งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-ม.3 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เรืองศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์    จุลสิทธิ์
1. นางสาวพรทิพย์    วงศ์สวัสดิ์
2. นางอัญชลี    เพ็งเจริญ
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    ทูนเพ็ชร
2. เด็กหญิงอลิตา    ล่องแก้ว
1. นางสาวฉวีวรรณ    อับดุลเลาะ
2. นายแสนโชค    แดงนำ
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวิศิษฐ์    ชัยชู
2. เด็กหญิงนัฏฐินันท์    ฉิมเรือง
1. นางสาวน้ำผึ้ง    ศรีสุโพธิ์
2. นางสาวบุญทิพย์    บุญช่วย
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนภัสสร    แกสมาน
2. เด็กหญิงพนิตสุภา    ปานทองคำ
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
2. นางนุจรี    พรหมาด
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอรนุช    ชูด้วง
2. เด็กหญิงณัฐชา    ศรีอาวุธ
1. นางเบญจพร    สุรสีห์เรืองชัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายปิยวัฒน์    แก้วดำ
2. เด็กหญิงพัชรีพร    โสมี
1. นางสาวนวรัตน์    สารพร
2. นายสราวุฒิ    บ่อม่วง
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สังขรัตน์
2. เด็กชายณัฐกุล    เทพสุข
1. นางสาวน.ธรรม์ธมน    สุภเพียร
2. นางสาวนิติยา    ส้มเกตุ
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเกรียงไกร    สถาพร
2. เด็กหญิงดวงแก้ว    มหาโคตร
1. นายนพวิชน์    โกศลสมบูรณ์
2. นางรัชยา    สุขประกำ
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    งาแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา    วังจำนงค์
1. นายธนวันต์    พัฒนสระคู
2. นางโสภาพรรณ    เดชรักษา
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายทินกร    กล้าทะเล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยสิทธิ์
1. นายศุภกร    ระวังภัย
2. นางสาวสุวรรณี    ศิริเพ็ชร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................