สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุไร 1. เด็กชายอัลอามีน  ใจดี
 
1. นางสุวิมล  จิตเที่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราไว 1. เด็กหญิงณิชา  สู่สม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดำเนียม
 
1. นายเจริญ  กุลนุวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 1. เด็กหญิงอุษา  คงทน
 
1. นางประคอง  อังสุภานิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงปณิตา  เรืองแดง
 
1. นางกัญญาภรณ์  ยูงทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงสมิตานันท์  บูเก็ม
 
1. นางสาอูน๊ะ  นนทรีย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ดำเดิม
 
1. นางประคอง  อังสุภานิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงจันทิมา   แก้วทอง
 
1. นางจันทกานต์   ฝาหละเหย็บ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายดุลย์กอรี  ปีไสย
 
1. นางเจนจิรา   เอี้ยวซิโป
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   มนูญดาหวี
 
1. นางเพ็ญศรี   ช่วยมณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้ว 1. เด็กหญิงประกายดาว  หลีมังสา
 
1. นางสาวอทิตยา  ราเย็น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1. เด็กหญิงกันตยา  จิตรณรงค์
2. เด็กหญิงอัญญาดา  ยาอีด
 
1. นางณูรีย๊ะ  บูสู
2. นายอิบรอเห็ม  ปังหลีเส็น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงฐิติพร   เบ้าตุ้ม
2. เด็กหญิงวนันท์ชนก   ชูน้อย
 
1. นางจันทกานต์   ฝาหละเหย็บ
2. นางวรกมล  เรืองเพชร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงรินรดา  สุทธิเทพ
2. เด็กหญิงวิชุดา  หวันยาวา
 
1. นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน
2. นางศิริพร  ดำกระบี่
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงภาพิมล  หรุดคง
2. เด็กหญิงศราสิณี  ไข่แก้ว
 
1. นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน
2. นางศิริพร  ดำกระบี่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายฟัรฮาล  หมาดสกุล
 
1. นางสาวสุนันทา  แดงประดา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ยิ้มเย็น
 
1. นางสาวสุวิชา  ขวัญทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 1. เด็กหญิงปณิดา  สาลำ
 
1. นางยาวีเร๊าะ  เหมปันดัน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ตรีมีน
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ลิมาน
3. เด็กหญิงอาทิมา  สาเก็น
 
1. นางสาวกัลยา  กาดเส็น
2. นายสัน  หมีนหวัง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  หลงหา
2. นางสาววิยะดา  สอแหละ
3. นางสาวอะรีนา  เทพสุวรรณ
 
1. นางสาวกัลยา  กาดเส็น
2. นางกาญจนา  หลงสลำ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กชายณัฐสรัญ  อนุรักษ์วิริยะกุล
2. เด็กหญิงศตพร  ศรียาเทพ
3. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วยศกุล
 
1. นางวันดี  อนุรักษ์วิริยะกุล
2. นางธนัชญา  ลีลานนท์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. นางสาวนุสรา   แก้วสลำ
2. เด็กหญิงนูรีดา   หลงสาม๊ะ
3. เด็กหญิงวนิดา  นุ้ยแนบ
 
1. นางฟ่ารีด๊ะ  โต๊ะหนู
2. นางสาวรอดียะ  หลังยาหน่าย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายระพีพัฒน์   แดงแย้ม
2. เด็กชายออมสิน   คงจินดามุณี
 
1. นายชัยยงค์   ชูนวล
2. นางสาวปราณี   อาหลี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กัลยาศิริ
2. เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  จิตรหลัง
 
1. นางสาวรอดีย๊ะ  เวชสิทธิ์
2. นางสาววนิดา  เศษขาว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงมุสฟีเราะห์  หมาดตา
 
1. นายสอเเล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหมรา
 
1. นางจันทร์จิรา  หมันเร๊ะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงสุภักนศรณ์  ยีหมาดเหรบ
 
1. นางนิสรีน  นุ่งอาหลี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 1. เด็กหญิงฟาฮาดา  หมัดตะหมีน
2. เด็กหญิงสลิลลา  เสียมไหม
 
1. นางสาววารินี  แซะอาหลี
2. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงจิรกานต์  ไกรแสง
2. เด็กหญิงรัชนีพร  ปานจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชูดำ
2. นางสาวแสงดาว  แซ่เลื่อง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงโซฟีณา  สาอิ
 
1. นายนาคพันธ์  ติงหวัง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวภัคจิรา  สงคราม
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 1. เด็กหญิงมารีญาร์  หลังลีงู
 
1. นางธิดารัตน์  กิ่มนิ่ง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงชนันธร  สุขทวี
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงนภัสกร   สุขโข
 
1. นางสุนันท์   เมืองปาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายนัทธวัฒน์   ศิริวัฒน์
2. เด็กชายศุภสรณ์   ตรงจิต
3. เด็กหญิงสิริภัทร   ศุขมณี
 
1. นางนัฐญา   ไหมฉิม
2. นางสาวสุนทรี   โกวิทพิทยาการ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กล้าการนา
2. เด็กหญิงปณิศา  โต๊ะหมีน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันนก
 
1. นางสาวอิณนา  จิตรหลัง
2. นางสาวมูนีเร๊าะ  หมาดง๊ะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กชายดนุพร  สิทธิสาร
2. เด็กหญิงนวพร  รักษารอด
 
1. นางเรณู  นาคเล็ก
2. นางพรชนก  แววสง่า
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเนะ 1. เด็กชายชินวุฒิ  หนูเอียด
2. เด็กชายวาทิน  หลงโซะ
 
1. นางสาวฮามีด๊ะ  เกษมสัน
2. นางยุวนิตย์  ช่างสาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองอ่อน
2. เด็กชายอวิรุทธ์  ขุนรายา
 
1. นายนาคพันธ์  ติงหวัง
2. นางสาวนารีญา  เหมรา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กชายสุรเชษฐ  เศษระนำ
2. เด็กชายเกษม  เกปัน
 
