ประกาศกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รายการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  ให้จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟแวร์ของโครงการความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น ส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
ส่งถึง ครูเอกตวัน เลิศไกร กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร 081-956-5669 
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการแข่งขันตามห้องที่ระบุ กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16:20 น.