รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประมงกิจ
 
1. นางสาวธารินี  ฐิตินันท์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สะมาน
 
1. นางสาวณัฐฎาภรณ์  บุญคง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  เกษมุล
 
1. นางสาวเนตรทราย  แหละปานแก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 92.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงสีตีนาบีละห์  กาซา
 
1. นางสาวพารีด๊ะ  บินแวมะยิ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนิดาล  ยะพะ
 
1. นางสาวนิตยา  ดอละ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายเอกณัฐ  คงแก้ว
 
1. นางตันติมา  ชูหนู
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 92.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงทิพปภา   หล้าหาบ
 
1. นายพรรษวิชญ์  รัตติเจริญวงษ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกมลภัทร  ทินบุตร
 
1. นางวรรณทิพย์  สอนเนียม
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงพัสตราพรณ์  เพ็ชรกลม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองสาย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 92.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1. เด็กชายปิยภัทร   พยายาม
 
1. นางสาวปาริษา  ปานหวาน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกฤตนัน  สายบุญ
 
1. นางสุภาวดี  บุญช่วย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 94.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กชายเปี่ยมสุข  โมฬี
 
1. นางสาวนัฐฐากร  ตาสีแดง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชะพันธ์
 
1. นางสาวสุภัสรีญา  แกสมาน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายวรานนท์  หลานตำ
 
1. นางสาวอุษา  ลูกเหล็ม
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 89.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฮูเซ็น  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  นุรักษ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงอัสมีรา  มีมะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ชูทอง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงนูรลซูฮาดา  อาแว
 
1. นางสาวโนรีดา  อาแวกือจิ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 94.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  พึ่งพสุธาดล
 
1. นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายนิอิสมาอิล  อาแว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเมืองแก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 91.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สิกขาจารย์
 
1. นางสาวอรทัย  เกื้อสุด
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองต่ำ
 
1. นางสาวปานิศา  จีนเพชร์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายเจะฮาติม  เจะอาแว
 
1. นางนาฏยา  สุดรักษ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 83.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กชายวรธน  เตชนัง
 
1. นางณัฎฐิกา  ขวัญประกอบ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1. เด็กชายปาราเมศ   ทับชุม
 
1. นางสาวสุลีลา  สาระพงศ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายวงศธร  สุขอนันต์
 
1. นางสาวสายฝน  ทองแกมนาค
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 91.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงฐิดาพร   จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายธนกฤต   ปิยะภาโส
3. เด็กหญิงภัทราวดี   คงการ
4. เด็กชายศุภกร   เกิดผล
5. เด็กชายสุทธิลักษณ์   ศิริเดช
 
1. นางสาวเบญจพร   สัมพันธมิตร
2. นางสาวดอกแก้ว   มะโนมัย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กหญิงญาญ่า  ประมงกิจ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวเผิอก
3. เด็กชายปกรณ์  นาคอ่อน
4. เด็กชายวรินทร  เกลี้ยงกลม
5. เด็กหญิงโสรยา  สาลี
 
1. นายไกรสร  ยุโซะ
2. นางสาวทัศน์ทิวา  ชูแก้วร่วง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กชายธัญกร  กำแหงเดช
2. เด็กชายศุกุลวัฒน์  จีนสง่า
3. เด็กหญิงอัณณา  อ่วมบางศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  อึ่งรัตนากร
2. นางสาวจุฬารัตน์  ภูมิโคกรักษ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนูรอามาณี  ยานยา
2. เด็กหญิงมาซีเตาะห์  เจะเล็ง
3. เด็กหญิงอาซูรา  นาแว
4. เด็กหญิงอาดีละห์  มามะ
5. เด็กหญิงฮาฟีกา  การี
 
1. นางณัทธษร  แก้วสุกไส
2. นางสาวมาสกะห์  ยานยา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิรวดี  สมยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  คงน่วม
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ท่ากั่ว
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  เฉิดฉายมณีนิล
2. นางสาววรรณพร  สมผิว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงปภาดา  หนูกลาง
2. เด็กชายพิสุทธิ์  รอดทุกข์
3. เด็กชายภาคภูมิ  บุตรหง้า
4. เด็กหญิงไพรินทร์  ภารา
 
1. นางสาวจริยา  มาลยาภรณ์
2. นางสาวนูรไลลา  วงศ์ธีรภัทร์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธีราทร   ขวัญทอง
2. เด็กหญิงยุวรินทร์   เรืองนิรันดิ์กุล
 
1. นายชาติกล้า  จันทพันธ์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตันติวุฒิ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนเดช  ราชนุ้ย
2. เด็กหญิงสามิตรี  ไชยมุนี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวจิรฐา  ขุนฤทธิ์สง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กูลช่าง
2. เด็กชายตติย  แก้วกูล
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชุติมามาศ
2. นางสาวภัคจิรา  กาคำ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 96 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  วิรัตน์
2. เด็กชายศุภชัย  นาคเต
 
1. นางสาวเกศรา  คงเกษตร
2. นางธัญชนก  ทองไทย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธฤต   รัตนะ
2. เด็กหญิงลลิตา  จิตรบรรจง
 
1. นางสาวสายทิพย์  จำปา
2. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายภาณุพงศ์   ช่วยเอียด
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สมแสง
 
1. นายสมชัย   ช่วยทอง
2. นางสาวเนตรนภา   ไพโรจน์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี 84.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กชายนิอาลีฟีร  โต๊ะเก็ง
 
1. นายสมเกียรติ  หลังฮวด
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กหญิงวรรณลิสา  จุไล่
 
1. นางสาวฤดี  บัวหลวง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงนาราชา  ประชุมพรรณ
 
