เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
2 นายไตรรงค์ สาดแว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม. 12 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวนาตยา นาคพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
4 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
5 นายเอกตวัน เลิศไกร ครูชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
6 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
7 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีฯ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
8 นายธเนศ หาญใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
9 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
10 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
11 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
12 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน
13 นายส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
14 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
15 นายประยูร รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
16 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
17 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
18 นายสมพร วัชรกาฬ ข้าราชการบำนาญ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
19 นายมานิตย์ จิตจำ ข้าราชการบำนาญ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
20 นายอัศวิน จุลมูล ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
21 นายณปวร คงทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนปากพนัง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
22 นายวรวุฒิ พูลพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
23 นายระดมพล ช่วยชูชาติ ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งสง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
24 ว่าที่ ร.ต พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
25 นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
26 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
27 นางสาวจรีรัตน์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
28 นายบรรดร สุราราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
29 นางยินดี คงทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
30 นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
31 นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
32 นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
33 นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
34 นางสาวพนิดา มณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
35 นางฉวีวรรณ เรืองเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
36 นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
37 นางสาวชฎาภรณ์ ฤกษ์ชะงาย ลูกจ้างชั่วคราว สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
38 นายณัฐพร สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า 2 สพม. ๑๒ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษา)
39 นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
40 นายประทีป ปานเนือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
41 นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
42 นายชรินทร์ สมทรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
43 นางปริมภาภรณ์ กลับผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
44 นางวิมล หนูชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
45 นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
46 นางสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
47 นายสมนึก รัตนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
48 นายสว่าง เกตุแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
49 นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
50 นายสมนึก ผลความดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
51 นายสมชาย ศรทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
52 นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
53 นายสาโรจน์ รัตนคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
54 นายวิยุทธ ชายพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
55 นายวิชัย เภอแสละ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
56 นายทวี แนวจำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
57 นายปิยะวัฒน์ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
58 นายพรสวรรค์ อักษรสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
59 นายคามิน รัตนสุภา นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
60 นางสาวจุฑามาศ อาระยะวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
61 นางสาวอภัสรา ฤทธิชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
62 นางสาวธนกาญจน์ สีนวนปาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
63 นางสาวปัณชญา เหลืองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
64 นางสาวเนตรนภา พิมพ์ศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
65 นางสาวปวีณ์ธิดา จิ้วฮวด นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
66 นางสุรีพร สิทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
67 นางเจนจิรา เพ็งจันทร์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
68 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
69 นางสาวปัทมา เสือแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
70 นางสาวอาทิตยา แก่นสิงห์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
71 นายสหศิษฏ์ โหทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
72 นายอิทธิกร ใจกระจ่าง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
73 นายภัทราวุธ ผู้วานิช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
74 นายพนธกร ไชยพงษ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
75 นายศุภกฤต เสียงหวาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
76 นางสาวตุลยดา อินอักษร นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
77 นางสาวธัญชธร รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
78 นางสาวณัฎฐธิดา รัตนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
79 นางสาวณิชาภัทร เชื้อบ้านเกาะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
80 นางสาวศิรินทิพท์ หลงขาว นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
81 นางสาววราภรณ์ รัฐวิเศษ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
82 นางสาวพัชรพร รัตนพันธ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
83 นางสาวพิชชาพร นุ่นเขียว นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
84 นางสาวธันย์ชนก ศรภักดี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
85 นางสาวกฤษณา สมทรง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
86 นางสาวธนวรรณ พิทักษ์คง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
87 นางสาววรางคณา ทรัพย์สิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
88 นางสาวสโรชา ไชยเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
89 นางสาวกัญญาพัชร หลุ่มบางล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
90 นางสาวณัฐฐิกาญณ์ แก้วประชุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
91 นางสุชญา ทองศรีนุช ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
92 นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
93 นางจุรีย์ กันภัย ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
94 นางณัฐธนัน สุขรุ่ง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
95 ว่าที่ร.ต.หญิงอ้้มฤทัย ใจทอง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
96 นางสาวกนกทิพย์ สมาธิ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
97 นางสาวจุฑารัตน์ มีสุข ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
98 นางธัญญรัตน์ เทพเนียม เจ้าหน้าที่ทะเบียน คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสาน งานกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
99 นางสาวชญาดา จงจิตต์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีีพ
100 นางสาวสาวิตรี อินพรหม ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีีพ
101 นางสาวไพลิน เซ่งหวาน เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีีพ
102 นางวรรทนา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีีพ
103 นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
104 นายปิยะ คงอุบล ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
105 นางวัลภา โสภิกุล ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
106 นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
107 นายสมชัย กลีบแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
108 นายอาทิตย์ รักขาว ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
109 นายจรูญ ครุฑจ้อน ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
110 นายจารพันธ์ ไทยยัง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
111 นายทศพร ทองคำชุม ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
112 นายพิษณุ ชะลา ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
113 นายดำรงศักดิ์ ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
114 นายโกวิทย์ อาวุธเพชร ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
115 นายธีรยุทธ แก้วเมฆา ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
116 ร.ต.อ.สุธิ โมสุขะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
117 ดต.อนันต์ โศภิษฐิกุล เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
118 นายศุภชัย สมทรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
119 นายอุดม มณีฉาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
120 นาย ณ นคร กลีบแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
121 นายสมหวัง เกิดบัวทอง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
122 นายรัตนพงษ์ บัวพรหม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
123 นายชลันธร ภัทรดีสุวรรณ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
124 นายขัตติยา บุญมี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
125 นายธนภัทร สุขยัง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
126 นายวิณิชชากร บรรจงเกลี้ยง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
127 นายสหภาพ ใจกระจ่าง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
128 นายพงศ์มกร ชูศรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
129 นายชญานนท์ วงศ์ทอง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
130 นายกษิดิ์เดช จักรัส นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
131 นายปุณยวัจน์ ชัยสุริยา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
132 นายอาทิตย์ วิเชียรรัตน์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
133 นายณัฐภัทร เหมาะเจริญ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
134 นายณฤทธิเศรษฐ์ จินาวงษ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
135 นายปุญญพัฒน์ โคตะมีย์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
136 นายวิชญ์ชยุต นาคฤทธิ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
