ประกาศจากศูนย์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และ ม.๔ - ม.๖
เรื่อง กำหนดส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น

จากเกณฑ์การแข่งขันข้อที่ ๓.๔ จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามที่ผู้จัดกำหนดประกอบด้วย
๑. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  จำนวน ๕ ชุด
๒. DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น  จำนวน ๕ แผ่น
๓. บทภาพยนตร์  จำนวน ๕ เล่ม
(ผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน ๑ ชุด ในวันเสนอผลงาน)
รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 22:07 น.