รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ค่ายลูกเสือรัตรสาร และ สพป.สงขลา เขต 1 ส่วนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามกอง 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ประชุมทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พงศ์เจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิง ธัญจิรา  พิทักษ์ธรรม
 
1. นางธมลวรรณ  โชติระโส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ่มเลื่อน
 
1. นายศักดา  หอมขาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงโศรดา  บุญช่วย
 
1. นางสาวณัฎฐยา  บัวก่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1. เด็กหญิงอังคณา  คงจันทร์
 
1. นายศักดา  หอมขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1. เด็กชายอริยธรรช  แสงอรุณ
 
1. นางสาวขวัญชนก  นาดำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  หะเทศ
 
1. นางสาวณัฐวดี  คมประมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขเกษม
 
1. นางสาวณัฎฐยา  บัวก่ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กชายภคพล  บัวทอง
 
1. นางสาวสมเพียร  หนูขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงอมริสา  สารสำเร็จ
 
1. นางอมรทิพย์  เตชะวิทย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กหญิงภารวี  สุขสุวรรณ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุวรรณโณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโลกา 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  เอ้งเถี้ยว
2. เด็กหญิงวรัญณี  แดงชื่น
 
1. นางสุภารัตน์  พรหมปาน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 1. เด็กหญิงคณิตา  ช่วยชื่น
2. เด็กหญิงอริษรา  ชูรักษ์
 
1. นางสาวจุฑาพร  ช่วยชูวงศ์
2. นางอุมารินทร์  ชูโชติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษตรสุนทร
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เบ้าสุวรรณ
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  เสนรุย
2. นางยินดี  หงษ์ภักดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงมนภรณ์  ชะนา
2. เด็กหญิงเพ็ญศรี  นิลพัฒน์
 
1. นางปริศนา  ขุนพรรณราย
2. นางสาวรุ่งดล  นฤนาทมโนรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กชายณทองภูมิ  สุวรรณอำภา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชูแสง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  กองชิต
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี
3. เด็กหญิงอมรา  ทายุโก
 
1. นางสุมณฑา  ทายุโก
2. นางสุคนธา  คงเอียง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เตชะบุตร
2. เด็กหญิงมัญชุสา  บินหมัด
3. เด็กหญิงวรางคณา  วงค์ษายะ
 
1. นายจารุ  เพ็ชรแกมแก้ว
2. นายจารุ  เพ็ชรแกมแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง
2. เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเชิด
 
1. นางพิชญา  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวปริชาติ  พัวพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. นางสาวอณัตชา  หลีกันชะ
2. เด็กหญิงอรุณี  แก้วเอียด
3. เด็กหญิงไหมดิหน๊ะ  มหาแก้ว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  กิ้มเอ้า
2. นางสาวยามีละห์  เมาะแอ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชุมวงค์
2. เด็กชายภีรพัฒน์  เมฆะมานัง
 
1. นางสุดารัตน์  สุกใส
2. นางสาวนาดียะห์  ยะโกะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนในเมือง 1. เด็กชายปูรณัช  สังขพันธ์
 
1. นางประภา  สายชุมพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงปานฤดี  สุวรรณนันท์
 
1. นางผ่องศิลป์  มิ่งยอด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 1. เด็กชายปรวัฒน์  อุปถัมภ์
 
1. นางจันจิรา  เพ็ชรสงคราม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันสุวรรณโณ
 
1. นางพิชญา  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวปริชาติ  พัวพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ชุมภูประวิโร
2. เด็กชายปรเมษฐ์  พลรัตน์
 
1. นางอัสนะ  ตอหิรัญ
2. นางอารี  โคพิชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายเศวตฉัตร  คันธฬิกา
 
1. นางสาวฟารีดา  ดนหมาน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายชูเกียรติ  จันทร์ส่องภพ
 
1. นายสุชาติ  เขื่อนสุวรรณ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายอินทรินทร์  เพชรชาตรี
 
1. นางสาววาทิณี  นราวุฒิพันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววันทิพย์  จงจิตประณิธาน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชอบแต่ง
 
1. นางสาวปูริดา  ชัยมณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์
2. เด็กหญิงฐาณิชญาณ์  แก้วชนะ
3. เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล
 
1. นางสาวปิยภรณ์  เลื่อนพลับ
2. นายชญตว์  หนูแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. นางสาวทิฆัมพร   บินดุเหล็ม
2. เด็กหญิงฟูรัยด้า   สายสอิด
3. เด็กชายอับดุลการีม   สายสอิด
 
1. นางสาวฟาริดา  เจริญเระ
2. นางสาวนาดีหย๊ะ   คงหนู
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายติณณภพ  จุทอง
2. เด็กชายภูรี  ศิลารวม
 
1. นางสมพร  รัตนะ
2. นางเตือนใจ  รัตนพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  ดาราไก่
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  วงศ์อุทัย
 
1. นายนิวัตร  นิยมเดชา
2. นางสุภาภรณ์  ก๊กใหญ่
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม 1. เด็กชายนพกร  จินดาวงศ์
2. เด็กชายสุกฤต  ชัยชะนะ
 
1. นางสุมล  สังขพันธ์ุ
2. นางสหวรรณ  วรรณจิตจรูญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายณัฐพล  คงพูน
2. นายสุทิวัส  ตำภู
 
1. นางสาวอรุณี  แก้วสุริยา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นายธันยบูรณ์  นิลทะรัตน์
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุวันดี
 
1. นางยศิรินทร์  เพ็งอำไพ
2. นางสุชีรา  หนูสวัสดิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงญาณัฎฐา  อรุโณทัย
2. เด็กหญิงอนุอร  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอิงทิชา  เขียวชุม
 