137 นายภานุวัฒน์ ศรีจันทร์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
138 นายสิรวิชญ์ จุลนวล นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
139 นายณัชพล รัตนบุรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
140 นายเอกพร หมุนดง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
141 นายธันยบูรณ์ สุชาตพงษ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
142 นายธีรภัทร ทองใหม่ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
143 นายเป็นหนึ่ง ญาณสูตร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
144 นายภูรินัฐ ขนาน์ชี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
145 นายปรเมษฐ จักหวัด นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
146 นายกิติยานนท์ เพรชแก้ว นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
147 นายธัญวุฒิ จำนง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
148 นายภัทรกร เกตุแก้ว นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
149 นายนนท์ปวิธ โสหุรัตน์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
150 นายวีรภัทร พรหมวันรัตน์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
151 นายสุทธิพงศ์ เดโชชัย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
152 นายนมิต แซ่กุ้ง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
153 นายปิยราช รักษาศรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
154 นายวสุพล ขุนทองจันทร์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
155 นายณัฐวร ยอดระบำ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
156 นายชาคริต ชนะราวี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
157 นายสรรเสริญ แท่นมุข นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ จราจรกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
158 นายระดมพล ช่วยชูชาติ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
159 นายจรูญ ครุฑจ้อน ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
160 นายจารพันธ์ ไทยยัง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
161 นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
162 นางสาวเมทินี พืชภูมิ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
163 นายพลวัต สังคะดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
164 นายธนาวัฒน์ รัตนพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
165 นางอลิษา อาวุธเพชร ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบ คอมพิวเตอร์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
166 นายนัฐพล โรจนหัสดิน ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
167 นางเสาวรัตน์ รามแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
168 นางสาวเปรมยุดา รัตนบุรี ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
169 นางสาวจีรนันท์ สมทอง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
170 นางอลิษา อาวุธเพชร ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
171 นางธัญญรัตน์ เทพเนียม ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
172 นายสมนึก ผลความดี ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายแสงและเสียงกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
173 นายนัฐพล โรจนหัสดิน ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายแสงและเสียงกิจกรรม การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
174 นางเกตุนิภา รัตนบันดาล ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
175 นางชาลินี มณีเจริญ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
176 นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์ ครูจ้างสอนคหกรรม คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
177 นางเสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
178 นางสาวธัญชนก อนุเคราะห์กุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
179 นายภาสกร กลั่นสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
180 นายนัฏฐพัฒน์ รัตนมณี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
181 นายวิทยา อัยราคม นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
182 นายกมณพงศ์ สิทธี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
183 นายบุญญฤทธิ์ เดชารัตน์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
184 นางสาวจิรารัตน สุวรรณคีรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
185 นางสาวณัฐวดี หนูหนอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
186 นางสาวนิติตา ชูทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
187 นางสาวณิชา เกิดบัวเพชร นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
188 นางสาวกัลยา เทพทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
189 นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญประกอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
190 นางสาวรัฐณาภร ปานเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
191 นางสาวเสาวลักษณ์ สุดคิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
192 นางสาวณัฐวดี อารมณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
193 นางณภัค อินทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายอาหาร กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
194 นายสมศักดิ์ บัวชุม ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
195 นายสนิท หอมชื่น ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
196 นางทิพวรรณ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
197 นายจักรกฤษณ์ หม่อมพิบูลย์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
198 นายบารเมษฐ์ เพชรสุด นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
199 นายพีรวิชญ์ สิทธิรักษ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
200 นายภูวดล หมวดเมือง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
201 นายพรหมพงษ์ พรมวิเศษ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
202 นายนิชฌานนันทน์ ไชยรัตน์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
203 นางสาวธารารัตน์ ละอองทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
204 นางสาวชนกนันท์ รัตนคช นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
205 นางสาวสุกฤตา จันทมาศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
206 นางสาวนฤมล ศรีเส้ง นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
207 นายอภิชัย เกิดรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
208 นายนิติพงศ์ ศรีพรห์ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
209 นายกิตติพงษ์ มหาสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
210 นางสาวกมลวรรณ กลีบแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
211 นางสาวกานต์ธิดา แซ่หลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
212 นางชาลินี มณีเจริญ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
213 นายน้าว โททอง เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
214 นางจันทร์จิรา ชอบทำกิจ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
215 นางสาวอรพินท์ เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
216 นางจันฑิมา พลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
217 นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
218 นางสุทิพย์ นาคดิลก ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ สาระอุตสาหกรรม
219 นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. ๑๒ คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และช่วยเหลือดูแลนักเรียน
220 นางสาวการย์วิสา หนูคง ครูโรงเรียนโยธินบำรุง นายทะเบียน ศูนย์ดนตรีสากล
221 นางสาวชุลีวัลย์ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนโยธินบำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ดนตรีสากล
222 นางศลิษาภิ์ สักคุนา ครูโรงเรียนโยธินบำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ดนตรีสากล
223 นางสาวพรกนก วิเชียรโชติ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ดนตรีสากล
224 นางนุจรี ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ดนตรีสากล
225 นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์ดนตรีสากล
226 นางเกตุระวี ศรีชาย ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
227 นางสาวสุภาพร ชมภูโคคร ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
228 นายธีรินทร์ จันทร์เรือง นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
229 นายสรวิชญ์ ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
230 นางสาวปัทมพร เพชรนุ้ย นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
231 นายปริญญา นุ่มน้อย ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
232 นายทวัชชัย นางนวล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
233 นางทิพวัลย์ นางนวล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการด้านลงทะเบียน รายงานตัว และเบิกจ่ายการเดินทางปฏิบัติราชการ
234 นายสุทธิพงษ์ แก้วสุก ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
235 นายปิยะรัฐ อารมย์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
236 นางสาวพรรณวษา ศรีสุข นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
237 นางสาวหงส์รพี ศรีสว่าง นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
238 นางสาวอทิมา จินดาวัฒนพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
239 นายปริญญา นุ่มน้อย ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
240 นางทิพวัลย์ นางนวล ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล
241 นายอนันท์ รัตนวิโมกข์ ช่างเทคนิคโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล
242 นายสุทธิพงษ์ แก้วสุก ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล
243 นางสาวศิริลักษณ์ ใจห้าว นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล
244 นางสาววรกมล บุญมา นักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการด้านบันทึกภาพและประเมินผล
245 นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการด้านบันทึกภาพและประเมินผล
246 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
247 ว่าที่ร้อยตรีเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
248 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
249 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
250 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
251 นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
252 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
253 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
254 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
255 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
256 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
257 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
258 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
259 นางสุมาลี ใบธน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
260 นางสาวสาวิตรี ทองจำรัส ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
261 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
262 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
263 นางสาวจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า ครูผู้ช่วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
