งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 336
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์    โภคาพานิชย์
2. เด็กหญิงนภวรรณ    แสงทอง
1. นางสาวฐิธิมา    วิสุทธิกุล
2. นางมาลินี    สุขสวัสดิ์
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงรุจีพร    กุรัมย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชีทอง
1. นางจิราวรรณ    วิริโยคุณ
2. นางสาวชาธิญา    สัตถาภรณ์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวณัฐชา    ศรีอาวุธ
2. เด็กชายปิยะราช    คงร่วง
1. นางรุ่งทิพย์    วงศ์สวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    กลับศรี
2. นางสาวรัตนาวดี    ศรีสมโภชน์
1. นางสาวนาซีฮะห์    เจ๊ะสนิ
2. นางสาวอนัญพร    ปานทน
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงมณฑิตา    ชายทวีป
2. เด็กหญิงสิทธิรัตน์    แก้วคำจันทร์
1. นางสาวณํัฐธิดา    อินต๊ะเหล็ก
2. นางสาวเสาวภา    สุขเกษม
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวบงกช    แสงมณี
2. นางสาวปานทิพย์    แก้วหนูนวล
1. นางสาวจิณห์วรา    ทองจิตต์
2. นายสมยศ    แก้วใหญ่
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวกรระวี    วรรณนิยม
2. นางสาวศรีสุดา    แต่งตามพันธ์
1. นางสาวตรีทิพย์    สมจิตร
2. นายวสิษฐ์พล    บุตรเพ็ง
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงการีนี    เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กหญิงสีตีไอเสาะ    สาและ
1. นางสาวรอกีเยาะ    สาและ
2. นางสาวอีบตีซาม    มะแซ
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอนันตภา    อูมา
2. เด็กหญิงอภิชญา    อูมา
1. นางสาวนูรีซา    แดอีแต
2. นางสาวษริภัส    สาเมาะ
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงแก่นแก้ว    หาญทะเล
2. เด็กหญิงสมสุดา    หาญทะเล
1. นางสาวกูมุมีนา    สตอหลง
2. นายชำนาญ    ทวีทอง
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงวสินี    เลิศยา
2. นางสาวอัญชลี    เพชรชนะ
1. นางสุภาวดี    เกลี้ยงทอง
2. นางอังสนา    รัตนพันธุ์
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงฟาบีลา    สุหลง
2. เด็กหญิงอาซียะห์    หะ
1. นางสาวนิตัสนีม    นิเจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................