สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม.
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  24  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 55  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 152  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  21  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 52  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 126  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 47  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 126  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 201  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 55  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 203  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 45  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 143  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 205  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 41  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 23  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 54  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 127  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 193  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 38  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 40  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 123  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 157  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 158  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 92  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 162  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 103  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 38  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 92  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 30  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 137  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 149  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 148  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 94  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 89  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 158  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 89  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 170  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 160  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 57  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 40  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 115  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 52  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 36  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 114  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 39  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 112  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 17  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 23  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 71  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 56  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 125  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 16  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 24  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 64  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 32  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 77  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 21  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 32  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 75  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 27  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 72  เหรียญ