1. นางสาวดวงกมล  ดำเพชร
2. นางประภา  แก้วผอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กหญิงทัตพิชา  แสนกล้า
2. เด็กชายรัฐนันท์  เวชชะกะ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  หมุดแหล๊ะ
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ชนะพาล
2. นางสาวนูรไลลาร์  นุ้ยเด็น
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงปริยากร  จุทอง
2. เด็กหญิงลภวรรณ  วิจิตรเวชการ
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ชูหนู
 
1. นางสาวอบุลรัตน์  สุขพันธ์
2. นางอนงค์  มะสัน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงนูรียา  ล่องแก้ว
2. เด็กหญิงวัชรพล  ไข่แก้ว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีษะสม
 
1. นายนาม  สุขสวัสดิ์
2. นางจินดา  บริรักษ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหาด 1. เด็กหญิงชลดา   แก่นบุญ
2. เด็กหญิงทักษิณา   เชื้อสาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ชูสีดำ
 
1. นางกาญจนา  ชูชื่น
2. นางวรรณา  ช่างเหล็ก
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นายฉัตรชัย  สมถวิล
2. นางสาวณัฐณิชา  นพรัตน์
3. เด็กหญิงธารทิพย์  แก้วพรหม
 
1. นางยศิรินทร์  เพ็งอำไพ
2. นางนางผ่องศิลป์  มิ่งยอด
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์
2. เด็กหญิงพัชริศา  จิรยศบุญยศักดิ์
 
1. นางชญานี  ขัตติยะมาน
2. นางสาวภัทร์ชนิดร์  ฮวดค่วน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงจัสมิน  อูบี
2. เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว
 
1. นางสาวฟาริดา  เจริญเระ
2. นางสาวนูรีญา  บินเสห๊าะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิด้าศึกษา 1. เด็กหญิงกามิละฮ์  ละแม
2. เด็กหญิงซัลฟาเรีย  สมาอูน
3. เด็กหญิงซิลมีย์  มะเย็ง
4. เด็กหญิงณัฐชุตา  หลีหงัด
5. เด็กหญิงฟารีดา  กุสุหลง
 
1. นางสาวรีซ่า  การะวรรณ
2. นางสาวปรียาภรณ์  หนูสงวน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกันตา  อุดมผล
2. เด็กหญิงจิรธิดา  ผอมกรด
3. เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง
4. เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์
5. เด็กหญิงวรางคณา  เรือทอง
 
1. นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
2. นางสุนิสาห์  สุกสี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงสาโร
2. เด็กหญิงปนิดา  นันยะมโณ
3. เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี
4. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อินทวิเชียร
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นางสาวมาริยา  ฝาและ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหิน 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  เภอบางเข็ม
2. เด็กหญิงณัฎฐ์พิชา  ภาชนะกาญจน์
3. เด็กหญิงศิวลักษณ์  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขศรี
5. เด็กหญิงอธิติยา  สูงศักดิ์
 
1. นางนุชรี  พิทักษ์ธรรม
2. นางสาวจิราภา  ก่งเซ่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายกิติพงษ์  วรรณเพ็ชชา
2. เด็กชายจอมพล  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงณัชพร  หนูพ่วง
4. เด็กชายอับดุลเลาะห์  หวังขะเด่
5. เด็กหญิงเกวลิน  หวังนุรักษ์
 
1. นายไกรภพ  ชูชื่น
2. นางสาวบุสรา  ดาอี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นางสาวณัฐชา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองสุข
3. เด็กชายทนงชัย  เติมพันธ์
4. นายธีรชาติ  ประสมพงษ์
5. เด็กหญิงอริสา  คงสีพันธุ์
 
1. นางวาสนา  ยะถาวร
2. นางสาวรอซีดะ  หมัดศิริ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1. เด็กชายธนโชติ  ตำภู
2. เด็กหญิงพวงทอง  ปานรังศรี
3. เด็กหญิงพัชริสา  หนูเพชร
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายกลิ่น
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  ประทุมวรรณ
 
1. นางวงจันทร์  ค้ำชู
2. นางสาวกัญญา  สุวรรณมณี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรมณี
2. เด็กชายณัฐพล  ทูเลียบ
3. เด็กหญิงพรรณศิริ  เหมือนนอง
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สารวงษ์
5. เด็กหญิงสศิกาญร์  รอบการ
 
1. นายไตรรัตน์  ยุทธโกศา
2. นายธงไทย  ขุนพรรณราย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ
2. เด็กชายกฤษฎา  เพ็ชรมณี
3. เด็กชายคชา  ทองช่วย
4. เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธินุ้ย
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  ฆังคะสุวรรณ
6. เด็กหญิงรวิสรา  มณีศรี
7. เด็กชายวิษณุศักดิ์  สุวรรณ
8. เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เสมอใจ
10. เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์
11. เด็กหญิงสุนิสา  กาญจนวงศ์
12. เด็กหญิงสุภัคจิรา  ธนนิมิตร
13. เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน
14. เด็กชายอนุชิต  ขำชูสงฆ์
15. เด็กหญิงอลิสา  นวลทอง
16. เด็กชายอัสซาน  ไข่แก้ว
17. เด็กหญิงอิงกมล  เงินถาวร
18. เด็กชายเกรียงไกร  เมฆเรือง
19. เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน
20. เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล
 
1. นางธสชา  บุญกาญจน์
2. นางพรเพ็ญ  ณ สงขลา
3. นางสาวอาภาภรณ์  ช่วยตั้ง
4. นางสาวดวงกมล  ขนขาว
5. นางลักษณา  ชุมประทีป
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กหญิงปิยะมน  ลีนิน
 
1. นางปราณี  จันทวิจิตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี
 
1. นายพงษ์พัฒน์  จาโร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดีหลวง 1. เด็กหญิงวาริภรณ์  แย้มไสว
 
1. นางสาวสุนิสา  เซ่งอั้น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณกัลญา  ชัชวาลย์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จารุพัตร
 
