รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวปองขวัญ  น่าดี
 
1. นางนิศาชล  ชัยแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวส่ากีน๊ะ  ทุมมาลี
 
1. นางสาวโนรี  หมีนหวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เพชรเพ็ญ
 
1. นางอัสนี  เตี้ยเล็ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวเกศิณี  หลีเส็น
 
1. นางสาววิไลพร  คงอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงวัชรากร  จันทรกุล
 
1. นางสาวจริยา  จิตตพงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุนิสา  ทุนเกิด
 
1. นางวราภรณ์  คำแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองศิริ
 
1. นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาววริศรา  มานะ
 
1. นางสาววนิตา  โอมณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 1. นายมนชิต  ศรีกมล
 
1. นางสายไหม  จิตรหลัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวนัฐจมี  หลีหลัง
 
1. นางสาวสุภัตตรา  อักษรพันธุ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงวณิตา  เอียดดี
2. เด็กหญิงอัซซูน่า  หาหลัง
 
1. นางสาวสุภัตตรา  อักษรพันธุ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวซานิยาฮ์  ปาธาน
2. นางสาวนันธิชา  ละเหมาะ
 
1. นางสาวกิตติพร  สัจจะบุตร
2. นางสาวยาวีร๊ะ  บูตา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงดำ
2. เด็กหญิงวริศรา  เฉิดฉิ้ม
 
1. นางสาววิไลพร  คงอินทร์
2. นางสาวศุภกัญญา  โอมณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายพชรพล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสาววิไลพร  คงอินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายนาบีล  อมฤตบุตร
 
1. นางนิศาชล  เอียดดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายนิธิพัฒน์  สุวนิช
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนัจญมา  เกษา
3. เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน
 
1. นายวิเชียร  เฟื่องฟ้า
2. นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวปิยมาพร  พงศ์นฤเดช
2. นางสาวโขมพัสตร์  วิริยะสุข
3. นางสาวโชโกะ  โยธี
 
1. นายวิเชียร  เฟื่องฟ้า
2. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกอดอล  มะเด็น
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ด่านเท่ง
3. เด็กหญิงอัยนาอ์  สานิง
 
1. นางกนกเลขา  เจริญผล
2. นางจรียะ  หมันใจดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวปวริศา  บุปผะโพธิ์
2. นายพิสิฐชัย  จันทรักษ์
3. นางสาวเบญจม์ภัทร  ชูช่วย
 
1. นางกิรตี  หมาดทิ้ง
2. นางสาวลียานา  ประทีปวัฒนพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายอัครชัย  ยงสุวรรณกุล
2. เด็กชายเดชาธร  ชูชื่น
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายกฤติภัทร  กาสเส็น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายจิรภัทร  ตระกาลกิจนุกูล
2. นายฐปวรรฒ  หมื่นสุววรรณ
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดา  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางจรียะ  หมันใจดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายศิวะ  เนียมเล็ก
 
1. นายอาหมาด  หลังปูเต๊ะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายกานต์กวิน  กายรัตน์
2. เด็กชายสกรรจ์  บัวเพชร
 
1. นายนาวี  มะสมัน
2. นางปาริชาติ  บำราญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายประดิษฐ์  คงอินทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล
 
1. นางปรีดา  ผลาสิงห์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวศศิวรรณ  ติ้นสั้น
 
1. นายทศพล  โคกเขา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิรีธร  นวลแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ละอองวิจิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงจัยดาฮ์  ใบบิเด็น
2. เด็กหญิงนุขนีย์  บิสนุม
3. เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด
 
1. นางสาวจันทรวรรณ  พันธ์สุริย์ฉาย
2. นางรุจิรา  บินตำมะหงง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวขนิษฐา  สาล่าห์
2. นายธีรพัฒน์  ชำนาญคราด
3. นางสาวสิขรินทร์  แก้วกุล
 
1. นายสาธิต  บัวดำ
2. นางสาวบุษรินทร์   จิตเส้ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงซอลีฮะห์  บาโห้ย
2. เด็กหญิงรุสณีย์  รอดเส็น
3. เด็กหญิงโฮซัยณา  กันหา
 
1. นางสาวสุดีย๊ะ  ขำนุรักษ์
2. นางสาวศรีวรรณ  สุวรรณวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายธรรมนูญ  คงสุวรรณ
2. นายพิทักษ์พล  กล่อมพล
3. นายพีรดนย์  แดงนุ้ย
 
1. นางมลิวัลย์  ปาณะศรี
2. นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะปลัด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศา   บาราสัน
2. เด็กหญิงนาดา   สุวรรณมณี
3. เด็กหญิงวรวลัญช์   ง๊ะสมัน
 
1. นายอัดลี   ดือราซอ
2. นายอาร์ซีมาด   เหมจำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวภัทรวดี   ศรีน้อย
2. นางสาวอริศรา   สุดทุ่ม
3. นายไกรวิชญ์  แหละหมัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนตอเหลบ  รอโสนล๊ะ
2. นายประสิทธิ์  สืบจักษะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนีรนุช   กาสา
2. เด็กหญิงฟารีดา   ดินสลาก
3. เด็กชายอฎิล   แซะอามา
 
1. นางซูไรดา   ล่านุ้ย
2. นางสาวจินตนา   อุบล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายศุภกฤต  จันทรโชติ
2. นางสาวอภิญญา  ชูสกุล
3. นายอภิสิทธิ์  สงชัย
 
