งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายธนายุต    หนูชู
2. เด็กชายปริเยศ    คงร่วง
1. นางรุ่งทิพย์    วงศ์สวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซาเกน    เจ๊ะสู
2. เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน    มะมิง
1. นางสาวนูรีซา    แดอีแต
2. นางสาวษริภัส    สาเมาะ
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    มีสุข
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ปัดถามา
1. นางสาวภัทรนันท์    ทิพย์รักษ์
2. นางสาววิลาวัณย์    กิจสรา
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายลาอิก    มากกลาย
2. เด็กชายวรกร    พลอยขาว
1. นางสาววีรดา    วงค์มุสิก
2. นางสาวเสาวภา    สุขเกษม
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงสีตีนูรฟาตีมะห์    ยานยา
2. เด็กหญิงฟารีดา    เจ๊ะยอ
1. นางสาวรอกีเยาะ    สาและ
2. นางสาวอีบตีซาม    มะแซ
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    คล้ายสุวรรณ
2. เด็กชายธีรภาพ    พิธภาพ
1. นางสาวกรกนก    พรหมรักษา
2. นางวันดี    อาญา
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทกูล
2. เด็กหญิงสหฤทัย    สังขบุตร
1. นางนิสากร    บัวทอง
2. นางสาวสุพัตรา    ลิมปิวัฒนางกูร
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงฟารินดา    มะหะวอ
2. เด็กหญิงโนรฮายาตี    ยูโซ๊ะ
1. นางสาวรูสนานี    แมรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอัสมาลีซา    สาแมง
2. เด็กหญิงฮายาตี    เจะหลง
1. นางสาวรังสินันท์    ชุมพูทอง
2. นางสาวฮัฟเสาะ    หะยีดอเลาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................