1. นางจันทรา  ซังชาสิทธิ์
2. นางสุกัญญา  ยีหวังเจริญ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงญาธิสตา  ดอนหล้า
2. เด็กชายสิรวิชญ์  โพธิ์ถาวร
 
1. นางจันทรา  ซังชาสิทธิ์
2. นางปิยะรัตน์  จิ๋วเจริญ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายวรรธนนท์  นพภา
2. เด็กหญิงเมธินี  บุญเกิด
 
1. นางสารภี  รองสวัสดิ์
2. นางสุมาลี  พร้อมมูล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกฤติมา  จิตจันทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณี
4. เด็กหญิงพิณัฐฌาย์  ช่วยทอง
5. เด็กหญิงมุฑิตา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ
7. เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นวนท่วม
8. เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิรักษ์
9. เด็กหญิงอภิษฎา  สมานุกร
10. เด็กหญิงเพ็ญพร  พรหมทัตโต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลธิดา  พงศ์พิริยภักดิ์
2. นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
3. นางสุภาวดี  สุระกำแหง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์รัตน์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรออด
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ยิ่งเสริมทรัพย์
4. เด็กหญิงพิมนภา  บุญนา
5. เด็กหญิงภคมน  จองหนุ้ย
6. เด็กหญิงรินลดา  กิตติยานุสรณ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  นิโสย
8. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงสร้อยมุก  แสงรัตน์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  รักษ์เจริญ
 
1. นางสุกัญญา  ทองจันทร์
2. นางสาวภัทรภร  ย่องตีบ
3. นางสรัสวดี  ปานสวัสดิ์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกานณิศา  หวังเจริญ
2. เด็กชายฉัตรชัย  คะระนันท์
3. เด็กชายณภัทร  พันธุสระ
4. เด็กหญิงนัสรียา  ยีหวังเจริญ
5. เด็กหญิงนาร์ตาเซีย  หนิเจริญ
6. เด็กหญิงนุชดียานา  สันเจริญ
7. เด็กหญิงปรายฟ้า  อาเก็ม
8. เด็กหญิงอริศรา  หมวดสะและ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  หมัดเจริญ
10. เด็กหญิงเบ็ญญา  หลีเจริญ
 
1. นายผิน  สายชนะพันธ์
2. นายปิยพัทธ์  สืบประดิษฐ์
3. นางสาวเครือวัลย์  ทองคำ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 1. เด็กชายชารีฟ  อุทุมพร
2. เด็กชายชินภัทร์  หลีเจริญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สายสลำ
4. เด็กชายธีรภัทร์   สะมะเหตุ
5. เด็กชายธีรวิชญ์   หนิเจริญ
6. เด็กชายนภัสกร   เสือเดช
7. เด็กหญิงนันสิตา   หนูหมัด
8. เด็กชายนูรอัชมี  ยีหวังเจริญ
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรกุล
10. เด็กหญิงเฟาสิยา  หลำส่าแล๊ะ
 
1. นายผิน  สายชนะพันธ์
2. นางจิราพร  แพเพชร
3. นายปียพัทธ์  สืบประดิษฐ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมเจริญ
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายสมใจ  ชูกระชั้น
2. นางสีสุดา  ชูกระชั้น
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กชายศรวัส  เอียดแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพร  ทัพภะ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สิทธิกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  นกแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กชายฐานวัฒน์  ไพรบูรณ์
 
1. นางวรวลัญช์  ณวิภาส
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายปภาวิน  เอ้งเถี้ยว
 
1. นายฮาดี  อาแวกะจิ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงนุรฮันนี  จิตต์ดำริ
 
1. นางสาวตอยยีบ๊ะ  เจ๊ะอุมา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1. เด็กชายอัครัช  คล้ายเพชร
 
1. นางนิตยา  โมลีโต
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงธารณา  เผือกพันธ์
 
1. นายธวัช  มะโนเพ็ชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุธาธาร  วงอรุณ
 
1. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายอาทร  ดำเอี่ยม
 
1. นายกฤษณะ  เปลี่ยนผลัด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ไกรพงษ์
 
1. นายสุริยัน  จัตุธรรม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสา  โชติกรณ์
 
1. นางกุศล  รัตนพันธ์
2. นางจรินทร์  ชุมย้อย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มราม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานุเวช
 
1. นางกุศล  รัตนพันธ์
2. นายเอกพล  ชาภิมล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงซารีนา  แหล๊ะหมัน
2. เด็กหญิงอันน่า   สมาน
 
1. นางสาวฟาริดา  เจริญเระ
2. นางสาวนูรีญา  บินเสห๊าะ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายอนิรุจ  แก้วเอียด
 
1. นายบัณฑิต  ย่องลั่น
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าขวาง 1. เด็กหญิงฉัตริน  วงศ์พิมล
2. เด็กหญิงนภัสกร  ธรรมอิสระ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  มุขดา
 
1. นางสาวพรศิริ   ขุนมี
2. นางสาวสุทธิรักษ์  เย่าเฉื้อง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขา 1. เด็กหญิงข้อบีเหร๊าะ  บุญณะ
2. เด็กหญิงณฐิกา  ยอดยา
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  ยอดยา
 
1. นายธีระยุทธ์  ราชนานนท์
2. นางสาวทายาต  สุวรรณมณี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กชายนันทฉัตร  ช่วยสุรินทร์
2. นายพิษณุ  นันตะเคน
3. เด็กชายศิวกร  โฉมฉลาด
 
1. นางอนงค์  ทองจินดา
2. นางปริยฉัตร  สุขเกษม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายชุติเทพ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรวิทย์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อุไรพันธ์
4. เด็กชายพัทธนันท์  ขุนบุญทอง
5. เด็กชายภัทรดนัย  แก้วเจริญ
6. เด็กชายฤทธิชัย  หมั่นคง
 
1. นายสุระกฤต  จันทร์ทอง
2. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายนามศักดิ์  หมู่สิกะเภรี
 