1. นางสาววิชุดา  พรหมคงบุญ
2. นางศิราพร  สันหลี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  หนูละออง
2. เด็กหญิงฟิรฮานา  นาคสง่า
 
1. นางสาวผาณิดา  แลหมัน
2. นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชนกานต์  บูรพาสาธิต
2. นางสาวอรอนงค์  สิงห์อินทร์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ
2. นางสาวชาลินี  บูนำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กชายคณาธรณ์  บินดาโอ๊ะ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  กิ่งเกาะยาว
 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ
2. นางสาวอารีรัตน์  ชุมวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  นุ้ยเด็น
2. เด็กชายมุสซาฟาร์  นิลพันธ์
 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ
2. นางสาวอารีรัตน์  ชุมวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายธีรภัทร  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวรสลินดา  กาเหร็ม
3. นายศุภกิจ  สาลาห์
 
1. นายภูมิธัช  จิช้อง
2. นางมารีเยาะห์  โอมณี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายนิสสรณ์  สังกลิ่น
2. นางสาวรัตนวดี  ไทยดำ
3. เด็กหญิงศิริประภา  ทองแป้น
4. นางสาวสิริรัตนา  สังแก้ว
5. นางสาวหลงสุดา  แขน้ำแก้ว
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ประทุมทอง
2. นางสาวยุคลรัตน์  หนูด้วง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกัสมา  มินชะ
2. นางสาวจินดารัตน์  หมัดตราเกตร์
3. นางสาวฐิตินันท์  ถิ่นพันธ์
4. นางสาวสุธิดา  มณีโสม
5. นางสาวอนุสรา  เรืองหนู
 
1. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
2. นางสาวจุรีพร  ดุกหลิ่ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกุมาริกา  รักษามั่น
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  ส้มเกลี้ยง
3. เด็กหญิงรุจิภา  อินทรทอง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองเจริญ
5. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  บุญครอง
 
1. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
2. นางสาวจุรีพร  ดุกหลิ่ม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สินจรูญศักดิ์
2. นางสาวกานต์สินี  หมาดกาสา
3. นางสาวนาตาชา  ดารารักษ์
4. นางสาวบุณฑริกา  สิงห์เจริญ
5. นางสาวมัณไปล  รณรงค์ไพรี
 
1. นางสาวจุรีพร  ดุกหลิ่ม
2. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์นวล
2. นายณัฐพงษ์  หมื่นหลัก
3. นายธนเทพ  แซ่ขู่
4. นางสาวพิชสินีย์  ดำมุสิก
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีนวล
 
1. นางสาวผกามาส  แก้ววารี
2. นายวัชรภรณ์  จีระเสถียร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1. นายชาคริต  เตะปูยู
2. นายนพนันท์  หลำเบ็ญสะ
3. เด็กชายบาชีร  ดาแลหมัน
4. นายบุคอรี  หีมเห็ม
5. เด็กชายประสงค์  กาหมาด
6. นายฟาอิศ  ปานหวาน
7. นายฟิดเดา  สาดอาหลี
8. นายมูฮัยมิน  แดงนุ้ย
9. นายวุฒิชัย  แย้มเกื้อ
10. เด็กชายวุฒินันท์  มะสมัน
11. นายหรรษฎา  บ่อนำ้ร้อน
12. นายอนัส  หวันหยี
13. นายอักวา  เด็นดุหมะ
14. นายอับดุลฆอบิร  กูแอ
15. นายอิบนีอับบาส  บินดุเหล็ม
16. นายอิสมาแอล  หวาฉลุง
17. นายฮัซซัน  หลังปูเต๊ะ
18. นายฮาซีม  เถาวัลย์
19. นายไพศาล  หลังปูเต๊ะ
 
1. นายอำพล  ดาหมาด
2. นางสาวซีตีซาเราะห์  ยังหาด
3. นางวิไล  หมีดหรน
4. นายเอกสิทธิ์  โอมณี
5. นายอัฟฟาน  มะเซ็ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วมณี
2. นายชโนดม   เหมทานนท์
3. นายณภัทร   ดลภาวิจิต
4. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์เจ้า
5. นายดนุสรณ์   สันง๊ะ
6. นายดุลวุฒิเดช   แหละตี
7. นางสาวนัสรินทร์   หมานสะยะ
8. นางสาวปณิตตา   แส๊ะหมูด
9. นางสาวพรสินี  สุดแสน
10. นางสาวพัชรี  ราชสง
11. นายฟาฎิล  เกปัน
12. นางสาววรนุช   ช่างสาร
13. นายศราวินทร์  ปกติง
14. นายศราวุธ  เกปัน
15. นางสาวสุกัญญา   ดาระมาน
16. นางสาวสุริตา   โต๊ะเต้ง
17. นางสาวสุไรยา  เจ๊ะสัน
18. นายหัสมา   โอมณี
19. นางสาวอนุตตรีย์   หวังกุหลำ
20. นายฮาฟิซ  อุมาจิ
 
1. นางสาวสาวิณี  สิทธิชัย
2. นางสาวอัมมีญา  กุมบ้าน
3. นางสาววาสนา  ทองจิบ
4. นางสาววริทธิยา  จตุนาม
5. นายสหรัฐ  ธนะไชย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1. เด็กหญิงซิลวา  ลีมู่สา
 
1. นางวิไล  หมีดหรน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1. นางสาวจันทมณี  เพ็ชรสวัสดิ์
 
1. นางสาวซีตีซาเราะห์  ยังหาด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายนรินทร์ธัช  หิรันญ์ณรงค์
2. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์
 