1. นายธนาพัฒน์  ยาหมิน
2. นายมะรง  แวหมะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงกมาพร  ดารามัญ
2. เด็กหญิงสิรินยา  ก้อนคำ
 
1. นายธนาพัฒน์  ยาหมิน
2. นางสาวคอลาตี  บิสลีมีน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายชนกานต์  ปีนะถา
2. เด็กหญิงชรินทร์ธา  เสาวคนธ์เมธี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  วงศ์ศิลป์ไพศาล
2. นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกติกุล
2. เด็กหญิงสุนิศา  อัศนี
3. เด็กหญิงแก้วกรรณฎา  โจมการ
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นายอานัส  เกษา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงมุมีนา   มูเก็ม
2. เด็กหญิงศิรดา  และหวัง
3. เด็กหญิงอันวานี   หมาดมาสัน
 
1. นางสไบแพร   ฉิมเกื้อ
2. นางประไพ   คงยอด
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงธีรนันท์   แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงนาดา   ปูหยัง
3. เด็กหญิงนาเดีย   ปูหยัง
 
1. นางเนตรชฎารัตน์   สงด้วง
2. นางสาวภัคนิธิ   ฮะยีบิลัง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กชายชัชวาลย์  ดุลยาภรณ์
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  เพราะขุนทด
3. เด็กหญิงพิชชาอร  เพราะขุนทด
 
1. นางสาวมูนีเร๊าะ  หมาดง๊ะ
2. นางสาวอิณนา  จิตรหลัง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลูบี 1. เด็กหญิงณรินดา  กอหลำ
2. เด็กหญิงรุสนี  วาเหตุ
 
1. นางอาติกะ  หลังปูเต๊ะ
2. นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 1. เด็กหญิงยุวดี  สูหา
2. เด็กหญิงรชนีกร  อุตตะมี
 
1. นางวราภรณ์  ศุกรวัติ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สาแม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคีรีวง 1. เด็กหญิงกานติมา  ร่วมพันธ์
2. เด็กหญิงปภากานต์  แก้วสุกใส
3. เด็กหญิงพัชรพร  ชูลี
4. เด็กหญิงศุภาภรณ์  แสงวรรณ
5. เด็กหญิงไหม่แพร  หมื่นรักษ์
 
1. นางฟาดีลาฮ์  หีมปอง
2. นางสาวสุวรรณี  คงทน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กหญิงณูราณีย์  สังยาหน่าย
2. เด็กหญิงนัซนีน  ตอหิรัญ
3. เด็กหญิงนูรดีณี  ยะโกบ
4. เด็กหญิงปราวีณา  สาเก
5. เด็กชายอนันดา  ชนะบัณฑิต
 
1. นายอากัสซี่  บังกูสัน
2. นายฟาดิล  นาคกระวัศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงทิพานัน  พรรณราย
2. เด็กหญิงนริณญา  กังสถาน
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  มุณีเเนม
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ทองเลื่อน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงภักดี
 
1. นายพีรธัช  เพชรเกตุ
2. นางอัลวานีย์  หลีเส็น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชลดา   สุวาหลำ
2. เด็กหญิงณปภา   ชรินทร์
3. เด็กหญิงมัสรินทร์   เตาวะโต
4. เด็กชายอัศวิน   แก้วทอง
5. เด็กชายฮาบีบุลเลาะห์   เตาวะโต
 
1. นางซอลีอ๊ะ  ยาประจันทร์
2. นางสุดา  เส็นสมมาตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ใบบิเด็น
2. เด็กชายธีวสุ   วีระไพบูลย์
3. เด็กหญิงนาดา   ล่านุ้ย
4. เด็กหญิงมารีฟาต์   เกอากะ
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์   กาไรภูมิกุลกานต์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์   ช่วงเพ็ชจินดา
2. นางปิยธิดา   หมาดบากา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงชนาภา  ดำและ
2. เด็กหญิงซัลวา  อู้หลีจู้
3. เด็กหญิงนูรอัยนี  เจะและ
4. เด็กหญิงศรินญา  แสงวิมาน
5. เด็กหญิงสุธิมา  เสนาคชวงศ์
 
1. นายชิต  ฤทธิ์บูรณ์
2. นายพรเทพ  อนันต์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ใบจิ
3. เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม
4. เด็กชายวินอาร์ม  ถิ่นกาแบง
5. เด็กหญิงเมธิตา  ราเหม
 
1. นางสาวซอลีฝ๊ะ  เฉลิม
2. นางสาวสีตีมาเรียม  หะยีสะเอะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงซินมี  นิยมเดชา
2. นางสาวธนิดา  ศรีงาม
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  หวันตาหลา
4. นางสาวอนุชสรา  โอมณี
5. นางสาวอรจิรา  เกษม
 
1. นางสาววริศรา  ม่าเหล็ม
2. นางสาวนิสา  แหละหีม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอน 1. เด็กชายกรฤต  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายกฤตานนท์  ขุนละออง
3. เด็กหญิงฐิญาภรณ์  วราคนางค์
4. เด็กชายณภัทร  บัณฑิตกุล
5. เด็กหญิงณัฐพร  ทอดทิ้ง
6. เด็กชายณัฐพัฒน์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายธีรเทพ  เอียดเกิด
8. เด็กชายนภัสกร  สังวาระ
9. เด็กหญิงนรมน  ลาทัพ
10. เด็กหญิงนัสนีน  เหมรา
11. เด็กหญิงบิสมิลล์  ทองหลอม
12. เด็กชายพัทธดนย์  ทองสุทธิ์
13. เด็กชายภูรินทร์  ถีราวุฒิ
14. เด็กหญิงวริศรา  ไสยรินทร์
15. เด็กหญิงศิริญาภา  สินจรูญศักดิ์
16. เด็กหญิงสุทธิกมล  ศรีจันทร์
17. เด็กชายอภิวิชญ์  บัวดำ
18. เด็กชายอิดิลฟิตรี  หมาดหีม
19. เด็กหญิงเกวลิน  ธนวิทยากร
20. เด็กชายเตวิช  เจริญฤทธิ์
 