1. นางสาวพลอยมรกต  นาคธรรมวัฒน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายพัทธนันท์  ขุนบุญทอง
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงนวภรณ์  หนูชูไชย
 
1. นางกันยา  แสวงผล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดีหลวง 1. เด็กหญิงสุนิดา  ปาร์เด็ม
 
1. นางสาวสุวิมล  จันทร์รัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กชายณัฐญาฮัน  เย็นใส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายชุติเทพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ขาวนวล
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงนันทนัช  ทองมณี
 
1. นางกานต์ชนก  สุดแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมิตรา 1. เด็กชายรุจิภาส  เจริญวัฒน์อนันต์
 
1. นางสาวอมรา  ดิษฐ์คล้าย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะพงค์
 
1. นางบงกช  ชูขำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกชกร  จิตรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร  ศรีประเสริฐ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กหญิงขอดีหย๊ะ  บู๊สมัน
 
1. นางสาวกัญฐพัสว์  สุขแดง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชูเขียว
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ส่งเสริมวัธนะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กชายชุติเทพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอุบล  สุวรรณมณี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1. เด็กชายอามีร่า อาเมียร์  เฟนดิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐเจษฎ์  รัตนจรณะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นางสาวสุนิษา  สังข์อินทรีย์
 
1. นางธนพร  นันต์ธนะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายจิณณวัตร  คล้ายสนิท
2. เด็กชายณฐกร  กัญชนะกาญจน์
3. เด็กชายณัฐภัทร  ช่วยชม
4. เด็กหญิงนิสากร  ทองมี
5. เด็กชายภูวิศ  ง้าวงาม
6. เด็กชายยุทธชัย  แซ่จู
7. เด็กชายวรากร  สวยงาม
8. เด็กชายศิวาวุธ  รัตนถาวร
9. เด็กชายสิทธิรักษ์  หมัดหมัน
10. เด็กชายอสิตธิกร  ทองสุข
11. เด็กชายเตชิต  จิตตวาที
 
1. นายชยังกูร  หนูหอม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกมลดนัย  จูเนี่ยว
2. เด็กชายจักริน  สระกระวี
3. เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา
4. เด็กชายชนเดช  ทองกอบ
5. เด็กชายณพดล  ผุสสระ
6. เด็กชายนิพนธ์  ทองเรือง
7. เด็กหญิงพีรดา  ไชยโยธา
8. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์ขาว
9. เด็กหญิงภาพิมล  พรหมสุวรรณ
10. เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ
11. เด็กชายรุจรวี  ศรีน้อย
12. เด็กหญิงอธิชา  วาสนพันธ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
2. นายวรเดช  รุลปักษ์
3. นายชนกพล  เพชรยศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกนกพล  บุลา
2. เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพยรัตน์
4. เด็กชายคณัสนันท์  ไชยกูล
5. เด็กชายคณัสนันท์  ชูชื่น
6. เด็กชายครรชิต  พลริยา
7. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี
8. เด็กชายชยากร  พัดทอง
9. เด็กหญิงชัญญานุช  แก่นเพชร
10. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  บุญศิริ
11. เด็กหญิงณัฏฐศิริ  พรหมมา
12. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชติรัตน์
13. เด็กชายณัฐวัศ  ศิริยอด
14. เด็กหญิงทิฆัมพร  สำราญสม
15. เด็กชายธนกร  มิตรณรงค์
16. เด็กชายธนภูมิ  ธนนิมิตร
17. เด็กชายธฤต  จริงจิตร
18. เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร
19. เด็กชายปิยณัฐ  จันทร์ชู
20. เด็กชายผดุงอรรถ  แก้วรัมย์
21. เด็กชายพงศกร  เพชรรัตน์
22. เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช
23. เด็กหญิงพัชรพร  ขาวเรือง
24. เด็กชายพันธกร  สำราญสม
25. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัตตะโก
26. เด็กหญิงพิชญธิดา  สินสังข์เลิศ
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรัตน์
28. เด็กชายศุภณัฐ  มลิวัน
29. เด็กชายสรรเพชญ  วงษ์บำรุงเทวี
30. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ช่วย
31. เด็กหญิงสิริยากร  ทวีทรัพย์
32. เด็กชายสุริยวงศ์  ทั่งจันธิมาธรณ์
33. เด็กหญิงอรณิชา  สุภาวไตร
34. เด็กชายอรรถพล  โคตพิลา
35. เด็กหญิงอัฏฐพรสุรัตน์  กาญจนบรรณ
36. เด็กชายอาภาวุฒิ  พัดแดง
37. เด็กหญิงอาริตา  รอดเกลี้ยง
38. เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เมือง
39. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ดิสโร
40. เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม
 
1. นางสุนิสาห์  สุกสี
2. นายวาริส  เจะกา
3. นายธวัช  มะโนเพ็ชร
4. นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
5. นางสาวทัศนีย์วรรณ  จินดา
6. นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
7. นางสาวนิตยา  อุไรรัตน์
8. นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กชายนิติพล  มะหะหมัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จงหวัง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนันธกานต์  ศรีภัชรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงพิชญา  วิบูลกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงอาริษา  คงแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จงหวัง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปริง 1. เด็กหญิงจิรกาณ  คงไชย
 
1. นายสุพรรัตน์  มานพศิลป์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นางสาวรัตติกาล  คงไชย
 
1. นางวาสนา  ยะถาวร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรสวัสดิ์
 
1. นายถาวร  โสมกูล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณพร  วงศ์นิกร
 
1. นางสาวสุจิตตรา  แก้วตะรัตน์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกิรติการณ์  อำนวย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จงหวัง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายเรืองยศ  โกศัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณมณี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงมาริศา  ศรีรอด
 