264 นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์ ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
265 นายกวี เชื้อชมสุข ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
266 นางสาวสุนิษา ชูถนอม ครูผู้ช่วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
267 นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
268 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
269 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
270 นางสาวนงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
271 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
272 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
273 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
274 นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
275 นางสาวกรองเพชร แสงศรี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
276 นางสาววริศรา เอียดสุข นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
277 เด็กชายปกฉัตร เชื้อชมสุข นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
278 เด็กชายกิตติพงศ์ พุทธพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
279 นางสาวโชติกา ชูสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
280 นางสาวณัชฐิมา แก้วแท้ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
281 นางสาวสุภาวรรณ หอมหวล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
282 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีสว่าง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
283 เด็กหญิงปัทมพร สำเภาพล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
284 เด็กหญิงณญาดา นาคนุกูล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
285 เด็กชายประภัทรศิลป์ ด่านวิริยะกุล นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
286 เด็กหญิงธัญญา ประพฤติดี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
287 เด็กหญิงจิตใส รัตนพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
288 นางสาวชลาลัย ทองสงค์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
289 นางสาววิภาวรรณ ศิลปภักดี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
290 นายธีรภัทร นวลอนงค์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
291 นายธนกร พวงสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
292 นายรฐนนท์ มากวุ่น นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
293 นายพิสิษฐ์ พรมณี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
294 นายชยธร โฉมทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
295 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
296 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
297 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
298 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
299 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
300 นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
301 นางสาวสาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
302 นางสาวจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
303 นางสาวสุนิษา ชูถนอม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
304 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
305 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
306 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
307 นางสาวนงเยาว์ มาศมาลัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
308 นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
309 นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
310 นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
311 นางจุฑาทิพย์ สวนกูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
312 นางสาวสาวิตรี ทองจำรัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
313 นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
314 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
315 นายกวี เชื้อชมสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
316 นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
318 นางสาวสุนิษา ชูถนอม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
319 นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
320 นางวรรณภา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
321 นางสุมาลี ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
322 นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
323 นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
324 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
325 นางธัญรส เหมจินดา ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
326 นายจรูญ บุญล้อม ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
327 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
328 นายพงษ์ศิริ พวงทอง ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
329 นางไพเราะ ศรีมีชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
330 นางพิริยะ เวชวิริยะสกุล ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
331 นายพงศธร ปานคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
332 นางอรุณี ชูขาว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
333 นางนาฏอนงค์ หีบเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
334 นายสมพร ผลอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
335 นางอัญชนา ณ นคร ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
336 นางจีรา เภอแสละ ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
337 นายวิษณุ สุวรรณคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
338 นางพัชราภรณ์ ชูแสง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
339 นางจีรา เภอแสละ ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
340 นางสายใจ พลเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
341 นายจรูญ บุญล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
342 พระเดชา จิรวฑฺฒโน พระนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
343 นางสาวเนตรชนก สงประสพ โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
344 นางสาวกันต์ชนก คงมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
345 นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
346 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
347 นางพิริยะ เวชวิริยะสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
348 นายวรุณ กาฬพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
349 นางสาวปรียาภรณ์ สุขาทิพย์ โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
350 นางขวัญชนก สีคงคา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
351 นางขวัญชนก สีคงคา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
352 นายวัชระ ส้มแป้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
353 นายอลงกรณ์ ขาวสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
354 นางสาวบุษกร พันรังสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
355 นายพิชาภพ ศรีทองมาศ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
356 นางสุนิสา เชาวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
357 นางสาวอรกมล นาคปลัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
358 นางสาวจิตรา โภชากรณ์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
359 นางสาวอัยลดา หาญศึกแกล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
360 นางสาวนาตยา วรรณมาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
361 นางสาวจิตรา กันไพเราะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
362 นายฐานันดร ไชยรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
363 นางดวงพร แซ่แต้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
364 นางวันดี สุพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
365 นายสากล จันทร์แก้ว โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
366 นางอลิษา วารีนาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
367 นางสาวสุรีพร บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
368 นางสาวจิตรา กันไพเราะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
369 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
370 นายสุภาพ เสถียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
371 นางกุษมา ประจงไสย โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
372 นางปราณี จุนพูล โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
373 นางสาวฐิตาพร คงหอม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
374 พระมหาศรนรินทร์ ธมฺมนรินฺโท พระนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
375 นายจรูญ บุญล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
376 นางสาวรินรดา แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
377 นางสาวแพรพลอย ศรีวารินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
378 นางสาวชาลิสา นาคแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
379 นางสาวกัญญารัตน์ ชุ่มชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
380 นางสาวพิยดา ตลึงธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
381 นางสาวธัญฎา ศิริปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
382 นางสาวสุรางคนา ไชยแดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
383 นางสาวอภิชญา บุญเกย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
384 นางสาวกนกวรรณ นะระโต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
385 นางสาวศศิวิมล ศรีเทพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
386 นางสาววรรณนิสา เรืองดำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
387 นางสาวรวินันท์ หนูชัยแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
388 นางสาวสาวินี สีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
389 นางสาวจิรภัทร เชาวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
390 นางสาวพิยดา วัฒนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
391 นางสาวเบญจวรรณ กรรณสุรางค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
392 นางสาววรรณรดา จีนชาวนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
393 เด็กหญิงธัญชนก แสงสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
394 เด็กหญิงณัฐนรี คชคีรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
395 นางสาวจิรกานต์ เชาวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
396 นางสาวปิ่นมณี มากมารศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
397 นางสาววิชชุตา สุกแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
398 นางสาวกัลยารัตน์ มัคสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
399 นายพันธศักดิ์ คุ้มตัว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
400 เด็กหญิงฉันท์ชนก จงจงประเสริฐิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
401 นางสาวกันทิมา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
402 นางสาวจุฑารัตน์ เพชรอาวุธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
403 เด็กหญิงกชกร ทองคำแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