1. นายพิชชากร  กลิ่นเขียว
2. นางสาวสุวิมล  หอประยูร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายธัชกร  เที่ยงบุญธรรม
2. นางสาวนรกมล  หอพัฒนาวุฒิวงศ์
 
1. นายพิชชากร  กลิ่นเขียว
2. นางสาวสุวิมล  หอประยูร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงชลฐฌา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  เสมาพัฒน์
3. เด็กหญิงณาตาชา  ทิพยมณี
4. เด็กหญิงธัญธร  คงนวล
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  ถีระวงศ์
6. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มประเสริฐ
7. เด็กหญิงสิริยาพร  เพชรศรี
8. เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่จู้
9. เด็กหญิงสุพิชญา  เจือบุญ
10. เด็กหญิงอรัญยา  ยี่สุ่นแสง
 
1. นางยุพิน  จันทบูลย์
2. นางสาวอาจารี  อมาตยพันธ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  กั่วพานิช
2. นายณัฐวุฒิ  คงอินทร์
3. นายนัศรุน  รอดเสน
4. นายปริวัฒน์  ศรีสุข
5. นายฟาอิค  เพ็งไซ
6. นายรัฐกร  บาโห้ย
7. นายรัฐกาล  บาโห้ย
8. นายสราวุธ  ด้วงแป้น
9. นายสฤษฎ์  เพชรสุวรรณ
10. นายสิทธิพงษ์  อินหมัน
 
1. นายสาโรจน์  บูชาร์ลี
2. นายนัฐพงษ์  รักเพ็ชร์
3. นายกรชัย  หวั้นเส้ง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายกอซีย์  ขุนเศษ
2. นายชานนท์  ชำนาญเพาะ
3. นายณัฐภัทร  หมาดหมีน
4. นายตะวัน  ยังปากน้ำ
5. นายนพวิท  จิมาน
6. นายพงศธร  ง๊ะสวรรค์
7. นายวิริชณ์  มะหมีน
8. นายสุเทพ  นาคงาม
9. นายอภิรักษ์  ดำนุ้ย
10. นายเอกรัตน์  คงช่วย
 
1. นายกรชัย  หวั้นเส้ง
2. นายวัชระ  ชายเหตุ
3. นายมนตรี  ปรีดาพาก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายกฤษฎา  ดีมาก
2. นายชนกันต์  ธนูสาย
3. นายธีรภัทร  แซ่เฮ่า
4. นายปฎิพัทร  แววรรณจิตร
5. นายมูฮัมหมัด  ดามะ
6. เด็กชายวีรทร  พรมสวัสดิ์
7. นายวีรวัฒน์  เช้อบุญ
8. เด็กชายอิศรา  บูเก็ม
9. นายเจษฎาภรณ์  วงศ์กัณยา
10. นายเดชสิทธิ์  แก้วมณี
 
1. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
2. นายภูริวานิฐ  ยอดศรี
3. นายสำราญ  ชูแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นายดารีซีน  หลงกอหราบ
2. เด็กชายนราวิชญ์  การวิจิตต์
3. นายนิธิกร  ศรีนวล
4. นายปิยศักดิ์  นพรัตน์
5. นายพิชิต  พงพยัค
6. นายรัฐพล  บุตรา
7. นายรุ่งอรุณ  หมาดแน้ง
8. นายอาทิตย์  อุสมา
9. นายอามาล  หวังนุรักษ์
10. นายเตชิน  ลิฬหารัตน์
 
1. นายกรชัย  หวั้นเส้ง
2. นายนัฐพงษ์  รักเพ็ชร์
3. นายสาโรจน์  บูชาร์ลี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนราธร  อาจเจริญ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  พันธ์สงค์
 
1. นายอนันต์  รอดเซ็น
2. นางสุริยัน  รอดเซ็น
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวศรสวรรค์  วันเส็น
2. นางสาวอริษา  มาลี
 
1. นางสาวรจณี  รบบานา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  เส็นหมาน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงซัลมา  บุกโล
 
1. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวอิงชนก  ช่วยเอียด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ
 
1. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวพรพิสุทธิ  จงเปาเหยิน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงปรินดา  นุ้ยจันทร์
 
1. นางสาวนัจญม๊ะ  ง๊ะสมัน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวภูริตา  สิริอรรถสุข
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวนัจญม๊ะ  ง๊ะสมัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปาลามาน
 
1. นายศราวุธ  เกิดขุมทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมจรรย์
2. เด็กหญิงราวัลย์  จันทร์กำเหนิด
 
1. นางสาววาสนา  หมัดเส็น
2. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายจิรายุส  สอเหรบ
 
1. นางสาวอนุธิดา  กลิ่นพิทักษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายธีรทัศน์  ประทีปรัศมี
 
1. นางสาวอนุธิดา  กลิ่นพิทักษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงบัยดูรี  โสภาค
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขุนราษฎร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรหมอักษร
 
1. นายศราวุธ  เกิดขุมทอง
2. นางสาวนัจญม๊ะ  ง๊ะสมัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวกุลยา   พรหมมี
2. นางสาวอธิตยา   มากมูล
3. นายอัฐนันต์   ชุ่มชื่น
 
1. นายอุดมพร   ไสยรินทร์
2. นายวีระพงษ์   ลุยจันทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ตันติภาธร
2. เด็กชายมนัสติพงศ์  แสงโพลง
3. เด็กชายรัชชานนท์   คงเจริญ
4. เด็กหญิงสิริยากร  นวนศรี
5. เด็กชายอาณัติ  ตันติภาธร
6. เด็กชายเกรียงไกร  คงสังข์
 
