เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. นราธิวาส เขต 1
2. สพป. นราธิวาส เขต 3 นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ 0968496500 3-5 ก.ย. 2562
3. สพป. พัทลุง เขต 2 นางสาวมลิณี ช่วยแก้ว 0841978630 5-7 ก.ย. 2562
4. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759 6 ก.ย.-8 ส.ค. 2562
5. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล 0944965896 10-12 ก.ย. 2562
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน 096-6343649 10-13 ก.ย. 2562
7. สพป. ตรัง เขต 2 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 0822856681 13-15 ก.ย. 2562
8. สพป. สงขลา เขต 1 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854 15-17 ก.ย. 2562
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน 0887512693 16-20 ก.ย. 2562
10. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 0867976832 17-18 ก.ย. 2562
11. สพป. พังงา เขต 1 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0896494474 21-22 ก.ย. 2562
12. สพป. ภูเก็ต เขต 1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644 22-29 ก.ย. 2562
13. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501 25-28 ก.ย. 2562
14. สพป. ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น 0924568686 30 ก.ย.-3 ต.ค. 2562
15. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
16. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายจีรายุ ไชยเชียงของ 0887524650 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
17. สพป. สงขลา เขต 2 นายอดิศักดิ์ คชสงคราม 0843826247 1-2 ต.ค. 2562
18. สพป. สตูล เขต 1 นายเชษฐา เถาวัลย์ 081-0978948 2-4 ต.ค. 2562
19. สพป. ยะลา เขต 1 นางสาวกัลยา กูดู 0850812425 3-5 ต.ค. 2562
20. สพป. กระบี่ เขต 1 นางภัชชรี คีรินทร์ 0818913427 7-9 ต.ค. 2562
21. สพป. ตรัง เขต 1 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 086167412 8-9 ต.ค. 2562
22. สพป. ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737 8-10 ต.ค. 2562
23. สพป. ปัตตานี เขต 3 นางนูซีฮา เจ๊ะอาแว 0878378838 8-10 ต.ค. 2562
24. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย 0824239229 8-10 ต.ค. 2562
25. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ 0807165029 10-12 ต.ค. 2562
26. สพป. ยะลา เขต 2 นางเพ็ญ ชูพงศ์ 0814795803 12-14 พ.ย 2562
27. สพป. สงขลา เขต 3 นางสาวภาวิณี สิงห์สิทธิ์ 089-6454522 13-15 พ.ย 2562
28. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 14-15 พ.ย 2562
29. สพป. ปัตตานี เขต 1 นายกิติวัชร ขันทองดี 0935784533 15-16 พ.ย 2562
30. สพป. ระนอง เขต 1 นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 0813261091 20-22 พ.ย 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 13 กระบี่
2. สพม. เขต 14 พังงา
3. สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299
4. สพม. เขต 14 ระนอง นางสาวจุติมา ฉลองกุล 0918253347 30 พ.ย 2542
5. สพม. เขต 15 นราธิวาส นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 30 พ.ย 2542
6. สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 4 ก.ย.-6 ส.ค. 2562
7. สพม. เขต 12 พัทลุง นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 0810992433 6-8 ก.ย. 2562
8. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 1 นายธเนตร เล็กวารี / นายสุชาติ แข่ม 0862719711 13-14 ก.ย. 2562
9. สพม. เขต 11 ชุมพร กลุ่ม 2 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน 0835080054 13-14 ก.ย. 2562
10. สพม. เขต 13 ตรัง นางสาวกชกร เถรว่อง 0913109979 19-20 ก.ย. 2562
11. สพม. เขต 15 ปัตตานี นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 21 ก.ย. 2562
12. สพม.เขต 16 สงขลา นางสาวนฤมล แก้วสุรพล 089-597-3367 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
13. สพม.เขต 16 สตูล นางสุพิศ สงอุ่น 063-516-7445 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
14. สพม. เขต 15 ยะลา นายทศพล เจริญสุข 093-6408261 1 ต.ค. 2562
15. สพม. เขต 14 ภูเก็ต ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886 28-29 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