งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

             ศูนย์การแข่งขันปฐมวัย  (ร.ร.อนุบาลภูเก็ต)             

การปั้นดินน้ำมัน และการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน  1. เที่ยวทะเล   2. สัตว์ป่าสวยงาม  3. ชุมชนน่าอยู่  (จับฉลากก่อนการแข่งขัน)  สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ให้โรงเรียนจัดเตรียมมาเอง

                    การรายงานตัวเข้าแข่งขัน                  

ขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน / สำเนาสูติบัตร / หนังสือรับรองจากโรงเรียน ไปแสดงตัวในการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  ณ ศูนย์การแข่งขันด้วย

            ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์  (ร.ร.วัดสว่างอารมณ์)          

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ , การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้จัดส่งรูปเล่มเอกสารรายงาน จำนวน 5 เล่ม  ต่อคณะกรรมการในวันแข่งขัน

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ให้จัดส่งรูปเล่มเอกสารรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม และซีดีการนำเสนอ ให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน


                ศูนย์การแข่งขันศิลปะ - นาฏศิลป์              

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม และ CD-ROM  จำนวน 5 ชุด  ณ ห้องวิชาการ ร.ร.วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)                          ภายในวันที่ 23 ก.ย. 2562    

 
รายละเอียดเพิ่มเติม ทักษะวิชาคอมพิวเตอร์
หัวข้อการแข่งขันแต่ละวิชา
1. การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ป.1-3) 
หัวข้อการแข่งขัน    ประเพณีไทย

2. การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip  (ป.4-6)
หัวข้อการแข่งขัน     ประเพณีไทย

3. การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip  (ม.1-3)
หัวข้อการแข่งขัน  1. รักษ์ท้องทะเล  2.วัยใสหัวใจพอเพียง  3. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

4. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation  (ม.1-3)
หัวข้อการแข่งขัน     เด็กไทยหัวใจจิตอาสา

5. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (ม.1-3)
หัวข้อการแข่งขัน เก้าอี้นวด

6. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  (ป.4-6)
หัวข้อการแข่งขัน     1. การอนุรักษ์ทรัพยากร   2. ภูเก็ต Smart City  3. อาหารเพื่อสุขภาพ

7. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  (ม.1-3)
หัวข้อการแข่งขัน     1. การอนุรักษ์ทรัพยากร  2. ภูเก็ต Smart City  3. อาหารเพื่อสุขภาพ

8. การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation  (ป.4-6)
หัวข้อแข่งขัน     ท้องถิ่นภูเก็ต

9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.1-3)
หัวข้อการแข่งขัน     1. ร.9    2. ร.10     3.ศาสตร์พระราชา

10. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ป.4-6)
หัวข้อการแข่งขัน   1.ร.9     2.ร.10     3.ศาสตร์พระราชา

11. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.1-3)
หัวข้อการแข่งขัน    1. ร.9     2.ร.10    3.ศาสตร์พระราชา

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์
 OS ----  Windows 10 Pro 64bit ©2018 Microsoft Corperation
Hardware  Intel®Core™ i5 CPU 3.00 GHz
                 (RAM)   8 GB
Software   Office 2016 En/Th
                 World 2016    PowerPoint2016     Excel 2016
                 PhotoshopCS6     DreamweaverCS6
                 FlashCS6             PhotoScape
                 AcrobatReader     GoogleChome
 
            ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (ร.ร.อนุบาลภูเก็ต)            

1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
     กำหนดส่งรายงานรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ชุด ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562
2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
     ขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มมาตอนลงทะเบียน หรือครูผู้ควบคุมเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มมาส่งที่ตึกประชาร่วมใจ ชั้น 1 เวลา 11.30 น.
3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
     ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน  แป้นวางเบี้ย  ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย)  โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียน
     ผู้เข้าแข่งขันดาวน์โหลดโปรแกรม Amath Clock  เป็นนาฬิกาจับเวลาในการแข่งขัน ลงในมือถือ หรือแท็บเล็ต

            ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ (ร.ร.ถลางพระนางสร้าง)         
     
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานอาชีพ และการประกวดแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 จัดส่งเอกสารรายงาน จำนวน 5 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ส่ง ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ถลางพระนางสร้าง ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562

                      การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน                   
     1) ประเภทเดี่ยว                  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2) ประเภททีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
     3) ประเภททีม 4-6 คน           เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
     4) ประเภททีม 7-10 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
     5) ประเภททีม 11-20 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
     6) ประเภททีม 20 คนขึ้นไป   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
กลุ่มสาระ สถานที่
จัดการแข่งขัน
กำหนดการ
แข่งขัน
1. ภาษาไทย ร.ร.หงษ์หยกบำรุง 23 ก.ย. 62
2. คณิตศาสตร์ ร.ร.อนุบาลภูเก็ต 21, 23 ก.ย.62
3. วิทยาศาสตร์ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ 23 ก.ย. 62
4. นักบินน้อย สพฐ. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ก.ย. 62
5. สังคมศึกษา ฯ ร.ร.บ้านสะปำ ฯ 25 - 27 ก.ย.62
6. สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.บ้านทุ่งคา ฯ 24 ก.ย. 62
7. ศิลปะ - ทัศนศิลป์    
24 – 27 ก.ย. 62
8. ศิลปะ – ดนตรี      ร.ร.วัดศรีสุนทร ฯ
9. ศิลปะ - นาฏศิลป์  
10. ภาษาต่างประเทศ ร.ร.วิชิตสงคราม 25 ก.ย. 62
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ 22 - 24 ก.ย.62
12. คอมพิวเตอร์ ร.ร.เกาะสิเหร่ 24 - 25 ก.ย. 62
13. หุ่นยนต์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ก.ย. 62
14. การงานอาชีพ ร.ร.ถลางพระนางสร้าง 24 - 25 ก.ย. 62
15. ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลภูเก็ต 21 ก.ย.62
16. การศึกษาพิเศษ       (โรงเรียนเรียนรวม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดภูเก็ต 25 ก.ย. 62
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 2-6 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดรับสมัครกรรมการตัดสิน (ผ่านรหัสโรงเรียน)  3-9 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  6 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ    7-9 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21-29 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
 
---------------------------------ระดับชาติ(ภาคใต้)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6-8 ม.ค. 2563

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 97
จำนวนทีม 2,305
จำนวนนักเรียน 4,576
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,353
จำนวนกรรมการ 1,104
ครู+นักเรียน 7,929
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,033
ประกาศผลแล้ว 212/270 (78.52%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 19
เมื่อวาน 96
สัปดาห์นี้ 270
สัปดาห์ที่แล้ว 470
เดือนนี้ 681
เดือนที่แล้ว 1,732
ปีนี้ 11,240
ทั้งหมด 204,215