งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายสัณหณัฐ    สงวนศักดิ์
1. นางรุ่งทิพย์    วงศ์สวัสดิ์
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวชลิดา    สวัสดิวงศ์
1. นางจิราวรรณ    วิริโยคุณ
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายปฐมพร    นวลศรี
1. นางวันดี    อาญา
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวธรชญา    อินทรวัฒนา
1. นางสาวอนัญพร    ปานทน
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวบาเรียน    คงเกื้อ
1. นางสาวอาทิตยา    จันทร์หอม
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวศิริพัช    ผาสุข
1. นางอังสนา    รัตนพันธุ์
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวซูรียานี    ดาโอะ
1. นางสาวอีบตีซาม    มะแซ
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวอาคัมย์สิริ    แต่งตามพันธ์
1. นายศุภชัย    สมฤทธิ์
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวอานีต้า    หลีมะ
1. นางสาวละออง    แซ่ห่อ
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวนูรอามีลา    อาแด
1. นางสาวยัสมี    เวาะและ
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวโซเฟีย    สุหลง
1. นางสาวอัสมะ    สุริยะสุนทร
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวอรอนงค์    ขุนแสง
1. นายชำนาญ    ทวีทอง
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวภัทรวดี    จันทร์ขาว
1. นางสาวผกามาส    เผ่าจินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................