งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-ป.6 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเนติพงษ์    ทองมาก
2. เด็กหญิงอิสรา    คีรีเดช
1. นางสาวน.ธรรม์ธมน    สุภเพียร
2. นางอรัญญา    พัฒนศิลป์
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพัฒนกร    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณฐรัฐ    ภู่เจริญ
1. นางสาวยุภา    กุสาวดี
2. นายอาริศ    โพธิ์ดก
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงสุธินี    คำแสน
2. เด็กหญิงสิรภัทร    ณ ศรีสุข
1. นางสาวนิชนันท์    รวมธรรม
2. นางสาวพรทิพย์    วงศ์สวัสดิ์
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอัลธิดา    แสงมณี
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    แสงแก้ว
1. นางสาวศุภมาศ    ชมภูทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงกัญญานาตย์    อาตตันตรา
2. เด็กหญิงนูรอาณา    หลงสัน
1. นางจริญ    พรหมวิจิต
2. นางสาวศิริวรรณ    บูเก็ม
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกีรติ    มะณรินทร์
2. เด็กชายณัฐพนธ์    เอ่งฉ้วน
1. นางสาววิชุตา    อ่อนทอง
2. นางสาวอารียา    แกสมาน
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายประกาศิต    ใลสิงห์
2. เด็กหญิงจันจิรา    สุทธิวงศ์
1. นางสาวภาชินี    มากพันธ์
2. นางสาวภาวดี    เจริญวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................