งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 5 ก.ย.- 15 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  17 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 17-19 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 2-4 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
 
---------------------------------ระดับชาติ(ภาคใต้)-------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ นครศรีธรรมราช 6-8 ม.ค. 2563
การเตรียมและการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
โรงเรียนจัดการเรียนรวมที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ครูที่นำนักเรียนมาแข่งขันนำเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาเอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองความถูกต้องมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกประเภทและทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติในวันที่เข้าแข่งขันโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบเอกสารฉบับจริงและสำเนาคู่ฉบับ จากนั้นการรวบรวมหลักฐาน โดยให้เก็บเฉพาะสำเนาเท่านั้น รายละเอียดเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันตามประเภทความพิการ มีดังนี้
3.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
3.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
3.4 บุคคลออทิสติก
3.5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ให้แนบเอกสาร ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) และ 4)
1) สมุดประจำตัวคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ
2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
3) ผลการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556 พร้อมให้แนบสาเนาวุฒิบัตรของผู้ดำเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 จำนวน 2 คน
4) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษาปัจจุบัน

3.6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ให้แนบเอกสาร ข้อ 1) หรือ 2) และ 3)
1) สมุดประจำตัวคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ
2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญา (IQ) ต่ำกว่า 70
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 
ทั้งนี้ หากพบว่าเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน และวุฒิบัตรของผู้ดำเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 มีการปลอมแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารของทางราชการ จะดำเนินการทางวินัยและแจ้งความเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร
ดาวโหลดฉบับเต็มได้ที่ http://www.sillapa.net/rule62/special-69.pdf
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11:12 น.
ลำดับที่การแข่งขัน ชื่อกลุ่มเครือข่าย
1 สันหลังมังกร
2 มะนัง
3 ภูผาวารี
4 ไผ่สีทอง
5 ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
6 สุไหงอุเปสเตโกดอน
7 ปากน้ำแหลมสน
8 ทุ่งหว้า อันดามัน
9 พญาบังสา
10 ดอกกาหลง
11 ควนโดน
12 เมืองสตูล
13 บาราเกต
14 เอกชนท้องถิ่น
15 เสมากำแพง
16 ชัยพัฒน์
17 ละงู
 
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14:43 น.
ประชุมประธานเครือข่ายและผู้ดูแลระบบระดับเครือข่าย
โรงเรียนสังกัด สพป.สตูล
วันที่ 3 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10:28 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 203
จำนวนทีม 1,607
จำนวนนักเรียน 3,442
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,484
จำนวนกรรมการ 1,014
ครู+นักเรียน 5,926
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,940
ประกาศผลแล้ว 205/271 (75.65%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 14
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 350
สัปดาห์ที่แล้ว 735
เดือนนี้ 997
เดือนที่แล้ว 1,693
ปีนี้ 13,770
ทั้งหมด 163,021