ประกาศจาก กลุ่มสาระการงานอาชีพ (ศูนย์คหกรรม) โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
                        โรงเรียนสตรีทุ่งสง กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม)
ทางศูนย์คหกรรมขอแจ้งให้ทราบว่า  โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 
 รายการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  ให้ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 เล่ม และ ซีดี จำนวน 5 แผ่น ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2562

โดยส่งมาที่   นางอารีย์  กลับศรี  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 รายการแข่งขันการประกวดอาหารแปรรูป  ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 
ให้จัดทำเอกสาร จำนวน5 เล่ม และ ซีดี จำนวน 5 แผ่น ส่งคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2562

โดยส่งมาที่   นางอารีย์  กลับศรี  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110โทร. 087 1310009
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:13 น.