งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเร็ว ม.1-ม.3 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกนกพต    ไชยพนัส
1. นางสาวสาฟียะห์    หะแว
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงวิภาวัลย์    สุวรรณบุรี
1. นางสาวพลอยไพลิน    พรหมวิเศษ
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงมณฑิตา    สารจันทร์
1. นายมันโซ    อาแว
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงณัฐชนา    ศิริโชติ
1. นางสาวอาจรีย์    ม่องพร้า
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ดอระมาน
1. นางสาวอามีเนาะ    ซอเหาะ
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอมราวดี    โกยผล
1. นายจิรชาติ    อิ๋วสกุล
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอภิชิต    ประสมศรี
1. นางอุทัยวรรณ    ไชยทองรักษ์
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    แก้วเขียว
1. นายนพวิชน์    โกศลสมบูรณ์
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี    บือราเฮง
1. นางสาววนิสา    หมื่นอาจ
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แขดสันเที๊ยะ
1. นางสาวสุพัตรา    แซะแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................