1. นางนภัสกร  พันธพงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะนานัง
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิงชนาภา  รัตนวรรณ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  มานสุริวงศ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณโณ
5. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทิพย์รักษ์
6. เด็กหญิงนภัทรินทร์  ชูตะรัตน์
7. เด็กหญิงปฏิมากร  ธรรมวิเศษ
8. เด็กหญิงวรรณพร  วงศ์นิกร
9. เด็กชายเรืองยศ  โกศัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุจิตตรา  แก้วตะรัตน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณมณี
3. นายศราวุฒิ  ศัทโธ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กหญิงกนิษฐปฐม  พิทักษธรรม
2. เด็กชายชวฤทธิ์  ชัยเล็ก
3. นายธิวาธร  พรหมรักษา
4. เด็กชายนิติพล  มะหะหมัด
5. เด็กหญิงบุญนิภา  ปานเพ็ชร์
6. เด็กชายพงศกร  ชัยเล็ก
7. เด็กชายพรชัย  จันทรรัตน์
8. เด็กหญิงพรประภา  บัณฑิตย์
9. เด็กหญิงพิชญา  วิบูลกิจ
10. เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสุขใส
11. เด็กหญิงมุขสุดา  โครธาสุวรรณ
12. เด็กหญิงเกวลิน  หนูทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
2. นางสาวสุมนต์   นนทพันธ์
3. นางสาวอมรรัตน์   เรืองแก้ว ทองคำ
4. นางสาวดวงกมล  ดำเพชร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนันธกานต์  ศรีภัชรินทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆะมานัง
3. เด็กชายบุณยศักดิ์  งามศิริโรจน์
4. เด็กชายประพฤทธ์  บุระชัด
5. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สุวลักษณ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์  พิมมะสอน
7. เด็กชายพีรพล  เรืองเพ็ง
8. เด็กชายภคพล  บัวแก้ว
9. เด็กชายภูวนาท  รัตนะ
10. เด็กชายวรรธนัย  ธรรมทิน
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
2. นางลัดดา  แก้วมณี
3. นายอธิป  ซ้ายหนู
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกชกร  สุวรรณทวี
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมานทอง
3. เด็กหญิงชญานี  คงสุรินทร์
4. เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวศรี
5. เด็กหญิงธนัชพรรณ  จินทกำโพทธ์
6. เด็กชายธนัท  จูหม๊ะ
7. เด็กหญิงธัญสรณ์  เอี่ยมสอาด
8. เด็กหญิงประภาวดี  ทองประทีป
9. เด็กชายปวเรศ  ภู่ระหงษ์
10. เด็กชายพัทธดนย์  คำจันวงษา
11. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ไชยรัตน์
12. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จารุพัตร
13. เด็กหญิงภราดา  ดวงจันทร์
14. เด็กหญิงภัคจิรา  สีกอเกื้อ
15. เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วมณี
16. เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณจำรูญ
17. เด็กหญิงมาริศา  ศรีรอด
18. เด็กหญิงลักษมน  สุขศิริ
19. เด็กหญิงศศิภา  ดารารัตน์
20. เด็กชายอลงกรณ์  ทองประทีป
 
1. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
2. นางศรีพร  สุวรรณโณ
3. นางนภัสกร  พันธพงค์
4. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
5. นางสาวมนทิรา  ปาลรัตน์
6. นางเพ็ญศรี  คงพันธ์ุ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1. เด็กชายกันตพงศ์  เปี้ยสุพงศ์
2. เด็กชายธนพล  เพชรพันธ์
3. เด็กหญิงบุญธิตา  พันธมิตร
4. เด็กหญิงพรปภา  กำจายกลาง
5. เด็กหญิงพัชรีรัชต์  มีชัย
6. เด็กชายภวรัญชน์  ณ พัทลุง
7. เด็กชายศุภณัฐ  ยังทินนัง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมทอง
9. เด็กหญิงเป็นสุข  สุวรรณมณี
10. เด็กชายเอกรินทร์  พรมดี
 
1. นางสาวเปมิกา  นพสุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  วรรณรัตน์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
3. เด็กชายพันวรา  สายสงค์
4. เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง
5. เด็กชายวศิน  สวัสดี
6. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
7. เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง
8. เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
9. เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น
10. เด็กชายเลิศพิสิฐ  พันธ์ฟอง
 
1. นางสุรางค์  หมันหมาด
2. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 1. เด็กชายจตุพร  แก้วพิจิตร
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีนวลขาว
3. เด็กหญิงชนินาถ  เพ็งระวะ
4. เด็กชายนพชัย  นิลรัตน์
5. เด็กชายศักดิธัช  ชูเชิด
6. เด็กหญิงอคิราห์รักษ์  ยิ้มหยู
 
1. นายสุภสร  คงอินทร์
2. นายดำเนิน   ทองยอด
3. นางสุนันทา  ทองด้วง
4. นางสาวยูวิตา  ดาแลหมัน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. นางสาวกุลนันท์  สืบเซ่ง
2. เด็กหญิงพศิกา  บัณฑิตณรงค์
3. นางสาวรุ่งนภา  บัณฑิตณรงค์
4. นางสาวสุนิสา  ขวัญหนู
5. นายสุรเดช  ธรรมอิสระ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วขาว
 
1. นางสุชาดา  สงนุ้ย
2. นางปริยฉัตร  สุขเกษม
3. นางสาวมลวี  คูเจริญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แซ่ลิ่ว
3. เด็กหญิงธนัญญา  จันมณี
4. เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  สระสม
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงค์สุวรรณ
6. เด็กหญิงวณิศรา  มหามิตร
7. เด็กหญิงวรรณนภา  เกลี้ยงแก้ว
8. เด็กหญิงวรัทยา  ปรงแก้ว
9. เด็กหญิงวิภาวดี  มูณีรัตน์
10. เด็กหญิงอริสรา  นวลละออง
 
