แจ้งผู้ควบคุมนักเรียน
การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าแข่งขันระบายสีรูปภาพและการแข่งขันวาดภาพระบายสี
๑. การแข่งขันระบายสีรูปภาพ  ทุกประเภทความพิการ  ผู้แข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ระบายสีมาด้วยตนเอง  โดยใช้สเีเทียนเล่มใหญ่
๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ทุกประเภทความพิการ  ผู้แข่งขันจัดเตรียมสีไม้และอุปกรณ์ระบายสีมาด้วยตนเอง
 
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:28 น.