1. นายเอกพล   รองเดช
2. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายธนพัฒน์  จุฑามณี
2. นางสาวภามินี  ดำละเอียด
3. นายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย
4. นายวัชร์นล  จริงจิตร
5. นายอนันตกานต์  ขาวเผือก
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  พัชโรภาส
2. นายกฤตยชญ์  เมธิชัย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุสมา
4. นางสาวกัณฑิมา  สาเอียด
5. นางสาวกุลธิดา  เกื้อสกุล
6. เด็กชายจรรยวรรธ  วิเชียรโชติ
7. นางสาวจิณณพัต  ทองมิน
8. เด็กชายซีดาน  นาเคณฑ์
9. เด็กหญิงญาณิศา  มหาวันแจม
10. เด็กหญิงญาดา  รัตนถาวร
11. นายณัฐนนท์  เกษม
12. นายณัฐพงศ์  ศิริมาส
13. นายธนวัฒน์  ทรงศิริ
14. นางสาวธิดารัตน์  ใสหยด
15. นางสาวธิดารัตน์  แก้วหล้า
16. เด็กชายนที  พัศระ
17. เด็กหญิงนัจมีย์  เล่งเจ๊ะ
18. นางสาวนาเดีย  หมาดทิ้ง
19. นางสาวปพิชญา  บัวเพชร์
20. นายพงศ์พัทธ์  สาหลำ
21. นางสาวพิมพ์มาดา  อาดสะอาด
22. เด็กหญิงมาริสา  บุญกร
23. นายรณกร  ขจรกาญจนกุล
24. เด็กหญิงราตีมา  สันหลี
25. เด็กหญิงวนัชนันท์  รักษาศรี
26. นางสาววริศรา  ปาละสัน
27. นางสาววันอัสรียา  ยาโงะ
28. นายวารุดดีน  ม้องพร้า
29. นายศราวุฒิ  หันละเอียด
30. เด็กหญิงศศิประภา  มุนลิหมีน
31. เด็กหญิงศาลิษา  ชูเงิน
32. นางสาวสริตา  เหล็มหา
33. เด็กหญิงสานฝัน  เพ
34. เด็กชายอับบาส  โอมณี
35. นางสาวอารีญา  นุ้ยคดี
36. เด็กหญิงอารีน่า  ทองเดชะ
37. นายอิฟฟัต  ราเย็น
38. เด็กหญิงเกวลี  จุลศรี
39. นายเรืองราเมศร์  อุตรา
40. นางสาวโสรดา  ยาบา
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
2. นายกฤษฎา  แซ่โห่
3. นางสาวอนุธิดา  กลิ่นพิทักษ์
4. นางเจียมจิตต์  ปาลาหา
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี  ถนอมวิลัย
6. นายศราวุฒิ  เกิดขุมทอง
7. นางปณิดา  โมเชร์
8. นายธนวัฒน์  ภักดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกนกกร  จันกลัด
2. นายกรกนก  ผ่องสุวรรณ
3. นางสาวกัญญารัตน์  เจ๊ะยะหลี
4. นายกุมภีร์  สมายุ้ย
5. นางสาวจันทรัศน์  วิสมิตนันท์
6. นายจิระพงศ์  แดงเพ็ชร
7. นางสาวจิระวรรณ  ศรีชู
8. นางสาวชลธิชา  ย่าแหม
9. เด็กหญิงณัฏฐณิกา  ประเสริฐสุข
10. เด็กชายนราธิป  ดำเอียด
11. นางสาวนฤมล  จีนสมทรง
12. เด็กหญิงนัฐพร  สุวรรณมณี
13. นายปณชัย  รัตนอุบล
14. นางสาวฝาตีฮะห์  ติงหรัง
15. นางสาวพรสวรรค์  ปัญญาศักดิ์
16. เด็กชายภานุพงษ์  รักพินิจ
17. นายมูฮัมหมัดอัฟฟา  ลิมมิตร์
18. นางสาวยศวดี  สุขเลื้อง
19. นางสาววราภรณ์  สัมพันธ์มิตร
20. นางสาววีธิรา  หิมวงศ์
21. เด็กหญิงศศินันท์  ฉัตรเรืองศักดิ์
22. นายสรวิชญ์  แก้วมีศรี
23. เด็กหญิงสุกัญญา  หลีหมาด
24. นางสาวสุธาทิพย์  วั่นช้วน
25. นางสาวสุนิษา  หมันดี
26. เด็กชายสุริยา   ชีวะ
27. นายอานัส  ชมพูนุช
28. นางสาวอาริยา  กงจิบ
29. นายอโนทัย  พรหมจันทร์
30. นางสาวเกศราภรณ์  ยีละงู
 
1. นายวิภู  แก้วเพิ่มพูน
2. นายวีรวัฒน์  รัตนานุกูล
3. นายเกียรติขจร  เกื้อหนุน
4. นายกรีฑา  บางเจริญสุข
5. นางสมใจ  สำผัส
6. นายสมพงษ์  อาดำ
7. นางสาวปาลิกา  พรหมเพชร
8. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กชายนฤพงศ์  ไชยปัญหา
 
1. นางสาวศุภนิดา  แสงประดับ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ศิริมาส
 
1. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญยิ่ง
 
1. นายวีระพงษ์   ลุยจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวซานียาฮ์  หลีหาด
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กชายนฤพงศ์  ไชยปัญหา
 
1. นางสาวศุภนิดา  แสงประดับ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายชินวัตร  ช่วยสร้าง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยอ่อนแก้ว
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายปรัชญ์  สุทธิ์นวล
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายศราวุฒิ  หันละเอียด
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงราตีมา  สันหลี
 
1. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ธนูสาย
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายนนทนันท์  จินตเมฆา
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายศราวุฒิ  หันละเอียด
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างแจ้ง
 
1. นายวุฒินันท์  สามัญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ธนูสาย
 
1. นายเอกพล  รองเดช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงกัสมา  ปานเถื่อน
3. เด็กชายจรรยวรรธ  วิเชียรโชติ
4. เด็กชายซีดาน  นาเคณฑ์
5. เด็กหญิงประภัสสร  มากเล่ง
6. เด็กชายสวนินทร์  มายิ
7. เด็กชายอนันต์ยศ  เพ็ชรเพ็ง
8. เด็กหญิงอารีนา  ทองเดชะ
9. เด็กหญิงเกวลี  จุลศรี
10. เด็กหญิงเขมิกา  นุ้ยคดี
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
2. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวกัณฑิมา  สาเอียด
2. นางสาวจิณณพัต  ทองมิน
3. นายณัฐนนท์  เกษม
4. นางสาวธิดารัตน์  ใสหยด
5. นางสาวพิมพ์มาดา  อาดสะอาด
6. นางสาววันอัสรียา  ยาโงะ
7. นางสาวสริตา  เหล็มหา
8. นายเรืองราเมศร์  อุตรา
 
1. นายพิงค์พันธุ์  แพงพุทธ
2. นายกฤษฎา  แซ่โห่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายเตชิต  จงเจริญ
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายปัญณรัตน์  สวัสดี
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรินธาร์  กูแดหวา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุ้ยเนียม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมชาติ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุ้ยเนียม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุรอยยา  ควรกล้า
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นุ้ยเนียม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายกรินทร์  สิกขฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทศานนท์
3. เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์
4. เด็กชายธารทอง  คงพรหม
5. เด็กหญิงผกาพันธุ์  รังษีสว่าง
6. เด็กชายพัชรพล  แซ่หลิน
7. เด็กหญิงพิณวดี  รัตนกาญจน์
8. เด็กหญิงวริศรา   บุปผามาศ
9. เด็กชายศุภวิชญ์  เพ็ชรรัตน์
10. เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิพงศ์
 
1. นายณัฐพล  เทพศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์  ภู่ร้อย
3. นางสาววิไลพร  คงอินทร์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พลายชุม
2. นายกันตวิชญ์  ผลวัฒนะ
3. นางสาวจิรภิญญา   บุญเตี่ยว
4. นางสาวณัฐกมล  ไชยมั่น
5. นางสาวดาราพรรณ  โชติพันธ์
6. นายปิยพงศ์  หนูมอ
7. นายพีรวิชญ์  พราหมณ์นาค
8. นายฟานีล  นนทรีย์
9. นางสาวศิรประภา  จิวานิจ
10. นายอารีฟีน  หมาดสตูล
 
1. นายณัฐพล  เทพศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์  ภู่ร้อย
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  ศรีไสยเพชร
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  โสตา
2. นางสาวชลธิชา  นาคสง่า
3. นางสาวณัฎฐิณิชา  เจ๊ะนุ้ย
4. นางสาวมาลิสา  สมัน
5. นางสาวสุชาวดี  หาญทะเล
6. นางสาวสุไหวเย๊าะ  ชำนาญนา
 
1. นายนาวา  คงเขียว
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมีนหวัง
3. เด็กหญิงนริศรา  อย่างดี
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  นิ่งสระ
5. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ช่วยเมือง
6. เด็กหญิงแอนนา  โส๊ะประจิน
7. เด็กหญิงไมมูม  อุสมา
 
1. นายนาวา  คงเขียว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  โสตา
2. นางสาวชลธิชา  นาคสง่า
3. นางสาวณัฏฐิณิชา  เจ๊ะนุ้ย
4. นางสาวบุศรา  หยีหลี
5. นางสาวมาลิสา  สมัน
6. นางสาวสุชาวดี  หาญทะเล
7. นางสาวสุไหวเย๊าะ  ชำนาญนา
 
1. นายนาวา  คงเขียว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  องศารา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เงินพิบูลย์
3. เด็กหญิงซาแลฮะห์  โต๊ะมอง
4. เด็กหญิงธันยาพร  โหราศาสตร์
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  ยีละงู
6. เด็กหญิงวริษา  คลังข้อง
7. เด็กหญิงวิรากานต์  สุขบัวแก้ว
8. เด็กหญิงวิลาสินี  พันหาบ
9. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
10. เด็กหญิงอรปรียา  สมจริง
11. นางสาวอรัญญา  บุญตาหา
12. เด็กหญิงอลิสา  บิลและ
13. นางสาวอักษราภรณ์  เรืองสุวรรณ
14. เด็กหญิงอัยนาอ์  ดานเด็น
15. เด็กหญิงฮุสนา  ใจดี
16. เด็กหญิงโรสซารีน่า  บิสนุม
 