404 เด็กหญิงกวิสรา บุญวิสูตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
405 เด็กหญิงคณาพร สุขทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
406 เด็กหญิงปาลิดา หนูเอียด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
407 นายนฤเบศร์ เขียวมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
408 นายนิติ ลุยจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
409 นายจิรานุวัฒน์ ตรีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
410 นายตะวัน เพอสะและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
411 นายสุพศิน วัชรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
412 นางสาวศุภธิดา คงวัดใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
413 นางสาวรัชนีกร พรหมศร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
414 นางสาวเบญจมาภรณ์ แขนวลศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
415 นรีรัตน์ ขวานบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
416 อานัตยา สุขทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
417 ยงยุทธ รัตนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
418 นางสาววิชชุดา อาภรณ์ผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
419 นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
420 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
421 นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
422 นางสายพร อุณพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
423 นางสุนิสา เชาวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
424 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
425 นางสาวจิรัญญา เกิดสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
426 พระมหาศรนรินทร์ ธมฺมนรินฺโท วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
427 พระเดชา จิรวฑฺฒโน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
428 นายจรูญ บุญล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
429 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
430 นางสาวรัชนี พลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
431 นายยงยุทธ รัตนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
432 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
433 นางสุนิสา เชาวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
434 นางสาวรัชนี พลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
435 นางจีรา เภอแสละ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
436 นางอัยลดา หาญศึกแกล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
437 นางสาวบุษกร พันรังสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
438 นางสาวปรียาภรณ์ สุขาทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
439 นางสาวพิมพา แก้วจำนง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
440 นายจรูญ บุญล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
441 นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
442 นางสาวรัชนี พลขัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
443 นางสาวจิรัญญา เกิดสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
444 นางสาวรัชนี พลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประเมินและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
445 นางสาวบุษกร พันรังสี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประเมินและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
446 นางสาวปรียาภรณ์ สุขาทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประเมินและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
447 นางสาวอัยลดา หาญศึกแกล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประเมินและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
448 นายพงศธร ปานคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประเมินและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
449 นางจีรา เภอแสละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประเมินและรายงานผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
450 นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
451 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
452 นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
453 นางสายพร อุณพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
454 นางสาวรัชนี พลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
455 นางสาวจิรัญญา เกิดสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
456 นายยงยุทธ รัตนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
457 นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
458 นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
459 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
460 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
461 นายไพโรจน์ จุลนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
462 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
463 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
464 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
465 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
466 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
467 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
468 นายไพโรจน์ จุลนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
469 นายธวัช เพชรโกมล ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
470 นายประดิษฐ์ สุวรรณโณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
471 นางปวิตรา สมถวิล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
472 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
473 นางสาววาสนา ชูน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
474 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
475 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
476 นายชัยณรงค์ อินทศร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
477 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
478 นางปวิตรา สมถวิล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
479 นางดาริกา แก้วนพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
480 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
481 นางสาวสิริมา กาญจนไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
482 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
483 นางสาววาสนา ชูน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
484 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
485 นายชำนาญ นาคินทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
486 นางสุพรรณี ชูบัวทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
487 นายชัช เสนานอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
488 นางภิรมโรจน์ เพชรโกมล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
489 นางโอภา บัวรัตนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
490 นายจักรชัย สายมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
491 นางพชรมน รักษทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
492 นางสาวกานต์รวี จันทร์อักษร ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
493 นางกาญจนาภรณ์ ชูช่วย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
494 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ ไชยโรจน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
495 นายสมพร เจริญคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเสาธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
496 นางสาวไมตรี มุสิกวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
497 นายพิทยา มัฏฐาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
498 นางสาวจันทนา หีดเสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
499 นางสาวสิริมา กาญจนไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
500 นางสาวสิริพร กลับแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
501 นางธัญญารัตน์ โปช่วย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
502 นางสาวปุณณรัตน์ แก้วแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
503 นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
504 นางสาวอาทิตยา โมราบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
505 นางพรรณี อินทรปาน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
506 นางศิริพร มะเดช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
507 นายปริญญา รัสปะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
508 นายปณิดล ปานช่วย ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
509 นางสาวนุชจิรา เมฆทันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
510 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
511 นางสุคนธ์ บุรัมพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
512 นางสาวจันทร์ประภา ทองอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
513 นางดาริกา แก้วนพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
514 นางชนาพร เทพลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
515 นายวัชรินทร์ อินทรปาน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเสาธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
516 นายสุวัฒน์ มะเดช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
517 นางสาวมาริษา อินณรงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
518 นางสาวพัชรินทร์ ปรีชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
519 นายวัศพล สมใจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
520 นางอรวรรณ เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
521 นางสาวพัชรินทร์ ปรีชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
522 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
523 นางยุรวรรณ จันทรชิต พนักงานห้องสมุดโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
524 นายชัยณรงค์ วิไลศรี พนักงานธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
525 นางสาววาสนา ชูน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
526 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ ไชยโรจน์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
527 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
528 นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
529 นางสาวอาทิตยา โมราบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
530 นางสาวจันทิมา หีดเสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
531 นางสาวนุชจิรา เมฆทันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
532 นางลัดดา ศิริพรหม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
533 นางปวิตรา สมถวิล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
534 นางสาวจันทนา หีดเสน ึครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
535 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
536 นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
537 นายพงศธร ชาติแดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
538 นายราชัน สุทธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
