งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563

[ ทั้งหมด   2 ม.ค. 2563   3 ม.ค. 2563   4 ม.ค. 2563   5 ม.ค. 2563   6 ม.ค. 2563   7 ม.ค. 2563   8 ม.ค. 2563   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ม.ค. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
3 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
4 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป
5 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คุณพ่อนับ 7 ม.ค. 2563 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 261-263 7 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
2 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 264,266,267 7 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 7 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
5 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 7 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป
6 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุม 7 ม.ค. 2563 09:00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง มุจลินทร์ 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารนวัตกรรม ชั้น 2 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอาคาร 2 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ห้องประชุมแคแสด 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคาร 5,6 ห้อง ลานกิจกรรม 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ศูนย์กีฬา ชั้น บน 7 ม.ค. 2563 09.00-16.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ศูนย์กีฬา ชั้น ล่าง 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
09.00-17.00, 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมทิวสน 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี(ด้านหลัง) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 (725 พักเก็บตัว) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้อง หอประชุมธัชมุนี(ด้านหน้า) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 (727 พักเก็บตัว) 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 7 ม.ค. 2563 09.00 - เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 7 ม.ค. 2563 09.00 - 16.00 น.
2 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 7 ม.ค. 2563 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515, 516 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533, 534 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513, 514 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535, 536 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงฝึกพลศึกษา 7 ม.ค. 2563 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิริยะไพบูลย์ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิริยะไพบูลย์ 7 ม.ค. 2563 13.00-17.00
3 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง หอประชุมธรรมจักรนาคี 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง หอประชุมธรรมจักรนาคี 7 ม.ค. 2563 13.00-17.00
5 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ม.ค. 2563 13.00-17.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
8 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 7 ม.ค. 2563 13.00-17.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
10 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 7 ม.ค. 2563 13.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 1 7 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีฯ เวทีโรงละคร ชั้น 3 7 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป
3 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เวทีโดม 100 ปี กัลยาณีฯ 7 ม.ค. 2563 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 7 ม.ค. 2563 9.00
2 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 7 ม.ค. 2563 9.00
3 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ราชพฤกษ์ 7 ม.ค. 2563 9.00
4 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม EP 7 ม.ค. 2563 9.00
5 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 (144) 7 ม.ค. 2563 9.00
6 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 7 ม.ค. 2563 9.00
7 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146(144) 7 ม.ค. 2563 13.00
8 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126(124) 7 ม.ค. 2563 13.00
9 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141(142) 7 ม.ค. 2563 9.00
10 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(121) 7 ม.ค. 2563 9.00
11 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 7 ม.ค. 2563 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา หอประชุมทรายแก้ว 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323-326 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ห้องประชุมทิดเมือง 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาคาร 5 ห้อง สมุด 7 ม.ค. 2563 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องประชุมประดู่แดง 7 ม.ค. 2563 10.00 เป็นต้นไป
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 7 ชั้น 3 ห้อง 731 7 ม.ค. 2563 10.00-15.00
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ม.ค. 2563 10.00-13.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 6 ชั้น 4 ห้อง 647 7 ม.ค. 2563 10.00-15.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ม.ค. 2563 10.00-13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 6 ม.ค. 2563
7 ม.ค. 2563
08.30-17.30
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโรงอาหาร 7 ม.ค. 2563 08.30-16.00
3 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ม.ค. 2563 08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง ลานอินทนิน 7 ม.ค. 2563 09.00-13.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง เต็นท์ 2 (T2) 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง ลานอเนกประสงค์ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง โรงยิมส์ (7) 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง เต้นท์ 1 (T1) 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
7 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งสง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ม.ค. 2563 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปากพนัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ม.ค. 2563 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & น.ส.จิตติมา เพชรมูณีย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ.
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]