1. นางสาวเปมิกา  นพสุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  วรรณรัตน์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ลือขจร
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สุวรรณสมบูรณ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  อานุภาพ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงนงนภัส  ป่าสนั่น
6. เด็กหญิงนวินดา  มูณี
7. เด็กหญิงนันทวรรณ  คงรอด
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนพาหุ
9. เด็กหญิงลัดดาพร  เพชรบูรณ์
10. เด็กหญิงวิศิณีย์  ขุนราษฎร
11. เด็กหญิงสิริลภัฏ   แก้วคง
12. เด็กหญิงเกวลิน  แผ้วกสินธุ์
 
1. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
2. นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดนัยวิเชียร
2. เด็กหญิงจิราภัฏ  อัศดรกาญจน์
3. เด็กหญิงนภา  พรหมดำ
4. เด็กหญิงนาตยา  บัวเป็นไกร
5. เด็กหญิงพจณิชา  ไมสัณ
6. เด็กชายพันวรา  สายสงค์
7. เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณ
8. เด็กหญิงลีน่า  สันหวัง
9. เด็กชายวศิน  สวัสดี
10. เด็กหญิงศิริประภา  สุวรรณมณี
11. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
12. เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง
13. เด็กหญิงอธิติยา  บุญญะ
14. เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น
15. เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว
16. เด็กชายเลิศพิสิฐ  พันธุ์ฟอง
 
1. นางสุรางค์  หมันหมาด
2. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
3. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
4. นายวิศรุต  เทวมิตร์
5. นางสาวอารีย์  จันทรัตน์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  แก้วมโน
2. เด็กชายรัชพล  เอกจิตต์
3. เด็กชายอนาวิน  จองเดิน
4. เด็กชายอาเซียน  ทองอยู่
5. เด็กชายเจษฎา  ไวยภักดิ์
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นายขวัญ  ชาทอง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงปวริศา  ยกถาวร
2. เด็กชายเตชิน  ชูชื่น
 
1. นายขิ้ม   จิตนุรักษ์
2. นางธนพร  นันต์ธนะ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1. เด็กชายธิติ  ตั้งสุณาวรรณ
 
1. Mr.David  Think
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายภูฟ้า  สมชนะกิจ
 
1. นางจุฑารัตน์  วัฒนธีรางกูร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงนาตาลี  บินล่าเต๊ะ
 
1. MissSteffi  Sharmaine Baja
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนานุสนธิ์
 
1. นางคำนึง  เด่นดวง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายฮาบีซาล   ตำแป้น
 
1. Mrs.Analiza   Esguerra
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขา 1. เด็กชายณัฐศรุต  เส็นโต๊ะหมีน
2. เด็กชายธนวัฒน์  หล๊ะโต๊ะหลี
 
1. นางศิรินันท์  มากคำ
2. นางสาวอรพรรณ  จันทร์เพ็ญ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงอะรีนา  จินเดหวา
2. เด็กหญิงอาตีนา  นพกะ
 
1. นางสาวพัชนียา  เตาสัน
2. นางรัชนิดา  อับดุลลี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงจุรีพร  ศรีวิชิต
2. เด็กหญิงชญานิน  กลิ่นเขียว
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีจำเริญ
2. นางสาวสรวีย์  สุดสวาท
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายกฤษกร  ปาลรัตน์
2. เด็กหญิงกฤษณา  เมฆเรือง
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญโร
4. เด็กชายธนาวัฒน์   สุขกระจ่าง
5. เด็กหญิงพณณกร  สิรินทร์
6. เด็กหญิงสุภลักษณ์  กูลสุวรรณ
 
1. นางสาวมนทิรา  ปาลรัตน์
2. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
3. นางสาวธันยกานต์  เกียรติขวัญบุตร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หนูน้อย
2. เด็กหญิงปรางรัตน์  คงสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มุตตาพันธ์
4. เด็กชายสหรักษณ์  เพ็ชรบุญ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงอาริยา  สุดทุ่ม
 
1. นายเอกชัย   สุขขี
2. นายจินดา  ทองรักษ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประเจียก 1. เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  นุ่นศรี
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกตตะพันธ์
3. เด็กหญิงดุษฎี  นวลจันทร์
4. เด็กชายทรงยศ  ณ.พัทลุง
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงประดับ
6. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มงคล
7. เด็กหญิงรติรัตน์  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงสิรภัทร  กิจสงมาก
9. เด็กหญิงเขมรินทร์  คงพันธุ์
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองคณารักษ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่
2. นางปานนุช  เรืองโรจน์
3. นายสิทธิชัย  สังข์ทอง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแตระ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุภารัตน์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  โลหะประเสริฐ
3. เด็กชายสรวิศ  จันทร์ฉาย
 
1. นางอาภาภรณ์  จันทร์รงค์
2. นางละออง  ชุมภูแสง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  ใจมล
2. เด็กชายศุภกร  บัวแดง
3. เด็กชายเศรษฐพล  วัฒนกิจ
 
1. นางดุษฎี  ตติยาภรณ์
2. นางสาวดาวน้อย  สุกแปะเง้า
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กหญิงประภาวริน  หลิ้มชู
2. เด็กหญิงปราณณิชา  แสงขาว
3. เด็กหญิงอัญชิษา  จินดากระบวน
 
1. นางปราณี  สุวลักษณ์
2. นางวารุณี  มณีนวล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รักวิทย์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  รักษาจันทร์
3. นางสาวรุจิรา  ด้วงสา
 
1. นางธนพร  นันต์ธนะ
2. นางอรไท  สีสวนเเก้ว
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนในเมือง 1. เด็กหญิงภิรัญญา  แก้วศรี
2. เด็กชายเตวิช  แก้วศรี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  แซ่ลิ่ม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองหนู
 
1. นางสาวธนวรรณ  แก้วบุตร
2. นางปริญญาพร  เมืองรักษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1. เด็กชายสรัณ  มณีเพ็ชร
2. เด็กชายเรวัชร  เอ้งฉ้วน
 
