::ss-specialsouth

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กลุ่มศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสาลิณี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสาลิณี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำตรงใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสุชาดา ทวีทรัพย์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บัวมาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บัวมาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บัวมาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกัลยาณี บุญสนองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกัลยาณี บุญสนองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บัวมาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางไพลิน ชิตพิทักษ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บัวมาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาลินี สุขทองแท้โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวยุมริทร์ ณ ศรีสุขโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา หนูพรหมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางนภาพร คงสอนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายวราวุฒิ ชูเย็นโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ เสียมไหมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร พานุรัตน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายวราวุฒิ ชูเย็นโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ เสียมไหมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร พานุรัตน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
1. นายวราวุฒิ ชูเย็นโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ เสียมไหมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสกรรมการ
5. นางกัญญาภัทร พานุรัตน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางเกษรินทร์ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ พิมพาพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายศิลป์ พรมแม้นโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายมนชัย ทองแป้นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางเกษรินทร์ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ พิมพาพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายศิลป์ พรมแม้นโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายมนชัย ทองแป้นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
1. นางเกษรินทร์ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ พิมพาพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายศิลป์ พรมแม้นโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายมนชัย ทองแป้นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบัวทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นายสุพีระ แซ่อั้งโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ชูบุญทองโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ช่วยทองโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล ฮกเกี่ยนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
5. นางสาวอครินทร์ วราวรรษโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี อายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ ปานเพชรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี ฮายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ ปานเพชรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี ฮายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ ปานเพชรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี ฮายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ กำลังเกื้อโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี อายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ กำลังเกื้อโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี อายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ กำลังเกื้อโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี อายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ กำลังเกื้อโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางรุ่งทิวา เดชรักษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวผาสุข สินจุ้ยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพัชนี หมุดยะฝาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาววีรยา หนูสงค์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอาณัติ หวีหมิดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปิ่นนาคโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนบุรีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาววารุณี นวลมูสิกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นายธันวา รุกขาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ แก้วนามโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเตโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวนูรญาตี อายีบูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ กำลังเกื้อโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ

กลุ่มวิชาการ

การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธุ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวณิชพัชร แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกรกช โกศลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นายคณวร สัญญะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษติยาพร คงช่วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวกษมาพร ธรรมวาโรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
4. นางเกศินี ศรีสงครามโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจตุพร บุญทรงโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธุ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธุ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธุ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธุ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณิชพัชร์ แสงสวีโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้าโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวันดี รัตนพันธุ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ พันเดชโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ

กลุ่มเทคโนโลยี

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกุลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชรีธรมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึงศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกูลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชธีรารมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึ่งศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกุลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชธีรารมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึ่งศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกูลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล กลิ่นมาลีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชรีธรมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึงศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกูลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชรีธรมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึงศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกุลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชรีธรมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงศ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึงศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาววิภารัตน์ กิตติวชิระกุลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิริวังโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลีโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางณัฐนันท์ ทวีภัชธีรารมย์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร สำรวญโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ทองสุขดำโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางกุลวดี สายเพอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร พึ่งศรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล จ่าพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-0657532
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]