539 นางปวิตรา สมถวิล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
540 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
541 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
542 นายรุ่งโรจน์ รัตนวรรณดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
543 นายสัญญา ทองพันธ์ ช่างไฟฟ้าโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
544 นางยุรวรรณ จันทรชิต พนักงานห้องสมุดโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
545 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
546 นายธวัช เพชรโกมล ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
547 นายไพโรจน์ จุลนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
548 นายจรัญ นิยมวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
549 นายสุรเชษฐ คาวินพฤติ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
550 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
551 นายไพโรจน์ ขัตสากาญจน์ ครูช่วยสอนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
552 นายประดิษฐ์ สุวรรณโณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
553 นางสุพรรณี ชูบัวทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
554 นางสาวสิริมา กาญจนไชย เจ้าหน้าที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
555 นางสาวพัชรินทร์ ปรีชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
556 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
557 นายปรีชา มุสิกอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
558 นายปณิดล ปานช่วย ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
559 นายภาณุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
560 นายธวัช เพชรโกมล ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
561 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
562 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
563 นางสาววาสนา ชูน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
564 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
565 นายภาณุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
566 นางเบญจวรรณ สุขหอม ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
567 นางสาวเจนจิรา ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
568 นางสาวสิริมา กาญจนไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
569 นางนุชรี ลุ้งกี่ ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
570 นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
571 นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
572 นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
573 นายไพโรจน์ จุลนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
574 นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
575 นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
576 นายปริทรรศน์ หุตางกูร อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
577 นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
578 นายสุธี โส้ปะหลาง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
579 นายชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
580 นางตวงรัก รัตนพันธุ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
581 นายสุพจน์ แสงมณี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
582 นายชูเกียรติ สุทิน ครูวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
583 นายสมชาย สหวิศิษฏ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
584 นางสาวปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
585 นายปภังกร ทีปไพบูลย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
586 นางสาวกรกมล ศรีเมือง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
587 นางสาวเปรมยุดา สุทธิมุสิก นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
588 นางสาวกรปวีย์ เกตุแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
589 นางสาวชญาณี เพชรพงศ์พันธุ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
590 นางสาวสุภัสสร อ่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
591 นางสาวชลธร ศิริกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
592 นางสาวจุฑามาศ ไชยพานิช นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
593 นางสาวชาลิสา พรหมรา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
594 นางสาวสิริทัต จงศิริ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
595 นางสาวเพชรลดา อิสลาม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
596 นางสาวสิริวรรณ โอ่เรือง นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
597 นางสาวภูสุดา เเก้วชื่น นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
598 เสาวภาคย์ เดชบุญญาภิชาติ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
599 ณัฏฐธิดา คงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
600 นางสาวเบญจพร หัตถิ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
601 นางสาวซานียา ยานพะโยม นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
602 นางสาวจิตตมาส ช่วยเดช นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
603 นางสาวทอฝัน ทองใบ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนฝ่ายประสานงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
604 นางสาวอาราญา เสตฐี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักศึกษาประสานงานการแข่งขัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
605 นายนพดล หนุ่มนา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักศึกษาประสานงานการแข่งขัน ศูนย์คอมพิวเตอร์
606 นายภูตินัน์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
607 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
608 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
609 นายธเนศ หาญใจ ครูชำนาญการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
610 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
611 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
612 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
613 นายเอกตวัน เลิศไกร ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
614 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
615 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
616 นายเอกตวัน เลิศไกร ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เลขานุการศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์
617 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน ศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์
618 นางภารตี สตางค์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์
619 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
620 นางละมัย แซ่เฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
621 นางสาวพัชรี ชูประสูตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
622 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
623 นายวงศธร เพชรศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
624 นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
625 นางจิราภรณ์ แป้นสุช ครูชำนาญการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
626 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานอนุกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
627 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
628 นางภารตี สตางค์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
629 นางภารตี สตางค์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
630 นางละมัย แซ่เฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
631 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
632 นายจัตุพร คำคง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
633 นายวัชรพงศ์ รอบคอบ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
634 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
635 นายวงศธร เพชรศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
636 นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
637 นางสาวพัชรี ชูประสูตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
638 นายเอกตวัน เลิศไกร ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
639 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
640 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
641 นายเรวัติ นวลขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
642 นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
643 นางสุนิตา คงทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโยธินบำรุง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
644 นางสาวดาริกา มณีฉาย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
645 นางละมัย แซ่เฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
646 นางนภาพร จงกล ครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
647 นางสาววิจิตรา ชูพันธ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
648 นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
649 นายอภิสิทธิ์ ทองสีนุช ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
650 นางสาวอัจฉรา ชูแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนชะอวด คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
651 นางสาวจิตรา เภรีพาส ครูชำนาญการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
652 นางสาวนันทวัน นาคขวัญ ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
653 นายศรีหราช ขุนทอง ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
654 นางสาวนันทวัน นาคขวัญ ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
655 นางสาวเบญจพร ย่านวารี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
656 นายประภูศักดิ์ ณ นคร ครูผู้ช่วยโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
657 นางวิภาพร แก้วกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
658 นางทรรศยา นงค์นวล ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
659 นายเอกวัช เพ็ชรเกตุ ครูชำนาญการโรงเรียนปากพนัง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
660 นางสุนิตา คงทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโยธินบำรุง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
661 นางจิราภรณ์ แป้นสุข ครูชำนาญการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
662 นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
663 นางสาวจิตรา เภรีพาส ครูชำนาญการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
664 นางสาวยุพดี เดชเดโช ครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
665 นางช่อทิพย์ ทองไชย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
666 นายจีระศักดิ์ เพชรทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
667 นางณัฏฐณิชา สุทธิวิริวรรณ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
668 นางธัญวรรณ บัวพรหม ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
669 นางมลฤดี แสงศรีดำ ครูชำนาญการโรงเรียนปากพนัง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
670 นายสุวิทย์ รักษ์ทอง ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
671 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