1. นายดนัย  ดาเระหมีน
2. นางสาวจิตติมา  อาดำ
3. นางสาวสุพรทิพย์  นิลวิสุทธิ์
4. นางเดือนดารา  ทองหลอม
5. นางฐิตินันท์  เจริญฤทธิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 1. เด็กหญิงอัสมา  ล่านุ้ย
 
1. นางจริยา  ตาเดอิน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง
 
1. นางสาวจิราภา  อาแว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ลิมาน
 
1. นางสาวปวิณา  แสะหมูด
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กชายพิชญุตย์  ยวงเลิศ
2. เด็กหญิงอันนา  คงพรหม
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
2. นางสาววราภรณ์  เมฆหมอก
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทสุวรรณ
2. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  บัวนวล
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
2. นายพงษ์ศักดิ์   สมศิริ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงอัมริน  อินทนะ
 
1. นางสุคนธ์  ธรรมวาโร
2. นายชารินทร์  วงศ์สุวรรณ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกวิสรา   ยืนยาว
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  โอภิธาภรณ์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์   แพ่งเพ็ชร
4. เด็กหญิงน้ำหวาน   คำอุดม
5. เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช
6. เด็กหญิงปัณณพร  อังสุภานิช
7. เด็กหญิงศุภานันท์   สังข์ช่วย
8. เด็กหญิงศุภิสรา   คชมุข
9. เด็กหญิงสุทธิดา  นัทธี
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์   ช่วงเพ็ชจินดา
2. นางวารุณี  เรืองรักษ์
3. นางชุติมา  เพ็งจันทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  คำมณี
2. เด็กหญิงจารุมญญ  หาสา
3. เด็กหญิงฐานิกา  สามเสาร์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทพี
5. เด็กหญิงนาตยา  ชูเชิด
6. เด็กหญิงปิยนุช  อุไรวงศ์
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองสอน
8. เด็กหญิงวารีนุช  ฉิมเจริญ
9. เด็กหญิงสิริโสภา  เพชรมุณี
10. เด็กหญิงอุชุกร  ขุนศรี
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางสาววรนันทน์  สิทธิชัย
3. นางสาวอธิชา  นกดำ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 1. เด็กหญิงซอลีฮ๊ะ  นักรำ
2. เด็กหญิงนิสรีน  อาละหมาด
3. เด็กหญิงพิมญาดา  รายา
4. เด็กชายมงคล  แซ้คู้
5. เด็กหญิงวรรณภา  สีสุพรรณ
6. เด็กหญิงศลิษา  เทียนยี่
7. เด็กหญิงสิรภัทร  เกื้อกูลสงค์
8. เด็กหญิงสุกัลญา  หมีนรน
9. เด็กหญิงสุภัทรา  ปรีชา
10. เด็กหญิงอริสา  เรียงเรียบ
 
1. นางสาวภูษณิศา  เศรษฐ์วิชัย
2. นางสาวนันทิยา  ชูบัว
3. นางสาวสลิตา  หลังชาย
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงทัศนา  บนหลี
2. เด็กหญิงนิสริณญ์  อาดำ
3. เด็กหญิงนิสรีน  จันสุข
4. เด็กหญิงบินตันร์  มนหลี
5. เด็กหญิงฝาดีล๊ะ  ชายแผะ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิศิฎ์พิบูลชัย
7. เด็กหญิงรัตติกานต์  ช่วยแก้ว
8. เด็กหญิงสิตานันท  เคียนงาม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชมโคกกรวด
10. เด็กหญิงอาธิตา  ฮะยีบิลัง
 
1. นางสาวพรรณรังษี  อินทมะโน
2. นางสาวสุชารัตน์  ลูกเมือง
3. นางสาวณาตยานี  ชิตพิทักษ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  ศรีธารโต
2. เด็กหญิงการ์ฟีนา  อ้นวิเศษ
3. เด็กหญิงณวิภา  สมุนวล
4. เด็กชายนรชาติ  ดีมาก
5. เด็กหญิงนุจรีย์  พัฒนเวช
6. เด็กหญิงนุสรีนา  แกสมาน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรักษ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงมี
9. เด็กชายอัยยุบ  ยาประจัน
10. เด็กหญิงโซเฟียร์  มะโซ๊ะ
 
1. นายภูริวานิฐ  ยอดศรี
2. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
3. นางสาวสุรีรัตน์  สุขเนียม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายกามิล  ปากบารา
2. เด็กชายจิรภัทร  หวันสู
3. เด็กชายชวัลวัฒน์  เธียรสิทธ์
4. เด็กชายดุษฏีกร  แซ่เอียบ
5. เด็กหญิงประภัทส์สรา  ณะเตีย
6. เด็กหญิงฟิตฮานา  บุญเสน
7. เด็กชายวิทวัส  ปองแท้
8. เด็กชายอนาวิล  นาคสง่า
9. เด็กชายอภิรัตน์  รักษะโบ๊ะ
10. เด็กชายอัฏฟาน  ตาเดอิน
 
1. นายนะเรศ  วิจิตร์
2. นายสุริยา  อุศมา
3. นายปฏิพัทธ์  คงชิต
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายหัสดิน   มูซอ
2. เด็กหญิงอุมมุอบีฮา   เกอากะ
 
1. นายพรพิพัฒน์   ไชยสวัสดิ์
2. นายอิสมาแอน   ดาแล่หมัน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงปาลิตา  เซ็นซูลี
2. เด็กหญิงสนธิญา  พันธ์ฟอง
 
1. นายบัซลีย์  กาสาและ
2. นางศิริญญา  จางวาง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงนัชชา  ดูระเบียบ
 
1. นางอารีย์  ขวัญเจริญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงยาวีน่า   ปีไสย
 
1. นางสาวมณิภา  จิตนุ้ย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. นางสาวอริสรา  อินนุรักษ์
 
