ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 37 5 2 3 44
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 20 0 3 1 23
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 20 0 1 0 21
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 18 9 2 2 29
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 17 2 3 1 22
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 17 1 0 2 18
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 15 4 1 0 20
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 13 4 4 0 21
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 13 1 0 0 14
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 3 4 0 15
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 8 0 0 1 8
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 6 1 0 2 7
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 5 2 0 0 7
รวม 197 32 20 12 261