672 นางพรพิมล ชุมแสง ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
673 นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
674 นายพิริยะ อิสรวัฒนพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
675 นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร ครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
676 นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร ครูชำนาญการโรงเรียนปากพนัง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
677 นายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
678 นางมลฤดี แสงศรีดำ ครูชำนาญการโรงเรียนปากพนัง คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
679 นายสุวิทย์ รักษ์ทอง ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
680 นางสาวเบญจพร ย่านวารี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
681 นางพรพิมล ชุมแสง ครูชำนาญการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
682 นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
683 นายไพโรจน์ มากจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
684 นายธเนศ หาญใจ ครูชำนาญการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นระดับชั้นม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
685 นายโชคดี ใจแน่ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานอนุกรรมการการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
686 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
687 นายโชคดี ใจแน่ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานอนุกรรมการการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
688 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
689 นายณปวร คงทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปากพนัง ประธานอนุกรรมการการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
690 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
691 นายณปวร คงทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปากพนัง ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
692 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
693 นายสมใจ จันสุกสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
694 นางละมัย แซ่เฮง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
695 นายไพโรจน์ มากจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
696 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการสร้าง Web Application ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
697 นางอัจฉรา ไชยทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
698 นางสาวพัชรี ชูประสูตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
699 นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร ครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
700 นางละมัย แซ่เฮง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
701 นายสุวัฒน์ สุทิน ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
702 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
703 นายสุภาพ ศิลปะวาที ครูชำนาญการโรงเรียนนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
704 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 สาระคอมพิวเตอร์
705 นายไพศาล ลิ้มเจริญ ครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
706 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
707 นายโชคดี ใจแน่ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
708 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
709 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
710 นางสาวพัชรี ชูประสูตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้น ม.4-6 สาระคอมพิวเตอร์
711 นางละมัย แซ่เฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
712 นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
713 นายวงศธร เพชรศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
714 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
715 นายเรวัติ นวลขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
716 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
717 นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
718 นายวงศธร เพชรศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
719 นางสาวพัชรี ชูประสูตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
720 นางละมัย แซ่เฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
721 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
722 นางศรัณยู ทองมี นักการภารโรงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
723 นางอัญชนี โลกภิบาล นักการภารโรงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
724 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
725 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
726 นางภารตี สตางค์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
727 นางจิรายุ สุวรรณา ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
728 นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
729 นางละมัย แซ่เฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
730 นางสาสยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
731 นายวงศธร เพชรศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
732 นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะอนุกรรมการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
733 นางเยาวธิดา คำคง ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
734 นางภารตี สตางค์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อนุกรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์
735 นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
736 นายณัฐชัย สมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
737 นายสมชัย รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
738 นางสาวจิตสุภา พริกคง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
739 นางสาวกัญจน์ภัส เกตุโรจน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
740 นางสาวเสาวภา โชติพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
741 นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
742 นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
743 นายอุดร แย้มเกิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
744 นายธรรมวิทย์ บุษบา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
745 นางสาวจิรัญญา สิงละเอียด เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
746 นางสาวนิตยา ประโยชน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
747 นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
748 นายวรพจน์ จีนด้วง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
749 นางเสาวณี หุตางกูร เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
750 นางสาวชญานิศ มีทอง นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
751 นางสาวฐานิตา วรรณสุวรรณ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
752 นางสาวทิพย์มณฑา พรรณรังษี นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
753 นางสาวนันทนา บุญเชิด นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
754 นางสาวนาตาลี เลนลีย์ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
755 นางสาวปริญญา เทพยศ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
756 นางสาวปฤณชญา วิทิตพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
757 นางสาวปวีณ์นุช เกิดสมมาส นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
758 นางสาวปาสิตา ล่องลือฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
759 นางสาวพรรณภัทร หัตถประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
760 นางสาวมุกมณี ขาวไสว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
761 นางสาวอิสรียา เกิดขำ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
762 นายณัฐวุฒิ ชูโชติ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
763 นายศุภณัฐ บัวทอง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
764 นางสาวนันท์นภัส ประนีศหัศ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
765 นางสาวเปรมศิณี เดิมหลิ่ม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
766 นางสาวพจน์ณิชา พูนสุข นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
767 นางสาวรุจิกร นวลมี นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
768 นางสาวสรัญชนา ดำนุ้ย นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
769 นางสาวสาริศา จันทวดี นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
770 นางสาวอภิชญา อัยสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
771 นางสาวกัญญาณัฐ สมศิริ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
772 นางสาวณัฐิดา รักษารักษ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
773 นางสาวพาณิภัค ผกากรอง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
774 นางสาวอัจฉรา ดรุณพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
775 นางสาวกษมา โจมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
776 นางสาวณัฐกมล จิตต์เจนการ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
777 นางสาวนงนภัส บรรลือพืช นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
778 นางสาวนาเดีย มงคลเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
779 นางสาวภทรมน ทอลอนันต์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
780 นางสาวเลิศนรา พนาลี นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
781 นางสาวศิริบุษกร ลาธุลี นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
782 นางสาวสาธิตา สิงโหพล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
783 นางสาวบัวชมพู ชุมภูนุช นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
784 นางสาวสุชาวดี ศรีบรรจง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
785 นางสาววรินทิรา หนูแสง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
786 นางสาวสุพรรณีย์ นาวาทอง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
787 นางสาวหยาดพิรุณ จรัลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
788 นางสาวกรรณิกา โชติพงศ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
789 นางสาวเบญจพร เดชสุววรณ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
790 นางสาวปรินานิตย์ ขุนทองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
791 นางสาวปัทมาพร พงค์เพชร นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
792 นางสาวปาจรีย์ ญาติมาก นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
793 นางสาวพิชญา ปะนันท์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
794 นางสาวสุนันทา อรัญญเรศ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
795 นางสาวอัสราภรณ์ สมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
796 นางสาวกนกวรรณ กิติพนาศิลป์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
797 นางสาวณัฐวิภา ชุมทองโด นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
798 นางสาวทักษพร สายสอน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
799 นางสาวเทวิกา ไทยราช นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