1. นางสมใจ  สำผัส
2. นายเกียรติขจร  เกื้อหนุน
3. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
4. นางนงลักษณ์  ตอหิรัญ
5. นางสาวนุจรี  พรหมาด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พลายชุม
2. นางสาวจรินทร  หยีมะเหร็ม
3. นางสาวจิรภิญญา   บุญเตี่ยว
4. นางสาวณัฐกมล  ไชยมั่น
5. นางสาวดาราพรรณ  โชติพันธ์
6. นางสาวดาริญญา  ใจแปง
7. นายถุงทอง  ทิมเปีย
8. นางสาวนภสร  เกษมสถิตย์วงศ์
9. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยสงคราม
10. นางสาวภัทรวดี  อำภา
11. นางสาวศศิฌา  สาดีน
12. นางสาวศิรประภา  จิวานิจ
13. นางสาวศุภนิดา  แซ่ลิ่ว
14. นางสาวสุตาภัทร  อินทรสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  เทพศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์  ภู่ร้อย
3. นางสาวบุษรินทร์   จิตเส้ง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  ศรีไสยเพชร
5. นายพิชชากร  กลิ่นเขียว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวธัญญ่า  อุสมา
2. นายนัสรันต์  โต๊ะเพ็ง
3. นายอนุวัฒน์  สุวรรณโณ
4. นายอับดุลกาหรีม  นกเกษม
5. นายเฉลิมรัฐ  พูลเเก้ว
 
1. นายศราวุธ  เกิดขุมทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี  ถนอมวิลัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ  เนาวประดิษฐ์
 
1. นางปิยะนุช  พันกาแด
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวมูอันนี่  จางวาง
 
1. นางศริญญา  เหล็มหนู
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนดา  โย๊ะหมาด
 
1. นางสาวสุนทรี  สุทธิวรรณรักษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวรุสญา  หมีนหวัง
 
1. นางอรัญญา  สนูบุตร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณลินญา  แซ่เอี่ยว
2. เด็กหญิงธนัญญา  เตียววิริยะกุล
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วแกมทอง
4. เด็กหญิงพิชญารัตน์  ชูเพชร
5. เด็กชายภีมพัฒน์  ปาณะศรี
 
1. นางพวงชมพู  เอียดนุช
2. Mr.James  Abellano
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวกรรชริการ์  คงสำราญ
2. นางสาวญาซามินทร์  ไชยวร
3. นางสาวนลินี  อุสมา
4. นางสาวรัชนีพร  พรมขวัญ
5. นางสาวอลิสา  แนะนวน
 
1. นายวิจิตร  นิยมเดชา
2. นางสาวซีต้า  ไรมันซา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทองงาม
2. เด็กชายอลังการ  ชูบัว
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
2. นางสาวมาซีต๊ะ  หลังจิ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  สว่างแข
 
1. นางฉวีวรรณ  เส็มสัน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  จินดาวัฒน์
2. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุภานิชกุล
 
1. นางสาวปารียา   ประทีปวัฒนพันธ์
2. MissLIU  YICUN
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชาคริยา  สันติ
2. นางสาวณัชชยา   ฐิตินันท์ศรกุล
 
1. นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ
2. MissLIU  YICUN
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงณัฐชนก  เย็นชุม
2. เด็กหญิงนูรไรมี  หลังเกตุ
 
1. นางสาววนิดา  สุนทร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายชัยประวีณ  ยอดยิ่งประพันธ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ทองสุข
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
2. นางปณิดา  โมเชร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ไชยวร
2. นางสาวศิริกุล  ศรีชมภู
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
2. Mr.Kim  Seongseob
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกษมา  ราเหม
2. นายมงคล  จันทร์เจ้า
 
1. นายเอนก  หิรัญสถิตย์
2. นางสาวมณีรัตน์  บุญเรือง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวกัสสิมา  เวชสิทธิ์
2. นางสาวพรชิตา  ชายอีด
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
2. นางสาวสุภาพร  วะจิดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวพุทธชาติ  จอมสว่าง
2. นางสาวฮามีบ๊ะ  หมาดเต๊ะ
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
2. Mr.Kim  Seongseob
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายดานิสไฮกัล   บินซิดิค
2. นางสาวศดานันท์  ตันติอาภรณ์
3. นางสาวสิตานัน  มีเสน
4. นางสาวอิสริยา  พัตรา
5. นางสาวเซียร่า  บินอีตำ
 
1. นางสาวปารียา   ประทีปวัฒนพันธ์
2. นางสาวภณิตา   ไวยวุฒิ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวนัจญมา  สง่าบุตร
2. นางสาวอลาวียะ  หลังชาย
3. นางสาวอลิษา  ยีระงู
4. นางสาวอัจจิมา  แสงจันทร์
5. นางสาวเตชินี  ขุนราษฎร
 
1. นายธนวัฒน์  ภักดี
2. นางสาวแวโซเฟีย  เจ๊ะแนะ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ถนนทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  บำรุงแจ่ม
3. นางสาวฤทัยรัตน์  กาฬวงศ์
4. นางสาวสิริยากร  หลงเจ๊ะ
5. นางสาวเนตรดาว  สุวามีน
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
2. Mr.Kim  Seongseob
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชฎาวีร์   ซุ่นห้วน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเรือง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  กำเหนิด
 
1. นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  สองเมือง
2. เด็กชายจริน  คงหอม
3. เด็กชายบาซิล  โต๊ะสมัน
4. เด็กชายพงศกร  สาเอียด
5. เด็กชายมนต์มนัส  แก้วเงิน
6. เด็กชายอรุณ  มะสันต์
7. เด็กชายอัดนาน  โอมณี
8. เด็กชายอัยมาน  หวันสู
 
1. นายอับดุล  สำเร
2. นายอาธิศักดิ์  แกสมาน
3. นายบุญเลิศ  ยาแลหวา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  เอียดรักษ์
2. นายณัฐพงษ์  สง่าบ้านโคก
3. นายทวี  จูมทอง
4. นางสาวนภสร  แสงมณี
5. นายพลวัตร  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวภัควลัญชญ์  กนกเนตรจมร
7. นางสาวรมิตา  สมัครพงศ์
8. นายสิดฎิก  ไมมะหาด
9. นางสาวอนัญญา  ชูบัว
10. นายอะหมัด  แก้วสลำ
 