1. นางสุนิษา  บินตาเอบ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 1. เด็กหญิงฟาฮาน่า  หมัดตะหมีน
 
1. นายดาวูด  หมันเบ็ญหมัด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยังสวัสดิ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงเจ๊ะญาวีตา  สุวาหลำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวาหลำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงจัสมีน  ซอและ
 
1. นางทัศณีย์  ปีไสย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. นางสาววณัชฌา  คงทวี
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาง๊ะ
2. เด็กหญิงบุชรอ  เจ๊ะมะ
 
1. นายสุไลมาน  ตะรุรักษ์
2. นางสาวแกมมณี   สุดหล้า
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กชายฟาซัน  อุมารี
2. เด็กหญิงรูกอย์ยะฮ์  อุมารี
 
1. นางสาวแกมมณี  สุดหล้า
2. นางสาวฮับเศาะ  อุมารี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงพิมพชนก  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โคสา
 
1. นางบุษยา  แซะอาหลี
2. นายกิติพงษ์  แหน่งสกูล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กชายซันฟารี  เสบสา
 
1. นางสาวณาตยานี  ชิตพิทักษ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนัสรี่  บารา
2. เด็กชายพัชร  พิลาม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองชุม
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางสาวนพรรณพ  ม่วงปลอด
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เพชรมมณี
2. เด็กหญิงซัลวา  หมัดระหีม
3. เด็กชายศราวุธ  หมัดระหีม
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางสาวนพรรณพ  ม่วงปลอด
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์สาลี
2. นายพีรวิชญ์  สารวงค์
3. นายวิทธวัช  เรืองจุ้ย
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายซะการียา  เวชประสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภู่กลาง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ณ นคร
3. เด็กชายนฤเบศร์  รามมาก
4. เด็กชายพชรพล  เขียวแก้ว
5. เด็กชายภูธเรศ  ทิ้งนุ้ย
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  หวานเสียง
 
1. นายพงศกร  แคยิหวา
2. นายธีรเนศ  อนุภัทร์
3. นายตอริค  ปากบารา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายเตชะบวร  บุญรัตน์
 
1. นายอับดลมานาฟ  ปีไสย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายเจตษฎา  รักงาม
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงบุญฉัตร  บุญรัตน์
 
1. นางทัศนีย์   บุญเสน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวจันทร์กานติ์  เกษม
 
1. นายเสรี  อุโหยบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาน 1. เด็กชายอันซอรีย์  ยุเหล่
 
1. นายนิพนธ์  รัตนประพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายเจตษฎา  รักงาม
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ด่านพิทักษ์พงศ์
 
1. นางสาวสุริยา   จันโสด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  คงสม
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายกฤตชานนท  เพชรรัตน์
 
1. นายอาคม  เร่สัน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจีน 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สายวารี
 
1. นางซีตีอัยเซาะ  กาสา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงบุญฉัตร  บุญรัตน์
 
1. นางจันทิพย์  คลังข้อง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. นางสาวณัสรีญา  ไชยพงศ์
 
1. นายอับดลมานาฟ  ปีไสย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายกฤตชานนท  เพชรรัตน์
 
1. นายอาคม  เร่สัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจีน 1. เด็กชายธัญวรัตม์  กังสถาน
 
1. นางณภสุ  จันทร์เมือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงอัซรีนา  หวันสมัน
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงสุนิตา  เบ็ญมูดา
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี
3. เด็กหญิงกัสนา  โต๊ะหวัง
4. เด็กหญิงกาญจนา  มะหับผลา
5. เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง
6. เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากน้ำ
8. เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง
9. เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง
10. เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม
11. เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่
13. เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล
14. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
15. เด็กหญิงญาสมีร์  มะสมัน
16. เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม
17. เด็กหญิงธัญชนก  ใจสมุทร
18. เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์
19. เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา
20. เด็กหญิงประภาพร  เกตุวิชิตร
21. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์
22. เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ
23. เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ
24. เด็กชายพลอธิป  โต๊ะเกบ
25. เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ
26. เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีน่้อย
27. เด็กหญิงมานิตา  งะหลี
28. เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน
29. เด็กหญิงวรรณรัตน์  อรุณ
30. เด็กหญิงวาระฎา  เต๊ะสาโหม
31. เด็กหญิงศศิวรรณ  กังแฮ
32. เด็กหญิงสุชานาฎ  ทองพิจิตร
33. เด็กหญิงอชิรญา  แลหาด
34. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สะหาบ
35. เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต
36. เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์
37. เด็กหญิงอรัญญา  อาดำ
38. เด็กหญิงอามันดาร์  สังข์ยุทธ
39. เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว
40. เด็กหญิงโชติกานต์  นาคมา
 
1. นายวีรพล  บินตำมะหงง
2. นายอนุชิต   วะน้ำค้าง
3. นางสุวพัชญ์   วงศ์ฐิติพลกร
4. นางยานิดา   ปังหลีเส็น
5. นางสาวกรองจิตร   พรหมเดชะ
6. นางสาวรุสณี   ตอหิรัญ
7. นางอัญชลี   บินตำมะหงง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแก้ว 1. เด็กชายเพชรภูมิ  เพชรรัตน์
 
1. นายเอกชัย  สงด้วง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ปิยาเหล
2. เด็กหญิงจริยาวดี  บุนหา
3. เด็กชายชรินทร  หมัดหมัน
4. เด็กหญิงณลิตา  บูสามารถ
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ยาง๊ะ
6. เด็กชายพีรภัทร  จิตเที่ยง
7. เด็กชายอัษฎาวุษ  ทองนาค
8. เด็กชายอิสฟาร์  สังยาหยา
 