1. นางสาวหัสยา  ดารารักษ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สวยงาม
 
1. นางรุสณีย์  ตำหละ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 87.4 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฟารุด  เจะแหละหมัน
2. เด็กชายวายิบ  หมัดหมัน
3. เด็กชายฮูเซ็น  ดอเล๊าะ
 
1. นายศุภวุฒิ  ทองเจือเพชร
2. นายภานุพงศ์  แสนศรี
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 1. เด็กหญิงต่วนซายารี  ซายอ
2. เด็กชายมูฮำหมัดซีมาน  มูซอ
3. เด็กหญิงอิลฮัม  เจะสาและ
 
1. นางสาวฮายาตี  ดอเลาะ
2. นางดรุณี  ทองแผ้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ล่วนล่อง
2. เด็กชายชาติชาย  คงไพ่
3. เด็กชายฮัยรูณ  หะยีหะซา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  รวมเงาะ
2. นางสาวนูรีซัน  เจ๊ะหนิ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 86.6 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชนิสรา  สิริยานุกร
2. เด็กหญิงตัสมา  ดอรอเม็ง
3. เด็กหญิงอัญญา  หนูโยม
 
1. นางสาวฟารีนัส  ชอบหีม
2. นางสาวปฏิมา  มะสัน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 83.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายพัทธดนย์   เฮียนฮะ
2. เด็กหญิงเมทิณี   เพ็งเกตุ
3. เด็กหญิงเมทิตา   เพ็งเกตุ
 
1. นางสาวกิตติวรรณ   กังแฮ
2. นางสาวสุจิตรา   เกื้อสุข
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 90.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กชายธนภัทร  ขาวเผือก
2. เด็กชายสหรัฐ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายไพศาล  กลิ่ยพะยูน
 
1. นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ
2. นางสาวรุ่งนภา  โพธิ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์   ศิริเดช
 
1. นางสาวรุสนีย์  สมานคาน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจักฤษณ์   ดำคล้าย
 
1. นางธิดา   ทองวิจิตร
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายศุภกร  เกิดผล
 
1. นางสาวพรพรรณ   อาดำ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กชายฮานาฟี  มะยะเด็ง
 
1. นางสาวฮานีฟะ  มอน็อง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กหญิงบุญรักษา  มีจุ๋ย
 
1. นางสาวปราณี  หาญพรหมมา
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มากแก้วกุล
 
1. นางสาววัลยา  ชูวารี
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงอารีดา  ดาหะมิ
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  หะยีสะอุ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงนัททิกา   ทองดี
 
1. นางสาวเบญจพร   สัมพันธมิตร
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายณัฐพัฒร์  หัสเส็น
 
1. นางสาวนิภาพร  สถิรวณิชย์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กชายฟีเดล  แตมาสา
 
1. นางชนิตา  วัฒนะนุกูล
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 1. เด็กหญิงวรารัตน์  คุณาธรรม
 
1. นางสาวฮามีด๊ะ  กองบก
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่พู่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญพรม
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายโชตติคุณ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วงษ์หล้า
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายวัชรชัย   ใจหมั้น
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   เทวรัตน์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประดิษฐศักดิ์
 
1. นางอรพรรณ   วรรณโร
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยสิน
 
1. นายกิตติรัฐ  ภู่เสม
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวายิบ  หมัดหมัน
 
1. นางสาวสิรตา  ทองแกมแก้ว
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์   จำนงจิต
 
1. นายสาธร   เพชรอาวุธ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอานนท์  เหล็มโส๊ะ
 
1. นายจีระพงศ์  เพียรเจริญ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ผลศัพท์
 
1. นางสาววารุณี  ศรีมาลา
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วิลาสินี
 
1. นางจุฑามาส  ธีรภาพสถาพร
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเกวลิน  นามีกุล
 
1. นางอนงค์  โอพั่ง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1. เด็กหญิงดารารัตน์   บุญสินพร้อม
 
1. นางเสาวรัตน์  ปานอินทร์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 1. เด็กชายฉัตรกรณ์  มุคุระ
 
1. นางสาวเจนจิรา  หวานจริง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงฟัจรียะฮ์  หะยีวาจิ
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  หะยีสะอุ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงเมทิณี   เพ็งเกตุ
 
1. นางสาวสุนีย์   ด้วงเรือง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัร  อะหลี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขวัญทอง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทรประทักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  พ่อสาร
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายมูฮัมหมัดกัดดาฟี  ดาโหะ
 
1. นายชินโชติ  บุญฤทธิ์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1. เด็กชายปาราเมศ   ทับชุม
 
1. นางสาวสุลีลา  สาระพงศ์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กชายพลภัทร  บุญส่งเสริม
 
1. นางณัฎฐ์ศศิ  วิเวกวินย์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงเมทิตา   เพ็งเกตุ
 
1. นางสาวณัฐธิชา   รอดอ่อน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายชยพล  มีเผาะ
 
1. นางรุสนีย์  ตำหละ
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 86.8 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงต่วนอานียา  หะมะ
 
1. นายเอกวิทย์  ผลผลา
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 1. เด็กชายอันลอย  ประมงกิจ
 
1. นายไกรสร  ยุโซะ
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 95.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 1. เด็กชายพงศ์วิชาญ  หนูเริก
 
1. นายจักรกฤษ  ทองมณี
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1. เด็กหญิงชัญญานุช   บุญทุ่ม
 
1. นางมีนารัษฎ์  อ่องสิทธิ์
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอาทิตย์  นิลเลิศ
 
1. นางสาวสุมณฑา  บิลเดช
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 91.2 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 1. เด็กชายวรเดช  ซื่อสกุลไพศาล
 
1. นายอาทร  แซ่ติ้ว