1. นางณูรไอนี้  ลาโยด
2. นายอับดุลรอศักดิ์  นาฮูดา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กองทอง
2. เด็กหญิงประภัสสร   อินยอด
3. เด็กหญิงปิยะวัน  เที่ยงกระโทก
4. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สุขการัก
5. เด็กหญิงอาคีนา  แนบเนียด
 
1. นางพรรณิภา  ศรีวรรณ์
2. นางสาวฟาติหม๊ะ   นิโสย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวชุติมา  เพชรชาบาล
2. นางสาวนัซรียา  สาอุ
3. นางสาวมารีนา  ปังแลมาปุเลา
4. นางสาวรัชนก  สันหมุด
5. นายอานนท์  เพ็งกลับ
 
1. นางเกษรา  หัสมา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปูหยัง
2. เด็กหญิงพิมพิศา  เรืองรักษ์
3. เด็กหญิงภครมัย  คำเนตร
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  ไพจินดา
2. นางสาววรรณภา  แหละหล๊ะ
3. นายอนิรุตติ  บูนำ
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวรัฏวา  หวาสกุล
2. นางสาวสุภนิดา  เบ็ญจาภรณ์
3. นายเฟาซี  หนูวงศ์
 
1. นางยุวดี  โอมณี
2. นางสาวอานิส  ทองคง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวรชนิชล  ยังพลขันธ์
2. นางสาวอพินญา  คงคาเพชร
3. นางสาวโซเฟีย  วาเตะ
 
1. นางสาวหัสนี  หมาดหมีน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายกฤติน  คุณอารี
2. นางสาวกันติชา  แก้วทอง
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายบุคอรีย์  หมาดทิ้ง
2. นายภทรกร  นิจจรัลกุล
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงนฤมิทรา  พันธ์ยานุกูล
2. เด็กหญิงนัสรีน  แดงคง
3. เด็กชายปานระพี  ปานดำ
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวนภัสสร  รัตนสุวรรณ
2. นางสาวปาริฉัตร  เศียรอินทร์
3. นางสาวสิรภักดิ์ศร  เผือกผ่อง
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นายจิรายุทธ  แสงสิน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นายณัฐนันท์  หวันสู
2. นายอาทิตย์  สานิง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แดวากม
2. นางอรณี  จิเหม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปะดุกา
2. เด็กหญิงนิกข์ปวีณ์  ทองบาง
 
1. นางสาววิมลศรี  อดทน
2. นางสาวฮายาตี  ยาติกุล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายวรกันต์  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายศิวัฒน์   แซ่หลี
 
1. นางสุจินต์   ชาวสวน
2. นายสมชาย  ชาวสวน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กชายชนวีร์  นาคสง่า
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ยาหมิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แดวากม
2. นางศิรังษี  กฤษณา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายกิตติกร  หนูชูสุข
2. นายทรงกลด  เพชรจำรัส
 
1. นายราเหม  ด่อล๊ะ
2. นายสุเทพ  มะลิวัลย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โปดำ
2. เด็กชายสุทธิกานต์  ยูฮันเงาะ
 
1. นางพิชยา  ระธารมณ์
2. นางสาววิมลศรี  อดทน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  สุดเหลือ
2. นางสาววิลัยลักษณ์  วรเดช
 
1. นางตรีนุช  ทิศเมือง
2. นายวิทยา  มิหอมมิ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายณภัทร  ดลภาวิจิตร
2. นายทวีสิน  แสงดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ยาแม
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กชายภาธร  นานช้า
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล
 
1. นายสุเทพ  มะลิวัลย์
2. นายวิทยา  มิหอมมิ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   วิชัยธรรมธร
2. เด็กชายพิริยะ  เสถียรวงศ์นุษา
 
1. นางนันทวดี  ช่างเหล็ก
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายประภวิษณ์ุ  อิศโร
2. เด็กชายภัทรพล  กุลมาตย์
3. นายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ์
 
1. นายอิสรา  สำเร
2. นายจิรายุทธ  แสงสิน
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายจักรพันธ์  ปาทาน
2. นายดนัย  แสงบัวหมัด
3. นายสุรสีห์  มุณีรัตน์
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นายจิรายุทธ  แสงสิน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชาย อัซกัส  กุลโรจนสิริ
2. เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช
3. เด็กชายปฏิภาณ  รามวงศ์
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นายจิรายุทธ  แสงสิน
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายคามิน  รอเกตุ
2. นายพงศภัค  จุนณศักดิ์ศรี
3. นายอัมรี  เถาวัลย์
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  คงหมี
2. เด็กชายลิปิกร  กุ้งทอง
3. เด็กชายอนันดา  นุ้ยคดี
 
1. นางนันทวดี  ช่างเหล็ก
2. นางสาวฐรินดา  สังยาหยา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายปกรณ์  ปลอดใจกว้าง
2. นายพิสิฐชัย  ตะนทรักษ์
3. นายอลงกรณ์  เพอรัตน์
 
1. นายสุริยัน  บิลหีม
2. นายวีระศักดิ์  พัทบุรี
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน
2. เด็กชายฟาอีซัน  หะยีมะสาและ
3. เด็กชายศุภกฤต  อังศุภาพงศ์
4. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่เอียบ
 