1. นางสาวนิสากร  ทองคณารักษ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายธนชัย  ประวัติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวอรุณี  สนิท
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 1. เด็กหญิงกมลพัชร   สงค์เพ็ชร
2. เด็กชายครรชิต   กลิ่นพิมาย
 
1. นายจารุเดช  คงมีสุข
2. นางสาวจิราพร   บำรุงรัตน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์
2. เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ
 
1. นางสาวณัฐชา  แสงศรี
2. นางสาวโสธิยา  รัตนพันธ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กะลูบี
2. เด็กชายนพรุจ  บูรณธร
 
1. นางดวงนภา  สุวรรณพิมล
2. นางพรเพ็ญ  ไตรเวทย์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโลกา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังเมฆ
2. เด็กหญิงวริสา  ทองเพ็ชร
 
1. นายชาติชาย  ณ ถลาง
2. นางอรวรรณ  โสสะ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกันติชา  หมัดเลขา
2. เด็กชายธนกฤต  สินวรกุล
 
1. นายอารยัน  พันธุรัตน์
2. นางศลิษา  มานะศิริ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกตัญญู  จำปางาม
2. เด็กชายราเวิน  ไดลัน อาร์เนสัน
 
1. นางสาวอรุณี  สนิท
2. นางสาวอารีรัตน์  คงมี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กชายรัชพล  กริ้วกราย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  อินทรัตน์
 
1. นายดนัย  ปิ่นสวัสดิ์
2. นางสาวดวงกมล  ดำเพชร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายนววิช  สุบเหยาะ
2. เด็กชายสุภัทร  สิงหาด
3. เด็กชายอานนท์  สิงห์หาด
 
1. นายวนัส  หมาดโซ๊ะ
2. นางพัชรี  บุญราศรี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กชายจิรกร  รักขันธ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  บุญศรี
3. เด็กชายเอกภพ  เขียวชุม
 
1. นายภูวดล  ประดับแสง
2. นางสาวมัทวัน  แก้วทอง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกอบศักดิ์  วัตตะโร
2. เด็กชายศุภวัฒน์  คงเดชะ
3. เด็กชายสิทธิชัย  สุบินรัตน์
 
1. นายชนันท์  หนูพุ่ม
2. นางวรียา  ฮีสเฮาะ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 1. เด็กชายธนกฤต  บุญแก้วคง
2. เด็กหญิงปาลิตา  มหาพรหม
3. เด็กชายศิวดล  บุญแก้วคง
4. เด็กชายอาซีส  ฤทธิ์โต
 
1. นางสาวจิราพร  เพ็งจำรัส
2. นางสาวฑัยศิกานต์ญา  เบณติยานนท์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเขียด 1. เด็กชายชัยชนะ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงอิงทิรา  แสงประทีป
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วัลประเวศ
 
1. นายภาดล  โภชน์สาลี
2. นายกรภัทร  แสงจันทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีชัย
2. เด็กชายดนัยภัทร  พรัมมะณี
3. เด็กชายพศวีร์  จันทร์เพ็ง
 
1. นายบุญรัตน์  ดำมาก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าขาด 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสงศ์
2. เด็กหญิงปาวดี  บังแสงอ่อน
3. เด็กหญิงพิลาวัลย์  พรัมมณี
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทร์เพ็ง
2. นายณัฐพล  วรมิตรบุญวงศ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิริภักดี
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  มั่นคง
3. เด็กหญิงพรสวรรณ์  กาญจนเพ็ญ
 
1. นางสายอำมร  ดิสระ
2. นายอรุณ  ไฝทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายขาว 1. เด็กหญิงนาราภัทร  อุสมาน
2. เด็กหญิงนิชา  มาชู
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  รักษ์พงค์
4. เด็กหญิงวรัญญา  ชุมอารัญ
5. เด็กชายศราวิน  บินละหีม
6. เด็กหญิงอริสลักษณ์  ม่าอูน
 
1. นางจริยาวดี  พรหมรักษ์
2. นางสาวพชพร  เจริญศรี
3. นางยุภา  โกสุพรรณ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  กรวงษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พร้อมมูล
3. เด็กหญิงภัทรชราภา  นะมาเส
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงประสิทธิ์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  คงเอียง
 
1. นางอนงค์  รัตนกันทรากร
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชนะชัย
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 1. เด็กหญิงธนภร  รัตนวาร
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แก้วอนุรักษ์
3. เด็กชายสุวิทย์  ช่วยมาก
 
1. นายอานนท์  นิยมเดชา
2. นางสาวธนภรณ์  คะทะวรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงนิตยา  หนุดทอง
2. เด็กหญิงอารียา  หนิเหม
3. เด็กหญิงเอมมิกา  บิลแซ่รัน
 
1. นางโสพิศ  ยอศิลป์
2. นางพัชรี  บุญราศรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแตระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูชนะ
2. เด็กหญิงวนัชพร  หนูชู
3. เด็กชายอาชวิน  ดอกดวง
 
1. นางอนงค์  ปานคง
2. นางยุพา  หมุนศรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายอธิศ  บุญยัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ด้วงน้อย
3. เด็กชายโกศล  แก้วกาธร
 
1. นายกฤษณะ  เปลี่่ยนผลัด
2. นายสุภัทร  พระธาตุ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์   คงอยู่
2. เด็กหญิงศรันย์รัตน์   รัตตนะแก้ว
3. เด็กหญิงอภิสรา   หนูแท้
 
1. นางสาวจิราพร   บำรุงรัตน์
2. นางบรรณพร  นงรัตน์
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงกิติยา  อินทสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนริสา  พุทธัสโร
3. เด็กหญิงอรจิรา  สิงหาด
 
1. นางพัชรี  บุญราศรี
2. นางดารารัตน์  เพชรมณี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เส้งสุวรรณ
2. เด็กหญิงรวิภา  กุ้งมณี
3. เด็กหญิงรวีนิภา  ปาธะรัตน์
 