1. นางสาวสุจินดา  หมัดเหยด
2. นางสาวจริยา  อินตาฝา
3. นางจนัญญา  จำนงนิจ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรัตนะ
2. เด็กชายชนสรณ์  อุมาจิ
3. เด็กชายชัชวาลย์  ดุลยาภรณ์
4. เด็กชายนราวิชญ์  จิมาร
5. เด็กชายวีรวัฒน์  พูนสิน
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมาดหมีน
7. เด็กหญิงอนันดา  หยังปาน
8. เด็กหญิงอัซซัลวา  ล่าหมัน
9. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  สูนสละ
10. เด็กหญิงไรบีนา  คงเลิศ
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
2. นางสาวจีรนันท์  ศุภวัฒนวงศ์
3. นายเสรี  อทินโณ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจีน 1. เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์ขะโนง
2. เด็กหญิงฐิติพร  สรราย
3. เด็กหญิงณัชชา  ตาเหล็บ
4. เด็กหญิงนรีกานต์  บัณฑิตย์
5. เด็กหญิงสิรินญา  แดงกุล
6. เด็กหญิงโสรยา  กาสา
 
1. นางสาวอัจฉรา  รักราวี
2. นางปิ่นเพ็ชร  สวัสดี
3. นางไลลา  วงค์สัมพันธ์
4. นางสาวอัจฉรา  พิศาลสินธุ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมาดหมีน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  การัตถา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรัตนะ
4. เด็กหญิงบุษกานต์  รามแก้ว
5. เด็กหญิงพิชชาอร  เพราะขุนทด
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  การัตถา
7. เด็กหญิงวรากุล  เกนุ้ย
8. เด็กหญิงศลัยลา  จิตรหลัง
9. เด็กหญิงสิรินทรา  รักสอาด
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ลิมาน
11. เด็กหญิงอลิสา  จุยแบน
12. เด็กหญิงเกวลิน  อาลมาตร
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
2. นางสาววันไซนับ  แวดอเลาะ
3. นางสาวดาริกา  เกปัน
4. นางสาวฮานีซะห์  สาและ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1. เด็กหญิงกาญสุดา  บัวทอง
2. เด็กหญิงจรรยาพร  โชโต
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยาวาหาบ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  มะดุสา
5. เด็กหญิงนาเดีย  เกตสมาน
6. เด็กหญิงนุรลฟาอีซะห์  ตารีค้นร์
7. เด็กหญิงปัทมา  จิมาร
8. เด็กหญิงวณิษา  มีใจดี
9. เด็กหญิงหัสรินทร์  สิลสาวรีย์
10. เด็กหญิงอรอนงค์  วิจารณ์
11. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์คง
12. เด็กหญิงเกสรา  ขันติวงศ์
 
1. นางสมใจ  สำผัส
2. นายเกียรติขจร  เกื้อหนุน
3. นายอิสมาแอ็น  หมาดกาเส็ม
4. นางนงลักษณ์  ตอหิรัญ
5. นางสาวนูรีย๊ะ  สาดีน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายกูกาซิม  กูยาหยา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พิทักษ์คุ้มเกล้า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรพันธ์
4. เด็กหญิงนฤมล  อินธิเสน
5. เด็กหญิงนารีทิพย์  ชมภู
6. เด็กหญิงภูกัณร์  องสารา
7. เด็กหญิงมาริษา  ปาจะโณ
8. เด็กหญิงวาสนา  หมาดเรียง
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประทุมมณี
10. เด็กชายวิศวะ  เย็นทั่ว
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองรักษ์
12. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลแก้ว
13. เด็กหญิงสุเนตรตา  ด่อล๊ะ
14. เด็กหญิงอรษา  คงกำเนิด
15. เด็กชายเขมชาติ  ดำแป้น
16. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  วิจิตรโสภา
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาลินี  หนูจันทร์
3. นางสาวศิรัญญา  มุสิกวรรณ
4. นายตอริค  ปากบารา
5. นายอัธฐพงศ์  สะอีด
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายกัปตัน  ปันดีกา
2. เด็กชายถิรวิทย์  ติงหวัง
3. เด็กชายนัทธพงศ์  ทำเผือก
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิลอัรฎ์  ทศพรรณ
5. เด็กชายฮารีซาน  เพชรไชย
 
1. นายสุชาติ  ชูผุด
2. นางปาลิตา  เอียดดี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 1. เด็กชายณัฐวีร์  ขาวผ่อง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  อุไสนี
 
1. นางสาวเจ๊ะบูหลัน  อุไสนี
2. นางสาวณัฐชา  สาและ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายปวีณวัชร์  ม่วงปลอด
 
1. MissJohannah  Pasasadaba
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี
 
1. นางสาวธนัญญา  บูเก็ม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกตรี 1. เด็กหญิงอัสมา  แหละกุบ
 
1. นางสุดใจ  บัวงาม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงตัสนีม  นาราวัน
 
1. นางนัสเราะฮ์  สาม่าน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกตรี 1. เด็กหญิงซารีนา  หามะ
 
1. นางสุดใจ  บัวงาม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พรหมจรรย์
2. เด็กหญิงนันติกานต์  อิงคะกุล
3. เด็กหญิงนิภาพร  สุมาตรา
4. เด็กหญิงอนุสรา  ขุนกาย
5. เด็กหญิงอลิษา  แก้วปันมา
 
1. นางสาวสุกัญญา   หนิหมาน
2. นางฮาสีม๊ะ  นุ้ยเด็น
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 1. เด็กหญิงซันฟานี  อัสนีย์
2. เด็กหญิงเจ๊ะนัจญาวา  ทิ้งปากถ้ำ
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
2. นางสาววารินี  แซะอาหลี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนันต์
2. เด็กหญิงวอราสา  ดาเหล็ง
 
1. นายซะการียา  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวมัลลิกา  สองเมือง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองใบ
2. นางสาวนัฐนิชา  อิสนี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากละงู 1. เด็กหญิงณัฐชา  สังสัน
2. เด็กชายธีรวิทย์  บารา
3. เด็กหญิงนิศรินทร์  ทิ้งปากถ้ำ
4. เด็กหญิงภาวิดา  ลมสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวสม
6. เด็กชายอนุวัตร  ม่องพร้า
 
