ประกาศจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
การส่งเอกสารรายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)            
    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม
    ภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง

2. กิจกรรมสภานักเรียน                  
    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์แข่งขันจำนวน 5 เล่ม
    ภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง 
     รายละเอียด 
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:11 น.