1. นางศุจีรัตน์  ตุละธน
2. นายธงชัย  โชติช่วง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 1. เด็กหญิงรัญชิดา  คงแก้ว
2. เด็กชายศิริกรต์  อุปถัมภ์
3. เด็กชายศุภชัย  เพชรนิล
 
1. นางจันจิรา  เพ็ชรสงคราม
2. นางสาวสรินยา  หนูชัยแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายวรพัฒน์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวโสภา  ยามาเจริญ
2. นางสาวดวงทิพย์   มณีน้อม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กหญิงกอบทอง  สิทธิสาร
2. เด็กหญิงปานฤทัย   หลิ้มชู
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ปิดดำ
 
1. นายปองคุณ  บุษบงค์
2. นางนารี  ทองฉิม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กหญิงกฤติกา  สร้างอำไพ
2. เด็กหญิงปวัณฎา  หนูเสมียน
3. เด็กชายสรภพ  ไชยหาญ
 
1. นางอนงค์  รัตนกันทรากร
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชนะชัย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วรัตนะ
2. เด็กหญิงปิ่นฤทัย  ไชยคง
3. นางสาวสุรางคนา  พิรุณ
 
1. นางถวิล  วรขันธ์
2. นางสาวสุนิตย์  สำเร
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงบุณยาพร  พูลแก้ว
2. เด็กหญิงปภาดา  ทองศูนย์
3. เด็กชายพลเทพ  มณีสว่าง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  คชรัตน์
2. นางสาวธีรวรรณ  ทองแกมแก้ว
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงราชาวดี  สุคนธร
2. เด็กหญิงอธิชา  บุญมา
3. เด็กชายโรจณภัทร  สวยงาม
 
1. นางจริญญา  แก้วทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  คชรัตน์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูขุด 1. เด็กหญิงกัญกมล  ขวัญอ่อน
 
1. นางจารุวรรณ  ประสานสงฆ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงรอฮาน่า  นิยมเดชา
 
1. นางสาวดวงพร  สุทธิสว่าง
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วิสมิตรนันทน์
 
1. นางสาวอณิมา  หมัดหลี
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีไชย 1. เด็กชายสุกฤษ  ฟองมณี
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  โรจนรักษ์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กชายธนกฤต  สักแสงโสภา
 
1. นางสุวรรณี  หีมเดช
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีไชย 1. เด็กชายสุกฤษ  ฟองมณี
 
1. นางมลธิรา  ปลื้มใจ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงซาฟีหย๊ะ  หีมหล๊ะ
2. เด็กหญิงบัลกีส  สายสะอิด
3. เด็กหญิงอุษณีย์  และตี
 
1. นางสาวมัณฑนา  คณิช
2. นางนาฏยา  เพ็งมาก
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกิตติมา  จารุพัตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ตั้น
 
1. นางกนกวรรณ  นาคราช
2. นางสาวดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงอารีสา  นิหีม
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  ลือมาแต
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงนันทิพร  สมันเหล็บ
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  ลือมาแต
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญภาพ
 
1. นางวราภรณ์  เจริญยิ่ง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎารัตน์  ศรีทวี
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายนันทกร  แก้วกำพฤษ์
 
1. นางวิลาวัลย์  สมสุข
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายณัฏฐากร  ศรีจันทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  สมสุข
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตนญาติ
 
1. นายอาบูคอรี  ดาราซอ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  อยู่ด้วง
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์นภัส  เดชาโชติโสภณ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  บุญเพ็ชร
 
1. นางประเทือง  หนูแก้ว
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1. เด็กชายธีรเมธ  สอโส๊ะ
 
1. นายอนุวัฒน์  มากชูชิต
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  โพธิ์ภิรมย์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ผิวดี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกฤติมา  เรืองประทุม
2. เด็กหญิงกวินตรา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงกานติศา  เหมรัญ
4. เด็กชายจีรศักดิ์  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมรัญ
 
1. นางธิดารัตน์  จรจะนะ
2. นางปิญา  ประชุมทอง
3. นางสาวดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายนโรดม  ทองสุข
2. เด็กชายวรงค์ชัย  คงรักษ์
 
1. นางสาวธันยกานต์  เกียรติขวัญบุตร
2. นายประเสริฐ  เพชรฤทธิ์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ดำใส
2. เด็กหญิงมลิณี  ปานสวัสดิ์
 
1. นางยศิรินทร์  เพ็งอำไพ
2. นางวาสนา  ยะถาวร
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายปัจจพล  เพชรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฤทธิ์ทอง
3. เด็กชายอรรถพันธ์  หนูแก้ว
 
1. นายนาม  สุขสวัสดิ์
2. นางจินดา  บริรักษ์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขามคลาน 1. เด็กชายคฑาวุธ  สิงหบำรุง
2. เด็กชายนิติศักดิ์  ยามี
3. เด็กชายไกรวิชญ์  สุวรรณโน
 
1. นายสมบูรณ์  บูรณะ
2. นางสุดารัตน์  โชติมณี
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงนวภรณ์  สมานอารีรักษ์
3. เด็กหญิงฮุบนา  พินธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หวังนุรักษ์
2. นางสาวมนทกานต์  จันทมัตตุการ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ 1. เด็กชายธนวินท์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายรัตนะ  ถาวรรัตน์
3. เด็กชายอนุพงษ์  วัดงาม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีโชติ
2. นางสาวสมหมาย  ธนะพิทักษ์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 1. เด็กชายรุ่งรวิน  ชัยโชติ
2. เด็กชายวรวัช  นวลเจริญ
3. เด็กชายวสุรัตน์  นัทที
 
1. นางชีวาพร  ชูเชิด
2. นางสุดา  จัตวา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุทัยรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญพิสุทธิ์  พวงทอง
3. เด็กหญิงปนัสรา  ชูนวน
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณโณ
2. นางทิพวรรณ์  สารพร