800 นางสาวธนาภรณ์ สุดชู นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
801 นางสาวเนตรดาว รวดเร็ว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
802 นางสาวพรรณรัมภา สงอาจิน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
803 นางสาวพิยดา แกล้วทะนง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
804 นางสาวอาทิมา คงทน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
805 นางสาววรรณนิสา ภาษากล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
806 นางสาวสาธิดา แป้นจันทร์ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
807 นางสาวกัลยารัตน์ คงดำ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
808 นางสาวณัฐฌา ม่วงขาว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
809 นางสาวธนภัทร แสงศรี นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
810 นางสาวพิมพ์กานต์ ไหมอ่อน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
811 นางสาวศศิวรรณ คงตุก นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
812 นางสาวศศิวิมล สบเหมาะ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
813 นางสาวอดิวรรณ เกตุรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
814 นายพีรดนย์ สิงห์บำรุง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
815 นางสาวกนกวรรณ พัฒปาน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
816 นางสาวกัญญาณัฐ วัชรสุธากร นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
817 นางสาวกิจติภา รักษาวงค์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
818 นางสาวณัฏฐธิดา ผุดวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
819 นางสาวหนึ่งฤทัย เนาวกูล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
820 นางสาวจิตสุภา ชาตะรักษ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
821 นางสาววนภรณ์ สมพูเวช นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
822 นางสาวอิสณี ใจรักษ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
823 นายกิตติพัฒน์ คงทอง นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
824 นายกุลเดช จรตพืช นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
825 นายจิรพันธ์ วงค์รอด นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
826 นายชัยอนันต์ ชูกรณ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
827 นางสาววรรณวิศา จอมแก้ว นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
828 นางสาวภควรรณ คาร์ดเวลล์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
829 นายสุรศักดิ์ พราหมณี นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
830 นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตร ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
831 นางสาวกฤษณี เพชรทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
832 นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน ศูนย์คณิตศาตตร์
833 นายผดุงผล มะลิแย้ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์คณิตศาสตร์
834 นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์คณิตศาสตร์
835 นางพิมพกานต์ รัชทูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
836 นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
837 นางจริยา จิตสำรวย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
838 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
839 ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
840 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
841 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
842 นายวัชรพงศ์ นุราช รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
843 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
844 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฯภาษาจีน
845 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
846 นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
847 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
848 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
849 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
850 นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
851 นางสาวนฤมล กันตฤทธ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
852 นางสาววณิชชา รอดเสน ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
853 นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัคร ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
854 นางรวมพร ผิวจิตร ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
855 นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
856 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
857 นางสาวสุภลัคน์ นิพัทพงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
858 นางสาวคริษฐา เนินหนู ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศูนย์ฯภาษาจีน
859 นางสาวเสาวลักษณ์ พงศ์สมัคร ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
860 นางขวัญกมล จันทระคูณ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
861 นางสาวเนติลักษณ์ อุทิศจรูญรัศมิ์ ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
862 นางสาวพรสุภา สุดสวาสดิ์ ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
863 นางสาวธิติพร ขุนภักดี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
864 นางสาวคุณัญญา แพรกเมือง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
865 นางสาวปวีณา ปังเอี้ยน ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ฯภาษาจีน
866 นางกิติญา นามเสน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ฯภาษาจีน
867 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ฯภาษาจีน
868 นายคณิศ ถิรารางค์กูล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ฯภาษาจีน
869 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ฯภาษาจีน
870 นางสาววันทนี ญาณหาญ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ฯภาษาจีน
871 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ฯภาษาจีน
872 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ฯภาษาจีน
873 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ฯภาษาจีน
874 นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ฯภาษาจีน
875 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ฯภาษาจีน
876 นางสาวสุภลัคน์ นิพัทพงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์ฯภาษาจีน
877 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์ฯภาษาจีน
878 นางสาวนฤมล กันตฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์ฯภาษาจีน
879 นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์ฯภาษาจีน
880 นางสาวเสาวลักษณ์ พงศ์สมัคร ครูโรงเรียนโยธินบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์ฯภาษาจีน
881 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์ฯภาษาจีน
882 นางสาวคริษฐา เนินหนู ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ศูนย์ฯภาษาจีน
883 นายภักดี เหมทานนท์ ประธานศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
884 ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
885 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
886 นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
887 นายวัชรพงศ์ นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
888 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
889 นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
890 นางปริตตา ลีละวัฒน์ เลขานุการศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
891 นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
892 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
893 นางสาวจิราวรรณ จิตรเอียด ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
894 นางปริตตา ลีละวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
895 นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
896 น.ส.พลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
897 นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
898 น.ส.จิราวรรณ จิตรเอียด โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
899 นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
900 นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
901 นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
902 นางสาวสุภาพร แซ่ผ้าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
903 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
904 นางสาวจิราวรรณ จิตรเอียด ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
905 นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ศนย์ภาษาฝรั่งเศส
906 นางปริตตา ลีละวัฒน์ เลขานุการศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
907 นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
908 นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
909 นางสาวจิราวรรณ จิตรเอียด ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
910 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
911 นายสันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
912 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
913 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
914 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
915 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
916 นางพรรณี อินทรปาน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
917 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
918 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
919 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
920 นายสันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
921 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
922 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
923 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
924 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
925 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
926 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
927 นางเรณู รักดำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
928 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
929 นางปรีดา เปาะทองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
930 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
931 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
932 นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
933 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
934 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
935 นางขวัญตา วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
936 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
937 นางทรรศยา นงค์นวล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
938 นายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
939 นางบุปผา สวนจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
940 นางสาวปภาดา บุญสิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
941 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
942 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
943 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
