ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] 152 37 16 8 205
2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] 146 45 12 12 203
3 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] 143 47 15 7 205
4 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] 133 47 13 7 193
5 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] 127 44 13 7 184
6 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] 126 55 20 8 201
7 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] 126 42 18 12 186
8 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] 123 48 16 10 187
9 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] 112 58 18 11 188
10 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] 112 48 15 11 175
11 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] 104 36 17 12 157
12 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] 103 38 22 17 163
13 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] 94 56 23 17 173
14 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] 92 47 23 12 162
15 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] 92 30 15 8 137
16 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] 89 62 19 14 170
17 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] 89 53 16 9 158
18 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] 82 49 29 22 160
19 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] 78 60 20 17 158
20 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] 78 47 24 18 149
21 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] 67 53 28 10 148
22 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] 57 40 18 19 115
23 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] 56 45 24 15 125
24 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] 52 36 26 21 114
25 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] 39 51 22 17 112
26 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] 22 32 23 15 77
27 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] 22 27 23 14 72
28 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] 21 32 22 21 75
29 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] 17 23 31 11 71
30 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] 16 24 24 12 64
รวม 2,570 1,312 605 394 4,487