1. นายอานนท์  ราเหม
2. นางอุไร  รักษาชนม์
3. นายสิเกียรติ  หวันสู
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กหญิงจิรัศยา   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์   อินทสุวรรณโณ
3. เด็กหญิงนภัสสร   จงรักษ์
4. เด็กหญิงนริศรา   เศษระนำ
5. เด็กหญิงปนัดดา   เผือกผ่อง
6. เด็กชายราชวัฒน์   มานะการ
 
1. นายชรินทร์  โกฏแสง
2. นางเยาวลักษณ์  ชูพูล
3. นางประภากร  มะเย็ง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้ว 1. เด็กชายกูดาเร๊ะ  ล๊ะกูหมาด
2. เด็กชายจักรกรี  เละสัน
3. เด็กชายซอดีกีน  ดวงตา
4. เด็กชายนัควัตร  หลงกอหราบ
5. เด็กชายรุซดีย์  นุ้ยเด็น
6. เด็กชายสุทธิพงศ์  ลำโป
7. เด็กชายอนันต์  อุโหยบ
8. เด็กชายอนุสรณ์  หมีนหลำ
 
1. นางฟารานัส  หวังกุหลำ
2. นายประชิต  ใจสมุทร
3. นายฉัตรชัย  ชูวรรณรักษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลงสะเตี๊ยะ
2. เด็กหญิงต่วนฟาตีมะห์  ปันดานามนตรี
3. เด็กชายธีราวุต  รายาสาตร์
4. เด็กหญิงนูรอัยชะฮ์  หมาดตา
5. เด็กหญิงนูรียะฮ์  ยาดำ
6. เด็กหญิงรวิตา  รายาสาตร์
7. เด็กชายวาซาน  ติ้งโหยบ
8. เด็กหญิงอัญชิญา  นิยมเดชา
9. เด็กชายอับดุลมุมิน  อาดำ
 
1. นางอรวรรณ  หิมมา
2. นายกวินท์  บินสะอาด
3. นางสาวซูรัยญา  จอหวัง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กชายตาฟาร์  เด็นหมาน
2. เด็กหญิงนาเดีย  พร้อมมณี
3. เด็กชายพันธกานต์  ยาวาระยะ
4. เด็กหญิงมูนีเร๊าะบีบี  หมัดดี
5. เด็กชายศักรินทร์  หลังปูเต๊ะ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  หวังหมัด
7. เด็กชายสุรดิษ  เทพมณี
8. เด็กหญิงอรณิชา  มะอะหมีน
9. เด็กชายอัสร์ฎอล  ทิ้งปากถ้ำ
10. เด็กหญิงอาอีซา  ยือรา
 
1. นางสาวเจ๊ะฮาหวา  สาเบต
2. นายราเชด  หมาดเต๊ะ
3. นางชนิสรา  ปันดิกา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. เด็กหญิงชนิตา  ปาลาหา
2. เด็กหญิงชาลีหนา  หมีดนุ้ย
3. เด็กหญิงณิชารีย์  เกื้อหลี
4. เด็กหญิงภัฑรีภรณ์  ยาแลหลา
5. เด็กหญิงอรไพลิน  โกบหลำ
 
1. นางจิรัชยา  รักษารักษ์
2. นางสาวเมธาวี  สองเมือง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เพชรดำ
2. เด็กหญิงซาลิน่า  สุขโร
3. เด็กหญิงอารียา  ม้าโอย
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวชลดา  โอมณี
2. นางสาวซัลมา  ปิยะตู
3. นางสาวอารียา  ยาหยาหมัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงจรรยพร  อุดมรักษ์
2. เด็กหญิงชาลิณี  ด่วนข้อง
3. เด็กหญิงอารยา  ล่าเต๊ะ
 
1. นางสาวรอกี่เยาะ  อาแว
2. นางสาวญาณสินี  ตันธิวุฒิ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงณัฐชนันต์  นวลน้อย
2. เด็กหญิงรุวัยดา  หมัดเย็บ
3. เด็กหญิงวิกานต์ดา  บารา
 
1. นางจุรีรัตน์  มาตนุมัต
2. นางรัชดา  เนาวเกตุ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 7 1. เด็กหญิงซูบัยด๊ะฮ์  ดิ้นกะ
2. เด็กหญิงวณิดา  ขาวมัน
 
1. นางพรพิมล  หวังกุหลำ
2. นางสาวรอฝีย๊ะ  ด่านเท่ง
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 1. เด็กหญิงกูอริสา  บินตำมะหงง
2. เด็กหญิงนริศรา  เตบนี
3. เด็กหญิงอามีนา  วิเชียร
 
1. นายวินิจ  กลิ่นละมัย
2. นางยาวีเร๊าะ  เหมปันดัน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด
2. เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ
 
1. นายอาหมาด  กุลหลัง
2. นางสาวยุมอะ  มันตุเต๊ะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 1. นางสาวโณเฟียร์  อาดำ
2. นางสาวโสรยา  หมาดงะ
 
1. นายสมมาตร  ตำบัน
2. นางสาวสุเชาวณีย์  ฮายีจูด
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายซัคกริยา  ช่างแกหรา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถิ่นจอหอ
 
1. นายตอริค  ปากบารา
2. นางสาวรัถกาณ  หมื่นเมือง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. เด็กชายภาสกร  คงแดง
2. เด็กชายอัครพนธ์  ชำนาญเพาะ
 
1. นางสาวลักขณาวัลย์  เพ็ชนะ
2. นางอ้อมใจ  เหมสนิท
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายนัศรีย์  งะหมาด
2. เด็กชายอลันฟาลา  อุรามา
 
1. นางมนิตย์  แช่มช้อย
2. นางสาวสิริพร   แก้วอรุณ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายซุเฮล  สง่าบ้านโคก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิ้งปากถ้ำ
 
1. นายพีรธัช  เพชรเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  โพธิ์ดก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกุสุมา  เสียมไหม
2. เด็กหญิงณัฎฐพร  โสลิกี
 
