ประกาศจากศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี ฯ
ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง การส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จำนวน 3 รายการ
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สิ่งประดิษฐ์
3. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

                       << รายละเอียด>>

ภายในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สามารถจัดส่งโดยตรงหรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
(นับวันประทับตราไปรษณียากร)
วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 20:32 น.