ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1] 24 18 13 55 152 37 16 8 205
2 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1] 21 16 15 52 126 42 18 12 186
3 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2] 19 16 12 47 126 55 20 8 201
4 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1] 18 17 20 55 146 45 12 12 203
5 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] 16 19 10 45 143 47 15 7 205
6 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1] 15 16 10 41 112 48 15 11 175
7 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1] 14 17 23 54 127 44 13 7 184
8 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1] 13 9 11 33 133 47 13 7 193
9 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] 12 13 13 38 112 58 18 11 188
10 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2] 10 17 13 40 123 48 16 10 187
11 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3] 9 12 7 28 104 36 17 12 157
12 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2] 8 5 9 22 78 60 20 17 158
13 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1] 7 11 6 24 92 47 23 12 162
14 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3] 7 5 9 21 103 38 22 17 163
15 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4] 6 7 9 22 92 30 15 8 137
16 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3] 5 6 4 15 78 47 24 18 149
17 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1] 5 2 4 11 67 53 28 10 148
18 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2] 4 5 8 17 94 56 23 17 173
19 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2] 3 9 7 19 89 53 16 9 158
20 สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1] 3 5 8 16 89 62 19 14 170
21 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2] 3 4 5 12 82 49 29 22 160
22 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1] 2 3 4 9 57 40 18 19 115
23 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1] 2 2 4 8 52 36 26 21 114
24 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2] 2 1 1 4 39 51 22 17 112
25 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2] 2 0 0 2 17 23 31 11 71
26 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1] 1 2 5 8 56 45 24 15 125
27 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3] 1 0 1 2 16 24 24 12 64
28 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3] 0 1 0 1 22 32 23 15 77
29 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3] 0 0 2 2 21 32 22 21 75
30 สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2] 0 0 1 1 22 27 23 14 72
รวม 232 238 234 704 2,570 1,312 605 394 4,487