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน
2. นางสาวอุไรวรรณ   บุญยิ่ง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอำพร  สันเต๊ะ
 
1. นางสาวเกศิณี  ก่งเซ่ง
2. นายชิต  ฤทธิ์บูรณ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  นุ้ยเดช
2. เด็กชายปฏิภาณ  พิพัฒน์พิทยากุล
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นายอุสมาน  แคยิหวา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุ่งธานี
2. เด็กหญิงลลิตา  ล่องแก้ว
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นางกฤษณา  นพภาพันธ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนกลาง 1. เด็กชายธีรพงษ์  ปราบเภท
2. เด็กชายนัยธเนตร  แนมบัว
3. เด็กชายศิวายุ  หาญทะเล
 
1. นายอัชร๊อฟ  ดินนุ้ย
2. นายตอเหลบ  ปอหรา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจีน 1. เด็กชายฝารุจดิ์  ณ แฉล้ม
2. เด็กชายมุตตาฟา  หีมเจริญ
3. เด็กชายรอมฎอน  แสงแก้ว
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เปรมใจ
2. นายภักดิ์ศิดิชฐ์  เสาแบน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายธีโร  หมีนพราน
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  เปล่าโต
3. เด็กชายวุฒิชัย  ทุมมาลี
 
1. นางตีก๊ะ  ดำกระบี่่
2. นางสาวนิภา  แอหลัง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เหลืองอร่าม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลังชาย
 
1. นางอังสนา  ฤทธิ์หมุน
2. นายกูอาหมาด  กูหลง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1. เด็กชายยงยุทธ  บิลและ
2. เด็กชายศุภนัท  ขุนพิทักษ์
3. เด็กชายสายฟ้า  รักษ์จำรูญ
 
1. นายยุทธศักดิ์  มากจังหวัด
2. นายสมพงศ์  อาดำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. นายชัยวัฒน์  โนนสุวรรณ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเพชรแก้ว
3. นายปณิธาน  ยงหนู
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายซะการียา  เวชประสิทธิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  อาหน่าย
2. เด็กหญิงชนิษฐา  โดยพิลา
3. เด็กหญิงมาริสา  หนูชูสุข
 
1. นายอาบีดีน  หลีเส็น
2. นางสาวนุรอัยณี  ปังหลีเส็น
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  มันยามีน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวดี
3. เด็กหญิงฮัซณีย์  ทิ้งปากถ้ำ
 
1. นายอาบีดีน  หลีเส็น
2. นางสุไวดา  ชูวรรณรักษ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนล่อน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดำสุ้น
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  บัวเผย
4. เด็กหญิงอนันดา  ศรีขวัญ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ไวยุกรรณ์
6. เด็กหญิงเมษญา  ปรางสุวรรณ
 
1. นางกมลวรรธน์   สารศรี
2. นางนูรอัยนี  ศรียาน
3. นางยามิลล๊ะ  สันนาหู
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงกุลนาร์  ดินแดง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สังฆะเม
3. เด็กหญิงมาติกา  หมีนโยธา
4. เด็กหญิงยุวเราะห์  ยาเหล
5. เด็กหญิงวาซินีย์  หมื่นระย้า
6. เด็กหญิงอัสมา  สังข์ทอง
 
1. นายอนิรุทร์  โทบุรี
2. นางสาวสุริฉาย  ไกรเทพ
3. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนัยนา   เตาวะโต
2. เด็กหญิงรพีพรรณ   โดงกูล
3. เด็กชายอบีดร   เตาวาโต
 
1. นางสาวสุไวย๊ะ  วาเหตโดย
2. นางสาวกัลยาณี  หลีดินซุด
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กชายฏอฮา  หลีกาเส็ม
2. เด็กหญิงสุมาลี  หวันสาเล๊ะ
3. เด็กหญิงสุไรดา  โต๊ะหมาด
 
1. นายลาปัน  ดำพิลา
2. นางนิติยา  ด้วงเอียด
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายกิตติพงค์  พุทธพงค์
2. เด็กชายกิตติพศ  พูเกตุ
3. เด็กหญิงศรัญญา  ชอบงาม
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางซอฟีญา  ล่าโยค
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กชายทวิภัทร  เสียมไหม
2. เด็กชายธเนศ  ศรีเสน
3. เด็กชายศอดิกห์  สวัสดี
 
1. นายวันชัย  แซะหมูด
2. นายอาหลี  รอเกตุ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กหญิงนนท์ธิญา  หมีเงิน
2. เด็กหญิงวันวิสา  ช่วยค้ำ
3. เด็กหญิงวิยดา  มณีโชติ
 
1. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
2. นางอัทธนีกร  เรืองพุฒ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กชายฏอฮา  หลีกาเส็ม
2. เด็กหญิงศรุตา  ยาวาหาบ
3. เด็กหญิงสุมาลี  หวันสาเล๊ะ
 
1. นายลาปัน  ดำพิลา
2. นายวรพล  ด้วงเอียด
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1. เด็กหญิงญาดา  ดำมี
2. เด็กหญิงวรัญญา  สำเร
3. เด็กหญิงฮุซนา  หมัดบิลเฮด
 
1. นางบุศรา  สำเร
2. นางศุภีพิชญ์  ปาละสัน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไคร 1. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิ์หนู
2. นางสาวรอร่า  บิลหละ
3. เด็กหญิงสิริวิภา  จันทรลักษณ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ด่านเท่ง
2. นางบำเพ็ญ  สิตะรุโณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไทร 1. เด็กชายวรบรรณ  จิตหลัง
2. เด็กชายสุเมธ  อุดมดี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ม้องพร้า
2. นางสาวเมตตา  ปุนยัง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงชาฟีก๊ะ  ระสา
2. นางสาวสีตีอายาร์   เดนหมาน
3. นางสาวหม๊ะดีนี   บินอาซัน
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นางสาวเจ๊ะย๊ะ  ปูหัด
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงมณฑ์นภัส   จันทกูล
2. เด็กหญิงยศวดี   อุคคติ
3. เด็กหญิงอัยวรินทร์   เจ๊ะง๊ะ
 
1. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
2. นางจงจินต์  หะยี
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิบูรณ์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประชาพิทักษ์
3. เด็กหญิงอริสา  มีงาม
 
1. นางพรพิไล  เดชภักดี
2. นางสาวนิทัยทิรัตน์  เกลี้ยงคำหมอ
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พรหมศร
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สาวดี
 
1. นางชนิดา  แจ่มจันทา
2. นางสาววิภารัตน์  คุณพาที
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 1. เด็กชายภัณฑ์รัตน์  หมันหย่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโนรี  หลีมานัน
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายศิริชัย  หยีมะเหรบ
 
1. นางสาวอ่าอีฉ๊ะ  เกษม
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นางสาวอนัญลักษณ์  สาเก็น
 
1. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กชายชวิน  บุญทรัพย์
 
1. นางหนึ่งหทัย  หลีนิ่ง
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงตัสนีม  สุขสง่า
 
1. นางสาวฮาซีส๊ะ  เหร็มเหมาะ
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กชายวุฒิภัทร  แคสนั่น
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขาวหิรัญ
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเนะ 1. เด็กหญิงนัสรียา   เหตุมัน
 
1. นางศมนวรรณ  สุจริตธุระการ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 1 1. เด็กชายณัฐวัตร  รัตนพานิช
 
1. นางสาวหัยวา  เละหนิ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กชายธนพร  พรมบุญแก้ว
2. เด็กหญิงประวีณา  สีสอาด
3. เด็กชายอาสัน  หมัดอาดัม
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
2. นายธานิศ  บินรินทร์
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กชายวราพล  กูรีกัน
2. เด็กหญิงสุริญา  มะสมัน
3. เด็กชายอภินันท์  หลังจิ
 
1. นางฟาริดา  ตำสำสู
2. นายลาปัน  ดำพิลา
 
178 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงชญาดา  โคกเขา
2. เด็กชายธนัท  เสนทรนาถ
 
1. นางอารอบ  จินดารัตน์
2. นางสกุณา  นองมณี
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงสายธาร  อิตกี
 
1. นางยามีละห์  หมาดเต๊ะ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายเชาวัล  หลงสาม๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเพชรสกูล
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1. เด็กหญิงสาลินี  พ่อเหตุ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  จิ้วจวบ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กชายนูรุดดีน  สำโส๊ะ
 
1. นางมาริสา  รังสรรค์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายซอลีฮีน  หลงสาม๊ะ
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเพชรสกูล
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงรัชนากานต์  สูเหม
 
1. นางสาวสมฤทัย  เอียดเกิด
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายยะหยา  โชคงาม
 
1. นายยารูดีน  องศารา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงทวี
 
1. นางสาวอรวรรณ  สูสัน
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายวัลล์ดารุซ  สาสว่าง
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฝาง 1. เด็กหญิงนาตาลี  หวันโส๊ะ
 
1. นางพัทธ์ติกานต์  มัศยาวิกรม
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงจันทมณี  หาหลี
 
1. นางจุรี  นราจิต
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1. เด็กชายนฤนันท์  ชายพ่อ
 
1. นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1. เด็กหญิงสาลิกา  พ่อเหตุ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  จิ้วจวบ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตตระกูล
 
1. นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คงพรหม
 
1. นางเรณู  นาคเล็ก
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมก่อ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงนัซมี  โสยดี
4. เด็กหญิงปณิตา  หลำยะ
5. เด็กหญิงวชิรา  ขาวชอบ
6. เด็กหญิงสุนัดดา  เสียงดัง
 
1. นางโสมมณี  อับดุลลาห์
2. นางสาวนิจวิภา  แซะหมูด
3. นางธนัชญา  โอมณี
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  หยีละงู
2. เด็กชายอรรถรัตน์  นาคสง่า
 
1. นางสาวนารีญา  เหมรา
2. นางนูรีฮะ  กาหา
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กชายมุซซัมมิล  มัยทอง
2. เด็กชายอัซอารี  ศรียาน
 
1. นางสาวสายฝน  ชุมทอง
2. นางอัลญา  ใบจิ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กชายภูวไนย  พูลภักดี
2. เด็กชายเจนรงค์  ไพจินดา
 
1. นางสาวอาซียะฮ์  แกสมาน
2. นางสาวนิทรา  ณะเตีย
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายจุลจักร  โทกบูชา
2. เด็กชายตรีวัฒน์  สอและ
3. เด็กชายรอมฎอน  ต่อติด
 
1. นางซาลาม๊ะ  เกษา
2. นายสราวุธ  งะสมัน
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายณัฐพงค์  คงห้อย
2. เด็กหญิงนูรฟาน  สะมะแอ
3. เด็กชายประสิทธิ์  นิยมเดชา
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหาลีม๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กหญิงซูบีเฮ๊าะ  โต๊ะหมาด
2. เด็กหญิงนัจมี  นิสาและ
3. เด็กหญิงมูนีเราะห์  สือแม็ง
 
1. นางปรียาภรณ์  รื่นรมย์
2. นางสาวอัซณี  อุศนุน
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายวงศกร   บุญการ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุขเอก
3. เด็กชายสรศักดิ์  กาหรีม
 
1. นางศิริพร  ปราบยาวา
2. นางสาวมลฤดี  สองเมืองหนู
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กชายภานุสรณ์  อ่อนส่ง
2. เด็กชายศุภกิจ  เสนสาย
3. เด็กชายอาบิด  แส๊ะหมูด
 
1. นายนิคม  จิตปาโล
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพญา 1. เด็กชายภูวนารถ   เภอสม
2. เด็กชายศุภชัย   เสนสาย
3. เด็กชายเมฆา   นกเกษม
 
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ  อาหมาน
2. นางปารีณา  หลงหัน