ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 39 5 2 3 46
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 21 1 3 1 25
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 21 0 1 0 22
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 9 2 2 31
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 18 2 3 1 23
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 18 1 0 2 19
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 16 4 1 1 21
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 14 4 4 0 22
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 14 1 0 0 15
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 3 4 0 16
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 8 0 0 1 8
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 6 1 0 2 7
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 5 2 0 0 7
รวม 209 33 20 13 275