1. นายอิสรา  สำเร
2. นายจิรายุทธ  แสงสิน
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์
2. นายณรงค์รัชช์  หลีเดชดำรงค์
3. นายนพดล  มณีโชติ
4. นายปิยวัฒน์  เทพษร
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นายอิสรา  สำเร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หลงกูหนัน
2. เด็กชายซุลกิฟลี  หลีนุ้ย
3. นายธนพล  หลับจันทร์
 
1. นายสมพงศ์  อาดำ
2. นายยุทธศักดิ์  มากจังหวัด
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายคณิศร   เอ่งฉ้วน
2. นายธวัชชัย  ติสโร
3. นายยศกร  ฉัตรชัยวงศ์
 
1. นายสิริพล   เหมือนพะวงค์
2. นายสุธารักษ์  บินรินทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนโดนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวดี  ปิดชิด
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลเกตุ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  คุ้มกัน
 
1. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี
2. นางสาวนีดา  แล้หมัน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. นางสาวจัสมินทร์  จิตหลัง
2. นายณภัทร  ลอยลิบ
3. นางสาววริศรา  นกเกษม
 
1. นางสาวโสภิต  วรรณชูติ
2. นางเรณู  สุขสวัสดิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  อรุณรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิมา  หล้าดี
3. เด็กชายปัญญวิชญ์  สาเส็น
4. เด็กหญิงศศิธร  ช่วยนาค
5. เด็กหญิงศศิภา  พรมรักษ์
6. เด็กหญิงอริศรา  เรืองมณี
 
1. นางสาวสุภาพร  วะจิดี
2. นางสาวนาฎอนงค์  เพชรสีดำ
3. นางวันเพ็ญ  ขาวเรือง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายตะวันไท  โสภา
2. นายนิธิกร   โพธิสาลี
3. นายปรเมศ  จิมาร
4. นายศุภกิต  เกษมสัน
5. นายอนุวัฒน์  โส๊ะตา
6. นายอัลฟรุกอน  ชายพ่อ
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวกฤษณี  นาคพันธ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หมันนาเกลือ
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เหล็มเป่ง
2. เด็กชายตฤณ  ทองสำราญ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟา  ลิมมิตร์
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจรืญ  พรหมวิจิต
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายภัทรดนัย  ขนานใต้
2. นายภานุพงษ์  รักพินิจ
3. นายสิทธิพงษ์  แก้วจรนัย
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. เด็กชายปนาวุธ  อุรามา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่ตู
3. เด็กชายภูวรัตน์  พรหมเพชร
 
1. นายยศวัฒน์  แก้วดำ
2. นางสาวนาฏยา  หยังหลัง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกานต์มณี  หน่อนะ
2. นางสาวญาณวดี  คลังข้อง
3. นางสาวธารารัตน์  มานะกล้า
 
1. นางสาวนาฏยา  หยังหลัง
2. นายยศวัฒน์  แก้วดำ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน
2. เด็กหญิงวันนาซนีน  พานิช
3. เด็กหญิงเซลีนท์  องสารา
 
1. นางณพิชา  จันทวดี
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นายตะวันไท  โสภา
2. นายศุภกิต  เกษมสัน
3. นายสิทธิพงษ์  แก้วจรนัย
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นายพงศกร  ทิพย์ไข่
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เพชรอินทร์
2. เด็กหญิงนันท์ธนา  ระโซ๊ะโซ๊ะ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศุภานันท์
 
1. นางสาวโสภิต  วรรณชูติ
2. นางเรณู  สุขสวัสดิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1. นางสาวมูซีรา  โต๊ะสมัน
2. นางสาววรัญดา  ยาง๊ะ
3. นางสาวอาทิตยา  เตะปูยู
 
1. นางศิริรัตน์  สันโด
2. นางสาวสายสมร  ลารีนู
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงปิณิดา  นาคเล็ก
2. เด็กหญิงวาสนา  หยังหลัง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิ้มเทพ
 
1. นางสาวระวีพรรณ  นพภาพันธ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หมันนาเกลือ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  โชติมันต์
2. นางสาวฟารีด๊ะ  นาคสง่า
3. นางสาวอริสา  หนูวงศ์
 
1. นางอายีซะห์  มอเกาะ
2. นางคณีรัตน์  สาเล่
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงรัตนากร  เอียดจงดี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทิ้งนุ้ย
 
1. นางสาวชนิดา  สวัสดี
2. นายวิรัช  ประกอบชัยชนะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำฝน  คำอุดม
2. นายวงศธร  ขุนจันทร์
3. นางสาวอรนันท์  เหมสลาหมาด
 
1. นางสาวชนิดา  สวัสดี
2. นางสนธยา  มาวงศ์
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชกร  นุ่นเภา
2. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  เตยแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชุติมาฉาย
 
1. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
2. นางกิ่งกาญจน์  สุวรรณโณ
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1. เด็กชายนาวี  บุญศิริ
 
1. นายยูโสบ  เหมสลาหมาด
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดาราหมานเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสภาวดี  แก้วมณีโปรด
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายพงศกร  แสงทอง
 
1. นายจำลอง  หวังแดง
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายธนกฤต  บุญวัน
 
1. นายอุดมพร   ไสยรินทร์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1. เด็กชายวรวุฒิ  อาหวัง
 
1. นางสาวจีรภา  จันทร์มนตรี
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. นางสาวฝาตีฮะห์  ติงหวัง
2. นายเดชาธร  เขาพรง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  หลงสมัน
2. นางสาวนูรอัยนี  อารีมาน
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นายปัญญากร  ฤทธิชู
2. นายภัทรกร  ล่าเต๊ะ
 
1. นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา
2. นางกิ่งกาญจน์  สุวรรณโณ