ประกาศจากศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐานหรือ กระดานไม้หมุน ขนาด  15 x 15  ช่อง (เบี้ย 100 ตัว) มาด้วย โดยดำเนินการแข่งขัน  1  วัน  ตามรายละเอียดที่แนบมา
 
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน  5  เล่ม 
โดยส่งถึงผู้รับภายในวันที่  20  ธันวาคม  2562

<<< รายละเอียด >>>
 
ผู้รับ นางสาวสริยา  ทองสมัคร  (โทรศัพท์ 086-952-5590)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เลขที่ 159  หมู่ที่  3  ตำบลโพธิ์เสด็จ 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 16:35 น.