รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองฉนวน 1. เด็กชายกันตศักดิ์  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวเฉลิมพร  นกทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายพนธกร  โพธิ์บุรี
2. เด็กชายอัฐพงษ์  ทองคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หลีไพศาล
2. นางสุมล  จุลนิล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายรัฐภาค  นาครอด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กรดเกล้า
 
1. นางสุมล  จุลนิล
2. นางสาวสุวีณ์กานต์  ขจรบุญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  ชูชาติ
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  นุราช
 
1. นายโสภณ  ภักดีใหม่
2. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงกชพร  ลิ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญกมล  มากจันทร์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญส่ง
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  อินทร์แก้ว
5. เด็กชายธนวัต  ดำเกิด
6. เด็กชายนพรรณพ   เพชรช้าง
7. เด็กหญิงบุษราคัม  อยู่ดี
8. เด็กหญิงพิชญาภา  คงด้วง
9. เด็กชายภัทรพงศ์  สระโพธิ์ทอง
10. เด็กชายมาวิน  บุญเย็น
11. เด็กชายวริทธิ์นันท์  กุลเมือง
12. เด็กหญิงศานตยา  กู้เมือง
13. เด็กชายศุภโชค  ไชยทอง
14. เด็กชายสรนันท์  สุวรรณ์คีรี
15. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์ดำ
16. เด็กชายสราวุธ  สาลีผล
17. เด็กหญิงสศิธร  ใสพริก
18. เด็กชายอนันตชัย   ใสพริก
19. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
20. เด็กชายเอกพล  พุฒทอง
 
1. นางจารุณี  ฐานวิเศษ
2. นางสุนิสา  พุทธศรี
3. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
4. นางสาวอุษา  พรหมขาว
5. นางสาวช่อชบา  ชาญณรงค์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปานเหลือง
2. เด็กหญิงจารุมญช์   เกื้อชู
3. เด็กชายธิติวัฒน์  สมวงศ์
4. เด็กชายบูรพา  รองไฝ
5. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สุทธิเจริญ
6. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
7. เด็กชายวีระพัฒน์  เนาวพันธ์
8. เด็กชายสิทธิรักษ์  รักทอง
9. เด็กชายสีหราช  ศรีเปาระยะ
10. เด็กชายอภิรักษ์  หนูมี
 
1. นายประภาส  จุลละเอียด
2. นายวทัญญู  อยู่แสง
3. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงนลินธิดา  จิราสิต
2. เด็กชายปกรณ์  แก้วโยม
3. เด็กชายวุฒิชัย  ชูรักษ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญศรีนุ้ย
2. นายเจนรบ  สุวรรณวิจิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. นางสาวกนกวรรณ  เช็ก
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  พ้นภัย
 
1. นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมด้วง
2. เด็กหญิงกรนันท์  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงกรรณิกา  หอมแก้ว
4. เด็กชายคณิสร  พูนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชูจันทร์
7. เด็กหญิงชลิตา  โรยร่วง
8. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญมา
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อติชาติ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมจันทร์
11. เด็กชายตรีพล  รูปเล็ก
12. เด็กชายทนงศักดิ์  เดชอรุณ
13. เด็กหญิงธนัชฐ์ษิตา  ทองแย้ม
14. เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ศิริเมือง
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาชล
16. เด็กหญิงนริสรา  ทัลวัลลิ์
17. เด็กชายนัทพล  แสงแป้น
18. เด็กหญิงนิษณากานต์  นิลสุวรรณ
19. เด็กหญิงปฐมา  พิโรจน์
20. เด็กหญิงปารวี  คลองขุด
21. เด็กหญิงปาลิตา  ราชเจริญ
22. เด็กชายปิยะวัฒน์  สมแก้ว
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกื้อฉิม
24. เด็กชายพีรพัฒน์  หนูเงิน
25. เด็กชายภานุพงษ์  ส้มเกลี้ยง
26. เด็กหญิงภูริดา  บุญขาว
27. เด็กชายรัฐภูมิ  คชเชนทร์
28. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินบ้านยาง
29. เด็กชายวรวุฒิ  คลายทุกข์
30. เด็กชายวัชรพงศ์  นุ้ยเจริญ
31. เด็กหญิงวันวิสาข์  ธรฤทธิ์
32. นายวิศรุต  ปวัฒนกุล
33. เด็กหญิงศศิธร  ภิญโญ
34. เด็กหญิงสุนันทา  วงษ์แก้ว
35. เด็กหญิงอนงค์พร  เหมือนวงศ์
36. เด็กหญิงอรวรรณยา  ศรีนุ่ม
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  โกละกะ
38. เด็กหญิงเกศสรา  คงแทน
39. เด็กชายเจษฎา  ตันเสถียร
40. เด็กหญิงเปรมยุดา  ผอมเกื้อ
 
1. นางศศิธร  ปักพงชา
2. นายอรุณ  ปักพงชา
3. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
4. นางมณีวรรณ  เกื้อฉิม
5. นางสาวสิริรัตน์  จำวัง
6. นายบุญธรรม  ชูดำ
7. นางลออ  จิรักษา
8. นายจเร  หนูปลื้ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงปณิสา  ทองขำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
 
1. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. นางสาวศศิธร  หลอดศิลป์
 
1. นางสุภาพร  จันทร์ปาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. นายภาณุ  สาราบรรณ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงวรณัน  บริพันธ์
 
1. นางเพ็ญนภา  ช้างพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายณัฐวัตร  ไทยกูล
2. นางสาวธิดา  หงษ์ทอง
3. นางสาวภรณ์วณี  จันดี
4. นายภาณุ  สาราบรรณ์
5. นางสาวศิริพร  คงสิน
6. นางสาวสรวีย์  ชูประพันธ์
7. นางสาวสุชานันท์  เพชรอาวุธ
8. นางสาวสุภาพร  เพ็งสกุล
9. เด็กชายสุรวัศ  หงษ์ทอง
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
2. นางสุกันยา  พรหมวิเศษ
3. นางวิมลรัตน์  กาญจนไชย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกชพร  ยะโส
2. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
3. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
4. เด็กชายธีรพัฒน์  วรดิษฐ์
5. เด็กชายพงษ์พัทร   เทพี
6. นางสาวพลอยนภัส  อนุจร
7. นางสาวหนึ่งฤทัย  รักชาติ
8. เด็กชายอดิเทพ  ช้างอินทร์
9. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
10. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
11. นางสาวอรอนงค์  คงทน
12. เด็กหญิงไอยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวยุรวรรณ   ชินวงค์
2. นายพัทยา  บุญมาก
3. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
4. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงกชกร  ถิ่นพระบาท
2. เด็กหญิงกรรวี  รักษาวงศ์
3. เด็กหญิงกฤตนา  หีมหล๊ะ
4. เด็กหญิงกัญวรา  โมรา
5. เด็กชายกันตภัต  ถั่วเถื่อน
6. เด็กชายจุฑารัตน์  ช่วยศรี
7. เด็กหญิงชนันภรณ์  ทรัพย์หนุน
8. เด็กหญิงชลกนก  เจนพาณิชกุล
9. เด็กหญิงชลธิชา  คงพาน
10. เด็กหญิงณัฐพร  วิบูลย์พันธ์
11. เด็กชายธวัชชัย  รุ่งเรืองรัก
12. เด็กหญิงนิจวรรณ  หนูกลับ
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปฤษฎางค์กูล
14. เด็กหญิงปิยมาส  รัตนสูตร
15. เด็กหญิงปิ่นมณี  แซ่ตั้น
16. เด็กหญิงลลิตา  ลุนบุตร
17. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีอินทร์
18. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นาคพิน
19. เด็กหญิงเกตน์สินี  โนนน้อย
20. เด็กหญิงโสรยา  โล่ห์เล็ก
 
1. นายวัชรพล  อินทอักษร
2. นายเชิงชาย  ชูช่วง
3. นางสาวพรรณา  ศรีแตงอ่อน
4. นางลักขณา  ภู่ผกาพันธ์ุพงษ์
5. นายชวิน  มณีนูน
6. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ใหญ่กว่าวงศ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพชรเศษ
3. เด็กหญิงกังสดาล  นวลไทย
4. เด็กหญิงฉัตรเพชร  ฉัตรนุกูล
5. เด็กหญิงณัฐชานันท์  สุขจันทร์
6. เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญวงศ์
7. เด็กหญิงนริศรา  ชูแก้ว
8. เด็กหญิงปัญญาพร  เหมะธุลิน
9. เด็กชายพิสิษฐ์  เงินเหลี่ยม
10. เด็กหญิงภัทราวดี  ชูเมฆ
 
1. นางสาวคนึงนุช  เนาวพันธ์
2. นางสาวโนรซูไบด๊ะห์  เจ๊ะอุมา
3. นางวรรณา  สังข์ทอง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ละหารเพชร
2. เด็กชายรัตนนนท์  เกิดด้วง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นิลมาต
4. เด็กหญิงอามิณฎา  เพชรคง
5. เด็กชายเทพฤทธิ์  สักภู่
 
1. นางมณฑกานต์  ชุมช่วย
2. นางสาวธันยาลักษณ์  มากคงแก้ว
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มีแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นนทฤทธิ์
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางอำพรรณ์  แก้วเรือง
 
24 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1. เด็กหญิงฐาติญาดา  มิฉา
2. เด็กหญิงวิรดา  บัวสงค์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ธรรมฉันทะ
 
1. นางสาวโอปอล์  เพชรชิต
2. นางสาวมัฏฐนีย์  โหราโชติ
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายธนพัต  สำลีวงศ์
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูศรี
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 1. เด็กชายสิทธิโชค  รักทอง
 
1. นางศรีนวล  อินทร์ท่าฉาง
 
28 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ภิวัฒน์
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงจริญญา  คำนาม
2. เด็กชายชัยรัตน์  ทองเสน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  พรหมกำเหนิด
2. นางสาวกิตติยา  นุ่มทิพย์
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายจิรภาส  หนูหมื่น
2. เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สังเกตกิจ
 
1. นางนิตยา  โพธิ์โพ้น
2. นางภาสิรีย์  ช้องทอง
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายสุวิญชา  บัวสงค์
 
1. นางอุษณี  โชติช่วง
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายธีรพันธ์  โสดา
 
1. นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ์
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณรา  ส้องศรี
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ด้วงช่วย
 
1. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
2. นางสาวจุรารัตน์   พรหมมินทร์