ประกาศจาก ศูนย์ดนตรี-นาฎศิลป์ สพม. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖
เรื่อง การกำหนดส่งรูปเล่มโครงงานประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน ๕ เล่ม
ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยยึดวันที่ตามการประทับตราไปรษณีย์
หรือนำส่งด้วยตนเอง      รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:41 น.