ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 14 13 7 34 39 5 2 3 46
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 7 3 21 20 9 2 2 31
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 9 6 2 17 21 1 3 1 25
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 8 4 3 15 21 0 1 0 22
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 7 4 3 14 16 4 1 1 21
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 6 5 5 16 18 2 3 1 23
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 5 4 1 10 14 1 0 0 15
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 5 1 8 14 18 1 0 2 19
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 2 2 3 7 8 0 0 1 8
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1 3 2 6 14 4 4 0 22
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 3 2 6 9 3 4 0 16
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 1 1 2 4 6 1 0 2 7
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 0 1 0 1 5 2 0 0 7
รวม 70 54 41 165 209 33 20 13 262