944 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
945 นางพรพิมล เรืองเพ็ง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
946 นางลัดดาวัลย์ อุมา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
947 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
948 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
949 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
950 นางเรณู รักดำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
951 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
952 นางปรีดา เปาะทองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
953 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
954 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
955 นางขวัญตา วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
956 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
957 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานกิจกรรมการแข่งขันสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
958 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
959 นายถาวร พันธนียะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
960 นายวัชระ ส้มแป้น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
961 นางสาววารุณี ภูริวัฒนกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
962 นางสาวอภิกขณา รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
963 นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
964 นางสาวขนิษฐา หอมหวล เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
965 นายปถม แก้วสิน ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
966 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
967 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
968 นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
969 นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
970 นางวรรณนิษา ขุนศรี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
971 นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
972 นางจิตติมา ศรีสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
973 นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
974 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
975 นางสาวอนัญญา ทองขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
976 นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
977 นางสาวสุวดี เต่าทอง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
978 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
979 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
980 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
981 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
982 นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
983 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
984 นางธิดารัตน์ รักษาพล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
985 นายสันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
986 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
987 นายถาวร พันธนียะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
988 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
989 นายปถม แก้วสิน ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
990 นายนิเวศ หวายนำ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
991 นายวัชระ ส้มแป้น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
992 นายเจษฏา กาญจนพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
993 นายเจษฏา กาญจนพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
994 นายตะวัน แพรกนกแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
995 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
996 นายเนตรณรงค์ ขวัญสุย ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
997 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
998 นายถาวร พันธนียะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
999 ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ กุญชรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1000 นายวัชระ ส้มแป้น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1001 นายปถม แก้วสิน ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1002 นายเจษฎา กาญจนพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1003 นายตะวัน แพรกนกแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1004 นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมฝ่ายการเงินสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1005 นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมฝ่ายการเงินสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1006 นางถนอมศรี รักษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมฝ่ายการเงินสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1007 นางสาววันเพ็ญ สมบัติทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมฝ่ายการเงินสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1008 นางสาววิภารัตน์ ป่ากว้าง พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมและเลขานุการฝ่ายการเงินสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1009 . นางสาวจิราภรณ์ เลขสม เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1010 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1011 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1012 นางทรรศยา นงค์นวล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1013 นางอุบลรัตน์ กฐินหอม พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1014 นายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1015 นายพงษธร วัชรพันธุ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1016 นางพรรณี อินทรปาน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1017 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1018 นางสาวสุรีพร บัวแก้ว ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1019 นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1020 นางนุชสรา นาคัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1021 นายศุภนัส นงค์นวล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1022 นายภานุวัฒน์ ทองวล ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1023 นายธนกฤช ผลศิริ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1024 นายสันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1025 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1026 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1027 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1028 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1029 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1030 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1031 นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับร้องเรียนสนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1032 นายสันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1033 นางบังอร แป้นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมฝ่ายการอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1034 นายวิทยา เพชรจู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1035 นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1036 นางธัญลักษณ์ เภรีภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1037 นางพรรณี อินทรปาน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1038 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1039 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1040 นางเรณู รักดำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1041 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1042 นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1043 นางขวัญตา วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1044 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1045 นางปรีดา เปาะทองคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1046 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1047 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1048 นางสาวอาภรณ์ รับไซ ครูชำนาญการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
1049 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1050 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1051 นางสาวประภาพร ขวัญชุม ครู โรงเรียนปากพนัง อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1052 นางสาวอุไรวรรณ จันทร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1053 นางฐายิกา บัวผัน ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1054 นางสาวธนภรณ์ กาญจนพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1055 นางสาววิภาดา สง่าสมพล ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1056 นางสาวศิริพร เอียดขลิก ครู โรงเรียนชะอวด อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1057 นางสาวเต็มศิริ ศิริสมบัติ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1058 นางนัฐกานต์ พรมประถม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1059 นางภิรมโรจน์ เพชรโกมล ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1060 นางสมพร อินทะมุสิก ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1061 นายทวัชชัย นางนวล ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1062 นางสาวปัญภรณ์ คงสุด ครู โรงเรียนนาบอน อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1063 นางสาวธนันญดา กุลกิตติธนาธร ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1064 นางสาวญานิศา สุจเสน ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1065 นางสาวบุญสิตา หนูดำ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
1066 นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1067 นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1068 นางเจตนา พิศบุญ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1069 นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาค ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1070 นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม ครู โรงเรียนปากพนัง อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1071 นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวัน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1072 นางสาวพวงน้อย บิลมาส ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1073 ว่าที่ร้อยตรีปัฐกาญจน์ บูรณะชัย ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1074 นางกาญจนา คงเกิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1075 นายสมเจตน์ เจนการ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1076 นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1077 นางสาวสาวสยาม ขวัญอ่อน ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1078 นางสาวสาวสยาม ขวัญอ่อน ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1079 นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
1080 นางทิพวัลย์ นางนวล ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศ