งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3 338
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงศศิธร    สวัสดิ์พันธ์
2. เด็กหญิงภันทิลา    โอสถ
3. เด็กชายนริณทร    เพ็ชรกูล
4. เด็กหญิงณัฐญา    ดำพัฒน์
5. เด็กชายกิตติกร    เพ็ชรกูล
1. นางจิราวรรณ    วิริโยคุณ
2. นางนิสากร    บัวทอง
3. นางสาวสุพัตรา    ลิมปิวัฒนางกูร
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงกัลญาณี    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงณัชชา    เพิ่มสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ชุมชมชื่น
4. เด็กหญิงวรนุช    ชื่นชม
5. เด็กชายอชิตพล    ยังรอด
1. นางสาวนิฟาซียะห์    บือสาแม
2. นางสาววีรดา    วงค์มุสิก
3. นางสาวเสาวภา    สุขเกษม
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงแวรุสดา    สิดิหามะ
2. เด็กหญิงนิซาแลฮา    นิเฮาะ
3. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ    หะยีมะ
4. เด็กหญิงซูไวบ๊ะห์    เสนพริก
5. เด็กหญิงรัยญาณ    ขาเดร์
1. นางสาวรูสนานี    แมรี
2. นางสาวอัสมะ    สุริยะสุนทร
3. นางสาวอานีตา    ดานอ
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    มอนอง
2. เด็กหญิงนูรฮาดีเราะห์    หะยีบากา
3. เด็กหญิงบารียะห์    สุหลง
4. เด็กหญิงรอฮานา    เจ๊ะมูซฮ
5. เด็กหญิงแวอารินี    โต๊ะโซะ
1. นางสาวมูฮิบบะห์    มะหะมะ
2. นางสาวรอฮานา    กาญจนะสดุ้ง
3. นางสาวฮัฟเสาะ    หะยีดอเลาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................