัย  พิกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กชายกิตติคุณ  ชุมคช
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองไซร้
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายธนัท  วิศาลธรรมกร
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  มากหนู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญชู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวผโลทัย  ครุฑธาโรจน์
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวดลยา  จักแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คชรินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. นางสาวแอนนา  แก้วสองซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวพิชญาภร  บุตรพงศ์นรา
 
1. นางสาวเกศรา  เจะและ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิตาพร  ไชยวาริน
 
1. นางสาวพรทิพา  มณีพรหม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 1. นางสาวประวิีณา  อินปัน
 
1. นางพจนา  ทรัพย์ดำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวนภัส  ทองสุข
 
1. นางขวัญฤทัย  คงสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  เทพแป้น
 
1. นายพงศ์สนิท   ศรีปานนิล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  อ่อนลา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชอบพจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. นายพิชิตชัย  ไกรวิลาศ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. นางสาววรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 1. นายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นายพรชัย  โกศิรานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวธาวินี  ดาวศรี
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  บัวทอง
2. นางสาวแอนนา  แก้วสองซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แขดวง
2. นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. นายจักรพงษ์  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ญาณสังฆพันธ์
2. นางสุรีรัตน์  มณีนิล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายก้องศักดิ์  ดาวเรือง
2. นายณัฐชนน  คงนาผล
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
2. นางราตรี  แท่นอินทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคนุกูล
2. เด็กชายปัณณทัต  นาคนุกูล
 
1. นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ
2. นางสุนีย์  สิทธิชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทวีทอง
2. นางสาวอมลวรรณ   สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวศิโรรัตน์   อินทร์เนื่อง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายชัยวัฒน์   ขุนทอง
2. นางสาวสุชาดา   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวอปัตตา   ชัยสุตานนท์
2. นางเฉลิมศรี   เซ้งอิ้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายกีระติ  วิละแสง
2. เด็กชายพศุตม์  ทองกระเดื่อง
 
1. นางสุธาสินี   หนูนาค
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  พันธุ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงพรชนก  อ่อนรู้ที่
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บันดาศักดิ์
 
1. นางสุเมตตา  ลิ่มอรุณ
2. นางสุนีย์  สิทธิชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายชาริฟ  ชาติคีรี
2. นายธีรนัย  เพียรดี
 
1. นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
2. นางกฤติยา  สุขเรือง